Kázání našeho společenství

Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč…

Bůh je živý – Bůh mluví. Bůh k nám lidem mluví skrze Bibli. Bible tedy není obyčejná kniha. Bible sama říká, že je Boží slovo. V Bibli je pravda. To berou křesťané vírou.

„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“
Překlad 21.století, 2. Timoteus 3,16-17

Bibli je úžasná duchovní kniha, které možné porozumět výhradně duchovně – Duchem Svatým (dále jen Duch). Bible je „meč Ducha“. Je to Slovo oživené Duchem. Duch je „Duch pravdy“. Snažit se vyložit Bibli „po lidsku“, to je o ničem. Proto Bibli nevěřící, kteří nejsou pokřtěni Duchem, nemohou porozumět.

„Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo.“
Překlad 21.století, Efeským 6,17

„Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy.“
Překlad 21.století, Jan 16,13

Bible nám dává odpověď na mnoho otázek:

1. Proč člověk žije.

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás. ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.‘Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.“
Překlad 21.století, Skutky 17,24-28

2. Díky Bibli víme, že Ježíš Kristus je Bůh, ne pouhá stvořená bytost.

Doporučený článek k prostudování: Ježíš Kristus je Bůh, který je nade vším

„Nebo dítě narodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížetství na rameni jeho, a nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje.“
Kralická, Izaiáš 9,6

„Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, v očekávání té požehnané naděje – slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista.“
Překlad 21.století, Titus 2,11-13

3. Díky Bibli víme, že tato Země jednou skončí a nastane něco nového, dokonalého… Těšme se Domů!

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj.Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena.
Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale podle jeho zaslíbení vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“
Překlad 21.století, 2. Petr 3,10-13

4. Bible usvědčuje zákonické vybírače „desátků“ (musíš dávat). Bible usvědčuje evangelisty prosperity, kteří mají z Boha byznys.

Doporučený článek k prostudování: Mám dávat „desátky“?

„Vždyť  kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať  dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť‚ radostného dárce miluje Bůh Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: ‚Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.“
Překlad 21.století, 2. Korintským 9,6-9

5. Bible usvědčuje ty, kteří mají zaslíbení ve lži. Křesťan má za všech okolností hledat, žít a říkat pravdu! To děláme mj. tehdy, když rozsuzujeme křesťanská učení, upozorňujeme na bludaře, když zkoumáme duchy…

Doporučené kázání k prostudování: Žiješ v pravdě? Říkáš věci tak, jak jsou?

Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele.“
Překlad 21.století, Koloským 3,9-10

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Překlad 21.století, Zjevení 21,8

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Překlad 21. století, 1.Jan 4,1

Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.”
Překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,21-22

Díky Bohu za Jeho slovo!

„Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.“
Překlad 21.století, Židům 4,12

„Boží slovo je živé, mocné“ Boží slovo křesťanům dává naději a smysl života. Boží slovo zasahuje do křesťanů až tak, že na základě usvědčující moci Ducha, mění své životy. Boží slovo ovlivňuje jejich myšlení, vnímání i cíle života. Boží slovo působí v křesťanech. Dává jim duchovní sílu. Duchovně silný křesťan, křesťan naplněný Duchem, ten se řídí Božím slovem, radostně (ne z povinnosti) plní doporučení a příkazy Pána Ježíše.

Někteří křesťané berou Boží slovo jako „neživé“. Zkoumají ho, ale nežijí podle něj. To může znamenat pýchu nebo sobectví. Společenství, kde je Boží slovo „neživé“, tam vládne pýcha a egoismus. To se může projevovat lhostejností (což je opak lásky). V „neživém“ společenství sledujeme „neživá“, nezáživná, neustále opakující se kázání. V „neživém“ společenství se zpravidla nekřtí, nevymítají se démoni, nemodlí se za uzdravení… V „neživém“ společenství křesťané duchovně umírají. „Neživá“ společenství generují vlažné křesťany!

Doporučené kázání k prostudování: Není láska jako láska, Nejsi vlažný křesťan?

„Vím o tvých činech, že nejsi ani studený ani vřelý – kéž bys byl studený anebo vřelý! Takto, protože jsi vlažný a ani studený ani vřelý, tě hodlám ze svých úst vyvrátit.“
Pavlíkův studijní překlad, Zjevení 3,15-16

„Boží slovo je … ostřejší než jakýkoli dvojsečný meč.“ Bible je „ostřejší než skalpel“. Bible je mimo jiné knihou usvědčující. Usvědčuje lidi z jejich nepravostí. Bible usvědčuje lháře, pokrytce, vlažné křesťany, homosexuály… Kázání, články, které jsou v moci Ducha, tějí do lidí. Pravá kázání bývají „bolestivá“. Dokonce se může stát, že lidé, na základě usvědčení ze svých hříchů, odejdou. Dneska vidíme různá „mrtvá“ teologická kázání, která jsou pouze z člověka. U některých by člověk usnul nejen duchovně, ale také tělesně.

„Boží slovo … proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.“ Boží slovo dokáže velmi hluboce zasáhnout naše srdce. Má moc proniknout až do našich nejhlubších zákoutí, k našim nejniternějším pocitům a pohnutkám, kde je schopné rozsoudit naše pocity a myšlenky.

Závěr
Pro pravého křesťana je Bible tou nejoblíbenější knihou. Pro koho je Bible srdeční záležitost a zároveň autorita, ten podle ní také žije. To je pravý křesťan. Pravý křesťan pozitivně reaguje na obsah Bible, dělá ve svém životě potřebné změny. To je důsledek jeho víry. V tom je vidět pokora a upřímnost k Bohu. Problematický křesťan má Bibli za druhořadou záležitost. Bible samozřejmě ano, ale raději nějaký její výklad (kázání, videa, knihy atd.). Kdo upřednostňuje lidské výklady Bible přes samotnou Biblí, upřednostňuje člověka před Bohem. Takový křesťan dává ve svém životě prostor ďáblu. Křesťanství je prvé řadě o osobním vztahu s Bohem!

Doporučený článek k prostudování: Nespoléhej se na křesťanskou literaturu

Upínejme se v prvé řadě na Boží slovo. Kdo se upíná na Boží slovo, upíná se na Boha. Hledejme pravdu v Bibli. Studujme, porovnávejme různé překlady. Argumentujme proti našim nepřátelům Biblí, ne psychologií, ne nezkušenostmi, ne vědeckými poznatky… Sám Ježíš odháněl ďábla Božím slovem: „Je psáno…“

Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení