Kázání našeho společenství

Ano, poslechneme Hospodina, svého Boha!

Jeremiáš 42. kapitola:

„Všichni vojenští velitelé včetně Jochananana, syna Kareachova, a Jaazaniáše, syna Hošajášova, i všechen lid, od nejmenších po největší, pak přišli a oslovili proroka Jeremiáše: „Vyslyš prosím naši pokornou prosbu. Modli se za nás k Hospodinu, svému Bohu, za celý tento pozůstatek lidu. Sám vidíš, jaká hrstka nás z našeho množství zbyla. Kéž nám Hospodin, tvůj Bůh, oznámí, kam máme jít a co máme dělat.“
„Dobrá,“ odpověděl jim prorok Jeremiáš. „Budu se modlit k Hospodinu, vašemu Bohu, jak žádáte. Cokoli vám Hospodin odpoví, to vám oznámím a nic vám nezamlčím.“
Na to Jeremiášovi řekli: „Hospodin je nám pravdivým a věrným svědkem! Přísaháme, že uděláme přesně to, s čím tě za námi Hospodin, tvůj Bůh, pošle. Ať už nám to bude příjemné, nebo ne, poslechneme Hospodina, svého Boha, k němuž tě posíláme, aby se nám vedlo dobře. Ano, poslechneme Hospodina, svého Boha!“
Po deseti dnech pak Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo. Zavolal tedy Jochanana, syna Kareachova, a všechny velitele, kteří byli s ním, i všechen lid, od nejmenších po největší, 9a řekl jim: „Tak praví Hospodin, Bůh Izraele, k němuž jste mě poslali, abych mu předložil vaši prosbu: Jestliže zůstanete v této zemi, vybuduji vás a nezbořím, zasadím vás a nevykořením, neboť upustím od zla, které jsem na vás uvalil. Nebojte se babylonského krále, před kterým teď máte bázeň. Nebojte se ho, praví Hospodin – vždyť já jsem s vámi, abych vás zachránil a vysvobodil vás z jeho ruky. Dopřeji vám milosrdenství, takže se nad vámi smiluje a propustí vás zpět do vlasti.
Jestliže ale neposlechnete Hospodina, svého Boha, a řeknete: ‚V této zemi nezůstaneme! Ne, raději půjdeme do Egypta! Tam neuvidíme boje, neuslyšíme zvuk polnice a nebudeme hladovět; tam chceme bydlet!‘ – nuže, pak tedy slyšte slovo Hospodinovo, vy pozůstatky Judy. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Jestliže se rozhodnete jít do Egypta a usadit se tam, pak vás tam v Egyptě stihne meč, jehož se bojíte, a dolehne na vás hlad, jehož se obáváte, takže tam v Egyptě zemřete. Všichni ti, kdo se rozhodli jít do Egypta a usadit se tam, pomřou mečem, hladem a morem. Nepřežije z nich ani jediný; nikdo neunikne neštěstí, jež na ně dopustím. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Jako se vylil můj rozhořčený hněv na obyvatele Jeruzaléma, tak se vylije mé rozhořčení na vás, pokud půjdete do Egypta. Stanete se kletbou a hrozbou, nadávkou a ostudou a toto místo už nikdy nespatříte.
Hospodin vám, pozůstatkům Judy, říká: Nechoďte do Egypta! Vezměte na vědomí, že jsem vás dnes varoval. Klamali jste totiž sami sebe, když jste mě posílali za Hospodinem, svým Bohem, se slovy: ‚Modli se za nás k Hospodinu, našemu Bohu. Oznam nám, cokoli Hospodin, náš Bůh, řekne, a my to splníme.‘ Nuže, dnes jsem vám to tedy oznámil, ale vy jste Hospodina, svého Boha, neposlechli v ničem, s čím mě za vámi poslal. Proto teď vezměte na vědomí, že pomřete mečem, hladem a morem na místě, kam se vám zachtělo jít a usadit se tam!
Překlad 21.století, Jeremiáš 42. kap.

Mluvíš s Bohem? Doptáváš se svého Boha? Neprovádíš nějaký plán, aniž by ses doptával svého Boha? Děláš důležité životní rozhodnutí na základě doptávání se Boha a Boží vůle? Když se Boha doptáváš a On ti odpoví, poslechneš Ho? Neupřednostňuješ sebe před Bohem? Pokud Boha v něčem neposlechneš, může přijít Boží soud!

„Běda umíněným synům, je Hospodinův výrok, kteří provádějí plán, ale ne ode mne, a vylévají úlitbu, ale ne podle mého ducha, jen aby vršili hřích na hřích; těm, kteří zamýšlejí sestoupit do Egypta – avšak mých úst se přitom nedoptávají,“
ČSP, Izaiáš 30,1-2

Co se týče doptávání se Boha, rozhovory s Bohem, nechat se vést Duchem Svatým (dále jen Duch), to je lidem bez Ducha (nevěřícím a pseudokřesťanům – antikristům) cizí, je to pro ně bláznovstvím.

„Neduchovní člověk ovšem nepřijímá věci Božího Ducha, neboť jsou pro něj bláznovstvím, a nemůže je pochopit, neboť se jim dá rozumět jen duchovně.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 2,14

„Řekli vám, že v posledních časech se vyskytnou posměvači vedení svými bezbožnými choutkami. To jsou ti rozvraceči, tělesní lidé bez Ducha.“
Překlad 21. století, Juda 1,18-19

Koho víc posloucháš? Svého Boha, nebo svět, vlastní tužby?

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Překlad 21.století, Přísloví 3,5

“Na vlastní rozum spoléhá jen tupec, kdo ale žije moudře, bude zachráněn.”
Překlad 21. století, Přísloví 28,26

Zajímáš se o Boží vůli? Víš, jaká je Boží vůle pro tvůj život? Víš, k čemu tě Bůh povolal v Církvi?

„Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Podle milosti, jíž se nám dostalo, máme rozdílné dary: kdo má proroctví, ať je užívá v souladu s vírou; kdo má službu, ať slouží; kdo je učitel, ať učí; kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje; kdo rozdává, ať je štědrý; kdo vede druhé, ať je pilný; kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí.“
Překlad 21. století, Římanům 12,4-8

Pokud se podíváme do Písma, tak se dočteme, že Boží vůle je, nemilovat svět a jeho požitky. Život křesťana se má v prvé řadě točit okolo Boha, ne okolo světských záležitostí. To, že posloucháme Boha, to pro nás v některých případech může být velice nepříjemné. Jedna věc jsou naše plány, druhá věc je Boží vůle.

„Hospodinu svěř všechny své činy, tvoje úmysly se potom naplní.“
Překlad 21. století, Přísloví 16,3

„I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těle, skoncoval s hříchem, takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli.“
Překlad 21. století, 1. Petr 4,1-2

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, zůstává navěky.“
Překlad 21. století, 1. Jan 2,15-17

„Poslouchejte Boha jako jeho děti; nepoddávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý – právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“
Překlad 21. století, 1. Petr 1,14-16

Pokud se podíváme do Písma, tak zjistíme, že Boží vůle je, posvěcovat se – oddělit se pro Boha – žít dnes a denně pro Něj.

„Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 4,3

Boží vůle také je, vyhýbat se smilstvu. Křesťan má odmítat duchovní i tělesné smilstvo. Duchovní smilstvo znamená, nevěra Bohu. Duchovní smilstvo znamená, vnášení do Kristova evangelia falešné křesťanské učení – učení démonů. Kdo má víru v nějaké falešné křesťanské učení, ten se spolčuje s démony a vydává se jim (smilní s nimi). Důsledek smilnění s démony bývá posedlost démonem.

„Utíkejte před smilstvem! Žádný jiný lidský hřích se netýká těla; kdo ale smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 6,18-20

Bojuješ s hříchem? „Tělo žádá proti Duchu a Duch proti tělu“ – každý den nastává boj těla s Duchem. Tak to Bůh ustanovil – dal nám svobodnou vůli. Křesťan se může rozhodnout, buďto pro cestu Ducha, nebo pro cestu tělesnosti. Křesťan bojuje s hříchem tak, že nechává vést Duchem. Duch tě vede k lásce, radosti, pokoji, trpělivosti, laskavosti… – ovoce Ducha. Neseš ovoce Ducha?

„Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny.“
Překlad 21. století, Římanům 8,12-14

„Říkám však: Duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Tělo žádá proti Duchu a Duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli. Jste-li vedeni Duchem, nejste pod Zákonem. Skutky těla jsou zřejmé, jsou to [cizoložstvo,] smilstvo, nečistota, bezuzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, [vraždy,] opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království.
Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání.“
ČSP, Galatským 5,16-23

Závěr
Začni den díkuvzdáním (že ti dal Bůh další den atd.), modlitbou (zajímej se, jaká je Boží vůle pro nový den atd.). Na každý den máš připraveny skutky, kterým se máš věnovat!

„Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali.“
Překlad 21.století, Efeským 2,10

Celý den choď s Bohem. Chodit s Bohem znamená: milovat Boha celým svým srdcem, ve všem se na Něj spoléhat a důvěřovat Mu, plně se Mu oddat. Kdo opravdově chodí s Bohem, ten poslouchá Boží přikázání, modlí se, dychtivě čte Božím slovo…

„Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve své generaci; Noe chodil s Bohem
ČSP, Genesis 6,9

Henoch chodil s Bohem a už nebyl, protože ho Bůh vzal.“
ČSP, Genesis 5,24

Modli se, doptávej se Boha, spoléhej se na Něj ve všem… Dávej Bohu, nejen své starosti a problémy, ale také své radosti. Nechtěj řešit problémy silou. Bůh tě dokonale zná, není dobré před Bohem něco skrývat…

Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,7

Hospodinu svěř všechny své činy, tvoje úmysly se potom naplní.“
Překlad 21. století, Přísloví 16,3

„Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě. Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den!
Překlad 21. století, Žalm 25,4-5

„Ne silou ani mocí, ale mým Duchem! praví Hospodin zástupů.“
Překlad 21.století, Zacharijáš 4,6

„Ty mě, Hospodine, zkoumáš, ty mě znáš. Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas, už zdálky rozumíš mým myšlenkám! Sleduješ, jak chodím i jak uléhám, všemi mými cestami se zabýváš. Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty už to, Hospodine, všechno víš!“
Překlad 21.století, Žalm 139,1-4

Na úplný závěr verš z úvodu:

„Ať už nám to bude příjemné, nebo ne, poslechneme Hospodina, svého Boha, k němuž tě posíláme, aby se nám vedlo dobře. Ano, poslechneme Hospodina, svého Boha!“

Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení