Kázání našeho společenství

Pozor na démonickou sugesci, démonickou manipulaci

Co je sugesce? Je sugesce jako nástroj k léčbě? Co je manipulace? Jak rozpoznat manipulaci? Jaké jsou techniky manipulace? Jak se dá manipulaci bránit? Nejste jako loutka manipulátora (démonů)?

Sugesce
Sugesce (z latinského suggero – podsouvám, našeptávám, dodávám) jsou tvrzení, která je schopen člověk přijat jako svá vlastní, ztotožnit se s nimi. Sugesce vede člověka k tomu, aby jednal podle toho, co mu bylo vsugerováno. Sugesce je založena na cykličnosti, kdy je člověku pořád dokola (v cyklech) vštěpována nějaká myšlenka. Sugesce se provádí i přes hudbu – Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích. Satan vymyslel taktiku „vymývání mozků“: „100x opakovaná lež se stává pravdou“. Sugesce se používá např. v hypnóze (nejznámější způsob využití sugesce je právě hypnóza). Hypnóza patří k nástrojům psychické manipulace. Pravda je taková, že hypnotizéři svým rituálem (sugescí, manipulací) uvádějí do pohybu démonické síly. Se sugescí se dneska ve velkém rozsahu pracuje v reklamě. Sugesce je nebezpečný nástroj psychické manipulace, jež zná lidstvo už tisíce let. Něco někomu vsugerovávat, je nejzákeřnější a nejnebezpečnější forma manipulace. Pozor na dnes tak doporučovanou autosugesci – sugesce sebe sama neboli sugesce, ke které se člověk rozhodl sám, na základě doporučení. Psychologové to nazývají relaxační metodou, která navozuje relaxovaný stav. Pravda o této metodě je taková, že se člověk dostává do stavu transu (jako při hypnóze), což je velký prostor pro démonické působení na lidskou mysl.

Manipulace
Manipulátor je člověk, který podsouvá, nešeptává informace, přání. Manipulátor se může dopouštět trestného činu útisku (kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti). Manipulaci můžeme v některých případech spatřit při policejním a soudním vyšetřování. Taktika hodný a zlý vyšetřovatel je ukázkovým případem policejní manipulace. Policisté moc dobře ví, že celý výslech je psychologie (na to jsou školeni). V některých případech, pomocí výslechových manuálů, nutí podezřelého k přiznání, např. lží (smyšlené důkazy, smyšlené přiznání jiného člověka atd.) nebo přesvědčováním. Něco takového je neslučitelné nejen s etikou, zákony ČR, ale i s křesťanstvím – jde o hřích. Nejčastěji se lidé manipulují lží, přesvědčováním a tzv. hraním na city. Přesvědčováním dává manipulátor důraz na to, aby vše dávalo smysl, logiku. Manipulátor (spolupracovník s démony), pokud chce někoho zmanipulovat, často akcentuje větu: „Dává to smysl?“. To, že něco dává smysl nebo logiku, ještě neznamená, že se jedná o pravdu (není to unikátní nástroj k odhalení pravdy). Některé věci bereme vírou. Manipulátor často používá polopravdy (polopravda = lež), aby člověka přinutil jednat určitým způsobem. Někteří manipulátoři používají techniku šoku a zmatku, což může v některých případech vyvolat tzv. davovou psychózu. Manipulace je i to, když vám někdo lichotí za účelem prosperity (existenční, finanční, časové atd.) – lichotí a vzápětí vás o něco žádá. Někteří manipulátoři s oblibou v lidech vzbuzují pocit viny nebo strachu. Pro manipulátora je ideální stav, když si manipulovaná osoba není vědoma toho, že k nějaké manipulaci dochází. Pro ďábla je ideální, když manipulátor neví, co činí.

Co se dneska ve velkém rozsahu děje, je vědomé nebo nevědomé ovlivňování jednoho člověka, celé skupiny lidí. Toto se ve velkém rozsahu děje přes sledování televize, na internetu, ve školství, ve vědě… Techniky manipulace používají někteří politici, právníci, manažeři, obchodníci… Konkrétní lidé, vlády, spolky atd. chtějí masově manipulovat mysl lidí, měnit názory lidí, požadují změnu jejich postoje… Jde jim o plnou kontrola nad lidskou myslí. Toto nelze nazvat jinak, než psychické obtěžování, psychologický teror. Toto se neděje pouze na politické úrovni, ale i náboženské, finanční…

Pravda o manipulaci, sugesci
Pravda o manipulaci a sugesci je taková, že jde nebiblický rituál (Ježíš nikdy nikoho nemanipuloval, nic nikomu nenutil, už vůbec ne víru), který je vždy spojen se satanem a jeho démony! Jedná se o démonické působení/aktivitu, démonickou sugesci. Během manipulace se člověk otevírá démonickým mocnostem, často nastává (zpravidla nevědomá) spolupráce s démony. Pokud nějaký křesťan manipuluje (i pozitivní manipulace je manipulace – např. chceme někoho zmanipulovat k víře), otevírá se démonickým mocnostem, uvádí do pohybu démonické síly, zve do svého života satana a jeho démony! Původcem démonické manipulace často bývají naše zlé myšlenky, potřeby, chtíče (tělesnost). Tím se otevíráme démonickému působení, vlivu.

Démoni se snaží svou manipulací, sugescí otupit myšlení lidí, v některých případech se jim to velmi dobře daří. Pokud tomuto někdo podlehne, přestává žít svůj život. Démonickou sugescí udržuje ďábel lidstvo v „hypnotickém spánku“, aby bylo lépe manipulovatelné, ovladatelné.

Pokud hovořím o démonické sugesci, démonické manipulaci, démonickém útlaku nebo vlivu, nemyslím tím zdémonizované lidi, hovořím o útocích, kdy démoni duchovně napadají lidi, vybízí je k hříchu. Nicméně, člověk, který dlouhodobě podléhá démonickému vlivu, útlaku, může být démonicky obsazený. Démonické obsazení jen tak nastat nemůže, tomu se člověk musí otevřít sám. U křesťanů je to často víra a provozování falešného křesťanského učení, dlouhodobé podléhání démonické sugesci, vlivu. Je pravda, že mnoho křesťanů má démony ze starého života, protože se vymítání démonů děje jen minimálně. Satan totiž rozšířil falešné učení, že křesťan nemůže být démonicky obsazený (Může mít křesťan démona? Ano!).

Démonická sugesce v křesťanství
Manipulaci, sugesci, démonické působení, falešné křesťany, poměrně často vidíme v křesťanství (na celosvětové úrovni). Toto by mělo být pro každého křesťana velmi očekávané, protože nám říká Boží slovo, že toto máme očekávat.

„Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 11,13-15

Příklady působnosti démonů (démonické sugesce a manipulace) v křesťanství:

1. Někteří křesťané tvrdí a vyučují, že tzv. „desátky“ (10% z příjmu) se musí platit. Pokud takto nějaký křesťan jedná, nehovoří pravdu, manipuluje, tím pádem zve do svého života démony. Tímto křesťané prokazatelně vytvářejí zákonictví (stejně jako adventisté se Sobotou). Desátky v podobě „musíš“, jsou nebiblické! Někteří křesťané odkazují na verš: „Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet“. Problém (manipulace, hřích) je, že tito křesťané už neříkají, že ten verš dál pokračuje: „Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť‚ radostného dárce miluje Bůh“. Nenechte se manipulovat, nepodporujte nikoho v hříchu!

2. Démonické sugesci jednoznačně podléhají křestané, kteří rádi (nějakým způsobem je to uspokojuje, mají z toho dobré pocity) a dlouhodobě přesvědčují ostatní lidi o svém výkladu Písma, mají potřebu pořád někoho přemlouvat, poučovat, „přeargumentovávat“… Tito křesťané mohou mít dobrý úmysl, ale neuvědomují si, že škodí nejen sobě, ale hlavně Ježíši. Tito lidé mají v sobě často nepokoj (znak démonické aktivity), chybí jim pravý Boží pokoj. Prosím vás, není potřeba nikoho dlouze přesvědčovat, to bývá víc škody než užitku, stačí říct, jak to je.  Je potřeba si uvědomit, že každý „jedeme“ sám za sebe – pokud někdo věří bludu, nechce pochopit pravdu, je to jeho problém. Na místě jsou naše přímluvné modlitby za změnu (tím to odevzdáme Bohu), ne že se tím budeme dlouhodobě zabývat nebo dokonce trápit. Takovým lidem stačí vše vysvětlit s Biblí v ruce, bez heretických výkladů, příp. krátce odpovědět na otázky. Nikdy se nehádejte s ďáblem! Ďábel k nám křesťanům velmi často hovoří (manipuluje) přes lidi!

3. Démonická aktivita, sugesce je zřetelná u křesťanů, kteří rádi, pořád a dlouhodobě něco řeší, kteří hledají nové a nové křesťanské směry atd. Tito křesťané se velmi často dostávají do filozofie. Filozofie je neslučitelná s křesťanstvím. Filozofování je totiž obrovský prostor pro démony. Filozofování vytváří vlastní pravdu – iluzi, klamnou křesťanskou fikci. Ve filozofii jde o tělesný rozum člověka. Utíkejte od křesťanských filozofů!

„Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti.“
Překlad 21. století, Koloským 2,8-10

4. Démoni mohou démonickou sugescí kontrovat vůdce křesťanské skupiny – démoni se s oblibou soustřeďují na kazatele, pastory, starší, vedoucí skupinek… To je pro ně ideální stav – kontrolovat (zmanipulovat) jednoho člověka, který následně manipuluje skupinu lidí (přes kázání, knihy…).

5. Někteří křesťané používají během vystoupení prvky dobře promyšlené manipulace, hypnózy a sugesce. Např. ve správné chvíli publiku řeknou, ať ho finančně podpoří. To je manipulace. Zpravidla jde bohaté křesťany, kteří vedou okázalý život (vlastní luxusní nemovitosti, mají soukromá letadla…). Kázáním pravého evangelia nelze vydělat hodně peněz! Pokud nějaký křesťan zbohatl z kazatelské činnosti, prodeje knih atd., je vysoce pravděpodobné, že káže falešné evangelium.

6. Démoni křesťanům často vsugerovávají, ať věří v omezeného, nesvrchovaného, nestálého boha. Omezený bůh není biblický Bůh. Omezený bůh = falešný bůh (satan). Biblického Boha dělá Bohem právě to, že je neomezený, svrchovaný, všudypřítomný, vševědoucí, stálý… Bůh má s tímto světem včetně člověka své plány. Ať to víme nebo ne, Bůh stojí nad vším, všechno udržuje a řídí, nic se neděje bez jeho vůle nebo dopuštění.

„Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!“
Překlad 21. století, Žalm 46,11

„Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.“
Překlad 21. století, Matouš 10,29-30

„Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.“
Překlad 21. století, Židům 4,13

Bůh samozřejmě může přikazovat všemu stvoření, i démonickým silám…

„Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚Já ho svedu.‘ Hospodin se zeptal: ‚Jak?‘ a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.‘ Na to Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.‘ Nuže, pohleď – do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí.“
Překlad 21.století, 1.Královská 22,21-23

7. Pod démonickou sugescí křesťané podléhají klamu, že Ježíš není Bůh, že není nad vším – dobrem i zlem. Pokud někdo věří, že Ježíš není Bůh, není zrozen z Boha (není křesťan)! Pod démonickou sugescí křesťané popírají Boží Trojici, což je jediné správné učení o biblickém Bohu (sama Bible to potvrzuje). Tito křesťané nepřistupují k biblickému Bohu. Tito křesťané podléhají bludu, že Trojici vymyslela katolická církev, což není pravda (Trojice je tady od počátku!).

Já a Otec jsme jedno.“
Překlad 21. století, Jan 10,30

„jejich jsou praotcové a z nich tělesně pochází Kristus, který je nade vším, Bůh požehnaný navěky! Amen.“
Překlad 21.století, Římanům 9,5

„Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti.“
Překlad 21.století, Koloským 2,8-10

„Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci.“
Bible, překlad 21. století, 1.Petr 3,21-22

„Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se vyslovuje, ať už v tomto věku nebo v budoucím. Bůh poddal všechno pod jeho nohy“ .
Překlad 21. století, Efeským 1,20-23

8. Démoni křesťanům vsugerovávají, že Bůh je jenom láska a tečka. Bůh samozřejmě je láska, On velmi miluje své děti, proto je také vychovává. Boží výchova může být někdy velmi přísná. Vždy je to ale k dobrému. Pokud máme s Bohem osobní vztah, chodíme v Duchu, tak víme, že Bůh není jenom milosrdný, není jenom láska, ale také trestající, poučující, přikazující a zásadový. Také musíme myslet na to, že Písmo hovoří o přezkušování, tříbení věřících. Bůh dovoluje satanovi, aby tříbil křesťany!

„Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici. Prosil jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala. Až se jednou obrátíš, posiluj své bratry.“
Překlad 21. století, Lukáš 22,31-32

„I řekl Pán: Šimone, Šimone, aj, satan vyprosil vás, aby vás tříbil jako pšenici. Ale jáť jsem prosil za tebe, aby nezhynula víra tvá.“
Kralická, Lukáš 22,31-32

Ať se nám to líbí nebo ne, Bůh může člověka z nějakých důvodů vydat bludu, tedy satanu a jeho démonům. Bývá to tehdy, když křesťané nechtějí poznat pravdu (nehledají pravdu, nerozsuzují učení a okolnosti). Problém mohou mít křesťané, kteří svým myšlením chtějí mít víru ve falešné bohy a falešná učení (Římsko-katolická církev, Hnutí Víry, Církev Adventistů sedmého dne…). Velký problém mohou mít křesťané, kteří dlouhodobě a bez pokání žijí v hříchu, např. v modloslužbě (modla může být: křesťanský směr, služba Bohu, křesťanský kazatel, chtít se zabezpečit bez Boha, čas strávený na internetu, čas strávený telefonováním…).

To ale neznamená, že Bůh tyto lidi přestal milovat! Vždyť Bůh miluje celý svět (Jan 3,16). Bůh doufá, že ti lidé procitnou, budou chtít poznat pravdu a budou činit pokání. K tomu nutno dodat, že je to vždy Bůh, kdo určuje pravidla, co všechno může vykonat satan. Bůh má pod plnou kontrolou všechny démony včetně toho nejvyššího – satana. Pokud by chtěl tvrdit, že to tak není, věří v omezeného (falešného) boha.

„Kůži za kůži! Za svůj život člověk dá vše, co má,“ namítl satan Hospodinu. „Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na tělo a kosti – uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!“
„Tak dobrá,“ řekl Hospodin satanovi. „Ať je ve tvé moci. Musíš ho ale nechat naživu.“
S tím satan od Hospodina odešel a ranil Joba od hlavy až k patě hroznými vředy.
Job seděl v popelu a škrábal se střepem. „Ještě se držíš té své bezúhonnosti?“ řekla mu manželka. „Zlořeč Bohu a zemři!“
„Mluvíš jako nějaká hloupá ženská,“ odpověděl jí. „Budeme snad od Boha přijímat jen dobré, a zlé ne?“
V tom ve všem Job ani jediným slovem nezhřešil.“
Překlad 21. století, Job 2,4-10

„Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚Já ho svedu.‘ Hospodin se zeptal: ‚Jak?‘ a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.‘ Na to Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.‘ Nuže, pohleď – do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí.“
Překlad 21.století, 1.Královská 22,21-23

„Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha! (…) Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, znamení a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži.“
Překlad 21. století, 2.Tesalonickým 2,3-4 a 9-11

Bůh může křesťany, kteří žijí v modlářství a touží po nečistotě, vydat hanebným vášním (démonům)…

Slávu nesmrtelného Boha vyměnili za pouhé obrazy smrtelného člověka, ptáků, zvěře i plazů. Bůh je proto vydal nečistotě, po níž v srdci toužili, aby si navzájem prznili těla, když vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději nežli Stvořiteli, který je požehnaný navěky. Amen. Bůh je proto vydal hanebným vášním. Jejich ženy vyměnily přirozené obcování za to, které je proti přírodě. Stejně tak muži opustili přirozené obcování se ženou a vzpláli touhou k sobě navzájem; muži páchají nestydatost s muži a za svou zvrácenost na sebe přivádějí nevyhnutelnou odplatu. Když jim známost Boha nebyla dost dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli, aby dělali, co není správné.“
Překlad 21. století, Římanům 1, 23-28

9. Křesťané, kteří podléhají démonické sugesci, se mylně domnívají, že satan je úplným pánem světa. To by znamenalo, že jsme úplně vydáni napospas satanovi. Tak to samozřejmě není. Právoplatným Pánem světa je Bůh Ježíš Kristus. Nejvyšší autorita nad vším stvořeným (což je i satan a jeho démoni) je Bůh Ježíš Kristus! Pokud satan někomu tvrdí (např. sugescí), že má absolutní moc na zemi (např. okultistům, anebo to tvrdil Ježíši na poušti), tuto moc může předat komu chce, tak samozřejmě lže. Jsou tady určitá pravidla, která musí satan dodržovat. Tyto pravidla určuje Bůh. Satan je lhář, pokud to nějakého křesťana překvapuje, špatně čte Bibli, podléhá učení démonů…

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Překlad 21. století, Jan 8,44

„Nenechme se oklamat satanem – jeho úmysly nám přece nejsou neznámé. “
Překlad 21. století, 2.Korintským 2,11

10. Démoni křesťanům vsugerovávají, že všechno v křesťanství je krásné, nádherné (nic není negativní), že od nás Bůh nic neočekává. Přesně na toto jsou lidé nachytáváni do okultismu (pozitivní energie, meditace…)!

„Myslíte si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj? Říkám vám, ne pokoj, ale rozdělení! Od nynějška jich bude pět rozděleno v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti třem. Otec bude proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni.“
Překlad 21. století, Lukáš 12,51-53

„Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.“
Překlad 21. století, Matouš 24,9-13

11. Démoni křesťanům sugestivně (nadměrně) předkládají podvodné informace, dezinformace, polopravdy. Démoni často lidem nadměrně zdůrazňují informace o nepokojích, válkách… Díky tomu se křesťané děsí, mají obavy z budoucnosti atd. Pokud jste zneklidněni, zaskočeni z válek, z toho, co se děje USA, Evropě, EU, tak to se vám satan opravdu směje – sklapla satanova past. Pokud jste zneklidněni z toho, kolik lidí se řítí do „pekla“, kolik lidí věří ve falešné křesťanské směry, nemůžete mít v sobě Boží pokoj (Máš v sobě Boží pokoj?), který je pro každého křesťana kritiky důležitý. Ježíš srozumitelně řekl, že až do úplného konce budou bujet falešné křesťanské směry. Ježíš jasně řekl, že až se vrátí, tak nalezne velmi málo lidí, kteří budou mít pravou víru. Proč se znepokojovat něčím, co na 100% musí nastat? Ať se nám to líbí nebo ne, většina lidí spasena nebude. Ne že bude spasena celá Afrika, Evropa… To jsou všechno nepravdy – Nastane na konci věků velké náboženské probuzení?

„Ježíš jim začal vysvětlovat: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, nestrachujte se, protože se to musí dít. Ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou zemětřesení a hladomory. To jsou ale jen počátky porodních bolestí.“
Překlad 21. století, Marek 13,5-8

„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.“
Překlad 21. století, století Matouš 7,13-14

„Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“ Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!‘. Bude tam pláč a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven.“
Překlad 21. století, Lukáš 13,22-28

12. Démoni křesťanům vsugerovávají, ať nemilují pravdu. Pokud milujeme pravdu, žijeme v pravdě, říkáme lidem pravdu, nazýváme hřích hříchem. To, že budeme říkat pravdu, nás může stát hrozně moc – můžeme být vyloučeni ze sboru, můžeme přijít o bydlení, finance, přátelé… Pokud začneme žít ve lži, např. budeme omlouvat nevyznaný hřích svého oblíbené kazatele, otevíráme se démonickým mocnostem.

„Odhoďme tedy lež a každý „říkejme jeden druhému pravdu“ – jsme přece údy téhož těla!“
Překlad 21. století, Efeským 4,25

13. Démonická sugesce je často spojená se zasíváním pochybností. Démoni křesťanům zasívají pochybnosti např. takto:

– tento hřích ti Bůh určitě neodpustí
– ty určitě nedojdeš ke spasení
Atd.

Zasévání pochybností často křesťany vede ke strachu. Strach zasťiňuje Boží přítomnost! Žádný křesťan by neměl mít ani nejmenší strach z budoucnosti, z pozemské smrti… Myslete na nebeské věci, ne na pozemské! Pak strach nebude vaším pánem.

„Myslete na nebeské věci, ne na pozemské, vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu.“
Překlad 21.století, Koloským 3,2-3

14. Ohledně vodních křtů, křesťané pod démonickou sugescí vymýšlejí (!) nebiblické formulace, které pak říkají během křtu, např.: „Zemři s Kristem, povstaň s Kristem“Od takových „křtů“ (nebiblických rituálů) ruce pryč! K Písmu si nesmíme nic přidávat! Vždyť se jedná o člověkem smyšlenou formulaci! Ježíš dal jasný a nezaměnitelný návod (příkaz Boha), jaká slova máme říkat při vodním křtu: „křtěte je ve jméno Otce i Syna a Ducha Svatého“ (Matouš 28,19). Žádný člověk nemá právo si k této formulaci nic přidávat ani měnit! Toto je jediná biblická (přípustná) formulace, kterou máme říkat během vodního křtu. Podle Matouše 28,19 křtíme do Kristova Jména, protože jméno Trojjediného Boha (což je jediný pravý Bůh) je podle českého překladu Ježíš Kristus. Pasáže ve Skutcích apoštolů (např. 19,5) neudávají žádnou křtící formuli, ale konstatování!

Připomínám smysl vodního křtu:
1. Závazek smlouvy s Bohem.
2. Potvrzujeme víru v Krista a rozhodnutí následovat Jeho cestu.
3. Pohřeb starého života a vzkříšení spolu s Kristem.
4. Obmytí hříchů.

Během vodního křtu a po křtu jsou lidé naplňováni Duchem, dostávají dary Ducha, v některých případech vycházejí démoni tiše a bezbolestně.

Kdo se nechce nechat pokřtít ve vodě, nechce být křesťanem. Takový člověk odmítá být ztotožněný s ukřižovaným Kristem, potažmo s křesťanstvím.

15. Démonická sugesce a manipulace je velmi úzce spojená se satanovým učením – učením démonů. Satanovo učení, učení démonů znamená, že se démoni snaží lidem svým našeptáváním a sugescí vnutit podvod. Toto se ve velkém rozsahu děje i v křesťanství. Satanův podvod se může na první pohled jevit jako pravda, někdy věci dokonce dávají smysl. Zpravidla jde o satanův mix pravdy a nepravdy (větší část pravdy a menší část nepravdy). Pokud by satan lidem předložil stoprocentní lež, každý by ihned odhalil podvod. Tady vidíme chytrost ďábla. Pokud na základě biblického rozsuzování odhalíme podvod, nebojme se nazvat pravdu pravdou! Strach je od ďábla!

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Překlad 21. století, Efeským 5,6-11

16. Křesťané, kteří jsou pod démonickou sugescí, tvrdí, že Bůh dává jen život, za smrtí člověka stojí vždycky ďábel. Toto učení tedy říká, že každého křesťana zabil ďábel. Pravda je taková, že Biblický Bůh stojí nad životem i smrtí. Biblický Bůh má pod kontrolou úplně všechno!

„Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší.“
Překlad 21. století, 1. Samuel 2,6-7

„Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Překlad 21. století, Skutky 17,26-27

„Hospodin dal, Hospodin vzal. Ať je požehnáno jméno Hospodin!“
Překlad 21. století, Job 1,21

„jejich jsou praotcové a z nich tělesně pochází Kristus, který je nade vším, Bůh požehnaný navěky! Amen.“
Překlad 21.století, Římanům 9,5

„Ve stanovený den se Herodes v královském rouše posadil na trůn a pronesl k nim řeč. Lid začal volat: „Hlas boží, ne lidský!“ A vtom jej udeřil Hospodinův anděl, protože nevzdal slávu Bohu: vypustil duši rozežrán červy.“
Překlad 21.století, Skutky 12,21-23

17. Někteří křesťané, kteří jsou „tvrdě“ pod démonickou sugescí (může se jednat i o démonicky obsazené křesťany), rituálně (nebiblicky) svazují démony – článek Máme svazovat démony?. Bývají to paradoxně ti křesťané, kteří hovoří o lidech, kteří jsou svázány démony. Tito křesťané svazují něco, co už je svázáno (nebiblickým rituálem to potvrzují). Toto lze též nazvat jako spolupráci s démony!

18. Křesťanství dává mnoho svědectví o uzdravení (hlavně u letničních, charismatiků), ovšem jen málo lidí je opravdu uzdraveno (to lze porovnat s odstupem času). Jak je to možné? Často došlo jen k psychosomatickému uzdravení, ne fyzickému – člověk si vsugeroval, že je fyzicky uzdravený, i když to tak není. Tento člověk vytvořil podvod, lží se „uzdravil“. Takové jednání má člověka dohnat k hříchu (o to démonům jde – zavést člověka k hříchu, který nevypadá jako hřích). Tato sugesce bývá démonická – člověk podlehl démonické sugesci, démonickému útlaku (démon mu nadiktoval lež). Tím nechci říct, že Bůh dnes neuzdravuje. Bůh samozřejmě uzdravuje i dneska!

„Uzdravování“ na základě autosugesce a sebemanipulace (démonického vlivu) se ve velkém rozsahu děje v křesťanském směru Hnutí Víry, kde se člověk sám „uzdravuje“ nebiblickou vírou – vyznáváním (ne modlitbou k Bohu). Víra ohledně uzdravení, je v jejich pojetí brána jako: uzdravení je dokonáno, člověk musí žít jako uzdravený, nepřipouští si nemoc…

Jak se ubránit démonické sugesci?
Choďte v Duchu, neuhašujte Ducha, posvěcujte se, všechny své starosti dávejte Bohu, v prvé řadě se soustřeďte na Boha (ne na člověka, ne na tento život, peníze, démony…), ve všem se spoléhejte na Boha, mějte s Bohem osobní/důvěrný vztah, nesnažte se vykládat Bibli křesťanskou literaturou (přes kterou často ke křesťanům hovoří démoni), všechno si prověřujte v Bibli, u Boha (kázání, články na internetu, uzdravení atd.) nenechávejte se děsit světem (ďáblem)… Pokud toto budete dodržovat, budete mít v sobě velký Boží klid, Duch Boží bude radostný – bude potvrzovat vaší spásu. Všudypřítomné démonické útoky ve vás budou vyvolávat uvolnění, „lehké úsměvy“, protože uvidíte tu obrovskou omezenost démonických sil. Křesťané mají za sebou toho Nejvyššího, před kterých se chvěje každý démon (včetně ďábla), proto žijí v naprostém klidu.

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Překlad 21. století, Jakub 2,19

„Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí. Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám. “
Překlad 21. století, Jakub 4,6-8

„Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení.“
Překlad 21. století, Efeským 4,30

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5, 16-19

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“
Překlad 21. století, Galatským 5,16-18

„Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme.“
Překlad 21. století, Galatským 5,25

„Bůh tě chraň, Pane, to se ti nesmí stát! On se ale odvrátil a řekl Petrovi: „Odstup ode mě, satane! Svádíš mě, protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské.“
Překlad 21. století, Matouš 16,22-23

„Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“
Překlad 21. století, 1.Petr 5,6-7

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Překlad 21. století, Přísloví 3,5

„Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.
Překlad 21. století, Žalm 118,8

„Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.“
Bible, překlad 21. století, Jan 14,26

K tomuto bodu ještě musím dodat, že se v prvé řadě nemáme soustředit na démony, ale na Boha! Všichni démoni (včetně ďábla) jsou podvodníci, lháři! Někteří křesťané, kteří jsou démonicky obsazení, se na své obsazení (démony) nadměrně soustřeďují, např. tím, že zkoumají „své“ démony, hovoří s nimi, poslouchají je… Toto je velmi špatná cesta! Toto je spolupráce s démony! Pokud toto někdo začne praktikovat, pěstuje si démonické obsazení (démon neodejde). Tito křesťané často tvrdí, že se démonů chtějí zbavit, opak je ale pravdou. Démony máme umlčovat, okřikovat, přikazovat jim, nezkoumat je! Do velkých problémů se můžeme dostat, když začneme hledat (např. v křesťanských knihách) nějakou „speciální metodu“, která není v Bibli, jak vymítat démony, jak se zbavit démonů. Pokud zvolíte tento postup, můžete si být jisti, že budete zavedeni na falešnou cestu (protože ignorujete Boží slovo, Boha).

Závěr
Satan se nás už od mala snaží vychovávat (učení démonů) přes pohádky, školství, vědu, falešné křesťanství… Velmi nás ovlivňuje i zdravotnictví, kde se poměrně běžně praktikuje okultismus (homeopatie, hypnóza, akupunktura, jóga…). Satan se snaží, aby mohl kontrolovat myšlení lidí. Satan moc dobře ví, že lidská mysl je vstupními dveřmi k lidskému srdci, následně k hříchu. Lidem, kteří podléhají démonické sugesci (nenech se manipulovat satanem!), satan udává směr jejich života, sugescí jim diktuje, o čem mají přemýšlet, jak konat, na co se mají soustředit… Díky tomu vidíme mnoho lidí (včetně křesťanů), kteří žijí pro tento život.

„Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu.“
Překlad 21. století, Jan 12,25

Přesvědčovací techniky některých manipulátorů jsou opravdu velmi důmyslné – i některých křesťanských manipulátorů. Proto nás Bible nabádá, abychom si všechno prověřovali (v Písmu, u Boha). Díky následujícím veršům, nebude moci říct žádný křesťan, že byl sveden k bludu, hříchu, falešné víře, nebiblickým rituálům (svazování démonů, „ohnivé tunely“, srážení lidí na znak nebiblickými příkazy (démonickou mocí) – Andres Bisonni a další)…

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21-22

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Překlad 21. století, 1.Jan 4,1

Díky Duchu Božímu křesťané poznávají manipulaci, démonickou aktivitu. Pokud vás k tomu Duch povede, zastavte manipulátora – ukončete proces manipulace. Rozhodně se s manipulátorem nehádejte! Chcete se snad dohadovat s démony? Znovu připomínám, že Ježíš démony okřikoval, nedohadoval se s nimi. Jak zastavit manipulátora? Nechte se vést Duchem. Já osobně bývám Duchem veden k těmto větám: „Díky za informace, Bůh ti žehnej“, „Když myslíš…“, „Všechno jsem ti k tomu už řekl a nemám k tomu co dodat“…

Uvědomte si, že denně nastává bitva o vaší mysl, víru. Křesťané nebojují s lidmi, ale ďáblem a jeho démony.

„Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo.“
Překlad 21.století, Efezským 6,11-17

Na druhou stranu, ďábel sám o sobě by bez lidí nezmohl vůbec nic! Proto nepodléhejte démonické sugesci, démonické manipulaci! Ďábel moc dobře ví, že máme svobodu volby, proto křesťany pokouší k široké cestě – hříchu. Je potřeba si uvědomit, že ďábel má velmi omezené nástroje k tomu, aby křesťana svedl k hříchu. Křesťané totiž mají Ducha Božího – stálého, všemohoucího Boha na své straně. Proto křesťané, kteří důvěřují Bohu, chodí v Duchu, nežijí v žádné křeči, ale v naprostém klidu, zažívají obrovský Boží pokoj. Jde o pokoj/klid, který nemůže nabídnou nikdo jiný, než biblický Bůh. Amen.

„Ježíš řekl: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!“
Překlad 21.století, Jan 14,27

„Hoden jsi, Pane a Bože náš, přijmout slávu a čest i moc, neboť jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle byly stvořeny a trvají.“
Překlad 21. století, Zjevení 4,11

Může vás zajímat:

Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Bůh je neměnný, stálý
Máš v sobě Boží pokoj?
Nemáme se modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci?
Může mít křesťan démona? Ano!
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu
Pravda o hypnóze
Co je homeopatie? Pravda o homeopatii
Jaký je skutečný význam modré hvězdy ve zdravotnictví?

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení