Kázání našeho společenství

Démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity

Všichni lidé prožívají emoce, tak nás Bůh stvořil. Na základě svých emocí a tělesných prožitků dělá mnoho lidí rozhodnutí. Emoce a prožitky nemohou být pro křesťana základem víry. Lidské emoce a prožitky jsou totiž velice snadno ovlivnitelné a manipulovatelné. Křesťan, který má víru v Boha, věří Bohu, musí stát na Božích zaslíbeních, ne na emocích, vědě atd. Základem křesťanské víry nesmí být lidské emoce ani okolnosti. Vírou bereme, že Bůh nás miluje, že nastane vzkříšení a uchvácení do Nebe, že Bible je Boží slovo…

Lidské emoce a prožitky s oblibou zneužívají démoni. Démoni rádi poskytují lidem krátkodobé a vzrušující euforické pocity, a to za účelem klamání, odvádění od pravdy… Démoni mohou dát, pokud to Bůh dopustí, velmi krásné pocity, krásná vidění. Toto Bůh dopouští zejména tehdy, když křesťané nerozsuzují a spoléhají se na člověka. Obrovský problém mají křesťané, kteří věří nějakému falešnému křesťanskému směru – římský katolicismus, adventismus, Hnutí Víry atd.

„Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.“
Překlad 21. století, 2. Tesalonickým 2,10-11

Problém dnešních křesťanů je, že slepě věří kdejakému křesťanskému učení, které dává smysl. Prosím vás, že něco dává smysl, nemůže být unikátní nástroj k odhalení pravdy. Doslova tragické je, že křesťané nerozsuzují nadpřirozená uzdravení z nemocí. To, že nějaký křesťan uzdravuje ve jménu Krista, to ještě vůbec nemusí znamenat, že uzdravuje biblický Bůh! V Krista věří i někteří okultisté, ale ve falešného Krista. U křesťanů je to podobné, pokud křesťan provozuje falešné křesťanské učení, ztrácí pravého Ježíše a slouží tomu falešnému (démonům). Ve jménu falešného Ježíše se pak mohou dít falešné zázraky (falešná uzdravení, dochází k imitování moci Ducha svatého atd.), které vytvářejí démoni.

„Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Překlad 21. století, 2.Jan 9-11

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,21-23

Vždycky zpozorním, když nějaký křesťan řekne, že měl vidění Ježíše jako postavu, jakou nám prezentují člověkem smyšlené podobizny (muž s dlouhými vlasy apod.). Pokud měl někdo vidění takového Ježíše, neviděl Ježíše, protože Ježíš takto nikdy nevypadal a nevypadá ani nyní. Navíc nám Písmo říká, že Ježíše tady neuvidíme. Další věc je, že si křesťané nemají ničím zobrazovat Boha (jde o hřích). Rozsuzujte každé vidění!

„Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte, a přece v něj věříte.“
Překlad 21. století, 1.Petr 1,8

Démoni rádi dávají fascinující vidění, která jsou vizuálně krásná, pokojná, emotivní… Démoni tím chtějí vytvořit závislost na nějakém rituálu, resp. na nich samotných. Toto se děje např. v channelingu, kdy se démoni vydávají za různé bytosti. I někteří křesťané mohou provozovat channeling! Vemte si, kolik křesťanů cestuje do Nebe nebo „pekla“ (a na svých zážitcích vydělává), kde vidí zemřelé lidi ve funkčních tělech. Démoni se mohou vydávat za Ježíše Krista, resp. za člověkem smyšlenou postavu (muž s dlouhými vlasy). Démoni také mohou (pokud to Bůh připustí) imitovat moc a projevy Ducha svatého. Toto se může dít v křesťanských sborech, na různých křesťanských konferencích. Místa, kde se scházejí křesťané, mohou být zasvěcena démonům! Zasvětit místo teritoriálním démonům lze okultním rituálem. I někteří křesťané vytvářejí a provozují okultní rituály! Pozor na křesťany, kteří naprosto nebiblicky mávají rukou a v té souvislosti pronášejí různé nebiblické příkazy, což má za následek srážení lidí k zemi (Andres Bisonni,Benny Hinn, Todd White a další). Toto je hypnóza, magie (magický rituál), okultismus, spolupráce s démony, vědomé vzývání démonů. Z křesťanů se stávají okultisté. Sražení lidé mohou prožívat mimosmyslová vnímání, vidění „Ježíše“ apod., může docházet i k uzdravování z fyzických nemocí démonickou mocí, může docházet k falešnému vyhánění démonů z lidí. Opět odkazuji na verš z Matouše: „Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?“. Tyto rituály jsou nebiblické, protože nepocházejí z Bible (vymyslel je člověk). Tyto rituály často vykonávají lidé, kteří provozují učení Hnutí Víry, což je učení démonů. Tito lidé ztrácejí, díky praktikovanému falešnému křesťanskému učení a provozování okultních praktik, pravého Ježíše, dobrovolně se vydávají (zasvěcují) démonům.

Závěr
Někteří křesťané si myslí, že když je něco milé, hezké, příjemné, dojemné, mírumilovné, tak to nemůže být od té zlé strany. Tak to samozřejmě není.

Někteří křesťané si myslí, že satan dává jen lež. Nemusí to tak být, satan s oblibou dává větší část pravdy a malou část lži (což je ve finále lež). Tento satanův mix nás má zavést k hříchu. Satan nám může dát i pravdu! Otrokyně, která měla věšteckého ducha, říkala o učednících pravdu. V tomto případě se jednalo o démonickou sugesci, která byla pro Pavla tak nepříjemná, že ducha z ženy vyhnal. Z tohoto případu je patrné, že satan může dát lidem akcentovanou pravdu, která je má znervóznět natolik, že udělají nějakou chybu a dají se na špatnou cestu.

„Jednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně, která měla věšteckého ducha a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním budoucnosti. Začala za Pavlem a za námi chodit a vykřikovala: „Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha! Ohlašují vám cestu spásy!“ Když to trvalo mnoho dní, Pavel to už nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu duchu: „Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z ní!“ V tu chvíli byl pryč.“
Překlad 21. století, Skutky 16,16-18

Démoni s oblibou, skrze euforické prožitky a pocity, klamou lidi. Rádi se vydávají za dobro, dávají lidem včetně křesťanů krátkodobá, krásná, pokojná, emotivní sdělení a vidění. Následně pak mají křesťané doslova závislost na svých emocích. Dochází k tomu, že si vynucují duchovní prožitky, které dostávají – ale od démonů. Můžeme něco chtít, můžeme se za něco dlouhodobě modlit, nemáme si to ale vynucovat bez modlitby (např. pozitivním vyznáváním uzdravení – to je okultismus).

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 11,14-15

Netvrdím, že všechna křesťanská vidění a proroctví jsou falešná. Jen říkám, že nás Písmo upozorňuje na to, že si křesťané mají všechno prověřovat, tedy i proroctví a vidění. Myslete na to, že „vidění od Boha“ může vyprodukovat i lidská mysl!

„Toto praví Hospodin zástupů: „Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, aby vás naplnili falešnou nadějí. Vidění, o kterých mluví, si sami vymysleli, nepocházejí z úst Hospodinových.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 23,16

Všechno rozsuzujte, spoléhejte se na Boha, chtějte být řízeni Duchem svatým. Pak budete stát ve víře a Boží moci, nebudete snadná kořist pro ďábla a jeho démony.

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,21-22

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Překlad 21.století, Přísloví 3,5

Mějte se na pozoru, ale zároveň buďte v klidu (!!!nenechte se vystrašit démony!!!), protože máte na své straně Boha Ježíše Krista, který má absolutně všechno pod svou kontrolou. Amen.

„Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží. Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,6-9

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení