Kázání našeho společenství

Postavení a služba žen v Církvi. Může být žena kazatelka/pastorka?

Co říká Bible o ženách? Jaké je biblické postavení a služba žen v církvi? Může žena vést církev? Může být žena kazatelka/pastorka?

Nejprve si pojďme říct, jaký má být člověk (podle Písma), který vede církev:

„Je pravda, že kdo chce spravovat církev, má zájem o krásnou práci. Správce však musí být bezúhonný: věrný manžel, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný a schopný učit. Nesmí to být opilec ani hrubián, ale vlídný, snášenlivý a nezištný člověk, který se dobře stará o rodinu a má poslušné a dobře vychované děti. (Když se někdo neumí postarat o vlastní rodinu, jak by mohl pečovat o Boží církev?) Nesmí to být nováček, aby nadut pýchou neupadl do ďáblova odsouzení. Musí mít dobrou pověst i mimo církev, aby neupadl do pomluv a do ďáblovy pasti. Služebníci v církvi ať jsou právě tak ušlechtilí: žádní pokrytci, opilci nebo prospěcháři, ale lidé, jejichž tajemství víry je v čistém svědomí. Ať jsou také nejdříve vyzkoušeni, a když se osvědčí, ať potom slouží. Jejich ženy ať jsou právě tak ušlechtilé, ne klevetivé, ale střídmé a naprosto věrné. Služebníci musí být věrní manželé, kteří se dobře starají o své děti a rodiny.
Překlad 21. století, 1. Timoteus 3,1-12

K tomu nutno dodat, že křesťanští učitelé budou  souzeni přísněji.

„Nesnažte se mnozí stát učiteli, bratři moji – vězte, že budeme souzeni přísněji.“
Překlad 21. století, Jakub 3,1

Postavení žen v církvi
Není pochyb o tom (je to biblické), že ženy mohou křtít, vymítat démony, modlitbou křísit mrtvé, modlit se za uzdravení, kázat evangelium atd. Také není pochyb o tom, že ženy mají v církvích své místo a jsou nepostradatelné nejen pro církev, ale i pro muže v manželství. Je ale potřeba si uvědomit, že žena by neměla vést církev. Žena by neměla vyučovat ani poučovat muže duchovním věcem (kázání, přes Skype, email…). Žádná žena by rozhodně neměla být kazatelka/pastorka.

„Žena ať se učí mlčeci, ve všeliké poddanosti. Nebo ženě nedopouštím učiti, ani vládnouti nad mužem, ale aby byla v mlčení. Adam zajisté prve jest stvořen, potom Eva. A Adam nebyl sveden, ale žena svedena jsuci, příčinou přestoupení byla. Ale však spasena bude v plození dětí, jestliže by zůstala u víře, a v lásce, a v posvěcení svém, s středmostí.
Kralická, 1.Timoteus 2,11-15

Ženy si musí uvědomit, že muž byl stvořen jako první a musí se mu podřizovat. To je biblický fakt, tak to Bůh ustanovil. Pro svou ochranu, bezpečí, milost a pokoj se ženy mají mužům podřizovat. Bible nás učí, že Kristus je hlavou muže a muž je hlavou ženy. To nic na tom nemění, že po muži i po ženě se žádá poslušnost.

„Chtěl bych však, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 11,3

„Manželky, poddávejte se svým mužům jako Pánu. Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on jejím zachráncem. Jako se tedy církev poddává Kristu, tak ať se i manželky vždy poddávají svým mužům.
Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova, aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoli poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony. Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živí a opatruje, tak jako Kristus svou církev. Jsme přece údy jeho těla. „Proto muž opouští otce i matku – aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem.“ Toto je veliké tajemství; já však mluvím o Kristu a o církvi. Ať ovšem každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe. A žena ať má svého manžela v úctě.“
Překlad 21. století, Efeským 5,22-33

Nemáme směřovat k rovnosti
Písmo nás neučí, že máme směřovat k rovnosti! Muž a žena jsou v Kristu jedno, to ale neznamená, že jsou si rovni.

„Již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.“
Překlad 21.století,Galatským 3,28

Ženy sestry mají ve shromáždění mlčet (1.Kor. 14,34)?
Ve všech překladech Bible je slovo „shromáždění“(od Kralické až po ekumenu). Křesťanské shromáždějí je místo, kde se shromažďují křesťané. Na tomto místě se chválí Pán, modlí se, káže se atd. Proto je striktní zákaz nesmysl. To by žena na shromáždění nesměla ani chválit Pána apod. V Korintu se pravděpodobně řešil specifický problém, kdy ženy měly rušivé (bezduché, nemístné či nesouvisející) poznámky během kázání, proto ženám Pavel zakázal mluvit. Tento zákaz byl vyřčen v souvislosti, že ženy nemají hovořit během kázání, že má být ve sboru řád, slušnost a pořádek (aby jeden nepřekřikoval druhého) – Bůh není Bohem zmatku, ale pokoje. Pokud nemístně ruší muž bratr,  měl by také raději mlčet.

„Co s tím, bratři? Když se scházíte, každý něco přináší – někdo píseň, někdo vyučování, někdo zjevení, někdo jazyk a někdo výklad. Ať se to všechno děje k vzájemnému posílení. Chce-li někdo mluvit v jazycích, ať mluví postupně dva nebo nejvýše tři a někdo ať vykládá; když tam ale nebude, kdo by to vykládal, pak ať ve shromáždění zmlkne a mluví jen pro sebe a pro Boha. Proroci ať mluví dva nebo tři a ostatní ať to rozsuzují. Dostane-li zjevení někdo jiný z přítomných, pak ať ten první zmlkne. Můžete přece jeden po druhém prorokovat všichni, aby se všem dostalo poučení a povzbuzení. Proroci mohou své puzení ovládat; Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.
(Vaše ženy ať při shromážděních zmlknou. Nemají povídat, ale být poslušné, jak ostatně říká i Zákon. Když jim něco není jasné, ať se ptají doma svých manželů. Je to přece ostuda, když žena při shromáždění povídá.). Ve všem ať panuje slušnost a pořádek. “
Překlad 21.století,1.Korintským 14,26-35 a 40

Ženy mohou vyučovat jiné ženy, děti
Striktní zákaz, že žena nemůže vyučovat duchovní věci, není. Ženy mohou vést biblické hodiny, kdy slouží jiným ženám, kde se řeší „ženské věci“. Ženy též mohou vyučovat děti, což je určitě záslužná práce.

„Také starší ženy ať se chovají, jak se sluší na svaté: ať nepomlouvají a nepropadají opilství, ale jsou vzorem dobroty. Ať učí mladé ženy milovat své muže a děti, být zdrženlivé a cudné, pečovat o domácnost, být laskavé a poddané manželům, aby Boží slovo nemělo špatnou pověst.“
Překlad 21.století,Titus 2,3-5

Feminismus
Feminismus znamená rovnoprávnost žen i mužů. Pojem feminismus je relativně mladý, jelikož sahá do druhé poloviny 20. století, kdy se dostal do popředí všeobecného zájmu. Feminismus vznikl z nespokojenosti. Z nespokojenosti (nesmířenosti) vzniká špatnost. Není pochyb o tom, že feminismus je velmi mocná zbraň satana, neboť je součástí New Age (Nový věk, Nová doba).

Feminismus není pouze součást „světa“ (satanského systému, který vládne bezbožným lidem), feministky nalezneme i v dnešních církvích. Za tyto ženy je potřeba se modlit a postit.

Krátká zmínka o manželství
Manželství je Bohem vytvořené a požehnané. Manželky se mají podřizovat svým mužům. Je potřeba, aby se žena podřizovala Božímu řádu a plně měla v úctě svého muže. Pokud to tak žena má, nejenže manželství funguje, ale ženy jsou spokojenější a plné lásky. Pokud si žena svého muže neváží, není pokorná, manželství nefunguje jak má. Je potřeba si uvědomit, že kde je poslušnost Pána, tam je i Jeho požehnání, láska a pokoj. Pokud jsi poslušná, ale tvůj manžel neposlušný (např. dochází k týrání), ptej se Pána jak máš postupovat. Pán k tobě nemluví nebo ty Ho nevnímáš? Pán k nám může mluvit přes naše sourozence v Kristu, skrz Písmo… Není od věci vyzkoušet křesťanský půst.

„Pokud jde o to, jak jste psali: „Pro muže je lepší obejít se bez ženy“ – budiž, ale abyste se vyvarovali smilstva, ať má každý muž manželku a každá žena manžela.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 7,1

„Svobodným a vdovám říkám, že je pro ně lepší zůstat, jako jsem já. Pokud se však nemohou ovládnout, ať vstoupí do manželství. Je přece lepší vstoupit do manželství než být spalován touhou.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 7,8-9

Zahrada Eden
Pro nás muže musí být odstrašující, co se odehrálo v zahradě Eden:

„Hospodin Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežil. Hospodin Bůh člověku přikázal: „Z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš.“
Překlad 21.století,Genesis 2,15-17

„Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: „Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“
„Ovoce stromů v zahradě jíst smíme,“ odpověděla žena hadovi. „Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.“
Na to had ženě řekl: „Určitě nezemřete! Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo.“
Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom slibující porozumění, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky.
Vtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku. Tehdy se Adam a jeho žena skryli před Hospodinem Bohem uprostřed stromů zahrady.
„Kde jsi?“ volal Hospodin Bůh na Adama.
Ten odpověděl: „Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem nahý. Proto jsem se skryl.“
„Kdo ti řekl, že jsi nahý?“ tázal se Bůh. „Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“
Adam odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl.“
„Cos to udělala?“ řekl Hospodin Bůh ženě.
„Had mě podvedl, a tak jsem jedla,“ odpověděla.
Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi:
„Za to, cos udělal, budeš zlořečený
mezi vším dobytkem i divokými zvířaty.
Po všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach.
Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem.
On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu.“
Ženě řekl:
„Rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své děti budeš rodit v bolestech. Po muži budeš dychtivě toužit,
on ti však bude poroučet.“
Adamovi řekl:
„Protožes poslechl svou ženu a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená! Po všechny dny svého života z ní budeš jíst v útrapách; bude ti plodit trní a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z ní pocházíš: Prach jsi a v prach se obrátíš!“
Adam pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou všech živých.“
Překlad 21.století,Genesis 3,1-20

Had/satan svedl Evu a Adam podlehl Evě. To byla velká chyba. Všimněte si, že had oslovil Evu, ne Adama. Had moc dobře věděl, že Eva je náchylnější k hříchu, a to díky svým emocím. Adam neměl (v tu chvíli) na prvním místě Boha, dal na jiného člověka (nechal se zmanipulovat). Adam měl Evě nekompromisně zakázat trhat a jíst jablko, měl jí poslat pryč, aby nesváděla k hříchu.

Vzhledem k tomu, že Adam měl větší odpovědnost, tak jeho hřích přinesl prokletí celé zemi.

Pro nás muže musí být velkým ponaučením, co se odehrálo v zahradě Eden, když žena převzala vládnoucí úlohu.

„A nebyl to Adam, kdo se nechal svést, ale jeho žena byla svedena a padla do hříchu.“
Překlad 21. století,1.Timoteus 2,14

Muži mají své ženy milovat
Muž by rozhodně neměl být pyšný na to, že si ho Bůh ustanovil jako vůdčí osobu. Muži, myslete na to, že je to obrovská odpovědnost! Každý muž (včetně pastora) by měl být před Bohem pokorný a trpělivý. To, že Bůh ustanovil může jako vůdčí osobu ještě neznamená, že muž se má k ženě chovat špatně! To byl bych hřích! Z Písma víme, že Bůh miluje všechny lidi a nikomu nestraní. Před Bohem jsme si všichni rovni!

„Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova, aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoli poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony. Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe.“
Překlad 21.století,Efeským 5,25–28

„Manželství ať si všichni váží a manželské lože ať je bez poskvrny, vždyť smilníky a cizoložníky čeká Boží soud.“
Překlad 21.století,Židům 13,4

Křesťanská literatura a ženy
Víte o tom, že jsem odpůrce křesťanské literatury – více článek Nespoléhej se na křesťanskou literaturu. Podle mého názoru a vnímání, žádný křesťan nepotřebuje číst křesťanské knihy, protože máme Písmo a Božího Ducha. Křesťanská literatura nás odpoutává od Boha. Nikdy se NESPOLÉHEJ (už vůbec ne při vymítání démonů!!!) na křesťanskou literaturu, protože tě může zavést na scestí. Pokud mi nějaký křesťan řekne, že čte knihy, ale nespoléhá na to, co se v nich dočte, pak to beru za obrovskou ztrátu času a neplnění Boží vůle. Dovedu si představit, že pokročilý křesťan začně číst křesťanskou literaturu, ale nedovedu si představit, že křesťanskou literaturu čte nováček (to je přímá cesta do záhuby – „pekla“). O tom ale jindy. Jsem zděšen z toho, když vidím křesťany podléhající křesťanským knihám, které píší ženy. Co si budeme povídat, křesťanské literatuře podléhají hlavně ženy. Doslova v šoku jsem z Aventistů sedmého dne a jejich spoléhání se na knihy a učení Ellen Whiteové, která převzala učení od padlého anděla. Vemte si, kam se až dostal Benny Hinn (falešný učitel a evangelista prosperity), kterého fascinovalo učení a výstupy Kathryn Kuhlmanové. Mimochodem, Benny Hinn často navštěvuje její hrob, kde podle jeho slov získává moc Ducha svatého, což je samozřejmě blud. Totéž dělá bývalý pastor z BetheluBen Fitzgerald, který pořádá křesťanské festivaly Awakening Europe.

Církve
Nedoporučuji navštěvovat církevní organizace, které vedou ženy, nebo kde káží (vyučují) ženy. To se např. děje ve známého sboru Bethel – např. Heidi Baker. Ptej se Otce, zda máš do takového sboru chodit.

Emoce
Ať se nám to líbí nebo ne, ženám nebyl dán dar dobře vést církev, vyučovat muže ani vykládat Písmo, a to díky již zmíněné zvýšené emočnosti. Vzhledem k tomu, že ženy jsou zvýšeně emocionálně založené (oproti mužům), rozhodují se často na základě emocí, ne faktů – že je tady jeden Bůh, u kterého je absolutní pravda, a ke kterému je potřeba se V KAŽDÉ SITUACI upnout (nespoléhat se na vlastní rozumnost a emoce, odmítat lidskost – tím samozřejmě nemyslím aroganci). Díky upnutí se na Boha, při plnění Boží vůle můžeme přicházet o přátelé, peníze, církev… to díky svým emocím ženy někdy těžko chápou a jednají proti Bohu. Ženy také často dávají zvířata na/nad úroveň člověka, což je proti Bohu (rouhání, hřích) – více článek Mohou být postavena zvířata na úroveň člověka?. Ženy, díky svým emocím (kterých se rád „chytá“ satan), v některých případech nedokáží rozpoznávat, co je Boží vůle (nechodí v Duchu, ale v těle, což má za následek uhašování Ducha Božího), a to je velmi závažné. Z čeho je mi smutno, že některé sestry (i někteří muži bratři) v Kristu dělají spoustu věcí pro Boha, ale ty věci nedělají s Bohem (rozhodují se na základě svých emocí, lidských potřeb). Je potřeba si uvědomit, že Bůh nás (muže i ženy) chce osobně v první řadě (modlitby v „pokojíku“). On nás nechce přes ostatní lidi…

Oproti mužům, ženy zažívají více depresí a strachů, protože „rádi“ všechno  a dlouhodobě řeší (hlavně ostatní lidi), babrají se v problémech, čehož se pochopitelně chytne satan. Ženy své problémy často nedávají Bohu, anebo Mu je dají, ale svým pochybováním a řešením  vlastní silou, je berou zpátky. To je velmi špatné řešení problémů, které nejednu ženu vede k hříchu.

Doporučení
Pokud jsi žena a vedeš církev, jsi kazatelka/pastorka, máš vládnoucí úlohu v manželství, okamžitě toho zanech a čiň pokání (v „pokojíku“). Ptej se Pána, zda jsi za těchto okolností hodna přistupovat k Večeři Páně (vždyť si neplnila Bohem ustanovenou roli).

Závěr
Bible nás učí, že muž i žena mají mít Boha na prvním místě. Nikdy tam nesmí být ten tvůj protějšek ani potomci.

„Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne.“
Překlad 21. století,Matouš 10,37-39

Bible nás také učí, že žena byla stvořena pro muže, ne naopak. Ženy nemohou a nesmí vést své muže ani Církev. Tato vedení svěřil Bůh mužům. Proto Ježíš vyvolil 12 apoštolů (mužů). Bůh to tak ustanovil a pokud to někdo zpochybňuje, napadá Boha! Na druhou stranu, někteří muži jsou skvělými kazateli, ale špatnými vůdci, a naopak. Pokud má žena vládnoucí úlohu v manželství, nahrává to tomu zlému (satan se směje a okamžitě využívá situace) a často oba manželé kráčí po široké cestě, která vede do „pekla“.  Ženy opravdu nemají být vůdčími osobnostmi. Úloha žen rozhodně není vládnout, její Bohem ustanovená role, je být v podřízení muže jako jeho pomocnice. V žádném případě nesmí mít žena duchovní autoritu nad mužem! Ženy, berte za fakt (je to Boží nařízení), že hlavou muže je Kristus, hlavou ženy její muž.

Stejně jako had/satan v zahradě Eden, tak i dnes, si satan ženy velmi významně používá k manipulaci, zasévání pochybností… K tomu si samozřejmě v mnoha případech satan používá i muže. Nám mužům se někdy naše drahé polovičky snaží vnutit své neřízené emoce, domněnky a spekulace, které chtějí řešit dlouhé hodiny nebo dokonce dny. To jako muži musíme včas utnout.

Možná toto kázání vyznívá tak, že  ženy jsou oproti mužům větší hříšnice. To si rozhodně nemyslím! Muži zase „ujíždějí“ na jiných věcech/hříších. Všechno (viditelné i skryté) bude soudit Bůh, a to je dobře, protože pouze u Něj je absolutní pravda a spravedlnost.

Toto kázání jsem vytvářel s velkou úctou, pokorou, ne se záští či nadřazeností.

Pokoj vám.

Amen.

 

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení