Kázání našeho společenství

Na čem si ve svém životě zakládáš? Je to Ježíš Kristus?

Na čem si ve svém životě zakládáš? Je to pevný základ – Ježíš Kristus? Není to nějaká náhražka Boha?

Někteří křesťané si zakládají na svých vlastnostech a schopnostech, na vzhledu, vzdělání, penězích, majetku, rodinném zázemí, pomoci ostatním křesťanům… Nad tím vším vždycky musí být Ježíš Kristus.

Život
Pokud si zakládáš na svém životě, máš problém s Bohem. Křesťan by měl odevzdat „svůj“ život Bohu. Je potřeba si uvědomit, že život nám daroval Bůh – Stvořitel. Lidský život je Boha, ne lidí!

„Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu.“
Překlad 21.století, Jan 12,25

Bůh dává život i smrt.

„Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší.“
Překlad 21. století, 1. Samuel 2,6-7

„Můj konec, Hospodine, ukaž mi, kolik dnů jsi mi odměřil, ať poznám, jak pomíjím! Ach, jen hrstku dnů dals mi, můj věk je u tebe jako nic, člověk je pouhá pára, ať stojí jakkoli! séla Jak pouhý stín člověk životem kráčí, marně se trápí, marně hromadí, nevěda ani, kdo to podědí! Na co bych ještě, Pane můj, spoléhal? Všechna má naděje v tobě spočívá!“
Překlad 21. století, Žalm 39,5-8

Starání se o tento život
Starání se o tento život nesmíme mít na prvním místě. Na prvním místě musí být Pán Ježíš. Musíme se starat o to, jak zaplatit nájem, co jíst atd., ale nesmíme to mít před Bohem. V prvé řadě hledej Boží království a Bůh ti přidá (finance, zdraví, schopnosti, dary Ducha…).

„Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?‘ Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.“
Překlad 21. století, Matouš 6,31-34

„Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Kristus ale byl vzkříšen jakožto první ze všech zesnulých. Jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo zmrtvýchvstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. Každý však ve svém pořadí: Kristus jako první, při jeho příchodu pak ti, kdo jsou Kristovi. Potom přijde konec: až Kristus přemůže veškerou vládu, vrchnost a moc, předá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, než mu Bůh položí všechny nepřátele k nohám.Poslední nepřítel, jenž bude přemožen, je smrt.“
Překlad 21. století,1.Korintským 15,19-26

Rodina
Problém je, když si zakládáš na své rodině, když máš rodinu na prvním místě. Nad každým člověkem musí být Pán Ježíš.

„Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne.“
Překlad 21. století,Matouš 10,37-39

Konání své vůle
Musíme si zakládat na tom, co po nás chce Bůh, nemáme být svévolníci. Někteří křesťané se mylně domnívají, že v Písmu je Boží vůle zjevená absolutně, proto se podle nich, nemáme na každý den ptát Boha, co je Jeho vůle pro nás. Tak ať tedy tito lidé nezpívají chválu Vyvyšujete Tebe, Pane (nad tímto dnem…)! Tito lidé zpravidla žijí podle svých představ, ne podle Boha. Boží vůle zjevená v Písmu samozřejmě je, ne ale absolutně. To nám nalhává satan. Satan miluje absolutismus, extrémy… Satan tím říká, ať se nespoléháme na Boha, ať se Ho neptáme, kam máme dávat peníze (do jaké církve, jakému člověku…), kdy a jak dlouho máme držet půst, z koho máme vymítat démony…, zkrátka, ať se nespoléháme ve všem na Boha, ať nechodíme v Duchu. Kdo odmítá chodit v Duchu, nezajímá se, co je Boží vůle, ten ignoruje skutečnost, že Bůh je živý! Musíme si uvědomit, že Bůh chce mít s námi vztah.

Neboť on je Bůh živý, on trvá navěky. Jeho království se nezhroutí a jeho vláda nikdy neskončí. On umí vysvobodit a zachránit, on koná divy a zázraky jak na nebi, tak i na zemi.“
Překlad 21. století, Daniel 6,27-28

„Ale Hospodin je pravý Bůh, je živý Bůh a věčný Král! Země se třese před jeho zlobou, národy neobstojí, když se rozhněvá.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 10,10

Boží vůle nás musí zajímat, Písmo o tom hovoří jasně.

„Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli.
Překlad 21. století,Efeským 5,17

„Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, zůstává navěky.“
Překlad 21.století, 1.Jan 2,17

„Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší.“
Překlad 21. století,Efeským 6,6

„Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi.
Překlad 21.století, Matouš 6,7-10

„Když Ježíš s učedníky dorazil na místo zvané Getsemane, řekl jim: „Posaďte se tu. Já se zatím půjdu tamhle modlit.“ Vzal s sebou Petra a oba Zebedeovy syny a vtom na něj začala padat úzkost a tíha. „Je mi úzko až k smrti,“ řekl jim. „Zůstaňte tu a bděte se mnou!“ Kousek poodešel, padl na tvář a modlil se: „Otče můj, je-li to možné, ať mě ten kalich mine! Ať se však nestane má vůle, ale tvá.“ Když se vrátil k učedníkům, zjistil, že spí. „Nemohli jste se mnou bdít ani hodinu?“ řekl Petrovi. „Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné.“ Odešel podruhé a modlil se: „Otče můj, nemůže-li mě tento kalich minout, ale musím ho vypít, ať se stane tvoje vůle!“ “
Překlad 21.století, Matouš 26,36-42

Je potřeba Boha prosit podle Jeho vůle, aby vyslyšel naše modlitby.

„Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás. A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to, oč jsme jej prosili, dostáváme.“
Překlad 21. století, 1.Jan 5,14-15

Ne na vlastní síly, ale na Boha se máme spoléhat.

„Milovaní, jestliže nás srdce neodsuzuje, máme k Bohu smělou důvěru a přijímáme od něj vše, oč prosíme, neboť dodržujeme jeho přikázání a děláme, co se mu líbí.“
Překlad 21.století, 1.Jan 3,21-22

„Hospodinu svěř všechny své činy, tvoje úmysly se potom naplní.“
Překlad 21. století, Přísloví 16,3

„Spoléhej na Hospodina, buď statečný a on tě posilní. Spoléhej na Hospodina!“
Překlad 21. století, Žalm 27,14

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“
Překlad 21. století, Jakub 4,7-8

„Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě. Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den!“
Překlad 21. století, Žalm 25,4-5

„Tvou lásku stále před sebou vidím, tvá věrnost mě všude provází.“
Překlad 21. století, Žalm 26,3

„Spoléhej na Hospodina, buď statečný a on tě posilní. Spoléhej na Hospodina!“
Překlad 21. století, Žalm 27,14

„Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka. Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat se na mocné.“
Překlad 21. století, Žalm 118,8-9

Světské věci
Pokud si zakládáš na světských věcech (upřednostňuješ je před Bohem), máš problém. Některé světské věci můžeme využívat a používat, ale musí to být vždy v souladu s Boží vůlí (nad tím musí být Bůh) a nesmí nás to zotročovat.

„Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.“
Překlad 21. století, Římanům 12,2

„Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti.“
Překlad 21. století, Koloským 2,8-10

Peníze, majetek
Pokud si zakládáš na penězích, majetku, máš problém. Toto rozhodně není o tom, že máš k dispozici statisíce nebo miliony! Je to o lásce k penězům, majetku. Láska k penězům může být i k několika málo tisícům. Problém také je, když se chceš vlastní silou zabezpečit, např. na důchod. Spořit není závadné, ale nad tím vším musí být Bůh. Musíme se ptát Boha kam, kde, jak… Nezakládejme si na tom, že něco vlastníme, když nic nevlastníme. Vlastníkem všeho je Bůh!

„Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.“
Překlad 21.století, 1. Timoteus 6,10

„V soudný den majetek nijak neprospěje, poctivost ale zachraňuje před smrtí.“
Překlad 21. století, Přísloví 11,4

„Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí; kdo miluje hojnost, nemá nikdy dost. I to je marnost.“
Překlad 21. století, Kazatel 5,9

„Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, ať nejsou domýšliví. Ať nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání.“
Překlad 21. století, 1.Timoteus 6,17

„Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.“
Překlad 21. století, 2. Timoteus 3,1-5

Pozor na svůj jazyk
Někteří křesťané si mohou zakládat na tom, že vždy a pohotově dokáží každému odpovědět. Od toho určitě ruce pryč. Za tím je pýcha a démonické působení. Máme být pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Hněvu se určitě vyvarujte. Hněv plodí zlo, hřích.

„Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré, zlý pak vynáší ze zlého pokladu to zlé. Co má na srdci, to na jazyku!“
Překlad 21. století, Lukáš 6,45

„Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Lidský hněv přece k spravedlnosti před Bohem nevede. Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté Slovo, které má moc spasit vaše duše.
Překlad 21.století, Jakub 1,19-21

„Hněváte-li se, nehřešte;“ zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte místo ďáblu.“
Překlad 21. století, Efeským 4,26-27

„Lidstvo se pokouší zkrotit každý druh zvířat, ptáků, plazů i mořských tvorů a daří se mu to, ale jazyk žádný člověk zkrotit neumí. Je to nezvládnutelné zlo, plné smrtelného jedu. Jím dobrořečíme Pánu a Otci, jím také zlořečíme lidem stvořeným k Boží podobě.“
Překlad 21.století, Jakub 3,7-9

„Záplava slov se bez hříchu neobejde, rozumný drží svůj jazyk na uzdě.“
Překlad 21. století, Přísloví 10,19

„Mnohé mluvení nebývá bez hříchu, kdož pak zdržuje rty své, opatrný jest.“
Kralická, Přísloví 10,19

Výřečnost
Někteří křesťané si zakládají na své výřečnosti. Za tím je pýcha. Z Písma víme, že nijak výřečný nebyl apoštol Pavel ani Mojžíš.

„Nemám sice výřečnost, ale zato mám poznání, jak jste se při každé příležitosti mohli vždycky přesvědčit.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 11,6

„Jestližeť pak jsem nedospělý v řeči, však ne v umění, ale ve všem všudy otevření jsme vám.“
Kralická, 2.Korinstkým 11,6


„Mojžíš ale Hospodinu odporoval: „Promiň, Pane můj, ale nejsem výřečný člověk – ani dříve, ani teď, když jsi promluvil ke svému služebníku. Vždyť se mi plete jazyk v ústech!“
Překlad 21. století, Exodus 4,10

„I řekl Mojžíš Hospodinu: Prosím, Pane, nejsem muž výmluvný, aniž prvé, ani jakž jsi mluvil s služebníkem svým; nebo zpozdilých úst a neohbitého jazyku jsem.“
Kralická, Exodus 4,10

Někteří křesťané dokáží kázat o Kristu dlouhé hodiny. Je to ale ten pravý Kristus? Z Písma víme, že existují křesťané, kteří ve jménu falešného Krista uzdravují, vymítají démony… Tyto zázraky dělají s pomocí satana a jeho démonů.

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,21-23

A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 11,14-15

Falešné učení
Někteří křesťané si mohou zakládat na falešném učení – o Sobotě, vybíraní „desátků“, uzdravení, „vytržení“… Tito křesťané upřednostňují falešné učení před pravým biblickým učením. Kristovo evangelium je jen jedno, náhražky a doplňky jsou nepřípustné!

„Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo.“
Překlad 21. století, Galatským 1,7

Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. Falešná učení musíme odmítat. Každé učení rozsuzujte s Písmem.

„Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. Nenechte se unášet všelijakým podivným učením.“
Překlad 21. století, Židům 13,8-9

„Nenechte se unášet všelijakým podivným učením. Je lepší posilovat své srdce milostí než pokrmy, které svým stoupencům nijak nepomohly.“
Překlad 21. století,Židům 13,8-9

V žádném případě nesmíme označovat falešné učení za pravé. Jak rozeznáme falešné učení od pravého? V rámci Písma musíme soudit (rozsuzovat) – vytvářet soudní proces, kdy pátráme po pravdě.

„Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou, kdo vydávají hořkost za sladkost a sladkost za hořkost!“
Překlad 21. století, Izaiáš 5,20

Falešná učení máme striktně odmítat. Odmítej kázání falešných křesťanských učitelů, nijak je nepodporuj v hříchu, nekupuj jejich knihy…

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Překlad 21. století, Efeským 5,6-11

„Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte. Vždyť o tom, čeho se potají dopouštějí, je hanba i jen mluvit. Všechno, co je vystaveno světlu, však vychází najevo a všechno, co vychází najevo, se stává jasným. Proto se říká:
„Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!“
Překlad 21. století, Efeským 5,10-14

Falešných učitel má falešného Krista (satana). Tito lidé pak pod satanovou mocí dělají falešné zázraky.

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Překlad 21.století, 2.Jan 9-11

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 15,7-9

Církev, pastor
Někdo si může zakládat na tom, kam chodí do církve, kdo tam káže… Nad tím vším vždycky musí být Bůh. Církevní organizace mají své vedoucí, které máme poslouchat, nad tím vším ale vždycky musí být Bůh (hlavně musíme rozsuzovat jejich učení, vymítání démonů, zda je biblické). Myslete na to, že vždycky je potřeba více poslouchat Boha než lidi! Pokud tedy nějaký kazatel káže falešné evangelium, je potřeba ho na to upozornit. Upozornit na to by ho měl bratr, ne sestra. Ženy nesmí vyučovat a poučovat muže, viz. kázání Satan si pořád rád používá ženy ke svým účelům. V rámci biblického rozsuzování, nazývejme hřích hříchem! Určitě ruce pryč od kazatelů a církví, kteří křesťanům sdělují, že to jejich učení, je jediné správné (a není možné o něm nijak diskutovat).

„Petr a apoštolové odpověděli: „Je třeba více poslouchat Boha než lidi.“
Překlad 21.století, Skutky 5,29

„Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké už nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil. Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo ‚Pohleďte, tam je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené.“
Překlad 21. století, Marek 13,19-22

Určitě se vyvarujte toho, aby z vašich úst nevycházelo: „Tento člověk je pomazaný, na toho mi nesahej!“. Prosím vás, pomazaný je každý křesťan.

„Ten, kdo nás spolu s vámi utvrzuje v Kristu a kdo nás pomazal, je Bůh, který nás také označil svou pečetí a dal nám do srdcí Ducha jako záruku.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 1,21-22

Někteří křesťané mají některé kazatele až na modlářskou úroveň, což je hřích (jako každá modla). Na to velký pozor!

Křesťanská literatura
Mnoho dnešních křesťanů vykládá Písmo knížkou, který napsal nějaký evangelista. Takový křesťan má velký problém s Bohem. Takový člověk se otevírá démonickým mocnostem, protože odsunuje Boha na druhou kolej. Vemte si, kolik je dneska falešných evangelistů, kteří publikují knihy. Argument, že Bůh ke křesťanům může hovořit, je pravda, ale ve skutečnosti to je satanovina. Problém je tam slovo „může“. Skrz Písmo k tobě Bůh hovoří vždycky!

„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“
Překlad 21. století, 2. Timoteus 3,16-17

„Všechno, co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a povzbuzení, které je v Písmu, měli naději.“
Překlad 21. století, Římanům 15,4

Pomsta
Někteří křesťané si mohou zakládat na pomstě (toto tak nemohu nechat, tuto nespravedlnost musím napravit…). Něco takového je pro křesťany nepřípustné. Odplatu dává Bůh. Pokud ti někdo ublížil (např. něco zcizil), odpusť, žehnej a hlavně se v tom nebabrej (odevzdej to Bohu)!

„Nikdy neříkej: „Tu křivdu pomstím,“ čekej na Hospodina – ten ti pomůže.“
Překlad 21. století, Přísloví 20,22

„On „odplatí každému podle jeho skutků“ – těm, kdo vytrvale konají dobro a hledají slávu, čest a nesmrtelnost, věčným životem; těm, kdo ve svém sobectví odmítají pravdu a řídí se nepravostí, však odplatí zuřivým hněvem. Soužení a úzkost čeká duši každého člověka, který koná zlo, předně Žida, ale i Řeka. Každého, kdo koná dobro, předně Žida, ale i Řeka, pak čeká sláva, čest a pokoj. Bůh totiž nestraní nikomu.“
Překlad 21. století, Římanům 2,6-11

„Víme přece, kdo řekl: Má je pomsta, já zjednám odplatu, a dodal: Hospodin bude soudit svůj lid. Jak hrozné je upadnout do rukou živého Boha!“
Překlad 21. století, Židům 10,30-31

Neboj, Bůh vidí každou nespravedlnost.

„Hospodinovy oči vidí všude, vše zlé i dobré pozorně sledují.“
Překlad 21. století, Přísloví 15,3

„Hospodin vidí všechny lidské cesty, každý jejich krok pozorně sleduje.“
Překlad 21. století, Přísloví 5,21

Intriky
Je tady skupina křesťanů, která vytváří intriky (pikle, postranní a nečestné jednání). Tyto intriky upřednostňují před Bohem (nejdřív toto, až pak Bůh). Zpravidla jde o vlažné křesťany (Nejsi vlažný křesťan?), kteří zakládají na lži a vlastním chtíči. Nepodceňujme a odhalujme vlažné křesťany, kteří jsou mnohdy zákeřní rozvraceči církve. Tyto lidi je někdy potřeba vyloučit z církve.

„Odmítáme hanebné tajnůstkaření, vychytralé praktiky a překrucování Božího slova. Místo toho jasně říkáme pravdu před Bohem a každý, kdo má svědomí, to může sám uznat.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 4,2

„Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele.“
Překlad 21.století, Koloským 3,9-10

„To jen ti vetřelci, ti falešní bratři se mezi nás vloudili, aby vyslídili svobodu, kterou máme v Kristu Ježíši, a aby nás zotročili. Ani na chvíli jsme jim neustoupili a nepoddali se, aby pro vás byla zachována pravda evangelia.“
Překlad 21. století, Galatským 2,4-5


„Sektáře po jednom a druhém napomenutí odmítni. Víš, že takový člověk je převrácený, hřeší, a sám sebe odsuzuje.“
CSP, Titus 3,10-11

„Rozvratníka po prvním a druhém napomenutí vyobcuj. Věz, že takový člověk je zkažený a hřeší, odsouzen sám sebou.“
Překlad 21. století, Titus 3,10-11

 

Židovský národ
Někdo si zakládá na židovském národu (má to nad Bohem). Je potřeba si říct, kdo je dnes pravý Žid. Pravý Žid je ten, kdo má Krista za Pána a Spasitele. Všechno ostatní jsou falešní Židé včetně židovských kabalistů (Co je Kabala?), kteří spolupracují se satanem a jeho démony. Prosím vás, židovské předky máme všichni. Stačilo by jít 5000 let zpátky do svých rodokmenů a každý musí zjistit, že tam má plno židovských předků. Anebo stačí číst Písmo.

„Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a má srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha.“
Překlad 21.století, Římanům 2,28-29

Pocity
Někteří křesťané žijí na základě svých emocí, pocitů, intuice, logiky, zdání… Na základě toho se rozhodují, čímž odsunují Boha. Tomu se rozhodně vyhněte! Jako křesťané musíme žít vírou, ne viděním. Pokud žijete podle pocitů, žijete život plný démonické sugesce.

„Žijeme totiž vírou, a ne viděním.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 5,7

„Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou.“
Překlad 21. století, Římanům 8,5-8

„Bratři moji, nespojujte víru našeho slavného Pána Ježíše Krista s předpojatostí. Co když do vašeho shromáždění přijde člověk v nádherných šatech a se zlatým prstenem a za ním chudák ve špinavých hadrech? Budete-li se věnovat tomu nádherně oblečenému a řeknete mu: „Posaď se prosím sem,“ ale tomu chudákovi řeknete: „Někde si stoupni nebo si sedni na zem“ – copak tím mezi sebou neděláte rozdíly? Neposuzujete lidi špatným měřítkem?
Překlad 21.století, Jakub 2,1-4

Nová učení
Někteří křesťané pořád hledají nová a nová křesťanská učení, křesťanské směry… Na tomto si velmi zakládají a nehledají pravdu u Boha. Když naleznou (na internetu, videa na Youtube…) nové/málo známé učení, jásají. Od toho určitě ruce pryč! Co je staré, to je dobré.

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,21-22

„Nenechte se unášet všelijakým podivným učením.“
Překlad 21. století, Židům 13,8-9

Uzdravení
Jsou křesťané, kteří si zakládají na uzdravení (svém, ostatních lidí). Někteří toto mají až na modlářskou úroveň. Tito křesťané si neuvědomují, že důležitější než uzdravení, je spása člověka. Tito křesťané si neuvědomují, že plné uzdravené máme zaslíbené až v Nebi (duchovní těla bez nemocí…).

„my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše.“
Překlad 21. století, Filipským 3,20-21

Pozor na „křesťanské“ uzdravovací akce, kde se uzdravuje tzv. jako na běžícím pásu – „teď a tady“. V rámci Písma rozsuzujte. Nedejte na pocity! To, že někdo ve jménu Krista uzdravuje, tak to ještě nemusí znamenat, že uzdravuje Bůh Bible. Pokud někdo věří ve falešné učení, má falešného Krista, ve jménu tohoto falešného boha uzdravuje (činí mocné zázraky)! Satan léčí i v okultismu, např. v  kvantové terapii! Zde opět platí verš:

A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 11,14-15

Vědomé hříchy
Velmi smutné je, když si křesťan zakládá na vědomém hříchu (např. modloslužba – člověk, telefon, internet, sport…). Z hříchu nás usvědčuje Duch svatý. Poslouchejme tedy Ducha, neuhašujme ho, neomlouvejme si hříchy (že to a to dělám pro dobro lidí)… Odmítejme hřích a nazývejme hřích hříchem!

„Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce.“
Překlad 21. století, Židům 10,26-27

Zahálka
Křesťan si může zakládat i na zahálce. Kdo nechce pracovat, ať nejí!

„Přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému bratru, který žije v zahálce, a ne podle učení, které jste přijali od nás. Sami víte, jak je potřeba následovat náš příklad. My jsme u vás nezaháleli a nikoho jsme jen tak nevyjídali. Naopak: dnem i nocí jsme se namáhali a dřeli, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne že bychom na nic neměli právo, ale chtěli jsme vám dát příklad k následování. Když jsme ještě byli u vás, dali jsme vám přece toto pravidlo: Kdo nechce pracovat, ať nejí! Teď se ale doslýcháme, že někteří z vás žijí v zahálce; na práci nesáhnou, ale do všeho se pletou. Takovým přikazujeme a vyzýváme je v Pánu Ježíši Kristu, aby si vydělávali na živobytí řádnou prací.“
Překlad 21. století, 2.Tesalonickým 3,6-12

Pýcha
Pýcha je velká satanova zbraň. Podoby pýchy mohou být různé. Někdo může být pyšný na své dovednosti (které má jen a jen díky Bohu). Existují případy, kdy křesťan může být pyšný na svou nemoc, démonické obsazení, dary Ducha, používání telefonu, mnohomluvnost…

„Pýchu následuje ostuda, moudrost je tam, kde pokora.“
Překlad 21. století,Přísloví 11,2

„Pýcha předchází pád, slávu předchází pokora.“
Překlad 21. století,Přísloví 18,12

„Kdo si myslí, že je něco, a přitom nic není, ten si něco nalhává. Každý ať posoudí své vlastní jednání; ať se pak chlubí jen sám sobě a nesrovnává se s druhými.“
Překlad 21. století, Galatským 6,3

Je potřeba si uvědomit, že bez Boha nejsme nic.

„Každý člověk je jako tráva, všechna jeho sláva jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo Hospodinovo však věky přetrvá.“
Překlad 21.století, 1.Petr 1,24-25

Strach
Křesťané si mohou zakládat i na svém strachu (strach z lidí, z budoucnosti…). Strach může být i hřích, pokud je na modlářskou úroveň. Každá modla je hřích.

„Strach z lidí člověka nakonec ochromí, kdo doufá v Hospodina, však žije v bezpečí.“
Překlad 21. století, Přísloví 29,25

„Nedejte se nijak vystrašit svými protivníky; to jim bude jasným znamením záhuby, ale vám záchrany, a to od Boha.“
Překlad 21.století, Filipským 1,28

„Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník!“
Překlad 21. století, Galatským 1,10

Jako křesťané nemáme mít strach ze světa, z pozemské smrti… Vždyť máme toho nejsilnějšího!

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Překlad 21. století, Matouš 28,18

„Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci.“
Překlad 21. století, 1.Petr 3,21-22

„Otec miluje Syna a všechno dal do jeho rukou.“
Překlad 21. století, Jan 3,35

„Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se vyslovuje, ať už v tomto věku nebo v budoucím. Bůh „poddal všechno pod jeho nohy“ a jako hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všech.“
Překlad 21. století, Efeským 1,20-23

Vizáž
Někteří křesťané si zakládají na své vizáži (dávají to nad Boha). Rozhodně nemáme chodit jako špindíry, ale náš vzhled nesmíme dát na modlářskou úroveň. Někteří křesťané jsou otroci půjček, půjčují si i na svůj vzhled, na drahé zubní implantáty, oblečení atd. Za tím je pýcha.

„Vaše krása nespočívá ve vnějších věcech – v okázalých účesech, zlatých špercích a nádherných šatech – ale ve vašem srdci. Ozdobte své nitro nepomíjivou krásou krotkého a pokojného ducha, který je před Bohem velmi vzácný.“
Překlad 21.století, 1.Petr 3,3-4

Vzdělání
Někteří křesťané si zakládají na svém vzdělání – čím více mají titulů, tím jsou hrdější (pyšnější). Vzdělání určitě není závadné, ale nesmí vás to zotročovat a nemáme si na tom zakládat.

„Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy – čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí!“
Překlad 21. století, 2.Petr 2,18-19

„Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.
Překlad 21.století, 1.Korintským 6,12

Zaměstnání, podnikání
Nezakládáš si na svém zaměstnání, podnikání? Nemáš své zaměstnání, podnikání nad Bohem? Není závadné mít úspěšné podnikání, dobré zaměstnání (řídící funkci atd.), dostatek peněz, ale ne za každou cenu. Ptal ses Boha, zda je tvé současné zaměstnání  (podnikání) v souladu s Boží vůlí. Je v souladu s Boží vůlí, kolik času trávíš v zaměstnání? Mnoho dnešních lidí je zotročeno penězi. Nejde jen o mamon, ale myslím tím i půjčky. Díky půjčkám má mnoho dnešních lidí dvě zaměstnání, pravidelně chodí na přesčasy… Ptal ses Boha, zda je tvá půjčka v souladu s Jeho vůlí? Boží vůle nás musí zajímat!

Já jsem něco dokázal
Někteří křesťané se chlubí (zakládají), co dokázali. Kolik lidí jsem pokřtil… Kolik lidí jsem uzdravil… Kolik lidí jsem díky evangelizacím spasil… Kolik lidí jsem osvobodil od démonů… Za tím vším je opět pýcha, někdy i rouhání Bohu (dávání se úroveň Boha Bible). Žádný člověk sám o sobě ještě nikoho neuzdravil, uzdravuje vždy Boží moc. Žádný člověk ještě nikoho nespasil, spasení je vždy na Bohu. Žádný člověk sám o sobě nikoho neosvobodil od démonů, démony odnímá Boží moc. Toto chlubení vidíme velmi často u křesťanů, kteří vyznávají učení Hnutí Víry. Tito křesťané si hrají na bohy – dokáží se samouzdravit magickým myšlením (uzdravení se již někde nachází, jenom ho stačí uchopit dostatečně silnou vírou), atd. Magie se někdy nesnadno odhaluje.

Měj Boha na prvním místě ve svém srdci
Někteří křesťané sice pracují pro Boha (pravidelně navštěvují shromáždění, pomáhají druhým křesťanům, evangelizují, ze srdce dávají dary a almužny…), to ale ještě neznamená, že Boha mají automaticky na prvním místě. Mít Boha na prvním místě a pracovat pro Něj, jsou dvě různé věci! Boha musíš mít ve svém srdci. Tvé srdce v prvé řadě musí nepřetržitě žít pro Boha, ne pro člověka.

„Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.“
Překlad 21.století, Exodus 20,3-5

Závěr
Na čem si ve svém životě zakládáš? Je to Bůh Ježíš Kristus? Nemáš za Ježíše nějaké náhražky (falešné bohy)? Pokud máš za Ježíše náhražku, odsunuješ ho na druhé místo. A to je pro tebe velký problém! Pokud si v životě zakládáš na něčem, co není od Boha, přijdeš o to. Amen.

„Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové (a takových „bohů“ a „pánů“ je celá řada), pro nás je ale jen jediný Bůh – Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný Pán – Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj.“
Překlad 21.století, 1.Korintským 8,5-6

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení