Kázání našeho společenství

Satan si pořád rád používá ženy ke svým účelům

Toto kázání jsem vytvářel pod vedením Ducha Božího, s velkou úctou a pokorou.

Úvod
V některých církvích vidíme ženy jako duchovní vůdkyně. Může být žena kazatelka? Může žena vést pozemskou církevní organizaci? Může žena vyučovat a poučovat muže duchovním věcem? Jaké je biblické postavení a služba žen v církvi?

Zahrada Eden
Pojďme se nejprve podívat do zahrady Eden. Písmo o zahradě Eden:

„Hospodin Bůh vysázel v Edenu na východě zahradu a do ní postavil člověka, jehož zformoval. Hospodin Bůh nechal ze země vyrůst všelijaké stromy lákavé na pohled a dobré k jídlu, včetně stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobra i zla.
Z Edenu vycházela řeka, aby zavlažovala zahradu, a odtud se rozdělovala do čtyř hlavních toků. První se jmenuje Píšon. Obtéká celou zemi Chavílu, kde je zlato, a zlato té země je výborné. Je tam i vonná pryskyřice bdelium a kámen onyx. Druhá řeka se jmenuje Gíchon; ta obtéká celou zemi Habeš. Třetí řeka se jmenuje Tigris a teče na východ od Asýrie. A čtvrtá řeka je Eufrat.
Hospodin Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežil. Hospodin Bůh člověku přikázal: „Z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš.“
Překlad 21.století, Genesis 2,8-17

Jako křesťané víme, co se odehrálo v zahradě Eden:

„Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: „Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“
„Ovoce stromů v zahradě jíst smíme,“ odpověděla žena hadovi. „Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.“
Na to had ženě řekl: „Určitě nezemřete! Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo.“
Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom slibující porozumění, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky.
Vtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku. Tehdy se Adam a jeho žena skryli před Hospodinem Bohem uprostřed stromů zahrady.
„Kde jsi?“ volal Hospodin Bůh na Adama.
Ten odpověděl: „Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem nahý. Proto jsem se skryl.“
„Kdo ti řekl, že jsi nahý?“ tázal se Bůh. „Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“
Adam odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl.“
„Cos to udělala?“ řekl Hospodin Bůh ženě.
„Had mě podvedl, a tak jsem jedla,“ odpověděla.
Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi:
„Za to, cos udělal, budeš zlořečený
mezi vším dobytkem i divokými zvířaty.
Po všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach.
Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem.
On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu.“
Překlad 21.století, Genesis 3,1-15

Co se odehrálo v zahradě Eden, mělo a dodnes má pro lidi fatální důsledky:

„Ženě řekl:
„Rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své děti budeš rodit v bolestech. Po muži budeš dychtivě toužit, on ti však bude poroučet.“
Adamovi řekl:
„Protožes poslechl svou ženu a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená! Po všechny dny svého života z ní budeš jíst v útrapách; bude ti plodit trní a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z ní pocházíš: Prach jsi a v prach se obrátíš!“
Překlad 21.století, Genesis 3,16-19

Toto by měl být pro každého člověka odstrašující příklad toho, jak se žena ani muž nemají chovat. Had (satan) svedl Evu, ovšem nejzávažnější bylo, že Adam podlehl Evě – žena převzala vládnoucí úlohu. Adam měl větší odpovědnost, proto jeho hřích přinesl prokletí celé zemi.

„A nebyl to Adam, kdo se nechal svést, ale jeho žena byla svedena a padla do hříchu.“
Překlad 21. století, 1.Timoteus 2,14

Všimněte si, že had chytře oslovil Evu, ne Adama. Proč? Had znal oba dva, ale o Evě jako ženě věděl, že se snadněji nechá oklamat. Satan i dnes moc dobře ví, že ženy jsou oproti mužům lépe manipulovatelné. To je patrné už z projektu Monarch (násilná metoda ovládání mysli), kde si manipulátoři vybírají spíše ženy, protože ženy jsou lépe manipulovatelné. Problém Adama byl v tom, že podlehl ženě. Adam měl Evě nekompromisně zakázat trhat a jíst ovoce, měl jí poslat pryč, aby nesváděla k hříchu.

Žena jako duchovní vůdkyně církevní organizace?
Ženy mají v církvích své místo, ale nemohou vyučovat ani poučovat muže duchovním věcem, duchovním pravdám. Žena by neměla vést církev. Žena by neměla být kazatelka/pastorka. To ale rozhodně neznamená, že jsou ženy méně důležité! Je o tom, že ženy tady mají jiné poslání (službu s jiným zaměřením). Tak to Bůh ustanovil.

„Žena ať se učí mlčeci, ve všeliké poddanosti. Nebo ženě nedopouštím učiti, ani vládnouti nad mužem, ale aby byla v mlčení. Adam zajisté prve jest stvořen, potom Eva. A Adam nebyl sveden, ale žena svedena jsuci, příčinou přestoupení byla. Ale však spasena bude v plození dětí, jestliže by zůstala u víře, a v lásce, a v posvěcení svém, s středmostí.
Kralická, 1.Timoteus 2,11-15

„Žena ať se učí (přijímá poučení) v tichosti a s veškerou podřízeností. Nedovoluji, aby žena učila nebo měla moc nad mužem, nýbrž má být v tichosti. Neboť první byl utvořen Adam, potom Eva. A nebyl sveden Adam; žena byla zcela svedena a upadla do přestoupení. Bude však zachráněna skrze rození; ženy jsou zachráněny, setrvajíli ve víře, lásce a v posvěcení spolu se střízlivostí.
ČSP, 1.Timoteus 2,11-15

Pokud se žena vzpírání Božímu ustanovení a vyučuje muže duchovním věcem (kázání na křesťanském shromáždění, po emailu, telefonu, skype atd.), měla by si uvědomit, že hřeší a jako křesťanská učitelka bude souzena přísněji.

„Nesnažte se mnozí stát učiteli, bratři moji – vězte, že budeme souzeni přísněji.“
Překlad 21. století, Jakub 3,1

Jaký má být vedoucí církve?
Písmo o tom hovoří jasně – vedoucí církve má být muž.

„Je pravda, že kdo chce spravovat církev, má zájem o krásnou práci. Správce však musí být bezúhonný: věrný manžel, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný a schopný učit. Nesmí to být opilec ani hrubián, ale vlídný, snášenlivý a nezištný člověk, který se dobře stará o rodinu a má poslušné a dobře vychované děti. (Když se někdo neumí postarat o vlastní rodinu, jak by mohl pečovat o Boží církev?) Nesmí to být nováček, aby nadut pýchou neupadl do ďáblova odsouzení. Musí mít dobrou pověst i mimo církev, aby neupadl do pomluv a do ďáblovy pasti. Služebníci v církvi ať jsou právě tak ušlechtilí: žádní pokrytci, opilci nebo prospěcháři, ale lidé, jejichž tajemství víry je v čistém svědomí. Ať jsou také nejdříve vyzkoušeni, a když se osvědčí, ať potom slouží. Jejich ženy ať jsou právě tak ušlechtilé, ne klevetivé, ale střídmé a naprosto věrné. Služebníci musí být věrní manželé, kteří se dobře starají o své děti a rodiny.
Překlad 21. století, 1. Timoteus 3,1-12

Ženy nemohou nikoho vyučovat?
Žena pod autoritou svého muže nebo pastora, může vyučovat jiné ženy a děti. Ženy tedy mohou vést biblické hodiny, kdy slouží jiným ženám nebo dětem.

„Také starší ženy ať se chovají, jak se sluší na svaté: ať nepomlouvají a nepropadají opilství, ale jsou vzorem dobroty. Ať učí mladé ženy milovat své muže a děti, být zdrženlivé a cudné, pečovat o domácnost, být laskavé a poddané manželům, aby Boží slovo nemělo špatnou pověst.“
Překlad 21.století, Titus 2,3-5

Ženy se mají mužům podřizovat
Kristus je hlavou muže a muž je hlavou ženy. Tak to Bůh ustanovil. Ženy se musí mužům podřizovat. Proč? Především pro svou ochranu, bezpečí, milost a pokoj. V čem konkrétně se mají podřizovat? Ve všem. Teďka se určitě mnoha ženám ulevilo, že se nemusí modlit, v čem všem se mají svému muži podřizovat.

„Chtěl bych však, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 11,3

„Manželky, poddávejte se svým mužům jako Pánu. Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on jejím zachráncem. Jako se tedy církev poddává Kristu, tak ať se i manželky vždy poddávají svým mužům.
Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova, aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoli poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony. Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živí a opatruje, tak jako Kristus svou církev. Jsme přece údy jeho těla. „Proto muž opouští otce i matku – aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem.“ Toto je veliké tajemství; já však mluvím o Kristu a o církvi. Ať ovšem každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe. A žena ať má svého manžela v úctě.“
Překlad 21. století, Efeským 5,22-33

Ženy prorokyně
Ne všichni křesťané mají dar proroctví, ale všichni mohou hovořit s Bohem a Bůh k nim. Pokud máš Ducha Božího, Bůh k tobě hovoří pořád (Duch svatý je Bůh). Stejně jako mluvení jazycích má svá pravidla, tak má pravidla i prorokování. Proroci mají ve shromáždění hovořit nejvýše dva nebo tři a ostatní mají rozsuzovat.

„Chce-li někdo mluvit v jazycích, ať mluví postupně dva nebo nejvýše tři a někdo ať vykládá; když tam ale nebude, kdo by to vykládal, pak ať ve shromáždění zmlkne a mluví jen pro sebe a pro Boha. Proroci ať mluví dva nebo tři a ostatní ať to rozsuzují. “
Překlad 21. století, 1. Korintským 14,27-29

Žádným proroctvím nemáme pohrdat, ale máme ho rozsuzovat. Žádný prorok by se neměl bránit rozsuzování. Pozor na proroky, kteří odmítají rozsuzování, zkoumání. Ne každé proroctví je od Boha. Rozhodně by nás to nemělo překvapovat, protože Bible nás před tím varuje.  Proto má církev každé proroctví pečlivě zkoumat a rozsuzovat. Proroctví je potřeba rozsuzovat hlavně v kontextu Písma.

„Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem.“
Překlad 21. století, Matouš 24,24-25

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Překlad 21. století, 1.Jan 4,1

„Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte. “
Překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,20-22

„Toto praví Hospodin zástupů: „Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, aby vás naplnili falešnou nadějí. Vidění, o kterých mluví, si sami vymysleli, nepocházejí z úst Hospodinových.
Hle, já jsem proti těm prorokům, praví Hospodin, kteří kradou má slova jedni od druhých. Hle, jsem proti těm prorokům, praví Hospodin, kteří melou jazykem a říkají: ‚Tak praví Hospodin.‘ Hle, jsem proti těm, kteří prorokují lživé sny, praví Hospodin; když je vyprávějí, svádějí můj lid svými nehoráznými výmysly. Já jsem je neposlal a nic jsem jim nesvěřil. Nemohou tomuto lidu nijak pomoci, praví Hospodin.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 23,16 a 30-32

Písmo hovoří o tom, že i ženy mohou prorokovat. Žena, která prorokuje, byla měla být podřízena svému muži. Za prorokyni je označena i kazatelka Stacey Campbell, která prorokuje tak, že nepřirozeně (naprosto šíleně) třese hlavou, video zde. Od takových „prorokyň“ určitě ruce pryč!

„Byla tam také prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Ašer. Byla ve velmi pokročilém věku. Když se jako dívka vdala, žila sedm let se svým mužem a potom byla vdovou až do svých osmdesáti čtyř let. Nevycházela z chrámu a dnem i nocí sloužila Bohu posty a modlitbami.“
Překlad 21. století, Lukáš 2,36-37

„Filip měl čtyři mladé dcery, které prorokovaly.“
Překlad 21. století, Skutky 21,9

Mají ženy ve shromáždění mlčet?
„Křesťanské shromáždění“ je místo, kde se shromažďují křesťané. Může to být hala, místnost, v přírodě… Křesťanské shromáždění tvoří už 2 křesťané. Křesťanská shromáždění mohou být i tzv. domácí skupinky. Má zde žena mlčet?  Pokud se podíváme do 1.Korintským 14,34, tak to vypadá, že ženy mají během shromáždění mlčet, ale… V Korintu se řešil specifický problém, kdy ženy měly rušivé (bezduché, nemístné či nesouvisející) poznámky během kázání, proto Pavel  ženám zakázal mluvit. Tento zákaz byl vyřčen v souvislosti s rušivým chováním žen. Pokud by platil striktní zákaz mluvení žen na každém shromáždění, pak by se žádná žena zde nemohla modlit, zpívat chvály ani prorokovat. Striktní zákaz, že ženy mají během shromáždění mlčet, je nesmysl. Vedoucí církve stanovuje program.

„(Vaše ženy ať při shromážděních zmlknou. Nemají povídat, ale být poslušné, jak ostatně říká i Zákon. Když jim něco není jasné, ať se ptají doma svých manželů. Je to přece ostuda, když žena při shromáždění povídá.) “
Překlad 21.století, 1.Korintským 14,34

Na místě je pokání
Žena, která vede církev (kazatelka), má pravidelná nebo příležitostná kázání v různých sborech, vede domácí skupinky, kde vyučuje a poučuje muže duchovním věcem, vyučuje a poučuje muže duchovním věcem přes technická média (telefon atd.), by měla toho okamžitě zanechat a činit ze svého hříchu pokání. Takové ženy se vzpírají Božímu řádu, ustanovení. Pokud někdo toto zpochybňuje, napadá samotného Boha! Je to sám Pán Bůh, kdo ustanovil autority.

Totéž platí i v manželství. Písmo jasně říká, že manželky se mají podřizovat svým mužům. Pokud má žena vládnoucí úlohu v manželství, oba manželé mají problém s Bohem. Takové manželství často vede satan a jeho démoni (může tam docházet k častým hádkám atd.). Manželka má být poslušná, pokorná, trpělivá… Pokorný, trpělivý atd. má být samozřejmě i muž! Muž je sice vůdčí osoba v manželství, to ale ještě neznamená, že bude k ženě chovat špatně! To by byl bych hřích!

„Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova, aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoli poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony. Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe.“
Překlad 21.století,Efeským 5,25–28

„Manželství ať si všichni váží a manželské lože ať je bez poskvrny, vždyť smilníky a cizoložníky čeká Boží soud.“
Překlad 21.století,Židům 13,4

Bůh miluje všechny lidi, nikomu nestraní. Je potřeba si uvědomit, že před Bohem jsme si všichni rovni! Písmo nás učí, že jsme si rovni, to ale neznamená, že máme směřovat k rovnosti!

„Již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.“
Překlad 21.století, Galatským 3,28

Proč jsou ženy snadnější kořistí pro satana?
Pravda je taková, že ženy jsou zvýšeně emocionálně založené. Tak to Bůh ustanovil. I proto nemohou dobře vést církev, nemají vyučovat a poučovat muže duchovním věcem. Některé ženy nedokáží Božím Duchem vykládat Písmo, proto pořád někde hledají výklad Písma. Pokud výklad Písma hledají u svého muže (který hledá výklad u Boha), je to naprosto v pořádku. Pokud však hledají výklad Písma jinde, nastává velký problém. Ať se nám to líbí nebo ne, ženy se často rozhodují na základě emocí, své rozumnosti, logiky, intuice, ne na základě faktů – že je tady jeden Bůh, u kterého je absolutní pravda. Ženy, díky svým emocím (kterých se rád „chytá“ satan), v některých případech nedokáží rozpoznávat, co je Boží vůle (nechodí v Duchu, ale v těle, což má za následek uhašování Ducha Božího). Některé sestry (i někteří bratři) v Kristu dělají spoustu věcí pro Boha, ale ty věci nedělají s Bohem. Chození v Duchu, znamená dělat věci s Bohem (Duch svatý je Bůh). Je potřeba si uvědomit, že Bůh nás (muže i ženy) chce osobně v první řadě (modlitby v „pokojíku“), ne nás přes lidi.

Oproti mužům, ženy zažívají více depresí a strachů, protože „rádi“ všechno a dlouhodobě řeší, babrají se v problémech, pořád hledají nové křesťanské směry, nová učení…, čehož se pochopitelně chytá satan. Některé ženy neřeší problémy se svým mužem, ale chtějí je vyřešit vlastní silou. To je velmi špatné řešení problémů.

Pokud se podíváme na ženy ze světa, tak je pro některé sex jako prostředek k manipulaci s mužem, kdy muži dávají sex za odměnu. Jiné jsou zase uctívačky démonických božstev, když vyhledávají a provozují nejrůznější okultní a esoterní postupy. Pro některé ženy je fascinující atmosféra tajemna, mysticismu atd. Doufám, že se toto nedotýká nějaké křesťanky.

Feminismus
K tomuto tématu nelze nezmínit feminismus, což znamená rovnoprávnost žen i mužů. Feminismus vznikl až v druhé polovině 20. století – v období New Age (Nový věk, Nová doba). Feminismus vznikl z nespokojenosti. Z nespokojenosti (nesmířenosti) vzniká špatnost.

Feminismus rozhodně není jen součástí světa. Tento jev lze spatřit i v dnešních církvích, kdy sestry chtějí mít stejná práva jako jejich bratři v Kristu – chtějí kázat, poučovat a vyučovat muže duchovním věcem, stanovovat směr církve, radit kazatelům atd. Takové počínání je vzpoura vůči Bohu!

Křesťanská literatura
Jsem zděšen z toho, kolik křesťanů čte a spoléhá se na křesťanské knihy (článek Nespoléhej se na křesťanskou literaturu). Jsem doslova v šoku, kolik těchto knih píší ženy, které se tímto způsobem snaží vyučovat, poučovat muže (bratry v Kristu). Doslova v šoku jsem z Aventistů sedmého dne a jejich spoléhání se na knihy a učení falešné prorokyně Ellen Whiteové.

Závěr
Toto kázání není o tom, že jsou ženy oproti mužům větší hříšnice. To rozhodně nejsou! Muži mají také své, o tom ale jindy. Toto kázání je o tom, že satan, podobně jako v Edenu, se i dnes snaží využívat ženských slabostí. Toto kázání je také o tom, jaké Bůh ustanovil autority. Satan si některé ženy používá k šíření bludů, k manipulaci, zasévání pochybností, rozbíjení církví, k šíření falešného evangelia… Pozor na vlažné křesťanky, které si často satan používá k rozvrácení církve (kázání Nejsi vlažný křesťan?). Jde o sestry, které se tváří velice zbožně, ale ve skutečnosti nenápadně (zpravidla za zády vedení církve) svádí ostatní křesťany na scestí. Toto samozřejmě může dělat i muž. Každý vlažný křesťan je velký nepřítel Boha a Bůh ho „vyplivne ze svých úst“ (a žádné spasení se nekoná – Jednou spasený – navždy spasený? Je možné o spásu přijít?).

„Andělu církve v Laodikeji napiš: Toto praví Amen, ten věrný a pravý svědek, prvopočátek Božího stvoření: Znám tvé skutky – nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. Říkáš totiž: Jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji – a nevíš, že jsi ubohý a politováníhodný, nuzný, slepý a nahý. Radím ti, aby sis ode mě koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý, a bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty; a své oči pomaž mastí, abys viděl. Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůnu. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“
Překlad 21. století, Zjevení 3,14-22

Ženy se někdy mužům snaží vnutit své emoce, domněnky a spekulace, které chtějí řešit dlouhé hodiny nebo dokonce dny. Toto byl měl každý muž utnout a sám se ptát Boha, jak se věci mají.

Je biblické, když žena křtí, vymítá démony, vkládá ruce a modlí se za uzdravení, evangelizuje lidi. Ženy ale nemohou a nesmí duchovně vést muže, církev. Žena nesmí stanovovat linii biblického učení v církvi. Proč asi Ježíš ustanovil 12 apoštolů (mužů)? Žena nesmí mít duchovní autoritu nad mužem! Vždyť hlavou muže je Kristus, hlavou ženy její muž. Dávejte si pozor na ženy, které mají potřebu radit mužům, které chtějí poučovat muže! Tyto ženy jsou jako had v Edenu, kdy slyšela Eva na satanovu lež: „budete jako Bůh“.

Rozhodně nemohu doporučit církev, kterou vede žena, kde (káže) vyučuje žena muže duchovním věcem.

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.“
Překlad 21. století, 2.Timoteus 4,3-5

Muž by rozhodně neměl být pyšný na to, že si ho Bůh ustanovil jako vůdčí osobu. Muži, myslete na to, že je to obrovská odpovědnost!

Amen

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení