Kázání našeho společenství

Co je New Age?

Kázání ze dne 21.5.2017:

O New Age se hovoří a píše strašně málo. Lidi nemají prakticky žádné informace. Bezbožní lidé i křesťané doslova tápají. Tápání, neinformovanost je živná půda pro satana a jeho démony. Na internetu o New Age koluje mnoho lží a polopravd. Za tím samozřejmě stojí satan. Proto jsem se rozhodl věnovat dnešní kázání New Age.

Co je New Age?
New Age lze přeložit do českého jazyka jako: Nový věk nebo Nová doba. New Age úzce souvisí s Novým světovým řádem, který je již dávno v platnosti. New Age rozhodně není hnutí (ani náboženské), jak všude čteme na internetu. New Age je něco neviditelného a nikde neregistrovaného – je to myšlenka, myšlenkový proud, démonské myšlení a učení. New Age ani nemá žádného lidského zakladatele, žádný program či dogmata (tvrzení či nauka, o níž není dovoleno pochybovat). Myšlenkový proud New Age dnes zasáhl všechny lidi na světě. New Age hluboce zasahuje do života lidí, kteří žijí v Evropě, Americe, Africe…

New Age je prostředek k vytvoření a udržení antikristů v satanově moci. Antikrist je každý člověk, který je proti Kristu, tedy bezbožný člověk. New Age je prostředek k vytvoření Antikrista a lživého proroka, o kterých hovoří Zjevení…

„Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.“
Překlad 21. století, Zjevení 20,10

O New Age podrobněji (pro lepší pochopení)
New Age je prostředek (satanův nástroj) ke změně smýšlení lidí. New Age vyvyšuje člověka a jeho pýchu. Dává důraz na lidské božství (já jsem člověk, já sem někdo!). Satan moc dobře ví, že pokud člověk začne přemýšlet jinak, změní svůj život – koná jinak. Proto vytvořil New Age. New Age je prostředek, jak jít po široké cestě do „pekla“.

Do jaké oblasti New Age zasahuje?
New Age je doslova všude. Opravdu všude! New Age zasahuje do všech oblastí našeho života. New Age je v: ekonomice, politice, vědě, filmovém a hudebním průmyslu (hollywoodské produkci), kultuře, ekologii, školství, ve státní správě, firmách, armádě, zdravotnictví, náboženství, humanismu… New Age si podmaňuje světové vlády a ekonomiky (USA, Británie, Izrael…), politiky i významné instituce z celého světa. Velmi významným satanovým nástrojem je Organizace spojených národů (OSN).

Kdo stojí za New Age?
Žádný člověk ani mimozemšťané. Tvůrce New Age je Boží odpůrce – satan. Satan nepřipouští existenci sama sebe ani Boha. Stejně tak nepřipouští přítomnost New Age. Proto mají lidé o New Age tak málo informací.

Vznik New Age
Myšlenkový proud New Age vznikl hned po druhé světové válce. Satan moc dobře věděl, po válce nastane nová éra, kdy už nebude možné lidi manipulovat dosavadním způsobem. Satan moc dobře věděl, že se člověk začne hluboce zaobírat myšlenkou, že je potřeba změnit myšlení a životní styl.

Proč satan vytvořil New Age?
Jak šel pokrok (letecká doprava, rozhlas, televize, internet…), satan si uvědomil, že lidé budou mít prostředky, kterými mohou odhalit pravdu. Měl obavy z toho, že lidé poznají pravdu a začnou se upínat k Bohu. Chytrost satana dnes vidíme všude. Jsme přehlceni informacemi (zprávy v televizi, natáčí se tolik filmů jako nikdy v minulosti…), pozemský čas jakoby běžel rychleji než třeba před 50 lety. Satan nás zaměstnává honbou za kariérou, penězi (chtěj všechno měj hned – půjčky), strachem před 3. světovou válkou, která by měla pro lidstvo fatální důsledky. A mnohým dalším. To vše, aby nás vzdálil od Boha. Nenechme se manipulovat satanem. Žádná nukleární válka nebude (svět zničí Ježíš Kristus při svém druhém příchodu, ne válka). To je satanova lež. Satan chce v lidech vyvolat strach, oddálit nás od Boha.

New Age a okultismus
New Age stojí i za magickým myšlení, okultismem, tedy za tou explozí okultismu jakou vidíme dneska. Okultismus je všude kam se podíváme – televize, internet, noviny… Všude vidíme věštění, horoskopy, kartářky, atd. Okultismus byl vždycky, dnes ale vidíme tu obrovskou koncentraci (rozmach) okultismu a skrytý okultismus jako je jóga, víra v různé energie (čakry apod.), různé meditace, akupunktura, homeopatie, atd. To jsou všechno praktiky, které se na první pohled jeví jako zdraví prospěšné, přitom ale za nimi stojí démoni.

New Age a symboly
Jelikož New Age zasahuje do všech oblastí, používá mnoho okultních symbolů, které uctívají satana. Jedná se o hexagramy, pentagramy, lebky, převrácené otazníky a kříže, tzv. vševidoucí oka apod. Mnoho okultních symbolů nalezneme v hudebním průmyslu, politice i na platidlech. Konkrétně na jednodolarové bankovce, ukrajinské bankovce, estonské bankovce… O okultních symbolech budeme hovořit příště. – Okultní symboly, satanistická symbolika

Takže, New Age je úzce spjaté s okultismem a okultními symboly.

New Age a UFO
V televizi a na internetu je obrovské množství dokumentů na téma mimozemských civilizací a jejich návštěv Země (v což věří Adventisté sedmého dne). Na YouTube je mnoho videí, které mají prokazovat existenci/přítomnost mimozemšťanů. Některá videa jsou falzifikáty, jiná pravá. Na nepozměněných videích jsou vidět démonské podvody.

Skrz New Age satan lidem vnucuje myšlenku, že existují vyspělé civilizace, které pravidelně navštěvují Zemi, unášejí lidi, mrzačí zvířata a vytváří kruhy v obilí. To je další věc, kterou nás chce satan odpoutat od Boha.

New Age a MLM
New Age také stojí různými kurzy, které kladou důraz na rozvoj osobnosti, mají budovat „pozitivní myšlení“ apod. Tedy již zmiňované lidské božství. Důraz na „pozitivní myšlení“ je kladen v multi-level marketingu (MLM). Satan pomocí bezbožným lidi vytvořil MLM, a to pomocí New Age. Na motivačních seminářích se má budovat pozitivní myšlení (ty jsi někdo!). Ve velkém rozsahu se zde vykonává tzv. vymývání mozků, tvrdá manipulace, kdy jsou lidé manipulováni skrz démonské síly. Ano, MLM je démonské učení, které vede miliony lidí do věčného zatracení. Do New Age jsou zapojeni MLM firmy jako je Amway, Herbalife a řada dalších. Za průkopnickou firmu MLM lze považovat Amway (zakladatelé: Rich DeVos a Jay Van Andel).

New Age a Nový světový řád
Poslední roky se hodně hovoří o Novém světovém řádu (New World Order). Jedni se domnívají, že všechno, co se dneska děje (Evropská unie, Rusko, islamisté…), jednou vytvoří Novým světový řád. Druzí zase volají po tom, že civilizace potřebuje jeden světový systém. Pravda je taková, že Nový světový řád je už tady, a to desítky let! Nový světový řád podle mého funguje roky, jen se každým rokem „dopilovává“.. Nový světový řád vytvořil satan pomocí bezbožných lidí i „křesťanů“, a to pomocí New Age. O vytvoření Nového světového řádu (jedné světové vlády) se velmi významně zasloužila Evropská unie, OSN, UNESCO, USA, Rusko i Vatikán.

New Age a křesťanství
Ano, New Age velmi zasahuje do křesťanství, náboženských organizací. Výsledkem působení New Age jsou církevní organizace, které si překrucují Písmo. Překrucování Písma bylo vždycky (Římsko-katolická církev, Svědkové Jehovovi…), ale zase jsme u té koncentrace – dneska je takových náboženských organizací, jako nikdy v minulosti (často jde o sekty). Působení New Age vidíme nejen ve velkých církevních organizacích, ale i v mnoha menších organizacích a sborech, které velmi významně podléhají démonskému učení (odmítají křtít, hrají si na bohy…). V některých církevních organizacích dochází k nechutným manipulacím. Pastor a starší se snaží převzít kontrolu nad životy některých křesťanů. Například v podobě kontroly, jak často navštěvuješ shromáždění, nebo zda dáváš „desátky“ v dostatečné výši… Toto je věc mezi tebou a Bohem, do toho žádný člověk nemůže a nesmí zasahovat! Mj., Ježíš nikdy nemluvil o tom, že se mají dávat „desátky“ v podobě peněz. Ježíš vždycky hovořil o darech. Nikdy také nemluvil o placených pastorech.

Pojďme se podívat do Písma:

„Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky.“
Překlad 21. století, 1. Timoteus 4,1

Z tohoto verše je patrné, že přítomnost New Age, je jeden z mnoha důkazů toho, že jsme velice blízko návratu Ježíše Krista. Pokud se podíváme do Písma, tak zjistíme, že důkazů blížícího se konce, je více než 20 (polnice zní celou Zemí atd. – více článek Znamení posledních časů). O tom si budeme povídat někdy jindy.

New Age a Česká republika
Jak jsem již říkal, myšlenkový proud New Age zasahuje a ovlivňuje všechny lidi na světě, tedy i lidi v Česku. Česká republika (ČR) je země, kde lidi podléhají tomuto démonskému myšlení velmi významně (jako všechny postkomunistické země, kde desetiletí řádil zločinný režim, který bezohledně perzekuoval a zabíjel). Satan v Češích vyvolá strach, proto se Češi vzpírají démonským zákonům jen výjimečně. Ještě s větším důrazem je dodržují. Křesťané mají dodržovat světské zákony, ale ty zákony nesmí jít proti Bohu.

V naší zemi začal myšlenkový proud New Age působit velmi významně po listopadu 1989. V té době došlo doslova k explozi okultismu a humanismu. Václav Havel v roce 2007 dokonce dostal cenu za humanismus! Nutno podotknout, že humanismus není slučitelný s křesťanstvím, neboť humanismus je snaha lidí vytvořit si nové zákony, lepší než ty Boží (v humanismu se člověk stává „bohem“).

Po listopadu 1989 nastala tzv. „divoká privatizace“, ve které si mnoho lidí nepoctivě přišlo na velké peníze. Vše pod záštitou New Age. Pod záštitou New Age dal satan lidem v eufórii právě nabité rádoby svobody, pravdu i lež do sebe smíchanou. Vidíme to všude okolo sebe, satan dává v mnoha případech lidem 95% pravdy a 5% lži. On je velmi chytrý, on moc dobře ví, že člověk byl vytvořen k Božímu obrazu, tady jako inteligentní bytost, která by stoprocentní lež lehce odhalila. Proto dává lidem tento mix – já tomu říkám OBLÍBENÝ SATANŮV MIX. Dávejte na to pozor a odhalujte jeho taktiky! Satan začal po listopadové revoluci ve velkém rozsahu dávat lidem výdobytky kapitalismu – peníze, moc, slávu… Hodně peněz, hodně moci a hodně slávy. Satan začal lidi tímto svazovat, což dělá dodnes. Jsme svázáni časem – satan nás okrádá o nás čas. A to především skrz peníze a další požitky. Satan lidem skrz New Age vnutil myšlenku, že každý člověk musí splňovat určité standardy, jinak není pro tento svět dobrý. Příklady: Nos výhradně značkové oblečení, jezdi v novém autě, kup si drahý mobil, vezmi si hypotéku (to je dneska normální – plať radši splátky hypotéky než nájemné-lež!!!)… Satan lidi zotročil penězma, proto je dnes mnoho lidí zadlužených. Lidé dnes chtějí všechno hned. Dnes je to možné, ale přes půjčky (často lichvářské). Půjčky jak je vidíme dnes, je satanův nástroj k zotročení lidí. Neříkám, že jsou půjčky závadné. Jako peníze nejsou závadné. Závadné je nutkání chtít všechno hned, chtít to nejdražší, brát si víc půjček, půjčovat si na nepotřebné nesmysly (věci, které nás oddalují od Boha)… A co se týče peněz, tam je závadná láska k nim (nehledě na výši finančního obnosu). Tomuto svodu křesťan nesmí podlehnout, protože by podlehl démonským silám. Takové to nutkání, když nevíš, proč to děláš a musíš to udělat, to jsou démoni!

New Age konkrétně
Buďme konkrétní a pojďme se podívat za čím vším stojí New Age:

1. Celosvětově přijatelná homosexualita, homosexuální chování (bisexualita). Homosexualita je dnes moderní a mnohdy obdivována. Bisexualita je na tom podobně. Homosexualitu toleruje dokonce i papež. Římsko-katolická církev je plná homosexuálních kněží, kteří se ke své orientaci veřejně a bez ostychu přiznávají. Viděl jsem i videa na YouTube. Tito „kněží“ tvrdí, že homosexualita není hřích a s oblibou citují Písmo (přesně jak to s oblibou dělá satan). Homosexualita je špatná, je to hřích, to říká Písmo min. na pěti místech (1. Korintským 6, 9-10, 1. Timoteovi 1, 8-11, Leviticus 18, 22 atd.). Homosexualitu, homosexuální chování, transexuály a okultisty papež nepochopitelně toleruje. I proto lze tuto církevní organizaci označit za doupě démonů. Je vidět, že papež hraje v těchto posledních časech významnou úlohu – falešný prorok ze Zjevení.
2. Evropská unie (EU). Toto společenství je založeno na myšlence socialismu, a to od samého počátku. EU viditelně slouží tomu zlému. Přesto ČR v roce 1996 podala žádost o vstup do EU a v roce 2003 mnoho lidí v referendu hlasovalo pro vstup do tohoto démonského sdružení. Pojďme se podívat na některá absurdní nařízení EU: omezení příkonu vysavačů, daň z finančních transakcí, regulace platů bankéřů, pokuta Microsoftu za nemožnost výběru prohlížeče, zákaz zobrazování obrázků na obalech kojeneckého mléka, omezení platnosti řidičských průkazů, omezení používání plastových tašek, vliv klimatických změn na rovnost žen atd. EU chce dokonce zakázat držení zakázaných zbraní, které jsou již bezpečně znehodnocené. Dále požaduje nutnost zbrojního průkazu a evidence i pro vzduchovky a další dnes volně prodejné zbraně. Za tímto vším hledejme New Age. Satan chce odzbrojit lidi. To se mu ale nepodaří, protože křesťané mají Boží zbroj.
3. New Age stojí za schvalováním nesmyslných a šikanózních zákonů, které neslouží lidem ale zlu. Mnoho těchto zákonů je schvalováno v rámci EU. V rámci EU je mnoho nesmyslných zákonů a nařízení, které kriminalizují téměř každý krok každého občana. Satan pomocí EU nastolil psychologický teror.
4. Zhouba New zasahuje i české zákonodárce a úředníky. Čeští úředníci si často některé směrnice EU špatně vykládají, schválí zákony, které nejsou prospěšné lidem, ale Božímu odpůrci. Pak to svádí na EU. Česká republika je pak zemí s mnohem přísnějšími pravidly, než EU vůbec vyžaduje.
5. New Age dokázalo ze Svobodného zednářství vytvořit jednu totalitní světovládu satana, která dneska ovlivňuje všechny lidi na světě. Především pomocí peněz, schvalovaných zákonů, OSN… Přítomnost zednářů je prokazatelná, neboť provozují různé organizace, vlastní banky, firmy, kanceláře, webové stránky, muzea… Na YouTube je mnoho zednářských videí, na kterých lze spatřit luciferismus, okultismus, čarodějnictví… Na těchto videích je vidět vědomé uctívání satana! Zednářství je na vzestupu, a to i v ČR. Zednářské lóže nalezneme v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Mariánských Lázních a dalších českých městech. Nejvyšší zednáři (skupiny zednářů) praktikují luciferismus, magii a uctívají různé antické démony (Ball, Set, Oziris, Izys, Shiva…). Proto před centrálou CERNu v Ženevě stojí Shiva Nataraja a přímo před zařízení se vykonávají okultní rituály (tanec zničení apod.). Tito zednáři se zajímají a provozují okultní praktiky starého Egyptu, Mayů, keltských Druidů… O Svobodném zednářství podrobně někdy jindy.
6. Pod vlivem New Age se nachází mnoho světových organizací. Jde o tisíce organizací po celém světě. Jmenujme dvě nejmocnější: Organizace spojených národů (OSN) a UNESCO. OSN má 193 členských států (téměř všechny státy světa). Od roku 1993 je členem i Česká republika. UNESCO má 195 členských států a jejím spoluzakladatelem bylo Československo (v roce 1946). Obě organizace mají podle oficiálního stanoviska společný cíl – zachování mezinárodního míru a bezpečnosti. Fakta jsou ovšem taková, že především OSN, byl satanův základní nástroj pro vytvoření Nového světového řádu (jedné světové vlády). OSN byl a je velmi významný nástroj, nejen k podpoře myšlenky globální společnosti (jednoty), ale i nástroj k ovládnutí bankovních systémů. Díky OSN, dneska někteří bankéři, ovládají finanční impéria nejen v Evropě, ale i v USA.
7. New Age také velmi zasahuje do nadací a bankovních společností, které vlastní a ovládají miliardáři jako jsou Rothschildové, Rockefellerové, George Soros a další. Je zajímavé, že ani jeden z těchto miliardářů není v žebříčku prvních 100 nejbohatších lidí světa. Přitom oni (přes své organizace) určují ceny zlata, půjčují peníze vládám atd., takže jejich majetky musí být obrovské.
8. New Age stojí za chováním některých křesťanů. Křesťan nemůže být lhář, zloděj ani agresivní. Pokud kážeš evangelium bezbožným lidem a chováš se, jak sem nyní řekl, nahráváš tomu zlému. Člověk, kterému kážeš evangelium si pak řekne: „Tohle je to křesťanství?“. To je výsledek New Age myšlení. Ve Filipským 4,5 stojí: „Vaše mírnost ať je známa všem lidem“.
9. Systém obecních a městských kanalizací, který se ukládá čím dál hlouběji pod povrch země. Někde až 8 metrů do hloubky. To je satanova myšlenka (New Age), jak otrávit podzemní vody. Je to problém, o kterém se vůbec nehovoří. Když bylo v roce 2015 extrémní sucho (přes 40 stupňů ve stínu) a tráva úplně suchá (tedy tam, kde se nezalévala), viděl jsem, jak roste tráva pouze tam, kde vede potrubí kanalizace (až k poklopu kanalizace). To je důkaz úniku fekálií do půdy, následně do podzemních vodních zdrojů.
10. Za New Age stojí i lži, které se šíří internetem. Živnou půdou pro šíření těchto lží jsou sociální sítě, různá fóra, atd. Prokremelské weby pravidelně publikují lživé zprávy (či polopravdy), které mají poškodit Ameriku i EU. Tomu všemu vévodí ruský web, který se nazývá Sputnik (Sputnik News), a který šíří lži v mnoha jazykových mutacích. Nemohu opominout ani Amerikou, která šíří také mnoho polopravd a lží. A také nemohu opominout americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA), který přes internet šíří podvodné zprávy, fotky a videa. Počínání NASA dokazuje, že žijeme v kompletně falešném světě.
11. Za New Age se také skrývá rovnost člověka a zvířete. Toto je zavrženíhodná satanova myšlenka. Pojďme se podívat hned na začátek Bible, Genesis 1,28: „A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe“. Bůh nám říká, že si má člověk podmanit zvířata. Zvířata nám mají sloužit k získání potravy a oblečení. Mnoho lidí dnes ze zvířat dělá lidské bytosti, což jim nepřísluší a je to proti Bohu. Mnoho lidí považuje zvíře za součást rodiny. Někteří mají dokonce ve zvířeti větší emoční oporu než jejich partner a děti. Někteří křesťané mají zvíře jako modlu. Modla je úplně všechno, čemu věnuješ víc času, než Bohu (peníze, kariéra, koníčky, sport…). Vyvyšování zvířete před člověkem, nebo dokonce před Bohem, je hřích. Někteří lidé připisují lidská práva zvířatům, což je nepřijatelné, protože lidská práva patří výlučně lidem. Jiní zase mají potřebu osvobozovat laboratorní myši. Vše pod záštitou New Age. O této problematice více ve článku Mohou být postavena zvířata na úroveň člověka?.
12. Česká republika je vnitrozemský stát, který nemá jiný zdroj vody než srážky. Velkou část srážek vypaří půda, rostliny a vodní plochy, velké množství srážek steče do řek. Prší nepravidelně a nerovnoměrně. Sucha střídají přívalové deště, kdy najednou spadne velké množství vody, která se nezachytí ani nevsákne. Dešťová voda se odvádí do kanalizace. Přibývá zastavěných ploch. Domy se staví tam, kde by to bylo před 20 lety pro řadu z nás nepřijatelné. Staví se nová obchodní centra, která mají rozsáhlá betonová nebo asfaltová parkoviště. Staví se obrovské firemní haly, které znemožňují vsakování dešťové vody . Lidé na svých pozemcích dláždí, betonují a staví nové objekty, čímž se zakrývá to měkké a savé. Z těchto důvodů je v ČR podzemní vody čím dál méně. A nejen v ČR, ale i na celém světě. Podzemní vody je čím dál méně z důvodu satanských myšlenek – New Age.
13. New Age ovládá i státní školy po celém světě. Školy vyučují polopravdy a lži. Od malička je dětem vštěpována lež ohledně stvoření – evoluce. Satan moc dobře ví, že 100x opakovaná lež se stává pravdou. Děti jsou nuceni cvičit jógu, tedy spolupracovat s démony. Pod hrozbou špatného klasifikování musí děti mluvit lež, kterou je dosazení učitelé z New Age (od satana) učí.
14. New Age ovládá děti od malička. Dětské knížky, filmy, hry i hračky jsou plné čarodějnictví, pohádkových příšer, pekelných bytostí, mimozemšťanů… Dětem po celém světě je vštěpováno, že čarodějnictví je normální, že mimozemšťané existují…
13. New Age stojí za fašismem. Fašismus je politický systém, ne ideologie (jako nacismus). Fašismus např. vidíme v Ruské federaci. Rusko velmi připomíná Mussoliniho Itálii, kde fašismus vznikl. Mezi základní rysy fašismu patří: militarismus, silná vůdčí osobnost ve vedení státu, nacionalismus. To vše v Rusku prokazatelně je. Rusko kopíruje vojenské tahy a propagandu nacistů. Stačí se podívat na ruský film „Krym se vrací domů“, jehož název je podobný názvu nacistického propagandistického filmu „Sudety se vrací domů“, ve kterém diváky totožně přesvědčují, že anexe byla správná věc. Na tento film se můžete podívat zde (článek Rusko zkopírovalo nacismus!). O fašismu v Rusku hovoří i šachový mistr světa Garry Kasparov, který říká, že putinův autoritatismus se změnil v tvrdou diktaturu fašistického charakteru.
14. New Age stojí za rozvojem ekologismu – ekologických hnutí, nesmyslným/škodlivým vysekávání keřů u cest a silnic (ptáci pak nemají kde hnízdit), feminismem atd.
15. Ještě jednou zmíním New Age v křesťanství, náboženství. Satan oklamal mnoho křesťanských kazatelů falešným učením Hnutí Víry. Záhy se stalo velmi populární učení Hnutí Víry a mnoho učitelů Hnutí Víry zbohatlo z prodeje křesťanské literatury, kazet, DVD apod. Důvěřuj Bibli, ne křesťanské literatuře, kde často bývá oblíbený satanův mix – 95% pravdy a 5% nepravdy! V 90. letech minulého století nastalo torontské požehnání a následná démonická invaze do církevních organizací. Mnoho učitelů Hnutí Víry začalo používat satanskou praktiku kundalini, kdy jsou mávnutím ruky tvrdě sráženi lidé (démoni imitují Ducha svatého). Toto praktikuje mnoho dnešních kazatelů/evangelistů, např. Benny Hinn, Daniel Kolenda, Michael Koulianos, Andres Bisonni, Heidi Baker… Vrcholem všeho bylo, když satan pomocí Římsko-katolické církve do Bible propašoval falešné učení o Bohu a mnoho křesťanů si toho ani nevšimlo – deuterokanonické knihy. Deuterokanonické knihy je apokryf, který v Písmu nemá co pohledávat! Apokryf je text, který svou povahou náboženského spisu se kanonickému textu v některých ohledech blíží, ale rozhodně se nejedná o Boží slovo. Nutno upozornit, že tyto deuterokanonické (apokryfní) knihy nebyly nikdy přijaty do židovského kánonu. Křesťané ani Židé je v prvních staletích nepovažovali za součást Písma. Odmítejte/ignorujte Bible, které obsahují deuterokanonické knihy!!!

To bylo jen několik málo příkladů, co stojí za New Age.

Nemohu říct, že se svět řítí do katastrof a totálního vlivu New Age. Svět už totiž pod totálním vlivem New Age je. Dočasným vládcem světa je totiž satan.

Zamysleme se a uvědomme si, jak nás New Age pohlcuje a ovládá. Jak sami propagujeme a propadáme New Age. Pokud někdo propaguje New Age, slouží démonským silám a musí činit pokání.

Závěr
Nyní už víme, že New Age dává důraz na lidské božství a lidskou pýchu. Také už víme, že toho satan dosahuje hlavně skrz zákony, peníze a majetek. My jako křesťané ale nemáme milovat tento padlý svět. Nemáme milovat nic, co je v něm. Nemáme milovat peníze, majetek . Nemáme milovat svá auta, domy… Pojďme se podívat do Písma…

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa.“
Překlad 21. století, 1. Jan 2,15-16

„Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.“
Překlad 21. století, Jakub 4,4

Bez podmínek milujme pouze svého Pána a Stvořitele, který má svět pod kontrolou. Bez Boha by nefungovala roční období ani vesmír. Bez Boha by nikdo z nás nebyl ničím, neexistoval by. Měj Boha za všech okolností na prvním místě. Vím, že o tom hovořím pořád, skoro při každém kázání. Toto je ale velmi důležité! Pokud se budeš modlit pouze ráno a večer 2 minuty, k tomu ještě z povinnosti a nebudeš mít otevřené srdce, budeš se Bohu hnusit. Pro Boha je taková modlitba ohavností. To stojí v Písmu. Rozhodně Mu nebudeš opětovávat Jeho lásku. Pokud budeš věnovat Bohu 50% svého času, pořád Mu nebudeš dostatečně opětovávat Jeho lásku, která je pro nás lidi nepředstavitelná. Bůh je nesmírně žárlivý a požaduje naprostou oddanost. Pokud budeš žít pro Boha pořád (budeš Mu věnovat min. 90% volného času), doslova dychtit po Jeho společenství, pak očekávej, že k tobě bude Bůh často mluvit, očekávej vyslyšené modlitby, očekávej uzdravení… Pak očekávej, že budeš lépe odhalovat taktiky a pasti satana. Pak očekávej, že kázat evangelium ti nebude dělat problém. Pak očekávej, že nebudeš podléhat myšlenkovému proudu New Age. Boží Duch ti bude říkat, co je New Age, co není. Boží Duch ti bude říkat, co je dobré, co je špatné. Boží Duch ti bude Rádcem, Společníkem i Utěšovatelem.

Na úplný závěr
Myšlenkových proud New Age skrývá velké nebezpečí, který je křesťany podceňovaný. O New Age nehovoří bezbožní lidí, málokdy kazatelé. Podívejme se pravdě do očí a uvědomme si fakt, že New Age zlikvidovalo hodě nevěřících i věřících lidí. New Age likviduje lidi duchovně i fyzicky. Díky New Age lidi nevěří v Boha, propadají okultismu, zabíjí sebe i ostatní lidi, atd. Přiznejme si, že satan a démoni zabíjí lidi. Za každou myšlenkou sebevraždy, stojí satan. Za každou myšlenkou hříchu, stojí satan. Nenech se zabít a žij s Bohem pořád – buď na něj pořád napojený. Už jak vstaneš, hovoř s Bohem. Nevěnuj čas Božímu odpůrci, ale Bohu!!!

Jediná naše záchrana je v Ježíši Kristu. Přijmi Ježíše do svého srdce, změň své myšlení a vyznej Mu své hříchy a nechtěj je dál dělat. Nech své srdce proměnit a ve všem se spoléhej na Ježíše.

„Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční – já jsem přemohl svět.“
Překlad 21. století,Jan 16,33

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení