Kázání našeho společenství

Miluješ Boha? Máš Boha na prvním místě?

Kázání ze dne 9.4.2017:

Miluješ Boha? Máš Boha na prvním místě?

Bůh miluje všechny lidi a chce mít s nimi vztah. Mnoho lidí našeho Otce ignoruje. Mnoho lidí si žije podle svého – podle svých tužeb a vášní.

Boha máme milovat celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí…

„Ježíš mu řekl: Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí“
Bible, Matouš 22, 37

V Markovi ještě Ježíš doplňuje, že máme milovat Boha celou svou silou…

„Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou. Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Žádné přikázání není důležitější než tato dvě.“
Bible, Marek 12, 30-31

Bůh je láska

Není pochyb o tom, že Boha máme milovat. Vždyť apoštol Jan napsal, že Bůh je láska…

„Kdo nemiluje, nezná Boha – vždyť Bůh je láska.“
Bible, 1. Jan 4,8

Největším důkazem Jeho lásky je, že k nám poslal svého jediného Syna. Bůh se stal člověkem, protože nás velmi miluje. Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníky.

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“
Bible, Jan 3, 16

Co znamená milovat Boha?

Bereš Ho jako Stvořitele. Odevzdal jsi Mu svůj život. Modlíš se. Chválíš Ho. Důvěřuješ Mu. Činíš pokání. Sloužíš Mu. Evangelizuješ lidi.

Láska ale není jen cit. Láska se vyjadřuje i tak, jak jednáš. Lásku k Bohu musíš vyjadřovat i tak, že plníš Jeho vůli – Jeho přikázání. To je opravdová láska k Bohu.

„Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky.“
Bible, 1. Jan 3,18

„Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání“
Bible, Jan 14,15

Proč milovat Boha? My milujeme Boha, neboť On první miloval nás…

„V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění. My milujeme, neboť on první miloval nás. Kdo říká „Miluji Boha“ a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí. Máme tedy od něj toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i bratra.“
Bible, 1. Jan 4, 18-21

„My milujeme, neboť on první miloval nás“. My máme Jeho lásku opětovat. To po nás náš Otec chce.

Milujme se navzájem

Bůh chce, abchom se milovali navzájem – bratrskou láskou. Máme sloužit jeden druhému. Bůh nás upozorňuje na to, že se křesťané mají milovat navzájem. Kde se křesťané milují navzájem, tam je požehnání a církev nebo sbor roste ve všech oblastech. Pokud ale v církvi není láska, Bůh tomu společenství nikdy žehnat nebude.

„To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji.“
Bible, Jan 15, 12–14

Máš Boha na prvním místě?

Za všech okolností musíme mít Boha na prvním místě. Za všech okolností! Není možné, aby měl někdo raději majetek nebo svou ženu. Už vůbec není možné, aby měl někdo radši svůj život – sebe. Něco takového není možné! Bůh musí být vždycky na prvním místě! Vždycky!!!

Měj Boha na prvním místě. Jinak se musí projevovat tvá láska k manželce/manželovi, k dětem, rodičům, k bratrům a sestrám… Jinak k našemu Otci.

„Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden.“
Bible, Matouš 10, 37-38

„Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem.“
Bible, Lukáš 14, 26

Samozřejmě že máme milovat své manželé a manželky, své potomky. Ale Boha musíš milovat víc a mít Ho na prvním místě vždycky. Když manželské páry milují na prvním místě Boha, milují se navzájem lépe. Bůh takovým manželstvím žehná.

Zamysli se, čemu dáváš přednost ve svém životě? Není to náhodou tvůj partner? Rodina? Kariéra? Peníze? Počítač? Hry?

Buď k sobě upřímný
Myslíš si, že nemáš Boha na prvním místě? Myslíš si, že dostatečně Boha nemiluješ? Pokud o tom pochybuješ, tak to Ho nemáš na prvním místě. Čiň pokání – modli se za to, abych Ho měl na prvním místě. Abys ho nadevše miloval. Takovou modlitbu On rád uslyší. Bůh je rád, když s Ním mluvíme. Pokud někdo dostatečně nemiluje Boha a nemá Ho na prvním místě, tomu Bůh může připravit dlouhou a často bolestivou cestu – těžké útrapy. Může nás postavit do situace, kdy se budeme muset rozhodnout, komu dáme přednost. Bojme se Boha. On je věrný a milující, je ale také trestající – je hrozný ve svém hněvu.

Pokud chceš zažít „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo“ (1. Korintským 2, 9) – Boží království, musíš být k sobě upřímný, jinak to nejde! Bez upřímnosti dojdeš jedině tak do pekla.

Bůh musí být středem tvého života
Bůh ti dá to, co potřebuješ, pouze tehdy, když Mu budeš bezmezně důvěřovat a nadevše Ho milovat. Bůh musí být středem tvého života. Všechny útrapy života přemůžeme pouze tehdy, když budete svého Otce milovat. S Bohem musíš mít důvěrný vztah. Ne se svým počítačem, mobilním telefonem nebo jinou modlou. S Bohem měj důvěrný vztah!

Nazývej Ho Otcem a Tatínkem
Pokud Bohu říkáš pouze: Bože, Bože dej mi, Bože děkuji Ti, Bože promiň… Nemiluješ Ho na maximum. Není tam ten důvěrný vztah, důvěra a maximální láska. Z tohoto oslovení je cítit chlad a odstup. Bůh musí být pro tebe Otec, Tatínek a Pán. I tak Ho máme oslovovat. Svou milovanou osobu taky nenazýváš pouze Ženo nebo Muži. Když si povídáš s Bohem, nebo Ho o něco prosíš, oslovuj Ho Otče, Milovaný Tatínku… On si to zaslouží. On je pro nás dělá strašně moc – udržuje nás při životě, díky Němu tluče naše srdce! On na nás pořád myslí, ty dělej to samé.

Bůh je nekonečná láska
Bůh je obrovská a nekonečná láska. Taková láska, že si to člověk ani nedovede představit. Boží lásku všichni zažíváme denně. Já taky. Před pár měsíci jsem ale zažil Jeho svět/prostor, který byl pln láskou. Byl to svět Boha? Byla to ukázka toho, co lidem Bůh vytvoří po zničení tohoto zlého světa? Nevím. Neptám se Ho. Byl to neuvěřitelný svět všudypřítomné lásky, který mi Otec ukázal po hodině modlitby v jazycích. Bylo to opravdu něco, „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo“. Jak se píše v 1. Korintským 2, 9. Byl to svět Živého Boha, kde se tě Otec dotýká svou láskou, kde tě prostupuje. Kde žiješ jenom láskou. Kde lásku i dýcháš. Je to nepopsatelný svět plný klidu, lásky, pokory a věčného pokoje. Otec je tam všude, i uvnitř člověka. V tom světě nepřemýšlíš, protože tam máš všechno, co potřebuješ. Otec se tam o tebe dokonale stará. Vzpomínám na to denně, protože na to nelze zapomenout – mám to pořád v živé paměti. Rád se do toho světa vracím, lze to, a to poměrně jednoduše – modlitbou v jazycích a otevřeným srdcem. I proto bezmezně miluji Boha a mám Ho na prvním místě. Vím, že s Bohem jsem v bezpečí.

Co ty? Miluješ Boha? Pořád po Něm dychtíš? Máš Ho na prvním místě?

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení