Kázání našeho společenství

Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 10. část

Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 10. část

114. Pokud milujeme Ježíše, máme zachovávat Jeho přikázání: kázat evangelium, milovat druhé, křtít (křest na odpuštění hříchů)…

„Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání.“
Překlad 21. století, Jan 14,15

Křtít obrácené lidi je naše povinnost, ne volba. Pán Ježíš dal jasný příkaz:

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“
Bible, ekumenický překlad, Matouš 28,19-20

115. Svět nás bude nenávidět, Kristova církev ale nepatří světu.

„Toto vám přikazuji: Milujte jedni druhé. Když vás bude svět nenávidět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste patřili světu, svět by miloval, co je jeho. Vy však světu nepatříte, neboť jsem vás ze světa vyvolil, a proto vás svět nenávidí.“
Překlad 21. století, Jan 15,17-19

116. Máme se modlit za duchovní dary: dar mluvení v jazycích a jejich výklad, dar uzdravování, dar rozlišování duchů, dar prorocké služby… Nejvíce máme chtít prorokovat. Proroctví je cennější než mluvení v jazycích.

„Následujte lásku, horlete po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali. Proroctví je totiž cennější než mluvení v jazycích, ledaže by je někdo vykládal pro posílení církve. Nuže, bratři moji, horlete po proroctví a nebraňte mluvit v jazycích.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 14,1 a 5 a 39

117. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Proto satan nás lidi tak nenávidí.

„Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: „Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi.“
Překlad 21. století, Genesis 1,27-28

118. Muž a žena (manželé) jsou jedno tělo.

„Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když usnul, vzal jedno z jeho žeber a zaplnil to místo tělem. Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi. Adam tenkrát řekl: „To je konečně ona: kost z mých kostí, tělo z mého těla! Bude se nazývat manželkou, neboť je vzata z manžela!“ To proto muž opouští otce i matku – aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem.“
Překlad 21. století, Genesis 2,21-24

„Protož uvedl Hospodin Bůh tvrdý sen na Adama, i usnul; a vyňal jedno z žeber jeho, a to místo vyplnil tělem. A z toho žebra, kteréž vyňal z Adama, vzdělal Hospodin Bůh ženu, a přivedl ji k Adamovi. I řekl Adam: Teď tato jest kost z kostí mých a tělo z těla mého; tato slouti bude mužatka, nebo z muže vzata jest. Z té příčiny opustí muž otce svého i matku svou, a přídržeti se bude manželky své, i budou v jedno tělo.“
Kralická, Genesis 2,21-24

119. Spasení je Boží dar, není to z našich skutků, proto se tím nemůžeme chlubit. Pozor na velkou satanovu lež: Jednou spasený – navždy spasený.

„Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den.“
Překlad 21. století, Jan 6,44

„Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil.“
Překlad 21. století, Efeským 2,8

120. Než svět skončí (druhý příchod Ježíše Krista), nic nebude skryto (pravda vyjde najevo), což vidíme právě nyní:

1. Byla objevena Noemova Archa a biblická města Sodoma a Gomora.
2. Bylo prokázáno, že lidé žili společně s dinosaury.
3. Čím dál větší trhliny má evoluce.
4. Bylo odhaleno, jak skutečně (podvodně) fungují světové ekonomiky, bankovní systémy.
5. Byla odhalena působnost satana (okultní a satanistické rituály) při Olympijské hrách, na elektronické hudebních festivalech atd.
6. Bůh též široké veřejnosti odhalil, že Adventisté sedmého dne věří v mimozemské civilizace, UFO, pokusy mimozemšťanů na lidech.

A mnoho dalšího.

„Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno.“
Překlad 21. století, Matouš 10,26

121. Kdo miluje Boha, ten má poznání od Něj. Pokud miluješ Boha celým svým srdcem, myslí i silou, dodržuješ Jeho přikázání, NEPŘETRŽITĚ s Ním žiješ (jsi na něj nepřetržitě napojený), poznáváš Jeho vůli.

„Kdo ale miluje Boha, ten má poznání od něj.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 8,3

122. Kázat evangelium není naše volba, ale povinnost.

„Když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý – je to má povinnost a běda mně, kdybych nekázal! Kdybych to dělal z vlastní vůle, měl bych nárok na odměnu; já však neplním vlastní vůli, ale svěřený úkol. Zač tedy mohu získat odměnu? Za to, že kážu evangelium zadarmo, aniž bych využíval práva, které při kázání evangelia mám.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 9,16-18

123. Do nového Jeruzaléma  nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života. Do nového Jeruzaléma  nevejde žádný modloslužebník, lhář (pozor na polopravdy!)…

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“ Tehdy ke mně přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli těch sedm číší plných sedmi posledních ran, a promluvil ke mně: „Pojď, ukážu ti Nevěstu, manželku Beránkovu.“ Odnesl mě v Duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi Svaté město, Jeruzalém, sestupující od Boha z nebe a zářící Boží slávou. avšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života.“
Překlad 21. století, Zjevení 21,8-10

Závěr

Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 10. část

114. Pokud milujeme Ježíše, máme zachovávat Jeho přikázání.
115. Svět nás bude nenávidět, Kristova církev ale nepatří světu.
116. Máme se modlit za duchovní dary, nejvíce za prorokování.
117. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Proto satan nás lidi tak nenávidí.
118. Muž a žena (manželé) jsou jedno tělo.
119. Spasení je Boží dar, není to z našich skutků, proto se tím nemůžeme chlubit.
120. Než svět skončí, nic nebude skryto (pravda vyjde najevo).
121. Kdo miluje Boha, ten má poznání od Něj.
122. Kázat evangelium není naše volba, ale povinnost.
123. Do nového Jeruzaléma nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení