Kázání našeho společenství

Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 9. část

Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 9. část

104. Kristova církev zažije období „velkého soužení“. V Písmu stojí, že „uchvácení“ (teorie o „vytržení“ nemá biblický základ, „vytržení“ = tajný druhý příchod Krista, který „vytrhne“ věrné do Nebe) nastane při druhém (pro všechny lidi viditelném) příchodu Ježíše Krista.

„Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj). Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.“
Překlad 21. století, Matouš 24:15,21,22

„Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 4,15-18

„Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka. Kdo bude v ten den na střeše a jeho věci v domě, ať nesestupuje, aby je pobral; a také kdo bude na poli, ať se nevrací zpět. Pamatujte na Lotovu ženu! Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí. Kdokoli by jej ztratil, ten jej zachová. Říkám vám: V tu noc budou dva na jednom loži; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou spolu mlít; jedna bude vzata a druhá zanechána.“ „Kde, Pane?“ zeptali se ho. „Kde je mrtvola, tam se slétnou supi,“ odpověděl. Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se:“
Překlad 21. století, Lukáš 17,26-37 a 18,1

„Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni – naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni.
Bible, překlad 21. století, 1.Korintským 15,51-52

„Tak je to také se zmrtvýchvstáním. Pohřbívá se smrtelné tělo, křísí se nesmrtelné. Pohřbívá se odpudivé, křísí se slavné; pohřbívá se bezvládné, křísí se mocné. Pohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní.
Bible, překlad 21. století, 1.Korintským 15,42-44

105. Nemáme dávat lidem své dobré skutky lidem na obdiv. Když dáváš dary a almužny, nechlub se tím. Bůh, který je vskrytu to ví a odmění tě.

„Dávejte si pozor, abyste nepředváděli své dobré skutky lidem na obdiv. Jinak totiž nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když dáváš chudým, nevytrubuj před sebou, jako to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby sklízeli chválu od lidí. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když dáváš chudým, ať tvá levice neví, co dělá pravice. Tak tvé dobrodiní zůstane vskrytu a tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.“
Překlad 21. století, Matouš 6,1-4

106. Máme mít slušné vystupování. Naše chování musí být příkladné. Pokud je nějaký křesťan hrubý, drzí, lhář… takový člověk rozhodně dobře neprezentuje křesťanství (Boha). Písmo nás učí, že křesťan má být mírný, pokorný, soucitný, krotký…

Jako křesťané se ani nesmíme zlobit na lidi, kteří odmítnou evangelium. Vždyť to, zda někdo přijme Ježíše Krista za Pána a Spasitele, je na Boží milosti.

„Pokud si někdo myslí, že je zbožný, a přitom neumí zvládnout vlastní jazyk, ten klame sám sebe a jeho zbožnost je k ničemu.“
Překlad 21. století, Jakub 1,26

„Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší. Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky ať vás opustí spolu s veškerou záští.“
Překlad 21. století, Efeským 4,29-31

107. Bohatí křesťané nemají dát na nejisté bohatství, ale na Boha a věnovat se dobročinnosti.

„Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, ať nejsou domýšliví. Ať nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání. Ať se věnují dobročinnosti, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří a dělí se s ostatními. Tak si nastřádají dobrý základ pro budoucnost a chopí se opravdového života.“
Překlad 21. století, 1.Timoteus 6,17-19

„Bohatým tohoto světa přikazuj, ať nejsou vysokomyslní a ať nedoufají v nejistém zboží, ale v Bohu živém, kterýž dává nám hojnost všeho ku požívání. A ať dobře činí, a bohatnou v dobrých skutcích, a snadní ať jsou k udílení, i přívětiví,  Tak sobě skládajíce základ dobrý k času budoucímu, aby dosáhli věčného života.“
Kralická, 1.Timoteus 6,17-19

108. Jsme upozorňováni na to, že hněv je místo pro satana. Nedávejme tedy tomu zlému příležitost.

„Hněváte-li se, nehřešte;“ zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte místo ďáblu.“
Překlad 21. století, Efeským 4,26-27

109. Úmysly satana jsou pro nás křesťany známé. Jaké jsou úmysly satana? Klamat, zasévat pochybnosti, vytvářet a provozovat falešná náboženství, budovat v lidech modloslužbu… Oblíbený satanův mix je 95% pravdy a 5% nepravdy!

„Nenechme se oklamat satanem – jeho úmysly nám přece nejsou neznámé.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 2,11

110. Lidské tělo je Boží chrám.

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 3,16-17

Těsně před druhým příchodem Krista se v Božím chrámu (lidském myšlení) usadí člověk (jeho falešné vyučování), který se bude vydávat za Boha, a kterého Pán Ježíš na konci věku zlikviduje. Kdo se ve velkém rozsahu vydává za Boha (rouhá se Bohu)? Falešný prorok papež František, který si nechá říkat „SVATÝ OTEC“.

„A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás, nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!
Nevzpomínáte si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás? Víte, co mu dosud brání – smí se totiž objevit až v daný čas. Tajemství této bezbožnosti už ale působí; čeká jen na to, až zmizí ta překážka. Až se pak objeví ten bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži.
Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.“
Překlad 21. století, 2.Tesalonickým 2,1-12

Papež František je falešný prorok (ne hlavní Antikrist – 666) ze Zjevení…

„A uviděl jsem šelmu a krále země i jejich vojska, jak se sjeli, aby svedli boj s Tím, který seděl na tom koni, a s jeho vojskem. A ta šelma byla zajata a s ní ten falešný prorok, který před ní dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou.“
Překlad 21. století, Zjevení 19,19-20

111. Všechno máme dělat k Boží slávě. Křesťan by měl činit to, co po něm chce Bůh, ne on sám.

„Nuže – ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 10,31

112. Hlavou muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh.

„Chtěl bych však, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 11,3

113. Modláři skončí v „pekle“ – druhá/definitivní smrt. Každá modloslužba (idol, závislost) je překážka mezi člověkem a Bohem. Co může být modloslužba? Jakýkoliv předmět (socha, talisman, oblečení…), sledování televize, technická média (počítač, internet, telefon…), auto, hrob, dům, peníze, jídlo, kariéra, koníčky, alkohol, drogy, sport, lidi, zvířata, smilstvo, stát, ideologie a mnoho dalšího.

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Překlad 21. století, Zjevení 21,8

„Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední. Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města. Psi, čarodějové, smilníci, vrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež.“
Překlad 21. století, Zjevení 22,12-15

„Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království.“
Překlad 21. století, Efeským 5,5

Pozor na závislosti.

Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout. Jídlo břichu a břicho jídlu – Bůh jednou zruší obojí. Budiž, tělo však nepatří smilstvu, ale Pánu a Pán tělu. Tentýž Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. Copak nevíte, že vaše těla jsou Kristovými údy?“
Překlad 21. století, 1. Korintským 6,12-15

Shrnutí
Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 9. část

104. Kristova církev zažije období „velkého soužení“. „Uchvácení“ nastane při druhém příchodu Ježíše Krista.
105. Nemáme dávat lidem své dobré skutky lidem na obdiv.
106. Máme mít slušné vystupování.
107. Bohatí křesťané nemají dát na nejisté bohatství, ale na Boha a věnovat se dobročinnosti.
108. Jsme upozorňováni na to, že hněv je místo pro satana.
109. Úmysly satana jsou pro nás křesťany známé (klamat, zasévat pochybnosti, vytvářet falešná náboženství… ).
110. Lidské tělo je Boží chrám.
111. Všechno máme dělat k Boží slávě.
112. Hlavou muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh.
113. Modláři skončí v „pekle“.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení