Kázání našeho společenství

Strach přináší muka. Nejsi otrokem strachu?

Velkou satanovou zbraní proti lidem jsou obavy, strachy. Satan vytváří v lidech mnoho druhů strachu:

– strach z budoucnosti
– strach z druhých lidí
– strach sama ze sebe (nejzáludnější druh strachu, který mají zpravidla nejistí lidé)
– strach ze selhání
– strach z hrozícího nebezpečí
– strach ze zesměšnění v situacích
– strach být kritizován
– strach evangelizovat
– strach z nemocí (strach z bacilů, mikrobů, nákazy)
– strach říkat pravdu (upozorňovat na konkrétní falešné učitele, napomínat sourozence v Kristu…)
– strach ze smrti
– strach z čipování lidí (čipová totalita a s tím spojená světovláda Antikrista)
– strach ze satana, démonů
– strach z vymítání démonů
– strach křtít obrácené lidi
– strach ze stárnutí
– strach ze spánku
Atd.

Satan = zasévač pochybností
Se strachem souvisí i to, že satan je velký zasévač pochybností. Satan skrze nějakého člověka (rád si používá naše sourozence v Kristu!), nám s oblibou zasévá pochybnosti. Ten člověk na tom přemýšlí, zda to a to není pravda. Takové smýšlení může vyvrcholit panickým strachem. V takových situacích je potřeba neuhašovat Ducha a upnout k Bohu – modlitby, posty. Také je velmi důležité znát Písmo, aby křesťan satana „odpálkoval“ Božím slovem. Dávej všechno Bohu, nech se vést Duchem Božím! Když byl Ježíš pokoušen satanem na poušti, tak satan Ježíše pokoušel a zaséval pochybnosti – Jsi-li Boží Syn.

„Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej vedl na poušť. Čtyřicet dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl. Když ty dny uplynuly, vyhladověl.
Tehdy mu ďábel řekl: „Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, ať se promění v chleba.“
Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ.‘
Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa. „Dám ti všechnu moc a slávu těchto království,“ řekl mu ďábel, „neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci. Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“
Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘
Tehdy ho přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: „Jsi-li Boží Syn, vrhni se odsud dolů. Je přece psáno:
‚Svým andělům přikáže o tobě, aby tě chránili, a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.‘“
Ježíš mu odpověděl: „Je řečeno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.‘
Když ďábel dokončil všechno to pokušení, opustil jej a čekal na další příležitost.“
Překlad 21. století, Lukáš 4,1-13

Co dnes vidíme je to, že satan velmi zasévá pochybnosti o Ježíšově druhém příchodu. Satan lidem nalhává, že vláda Antikrista a s tím spojená doba „velkého soužení“, bude někdy v budoucnosti. Satan lidem namluvil (rozšířil blud), že až nastane pro všechny lidi viditelná totalitní světovláda jednoho člověka nad celým světem, až budou kompletně všichni žijící lidé označeni RFID čipy (miniaturní čipy, které se aplikují pod kůži člověka), tak může přijít Ježíš, do té doby k tomu nemůže dojít. Satan lidem dává falešný pocit bezpečí. Satan tím vyvolává v křesťanech stav nebdění. Písmo nás učí, že Ježíš přijde ve velmi nečekanou chvíli, ne až to bude očekávané v souvislosti s RFID čipy – až bude většina žijících lidí označena RFID čipy. Já si opravdu nemyslím, že jedním jediným znamením šelmy jsou RFID čipy. To je opravdu bezduchý výklad Janova Zjevení.

„Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.“
Překlad 21. století, Zjevení 13,16-18

Tím nechci říct, že čipování lidí je dobro, to rozhodně není. Můj výklad Janova Zjevení je ten, že znameních šelmy mohou být stovky, více Antikrist, znamení šelmy.

Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy, a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka. Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou mlít mlýnským kamenem; jedna bude vzata a druhá zanechána. Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán. Uvažte – kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat se do jeho domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli.“
Překlad 21. století, Matouš 24,37-44

Satanův teror založený na strachu
Satan ovládá a manipuluje mnoho dnešních lidí skrz strach (budeš nemocný, přijdeš o práci, nebudeš mít peníze, bude nukleární válka, přijde nemoc a ty umřeš…). Satan ví, že musí udržovat lidi v neustálém strachu (kdo má strach, je lépe ovladatelný, manipulovatelný). Satan ve velkém rozsahu šíří své podvody a strach přes televizi, internet, tisk, státní instituce, zákony, nadnárodní korporace… Satan plně ovládá největší zpravodajské agentury, podle kterých se řídí menší zpravodajské agentury po celém světě, i Česká tisková kancelář (ČTK). Satan pomocí lidí záměrně vydává podvodné informace od politiky až po předpovědi počasí. Díky dezinformacím dnešní lidé věří bludům (prakticky nic si neověřují). Dezinformace je lživá, klamná, falešná informace, která má za cíl ovlivnit úsudek a názor jedince, více osob či celou společnost, tak aby vyvolala zdání důvěryhodnosti a pravdivosti. Díky strachu mají lidé psychické problémy. Díky strachu někteří lidé páchají vraždy, sebevraždy… Satan také lidem dnes a denně servíruje informační zahlcení (informační přetížení). Jde o stav, kdy je člověk zahlcen velkým množstvím informací, které jsou z větší části nadbytečné, nerelevantní. Informační zahlcení zažívají už děti ve škole. Satan nás vychovává už od dětství. Čím déle jsme zapojeni do školského systému, tím větší můžeme mít problém najít pravdu. Školský systém je založen informačním zahlcení a podvodných informacích (evoluce atd.). Satan moc dobře ví, že informační zahlcení vede lidi nejen ke stresu, vnitřnímu napětí a strachu, ale i k neschopnosti zpracovávat další informace. To je ideální stav pro manipulaci! Díky Bohu mají křesťané Božího Ducha! Neuhašuj Božího Ducha a žije podle Něj!

Ještě bych upozornit na to, že křesťan by neměl přehnaně řešit politiku. Někteří křesťané říkají: Ta zlá Amerika a to hodné Rusko. Je potřeba si uvědomit, že Amerika i Rusko je „svět“ (satanův zločinný systém). Celý svět leží ve zlu!

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu.“
Překlad 21. století, 1. Jan 5,19

Křesťan by se měl modlit a postit za politiky, žehnat politikům, ne je pomlouvat, kritizovat. Modlete se za to, ať mohou křesťané po celém světě beztrestně kázat evangelium, ať jsou k dostání Bible, ať křesťané nepřijímají znamení šelmy… Ač vidíme, že satan má v politice velké slovo, tak si musíme uvědomit, že politiky a politické systémy dává  Bůh (někdy tím soudí). On má všechno pod kontrolou.

Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy.“
Překlad, 21. století, 1.Timoteus 2,1-4

„Daniel proto chválil Boha nebes a řekl: „Chváleno buď jméno Boží od věků až na věky – moudrost a síla jemu náleží! On mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání.“
Překlad 21. století, Daniel 2,19-21

Satanův/Antikristův Nový světový řád
Z Písma víme, že satan je dočasným vládcem světa. Ač má satan obrovskou moc, Bůh Bible je svrchovaně nad ním. Satan s Božím povolením vytvořil Nový světový řád (světovládu), díky kterému řídí (terorizuje) všechny lidi na světě. Satan pomocí bezbožných lidí vytváří zákony, které mají terorizovat obyvatelstvo po celém světě. Co dneska vidíme, je psychologický a ekonomický teror, díky kterému prožívají lidé strachy. Velkým satanovým nástrojem je Evropská unie (EU), která ve velkém rozsahu terorizuje lidi a vytváří atmosféru strachu. EU je to satansko-diktátorský systém, který vytvořil satan/Antikrist. EU funguje na základě strašného byrokratického systému. Víte o tom, že v  nejvyšších strukturách Evropské komise (EK) jsou lidé, které nikdo nikam nevolil a přesto o všem rozhodují? Předseda EK je figurka v rukou mocných (satana). Poslušně plní příkazy těch, kteří stáli za jeho zasazením. Předseda EK diktuje pravidla v EU. Pak se nedivme, že satan zotročil lidstvo. Pak se nedivme, že EU rouhavě vytváří tlak, aby se přestalo topit uhlím (Božím stvořením), které Bůh dal lidem, aby se s ním topilo. EU dlouhodobě vytváří falešnou ochranu životního prostředí, vytváří terorizující zákony, které rouhavě dávají zvířata na stejnou úroveň jako člověka, propaguje homosexualitu, registrované partnerství…

„Tehdy Bůh řekl: Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.“
Překlad 21. století, Genesis 1,26-27

Pod záštitou ekologie, humanismu… EU vyvolává strach a obavy, šikanuje, duchovně umrtvuje takřka celý svět. Kam nesahá moc EU, tam mocně zasahuje další velmi významný satanův nástroj – Organizace spojených národů (OSN) – mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa. Satan sjednotil všechny státy světa pod jednu nadnárodní organizaci, která pod záštitou udržení světového míru, dodržováním lidských práv… řídí celý svět. OSN, stejně jako státy, se může zapojit do války, může vynucovat právo atd. Toto všechno se může dít z rozmaru několika lidí, které nikdo nevolil. OSN rozhodně nepřináší světu mír, OSN dlouhodobě ignoruje nesmyslné války. Války jsou totiž součástí světovlády.

„Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, nestrachujte se, protože se to musí dít. Ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou zemětřesení a hladomory. To jsou ale jen počátky porodních bolestí.“
Překlad 21.století, Marek 13,7-8

OSN dlouhodobě nijak nereaguje na porušování práv a svobod občanů v některých zemích. Já tady vidím soužení, jaké tady ještě nikdy nebylo (psychologický a ekonomický teror satana/Antikrista).

„Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.“
Překlad 21.století, Matouš 24,21

Satan řídí svět nejen pomocí mocných nadnárodních organizací typu OSN, ale i prostřednictvím moderních technologií, pomocí kterých satan získal totální kontrolu nad lidmi. Satan (vládnoucí okultní elita) má skrz mobilní operátory k dispozici údaje o lokalitě, kde se uživatel pohybuje, informace o zájmech uživatele…  Pokud máte u sebe zapnutý mobil, jste sledováni. Operátor má co nejvíce informací vás, když používáte tzv. chytrý telefon, který se připojuje k internetu. Operátoři mají za povinnost uchovávat po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje. Vše je dohledatelné, což je pro satana ideální stav (může kohokoliv zničit). Shromažďování informací je satanův prostředek k totálnímu ovládnutí lidí. Archivují se telefonní hovory, SMS zprávy i tzv. mrtvé SIM karty, které nikdo nepoužívá. Archivovat data musí nejen mobilní operátoři, ale všechny subjekty zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací (poskytovatelé připojení k internetu, správci serverů, na kterých běží webové stránky, přes které se posílají emaily atd.). Provoz sítě internet je monitorován. Každý server automaticky vytváří tzv. logy, což jsou soubory, které obsahují data o návštěvnících daného serveru (IP adresu atd.). Co se týče ČR, tyto data musí subjekt na pořádání subjekt předložit Policii ČR, Bezpečnostní informační službě (BIS), Vojenskému zpravodajství a České národní bance. Tedy světským organizacím, které plně ovládá satan, démoni. Další věc je, že soudce, státní zástupce nebo policejní orgán vám mohou vypnout váš web až na 90 dní. EU vydala v roce 2001 Usnesení o kyberzločinu, ve kterém požaduje po členských státech, aby do svých zákonů zavedli opatření, které by umožnilo nařídit hostingu vytvořit zálohu dat a zajistit jí, pro pozdější vyšetřování. V Česku byl přidán přidán §7b do zákona 141/1961 Sb. (Trestní řád), který toto umožňuje.

Situace je taková, že se záměrně zavádí plošné, nesmyslné, mizerně definované zákony, které se dají vykládat na mnoho způsobů. Kdykoliv si nějaký úředník, soudce atd. vzpomene, může kohokoliv „kriminalizovat“ a ho úplně zlikvidovat, hlavně finančně. Toto se může dít na zakázku, ze závisti… Stačí vzpomenout nařízení EU o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR). Toto je zákon, který neuvádí žádnou přesnou definici, takže lze vyložit na mnoho způsobů. Přesto je možné za nedodržení tohoto zákona dostat pokutu až 20 milionů EUR.

Modloslužba
Další věc je, kolik dnešních lidí (včetně křesťanů) je zotročeno mobilními telefony, internetem… Mnoho dnešních lidí má závislost na mobilu a internetu. Tito lidé hřeší a často ze svých hříchů nečiní pokání! Tito křesťané dokonce rouhavě přistupují k Večeři Páně! Mnoho dnešních lidí nežije vlastní život, ale život podle satana. Každé zotročení, modloslužba je hřích. Z Písma víme, že Antikrist mnohé lidi svede k hříchu. Osobně jsem přesvědčen o tom, že jedním ze znamením šelmy (Antikrist, znamení šelmy), je zotročení mobilním telefonem, internetem. Písmo nás učí, že každý modloslužebník, který nečiní pokání ze své modloslužby, skončí v „pekle“. Při každé modloslužbě je Bůh tzv. na druhé koleji a ty jsi modlář, což se Bohu hnusí (je to pro Něj ohavnost). Zde je na místě pravé pokání – uvědomovat si hřích, vyznat ho Bohu, nechtít v něm dál pokračovat. Ten hřích se ti musí hnusit, musí být pro tebe něco odporného. Pokud se ti tvůj hřích nehnusí, nečiníš pravé pokání!

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Překlad 21.století, Zjevení 21,8

„Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.“
Překlad 21.století, 1.Korintským 6,12

„Neboť  honosně mluví slova marnosti a lákají v žádostech těla výstřednostmi ty, kdo sotva utíkají těm, kteří žijí v bludu. Slibují jim svobodu, ačkoli sami jsou otroky zkázy; vždyť čemu člověk podlehne, tím je zotročen.“
CSP, 2.Petr 2,18-19

„Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy – čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí!“
Bible, překlad 21. století, 2.Petr 2,18-19

„Nesmíte se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je žárlivý, je žárlivě milující Bůh.“
Překlad 21. století, Exodus 34,14

Jak poznat závislost (modloslužbu) na mobilu? Odpověz si na tyto otázky. Pokud min. na polovinu otázek odpovíš ANO, máš problém (modloslužbu, hřích).

Zlepšuje ti náladu používání mobilu?
Je pro tebe mobil nejdůležitější věc v tvém životě (nedovedl by sis bez něj představit život)?
Zkusil jsi používání mobilního telefonu omezit, ale nepovedlo se?
Máš kvůli mobilu s někým konflikt (s rodinou, kamarády…)?
Netrávíš nejvíce času svého volna u mobilního telefonu?
Jsi podrážděný, když z nějakých důvodů nemůžeš použít mobil (není signál, vybitá baterie…)?
Máš několikrát za den potřebu sáhnout po telefonu (nutkání)?
Neříkáš pravdu o tom, kolik času trávíš u mobilu?
Odpoutává tě mobil od povinností (domácí práce atd.)?

Neměj obavy, strachy!
Nejsi otrokem strachu? Neměj strach z toho, čím tě satanův systém straší! Neměj strach z toho, jak funguje svět. Nás křesťany by rozhodně nemělo překvapit, jak strašně podvodně funguje svět!

„I kdybyste však měli pro spravedlnost trpět, blaze vám. „Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat. Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. Vždy ovšem s vlídností a úctou a s dobrým svědomím, aby se ti, kdo vás pomlouvají, zastyděli, že napadali váš poctivý život v Kristu. Je-li však Boží vůlí, abyste trpěli, je lepší trpět za dobré činy nežli za zlé.“
Překlad 21. století, 1.Petr 3,14-17

Nade vším je Bůh!
Mysleme na to, že Bůh má VŠECHNO pod kontrolou. Jako měl náš Pán pod kontrolou holokaust, tak má pod kontrolou všechna spiknutí proti Bohu. Ať se nám to líbí nebo ne, některé věci dává lidem Bůh (Bůh dovolí, připustí, přikáže). Např. vydá člověka satanu. Může za tím být Boží výchova. Osobně jsem přesvědčen o tom, že Bůh poslední roky soudí lidi tím, že posílá migranty do bohaté Evropy.

„Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému: „Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!“ Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim Hospodin.“
Překlad 21.století, Žalm 2,2-4

„Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil?“
Překlad 21.století, Marek 9,36

Satan se křesťanů bojí!
Satan má z křesťanů obavy, bojí se jich. Protože mají toho silnějšího – Krista! Satan chodí kolem křesťanů jako řvoucí lev. Co prožívá řvoucí lev? Má strach! Satan se křesťanů bojí! Satan se bojí křesťanů, kteří se posvěcují, činí pravé pokání, plní příkazy Pána Ježíše, chodí v Duchu…

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.“
Překlad 21.století, 1.Petr 5,8-9

Bez lidí by byl satan bezmocný
Satan sám od sebe by nedokázal vůbec nic. Ke svým podvodům, světovládě potřebuje lidi. Nalézá je a oni mu slouží (i někteří křesťané!). Těmto lidem satan dává slávu, peníze, uznání, čas pro modloslužbu… Všechno pomíjivé. Kolik křesťanských kazatelů (často falešných učitelů) má drahé vily na Floridě, soukromá letadla… Satan s oblibou v lidech buduje lásku k penězům, moc někoho ovládat. Strach ohledně peněz – čím víc budeš mít peněz, tím víc se budeš strachovat o to, že o ně přijdeš. Tak to je.

„Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.“
Překlad 21.století, 1. Timoteus 6,10

Všechno je Boha
Je potřeba si uvědomit, že všechny peníze patří Bohu. Ani haléř není náš! Celá tvá výplata, zisk z podnikání, důchod patří Bohu! A je to právě Bůh, kdo by měl rozhodnout, kolik a kam máš dát Jeho peníze. Ne že budeš bezhlavě dávat „desátky“ do nějaké pozemské církve. Každý měsíc se ptej Boha, kolik a kam máš dát „své“ peníze.

„Hospodinova je země se vším, co je na ní, celý svět i s jeho obyvateli – vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil!“
Překlad 21.století, Žalm 24,1-2

Všechno stříbro a zlato je Boha. Někteří bankéři si hrají na bohy tím, že mají ve svých obrovských trezorech tuny zlata a určují jeho cenu. Jde o bývalé zlaté rezervy různých států. ČR přišla o většinu zlaté rezervy v roce 1998, když stávající guvernér ČNB Josef Tošovský, prodal 56 tun zlata a velkou část zlatých mincí Německu. Pryč jsou doby, kdy každá bankovka byla kryta zlatem. Dnešní „národní“ banky nemají prakticky žádné zlaté rezervy. Dnešní peníze mají hodnotu papíru, na kterém jsou natištěny. Taková je realita.

„Mé je stříbro a mé je zlato, praví Hospodin zástupů.“
Překlad 21.století, Ageus 2,8

Strach jako modloslužba
Strach může být i modloslužba!  Pokud máš strach nad úroveň Boha, je to modloslužba a ty hřešíš  (a je potřeba činit pokání). Pravda je taková, že strach přináší muka. Odmítej strach, nebuď otrokem strachu! Máš toho silnějšího – Krista!

„Kdokoli vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Takto láska mezi námi došla naplnění, takže smíme mít smělou důvěru v soudný den – vždyť jsme na tomto světě takoví, jako je on. V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění.“
Překlad 21.století, 1. Jan 4,15-18

„Neměj z nich strach, vždyť uprostřed tebe je Hospodin, tvůj Bůh, veliký a hrozný Bůh!“
Překlad 21.století, Deuteronomium 7,21

Neměj starost o „svůj“ život
Satanův systém doporučuje, ať si každý naspoří na důchod minimálně tři miliony korun, jinak bude žít v chudobě. Pro většinu je nemožné naspořit doporučované miliony. Díky strachu z budoucnosti si lidé spoří na důchod. A o to jde, vytvořit atmosféru strachu! Spořit si na důchod, to určitě není závadné, je to ale v tvém případě v souladu s Boží vůlí? Nepodléháš jen „světu“, když si spoříš? Podobně je s to s půjčkou. Jsou tvé půjčky od bankovních nebo nebankovních institucí v souladu s Boží vůlí? Já to nevím. Zeptej se na to Boha. Já jen vím, že nemáme mít starost o „svůj“ život, který není ani náš. Pokud se spoléháme na nejisté bohatství, děláme si nadměrné zásoby jídla atd., tak děláme z Boha lháře.

„Petr a apoštolové odpověděli: „Je třeba více poslouchat Boha než lidi.“
Překlad 21.století, skutky 5,29

„Bůh mu ale řekl: ‚Ty blázne! Dnes v noci umřeš. Čí bude, co sis nachystal?‘ Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu.“
Potom se obrátil ke svým učedníkům: „Říkám vám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a co si oblečete. Život je přece víc než jídlo a tělo víc než oblečení. Podívejte se na havrany. Nesejí ani nežnou, nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci! Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? Když nezmůžete ani to nejmenší, proč se staráte o to ostatní? Podívejte se na lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Když Bůh takto obléká trávu, která je dnes na louce a zítra bude hozena do pece, čím spíše vás, vy malověrní?!“
Překlad 21.století, Lukáš 12,20-28

„Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o tento život. Ten den by vás pak náhle překvapil jako past, neboť zastihne všechny, kdo žijí na zemi. Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli stanout před Synem člověka.“
Překlad 21. století, Lukáš 21,34-36

Raduj se a důvěřuj Bohu
Jako křesťané nemáme mít strach, ve všem máme důvěřovat Bohu.

„Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Překlad 21.století, Filipským 4,4-7

Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Proto se nestyď za svědectví našeho Pána ani za mě, jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium.“
Překlad 21.století, 2. Timoteovi 1,8-9

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Překlad 21. století, Přísloví 3,5

„Navrať se proto ke svému Bohu, pečuj o právo a o lásku a svému Bohu stále důvěřuj.“
Překlad 21. století, Ozeáš 12,7

Bázeň před Bohem
Přípustný je pouze strach před Bohem, resp. bázeň. Bázeň před Bohem znamená vědomí Jeho nepřetržitého dohledu na nás. Bázeň před Bohem je pro křesťana kriticky důležitá. Pokud nějaký křesťan nemá Boží bázeň, dříve nebo později se dostane na širokou cestu, začne podléhat „světu“. Pokud si nějaký křesťan myslí, že je Bůh vzdálen někde v dalekém „vesmíru“, zadělává si na pořádný problém.

„Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání – vždyť to je pro člověka vším. Bůh bude soudit vše, co se děje, i to skryté, ať už to bylo dobré anebo zlé.“
Překlad 21. století, Kazatel 12,13-14

Obavy z „pekla“
Přípustné jsou obavy z „pekla“ – druhé smrti.

„Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera – to je ta druhá smrt.“
Překlad 21. století, Zjevení 20,14

Z „pekla“ nemá strach většina lidí ze světa, protože je satan od malička v pohádkách (zejména českých) učí, že čert (démon) je líná a hloupá bytost, kterou lze lidskou silou (bez Boha) přelstít. Někteří lidé ze světa vám řeknou, že stejně skončí v „pekle“, že tam bude teplo a bude se tam točit pivo… To je důsledek nejen pohádek, ale i učení některých křesťanských učitelů, kteří vyučují, že všichni hříšníci mají zaslíbený život věčný. To, že tito učitelé k „peklu“ dodávají, že tento „život věčný“ je spojen s utrpením, hříšníci nevnímají, protože žijí „teď“.

„Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.“
Překlad 21.století, Matouš 10,28

Z „pekla“ nemají strach ani někteří křesťané! Někteří křesťané žijí ve falešném pocitu bezpečí, že jsou spaseni a o toto spasení nemohou za žádných okolností přijít. Proto tito křesťané nečiní pokání (protože by to byl skutek). Křesťan, který nečiní pokání, skončí v „pekle“. Více Jednou spasený – navždy spasený?.

Démonické obsazení
Strach je velký prostor pro satana a jeho démony. Díky abnormálnímu/trvalému strachu jsou démonicky obsazení lidé (démon strachu). Díky abnormálnímu/trvalému strachu může být démonicky obsazený i křesťan!

Závěr
Uvědom si, že strach (z budoucnosti atd.) zasťiňuje Boží přítomnost. Pokud prožíváš strachy, špatně vnímáš Boha, uhašuješ Ducha svatého. Odmítej všechno, čím tě straší satanský systém (svět). Ty se nemáš čeho bát, protože máš Krista!

„Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci.“
Překlad 21. století, 1.Petr 3,21-22

Strach přináší muka… Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat… Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly… Čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí… Měj bázeň před Bohem… Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána staráním se o tento život… Učiňte pokání a obraťte se, aby byly vymazány vaše hříchy… Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka… K zlým lidem nechovej žádnou závist, po jejich společnosti nedychti… Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali… To neříkám já, ale Písmo. Písmo nám také říká, že máme především myslet na nebeské věci, ne na pozemské.

„Myslete na nebeské věci, ne na pozemské, vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu.“
Překlad 21.století, Koloským 3,2-3

Proto měj Boha vždycky na prvním místě, žij s Bohem, neměj modly, ať ti nejde o lidskou přízeň, odhaluj pasti satana, odhaluj falešné evangelisty, čiň skutek pokání, nebuď vlažný křesťan (Nejsi vlažný křesťan?)… Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení