Kázání našeho společenství

Každá ďáblova lež, které člověk věří, má negativní dopad na jeho život

Málokdo si uvědomuje, že každá ďáblova lež, které člověk věří, má více či méně negativní dopad na jeho život. To se může projevovat hmotně (fyzicky) i nehmotně (duchovně). Ďáblova lež, které věří křesťan, ovlivňuje jeho vztah s Bohem. Ďáblova lež nás dokonce může zavést až k následování a uctívání falešného boha. Přes falešného boha nikdo nemůže být spasen!

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,8

„Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna.“
Překlad 21. století, 2. Jan 1,9

1. Ďábel lidem namluvil, že všechno tady vzniklo náhodou velkým třeskem, evolucí. S myšlenkou velkého třesku poprvé přišel belgický římskokatolický kněz a jezuita Georges Lemaître (1894-1966), který lživou teorií velkého třesku zavedl falešný prostor pro Boha. Je neuvěřitelné, že tento člověk je dodnes považován za mimořádnou osobnost vědy 20. století. Ať to víme nebo ne, dnešní věda je plná pseudovědců a odkazuje na zemřelé pseudovědce  (Newton, Koperník, Einstein, Darwin atd.). Jak ve vědě, tak i ve vzdělávacím systému, je kladen velký důraz na spekulace, podvodné vědecké teorie…

Doporučený článek k prostudování: Věda jako zdroj pravdy?

Kdo věří ve velký třesk, v evoluci a podobné démonské nauky, věří ďáblu a má špatný pohled na stvoření, na Nebe i Boha. Bible hovoří o stvoření Nebe a Země, kdo k tomu přidává nějaký další prostor, věří ďáblu.

„Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch Boží se vznášel nad vodami. I řekl Bůh: Budiž světlo! A bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a oddělil Bůh světlo od tmy. Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí; a byl večer a bylo ráno, jeden den.
I řekl Bůh: Budiž klenba uprostřed vod a nechť odděluje vody od vod. Bůh tedy udělal klenbu a oddělil vody, které byly pod klenbou, od vod, které byly nad klenbou. A stalo se tak. Bůh nazval klenbu nebesy; a byl večer a bylo ráno, den druhý.
ČSP, Genesis 1,1-8

2. Víra v mimozemšťany v UFO (neidentifikované létající předměty) je pro křesťana velmi nebezpečná. Řada dnešních lidé věří v možnou existenci těchto bytostí (dokonce i někteří křesťané), které mají být inteligentnější než je člověk. Věda sice tvrdí, že tyto bytosti neexistují, ovšem připouští jejich možnou existenci (což je zavádějící). Existují vědecko-naučné pořady, které se zabývají mimozemšťany v UFO. Zpravidla se v závěru těchto pořadů se dozvíte, že mimozemšťané mohou existovat.

Teorie o těchto smyšlených bytostech má původ už  ve starověku. Různí bohové byli prezentováni jako poslové nebes, přebývali v korábech na nebeské klenbě, tvořili hvězdy nebo mezi nimi cestovali. Byli nesmrtelní, dokázali ničit světy a stejně tak světy tvořit.

Soustavné předkládání (média, internet atd.) lží o mimozemšťanech v UFO, je ďáblova taktika pro oklamání lidstva. Jako nástroj k manipulaci s lidskou myslí slouží média a informační zahlcení. Víra v mimozemšťany, které nestvořil Bůh, je pro ďábla důležitá, neboť popírá Boha Stvořitele a neidentifikuje Nebe. Víra v mimozemšťany v UFO má podle ďábla nahradit víru v Boha. Lidé totiž mají potřebu něčemu věřit. Ďábel chce lidstvo udržovat ve strachu, proto jim vnucuje myšlenku agresivních mimozemšťanů. Otevřenost těmto naukám je uctívání falešných bohů (démonů) a cesta k posednutí démonem. Za zjevovanými mimozemskými bytostmi v UFO stojí démoni a jejich světelné iluze, které mají za úkol lidstvo klamat.

Křesťan by rozhodně neměl mít víru v mimozemšťany v UFO!

3. Učení o tom, že první vzkříšení (vzkříšení věrných) nenastane v poslední den staré Země zavádí k démonům, neboť každé falešné křesťanské učení pochází od démonů. Písmo jasně říká, že druhé Kristovo sestoupení pod nebeskou klenbu, nastane v poslední den staré Země. To znamená, že žádný další den už nebude – skončí čas. Kralický překlad hovoří o nejposlednějším dni.

„Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli Toho, který mě poslal. A toto je vůle Toho, který mě poslal – abych nikoho z těch, které mi dal, neztratil, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť toto je vůle mého Otce, který mě poslal – aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den.“ (…) „Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den. (…) Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den.“
Překlad 21. století, Jan 6,38-40, 44, 54

„Nebo jsem sstoupil s nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, jenž mne poslal. Tatoť jest pak vůle toho, kterýž mne poslal, Otcova, abych všecko, což mi dal, neztratil toho, ale vzkřísil to v nejposlednější den. A tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. (…) Však žádný nemůž přijíti ke mně, jediné leč Otec můj, kterýž mne poslal, přitrhl by jej; a jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. (…) Kdož jí mé tělo a pije mou krev, máť život věčný, a jáť jej vzkřísím v nejposlednější den.“
Kralická, Jan 6,38-40, 44, 54

Učení o tom, že po druhém Kristově sestoupení pod nebeskou klenbu, lidé budou dlouhodobě žít a mít šanci uvěřit v Krista, je falešné a velmi nebezpečné. Apoštol Pavel napsal napsal: „spásný den je teď!“ (2. Korintským 6,2). Žádná druhá šance uvěřit v Krista nebude!

Toto falešné učení souvisí s čekáním na finálního Antikrista, který má konečně odstartovat dobu, kdy Kristus podruhé sestoupí pod nebeskou klenbu a nastane první vzkříšení. Čekání na finálního Antikrista zavádí k nebdění, neboť údajný finální Antikrist nebyl lidstvu zjeven. Díky tomuto učení, někteří křesťané více čekají na člověkem smyšleného hlavního Antikrista, než na Krista.

Doporučený článek k prostudování: Kdy přijde hlavní a konečný Antikrist?

A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás, nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec,“
Překlad 21. století, 2. Tesalonickým 2,1-3

„Prosímeť  pak vás, bratří, skrze příští Pána našeho Jezukrista a naše shromáždění v něj, Abyste se nedali rychle vyrážeti z mysli, ani kormoutiti, buď skrze ducha, buďto skrze řeč, neb skrze list, jako od nás poslaný, jako by nastával den Kristův. Nesvodiž vás žádný nižádným obyčejem. Neboť  nenastane den Páně, než až prve přijde odstoupení, a zjeven bude ten člověk hřícha, syn zatracení,“
Kralická, 2. Tesalonickým 2,1-3

Pravda je taková, že druhé Kristovo sestoupení pod nebeskou klenbu nebude „tajné“ (na oblacích a podobné bludy). Druhé Kristovo sestoupení pod nebeskou klenbu bude doslovné, osobní, viditelné, celosvětové, pro stvoření destruktivní (stvoření bude zničeno ohněm) a bude souviset s prvním vzkříšením a uchvácením všech věrných do Nebe. Každý antikrist bude zanechán k likvidaci ohněm („Kde je mrtvola, tam se slétnou supi“, Lukáš 17,36).

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena.
Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“
Překlad 21. století, 2. Petr 3,10-13

4. Žádný křesťan nemůže být zdémonizovaný. To je další velmi nebezpečné učení démonů. Díky tomuto učení křesťané vymítají démony výhradně z nevěřících, neboť se zdémonizování křesťanů vůbec netýká. Výsledek tohoto učení je spíše ten, že se vymítání neděje vůbec (protože žádný křesťan není démony ohrožen). Démoni jsou potěšeni, neboť mají velký prostor pro své působení v křesťanských sborech i křesťanech samotných. Všiml jsem si, že v tuto falešnou teorii věří hlavně ti, kteří démony nevymítají vůbec.

Když byl zdémonizovaný apoštol Pavel, proč by nemohl být zdémonizovaný i jiný křesťan?

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan, aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť  moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2. Korintským 12,7-10

To, že si křesťané myslí, že posedlost démonem se projevuje výhradně tak, že postižený je natolik sužován a ovládán démony, že nemá svobodu se rozhodovat, pohybovat apod., to je minimálně zavádějící. Může to tak být, ale drtivé většině případů to tak není. Posedlost je označení pro vtíravé, obsedantní myšlenky, nápady, nebo nutkání k jednání. Posedlostí je míněno neúměrné až chorobné zaujetí něčím nebo někým. Častý projev démonicky posedlosti je fascinace něčím/někým stvořeným (být jakoby omámen, uchvácen, nadmíru se na něco upnout). Vnitřních a vnějších projevů démonické posedlosti člověka mohou být doslova stovky.

Doporučené články k prostudování: Posedlost démonem

5. Všechny (!) nemoci mají démonický původ. To je falešné učení, ďáblova lež. Jsou nemoci, které mají démonický původ, to ale neznamená, že za úplně každou nemocí stojí démon. Mimochodem, tomuto učení často věří někteří křesťané, kteří si myslí, že žádný křesťan nemůže být zdémonizovaný. Pokud věřím, že každá nemoc má démonický původ, pak taky musím věřit, že v době nemoci, uvnitř mého těla, parazituje démon. Pokud například mám bolest zad, tak mám v zádech je démona, který tuto bolest způsobuje…

Křesťané, kteří věří tomuto falešnému učení, žijí v obrovském stresu, neboť za každou nemocí vidí démona, který v nich parazituje. Důsledek tohoto učení může být posedlost démonem, duševní nemoc…

6. Existuje učení, které říká, že všichni antikristové/nespasení jdou v okamžiku své pozemské smrti v hmotném těle (které je schopné prožívat pocity atd.) do duchovního prostoru („peklo“), které Bůh vyhradil démonům k trýznění nespasených. Na tomto místě démoni mučí nespasené různými způsoby. Zde mají být nespasení mučeni, ne dočasně, ale stále (i nespasení mají nesmrtelnost). O tomto místě dokonce existuje spousta fantasmagorických svědectví:

“V pekle je mnoho věcí jako ohnivé jámy a obrovská ohnivá místa. Také vězeňské kobky s obyčejnými závorami na dveřích. V jedné z nich jsem se ocitl i já. V té kobce jsem potkal několik démonů, kteří byli posláni, aby mě mučili. Jejich těla byla pokryta šupinami jako jsou u zmijí. Způsobovali mi nesnesitelná muka. Jeden démon se mě dotkl svými hnáty a začal trhat mé tělo. Cítil jsem hroznou bolest. Divil jsem se, že mé rány nekrvácely, že v mém těla nebyla krev ani jiná tekutina.”
Bill Wiese

“Peklo je uprostřed Země. Má tvar lidského těla ležícího na zádech. Má různé úrovně, stupně a rozličné ohně mučení.”
Mary K. Baxter

„Byla tam skupina lidí, kteří pojídali svoje vlastní tělo. To, co snědli, vzápětí vyzvraceli a tyto zvratky se po chvíli samy od sebe vznesly zpět na jejich tělo a znovu se proměnily v tělo, které znovu pojídali. Tohle probíhalo neustále dokola v nekonečném koloběhu trápení. Anděl mi řekl: „Tito lidé, které vidíš, jak pojídají své tělo, jsou ti, kteří praktikovali okultní praktiky na zemi. Zaměřovali se na pojídání lidského masa. A proto teď budou pojídat sami sebe navěky. Sklízejí to, co zaseli“ (pojídání lidského masa při okultních praktikách je v Africe běžná věc). Další skupinu tvořili lidé, kteří kradli ostatním lidem jejich půdu, zatímco byli na zemi. Ti museli svýma holýma rukama kopat tvrdou kamenitou půdu.“
Daniel Ekechukwu (kterého údajně vzkřísil z mrtvých Reinhard Bonnke)

V Bibli nikde nevidím, že nespasení dostávají ihned po své pozemské smrti (před vzkříšením) nové funkční hmotné tělo, které je schopné žít, prožívat pocity, provádět úkony apod. V Bibli nikde nevidím, že existuje prostor pro démony, kteří někde trýzní nespasené. To, že existuje „bezedná propast“, kde jsou uvězněni někteří démoni, to neznamená, že tam démoni mučí lidi.

Doporučený článek k prostudování: Co je „bezedná propast“?

Bible hovoří o ohnivém jezeře, ohnivé peci (Gehenna), kde budou na konci věků zlikvidováni všichni antikristové včetně démonů. Ohnivé jezero není totéž co “šeol” (hebrejsky)/“hádes” (řecky). Ohnivé jezero je místo vykonání finálního soudu. “Šeol” (hebrejsky)/“hádes” (hrob, podsvětí, záhrobí) je duchovní prostor, kde jsou pro den soudu a vzkříšení “uloženy” duše spravedlivých i nespravedlivých.

„A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v Gehenně.“
ČSP, Matouš 10,28

„Potom opustil [Ježíš] zástupy a vešel do domu. I přistoupili k němu jeho učedníci a řekli: “Vylož nám to podobenství o plevelu na poli.” On [jim] odpověděl: “Rozsévač dobrého semena je Syn člověka a pole je svět. Dobré semeno, to jsou synové království, plevel jsou synové toho Zlého; nepřítel, který je zasel, je Ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá plevel a pálí se v ohni, tak bude při skonání [tohoto] věku. Syn člověka pošle své anděly, i seberou z jeho království všechna pohoršení a ty, kdo činí nepravost a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.“
ČSP, Matouš 13,36-42

„Když říkal, že jeho duše nezůstane v záhrobí a jeho tělo nepodlehne rozkladu, předvídal tedy Mesiášovo vzkříšení.“
Překlad 21. století, Skutky 2,31

V čem je toto učení nebezpečné? Zavádí k falešnému bohu. Falešný bůh = ďábel! Tato teorie uvádí Boha jako mstivého trýznitele, který se navždy bude vyžívat v utrpení nespasených lidí. Ano, Bůh je mimo jiné také soudce, to ale neznamená, že Ho trest těší. Z této teorie také plyne, že démoni budou nepasené trýznit pořád (mají nesmrtelnost), že budou vykonavatelé soudu, nebo dokonce „parťáky“ Boha. Jenže Bible říká, že i démoni včetně ďábla budou zlikvidování v ohnivém jezeře.

7. Učení o tom, že křesťan má zcela ignorovat ďábla a jeho démony je učení, které vede následování démonů jako bytostí, následování jejich závadných nauk… Sbory, kde se toto vyučuje, jsou pod silnou démonickou sugescí a manipulací. V této souvislosti vám někteří křesťané vám chtějí vnutit (manipulace), že se na démony nadměrně soustředíte (upínáte), že jim věnujete více pozornosti a času, než Bohu. Soustředění na něco stvořeného není totéž, co bdění, být ostražitý. Jinak samozřejmě, pokud někdo věnuje více pozornosti a času něčemu stvořenému, činí špatně.

Verš z úvodu říká, že křesťan si má dávat na ďábla pozor, ne ho zcela ignorovat:

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,8

Proč nás Ježíš nabádá k bdění? Říká tím, ať si dáme na ďábla pozor. Když byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, ignoroval zcela ďábla? Ne, „ubíjel“ ho Božím slovem. Učení o absolutní ignoraci ďábla vede k uhašování Ducha! Duch křesťanům odhaluje démonské lži, uvádí je do pravdy. Pokud by měl křesťan absolutně ignorovat démony, nesměl by rozsuzovat žádné křesťanské učení (každé falešné učení pochází od démonů). Pokud by měl křesťan absolutně ignorovat démony, neměl by démony vymítat. A tak dále.

8. Ďábel přes své lidské nohsledy šíří lži. Je neuvěřitelné, kolik křesťanů věří tomu, co vidí a slyší v médiích. Spoléhat se na informace z médií, to je nejen velmi naivní, ale i cesta ďábla. Spoléhat se na informace z médií, to nám může dát falešný pohled na politické dění, světové události a mnoho dalšího. Díky spoléhání se na informací z médií, může křesťan získat falešný pohled na Boha a jeho stvoření!

9. Pořád řeš politiku, nadávej na politiky… K tomu rád ďábel lidi popouzí. Toto je ďáblova past! Ne silou ani mocí, ale Duchem Svatým.

„Ne silou ani mocí, ale mým Duchem! praví Hospodin zástupů.“
Překlad 21.století, Zacharijáš 4,6

Bůh dává světu řád. Bůh dává vládní moci, politické systémy, politiky, diktátory… V rámci Božích soudů mají lidé tyranské vlády. Toto je k jejich dobru! Lidé se mají odvrátit od svých zlých skutků, mají činit pokání a jít za Ježíšem.

Doporučený článek a kázání k prostudování: Všechny vládní moci jsou zřízeny od Boha, Bůh využívá války k prosazení své vůle

„Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu,“
Překlad 21. století, 2. Timoteus 2,1-3

10. Marie se u Boha přimlouvá za lidi, hříchy ti může odpustit jedině kněz, katechismus je pravdivé učení…. Všechno toto je ďáblův podvod! Učení římského katolicismu je falešné, démonské, má mimořádný negativní dopad na člověka, neboť generuje falešné křesťany (stejně jako učení církve Svědků jehovových a Církve adventistů sedmého dne). Pokud někdo toto učení aplikuje ve svém životě, odmítá pravého Boha a následuje cizího boha!

Doporučený článek k prostudování: Římsko-katolická církev, papež není křesťanství!

11. Křesťan nesmí nikoho soudit. Tímto je řečeno: nerozsuzuj žádné křesťanské učení, nenapomínej hřích, nech falešného proroka šířit bludy (ať zdevastuje celý sbor)… Toto je učení démonů. Satan je mistr v zastrašování a tímto způsobem používá strach, aby nás ovládl a svedl k hříchu.

„Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh. „Toho zlého vylučte ze svého středu.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 5,12-13

„Nesuď, abys nebyl souzen“ (Matouš 7,1) – Pán Ježíš nemyslel nesouzení absolutně. Pokud vezmeme tento verš v kontextu, tak zjistíme, že Ježíš hovoří o nespravedlivých soudech přetvařujících se lidí. Pozor, nespravedlivý soud je i ten, pokud někomu bezmyšlenkovitě řekneme „Nesuď, abys nebyl souzen“. Spoustu křesťanů tento verš zneužívá a vlastními slovy se odsuzuje!

Křesťan má vytvářet soudní proces, během kterého zjišťuje skutečnosti, pátrá po pravdě. Křesťan má soudit, ne na základě svých emocí, pocitů, intuice, logiky, zdání apod., nýbrž spravedlivým soudem! Soudit máme vždy na základě Písma! Ano, Písmo napadá lidi, usvědčuje je z hříchu, vytváří pohoršení…

„Neboť  Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce.“
ČSP, Židům 4,12

„Nesuďte podle zdání, suďte spravedlivým soudem.“
Překlad 21.století, Jan 7,24

Pán Ježíš sám mnohokrát, ne obecně, ale jmenovitě, odsoudil a ukázal na faleš – konkrétní farizeje a zákoníky. Soudit je povinností každého křesťana, aby ocenil dobro a odhalil zlo (faleš, hřích).

Písmo jasně říká, že křesťané mají a musí soudit (rozsuzovat, zkoumat) – vytvářet proces, kdy pátrají po pravdě. Nebojte se nazývat hřích hříchem, okultismus okultismem…

Doporučený článek k prostudování: „Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?

12. Některé církve mají zavedený povinný „desátkový“ systém v podobě peněz. Křesťané dávají do pokladny sboru 10% ze svého příjmu (často z hrubé mzdy, důchodu, sociálních dávek atd.). Toto je ďáblův systém! Křesťan má dávat dary a almužny, a to výhradně dobrovolně, ze srdce.

Doporučený článek k prostudování: Mám dávat „desátky“?

„Říkám vám, že kdo skoupě rozsévá, bude skoupě sklízet, ale kdo rozsévá štědře, bude sklízet štědře. Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce.“
Překlad 21.století, 2. Korintským 9,6-7

Tento výčet ďáblových lží a podvodů rozhodně není úplný!

Závěr
Ať to víme nebo ne, každá ďáblova lež, které věříme, má negativní dopad na náš život. Je potřeba myslet na to, že ďábel s lidmi hraje psychologickou válku. Kdo se neupne na Krista, tuto válku prohrává. Bděte, rozsuzujte křesťanská učení, mějte se na pozoru… Pozor na ďábla a jeho nohsledy. Amen.

„Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 16,13

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení