Kázání našeho společenství

Ananiáš a Zafira

Bible nás upozorňuje na to, že pokrytectví je hřích. Farizeové byli pokrytci. Jidáš byl pokrytec a zrádce. Dneska se zaměříme na Ananiáše a Zafiru.

„Také jeden muž jménem Ananiáš se svou manželkou Zafirou prodal pozemek; část utržených peněz ale s vědomím své manželky ukryl. Zbytek přinesl a položil k nohám apoštolů.
Petr mu na to řekl: „Ananiáši, to tě tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“
Když Ananiáš uslyšel ta slova, skácel se mrtev k zemi. Na všechny, kdo to slyšeli, padla veliká bázeň. Několik mladíků vstalo, zabalili ho, odnesli ven a pohřbili.
Asi po třech hodinách pak přišla i jeho žena, která nevěděla, co se stalo. Petr jí řekl: „Pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz?“
„Ano, za tolik,“ odpověděla.
„To jste se domluvili, že budete pokoušet Hospodinova Ducha?“ řekl jí na to Petr. „Poslouchej! Za dveřmi už se blíží kroky těch, kdo pohřbili tvého muže, a vynesou i tebe.“
Ihned se mu skácela mrtvá k nohám. Když mladíci vešli, nalezli ji mrtvou, a tak ji vynesli a pochovali vedle jejího muže. Na celou církev i na všechny, kdo to slyšeli, tehdy padla veliká bázeň.
Rukama apoštolů se mezi lidmi dělo mnoho znamení a zázraků a všichni spolu svorně trávili čas v Šalomounově sloupoví. Nikdo jiný se tam k nim neodvažoval připojit, ale lid si jich velmi vážil.
Překlad 21.století, Skutky 5,1-13

Ananiáš se svou manželkou Zafirou prodal pozemek – pole. Ananiáš s vědomím své ženy dal z tohoto prodeje část peněz stranou, část daroval církvi. Možná očekával pochvalu. Možná se chtěl zalíbit lidem. Možná se chtěl cítit více duchovně. Možná Bohu slíbil, že dá do církve celou částku z prodeje pole, ale pak se rozhodl jinak. Přesně nevíme. Petr pravděpodobně z Ducha věděl, že oba manželé jsou pokrytci a lháři. Exemplární Boží trest byl vykonán okamžitě – přišla okamžitá smrt obou Božích dětí. Mimo jiné šlo o varování ostatním křesťanům, aby už nikdo takto nejednal. Bůh vzbuzuje bázeň. Pán Bůh hřích skutečně nemá rád! Bůh vychovává své děti, někdy velmi tvrdě.

„Já kteréžkoli miluji, kárám a tresci; rozhorliž se tedy, a čiň pokání.“
Kralická, Zjevení 3,19

Rozhodně netvrdím, že Ananiáš se Zafirou skončí v ohnivém jezeře! Co se týče každého z nás, poslední slovo bude mít Bůh. Nikdy si o nikom nemyslete, že skončí v ohnivém jezeře! Ananiáš se Zafirou spáchali hřích k smrti, proto přišli o své fyzické životy. Spáchat hřích k smrti a přijít o fyzické život, to automaticky neznamená přijít o duchovní život v Nebi. Pavel říká: „Tehdy dotyčného vydejte satanovi k záhubě těla, aby jeho duch byl spasen v Pánův den.“ (1. Korintským 5,5). Na druhou stranu nevěřím o nemožnost ztráty spásy.

Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království.“
Překlad 21.století, Efeským 5,5

„Jeho pán ale přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, odhalí ho a vykáže ven mezi pokrytce. Tam bude pláč a skřípění zubů.“
Překlad 21. století, Matouš 24,50

Stačilo říci pravdu! Prodali jsme pole, část peněz dáváme do církve, na Boží věci, část si necháme. Chtělo to upřímnost. Tvrdit, že dávám Bohu všechno, a přitom to není pravda, to je pokrytectví, přetvářka, podvod. Takový člověk podvádí nejen lidi, ale i Boha!

„Odhoďme tedy lež a každý „říkejme jeden druhému pravdu“ – jsme přece údy téhož těla!“
Překlad 21. století, Efeským 4,25

„Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky“
Překlad 21. století, Koloským 3,9

Dejme si velký pozor na pokrytectví ve všech formách. Pokrytectví je dvojakost, přetvářka, nečestné jednání. Pokrytec je člověk neupřímný, člověk s dvojí tváří. Pokrytci neváhají lhát pro svůj prospěch. Pokrytectví je cílem ďábla, protože on je lhář. Ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by uchvátil (1. Petr 5,8). Ze zmíněného biblického příběhu vidíme, jak moc se Bohu pokrytectví hnusí.

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Překlad 21.století, Jan 8,44

Bůh je k nám upřímný a to stejné očekává i od nás. Láska nezná neupřímnost. Lásce se hnusí pokrytectví. Pokud na něčem ujíždíme, přiznejme si to, nehrajme si na svaté. Bůh ví o všech našich slabostech a problémech.

„Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 13,4-7

Jsme lidé víry, proto žijme vírou. Nespoléhejme se na nic stvořeného, už vůbec ne na peníze. Spoléhejme se na Boha!

“Potom se obrátil ke svým učedníkům: „Říkám vám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a co si oblečete. Život je přece víc než jídlo a tělo víc než oblečení. Podívejte se na havrany. Nesejí ani nežnou, nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci!”
Překlad 21.století, Lukáš 12,22-24

Neupínejme se na peníze, majetek. Buďme spokojeni s tím, co máme. Děkuj Bohu za to, co ti dává (peníze, vzduch, jídlo, čas…).

“Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.”
Překlad 21.století, 1. Timoteus 6,10

“Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte.”
Překlad 21.století, Židům 13,5

„Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme.“
Překlad 21.století, 1. Timoteus 6,7

“Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem; naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. ”
Překlad 21.století, Filipským 4,11–13

Radostně dávejme chudým, potřebným. Nejlépe tak, aby o tom nikdo nevěděl. Některé církve se veřejně chlubí tím, kolik dávají darů. To je ohavnost! Některé církve jedou v pokrytectví ve velkém rozsahu! Některé církve jsou netransparentní, zamlčují to, čemu opravdu věří. To je pokrytectví – hřích.

“Prodávejte svůj majetek a dávejte chudým. Pořiďte si měšce, které nezchátrají, nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepřijde a kde mol neničí. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.“
Překlad 21.století, Lukáš 12,33–34

„Když si někdo žije dobře a vidí svého bratra v nouzi, ale odepře mu milosrdenství, jak v sobě může mít Boží lásku?“
Překlad 21.století, 1. Jan 3,17

„V Cesareji žil jeden muž jménem Kornelius, setník praporu zvaného Italský. Byl zbožný a bohabojný s celým svým domem, dával mnoho almužen lidu a stále se modlil k Bohu. Jednou odpoledne kolem třetí hodiny jasně uviděl ve vidění Božího anděla, jak k němu jde a říká: „Kornelie!“
V úleku na něj vytřeštil oči a zeptal se: „Co je, Pane?“
Anděl mu řekl: „Tvé modlitby a almužny vzbudily Boží pozornost.“
Překlad 21.století, Skutky 10,1-4

„Když dáváš chudým, nevytrubuj před sebou, jako to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby sklízeli chválu od lidí. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu.“
Překlad 21.století, Matouš 6,2

Jaký je opak pokrytectví? Upřímnost, život v pravdě. Říkat pravdu, stát v pravdě, nepřetvařovat se, to něco stojí! Ďábel doporučuje neupřímnost, přetvářku, lež, intriky… Ďábel doporučuje říkat polopravdu (což je ve finále lež). Ďábel doporučuje říkat „o mrtvých jen dobré“ (lži). A tak dále.

„Psi, čarodějové, smilníci, vrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež.“
Překlad 21.století, Zjevení 22,15

Závěr
Neberme si příklad z manželskému páru, který žil v pokrytectví, podvodem a ve lži. Příběh Ananiáše a Zafiry ukazuje na to, že k lidem i Bohu máme být upřímní a nemáme lhát. Pro Boha je přetvářka hrozná!

V počátcích církve dávali věřící všechno, co měli. Ananiáš se Zafirou se tvářili, že to udělali také, ale byla to přetvářka. Bůh nemá rád pokrytce a lháře. Bůh chce, abychom vždy mluvili pravdu. K tomu ještě dodám, že Bible pro novozákonní dobu nepředepisuje, že křesťan má dávat do církve všechen majetek nebo „desátek“. Dávání se musí dít vždycky na základě vlastního rozhodnutí a ze srdce. Určitě utíkejte od společenství, kde na základě neexistujícího „desátkového“ systému, požadují dary a „desátky“! Takové společenství je úzce spjaté s ďáblem a jeho démony.

„Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak kdo potřeboval.“
Překlad 21. století, Skutky 2,44-45

„Toto však vězte: Kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet; a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dá, jak si předsevzal v srdci, ne se zármutkem nebo z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh.“
ČSP, 2. Korintským 9,6-7

Ananiáš se Zafirou byl manželský pár, který mohl na první pohled vypadat velice duchovně. Nikdy nedejte na zdání. Nerozhodujte se na základě emocí, pocitů, intuice, logiky, zdání. Něco může na první pohled vypadat skvěle, ale pod obalem se skrývá podvod.

„Nesuďte podle zdání, suďte spravedlivým soudem.“
Překlad 21.století, Jan 7,24

„Neboť  Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce.“
ČSP, Židům 4,12

Jsem vždycky upřímný? Nepřetvařuji se před lidmi? Kolikrát jsem se již v životě zachoval podobně jako Ananiáš se Zafirou? Ať si každý odpoví sám.

Neříkáme někdy bezmyšlenkovitě nějaká slova? Je vždycky v našich modlitbách upřímnost? Prázdná slova a gesta jen na oko se Pánu Bohu hnusí.

„Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den.“
Překlad 21.století, Matouš 12,36

Odmítejme prázdná slova, pokrytectví, lež, závist… Nic z toho nemá nic společného s pravdou a láskou. Žijme vírou, v pravdě a milujme pravdu. Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení