Kázání našeho společenství

Kdo, co je antikrist?

Kdo, co je antikrist? Antikrist je ten, kdo je „proti Kristu“. Může to být také ten, kdo je „na místo Krista“.

Slovo „antikrist“ se vyskytuje v Nové smlouvě minimálně, nalezneme ho pouze v listech Janových.

„Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina.“
Překlad 21. století, 1. Jan 2,18

„Dítky, poslední hodina jest, a jakož jste slýchaly, že antikrist přijíti má, i nyníť antikristové jsou mnozí. Odkudž známe, že poslední hodina jest.
Kralická, 1. Jan 2,18


„Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna.“
Překlad 21. století, 1. Jan 2,22

„Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist. Proto si dejte pozor, abychom neztratili to, oč jsme usilovali; nenechme se připravit o plnou odplatu. Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Překlad 21. století, 2. Jan 1,7-11

I když se v Bibli vyskytuje slovo „antikrist“ minimálně, antikristů je všude mnoho, stejně jako bohů.

„Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové (a takových „bohů“ a „pánů“ je celá řada), pro nás je ale jen jediný Bůh – Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný Pán – Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 8,5-6

Od doby, kdy se vyskytují antikristové (od Ježíše), nastala poslední doba, poslední časy, konec věků, poslední dny, poslední hodina. Není pochyb o tom, že poslední doba je tady přibližně 2000 let.

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Překlad 21. století, 1. Petr 1,19-20

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Překlad 21. století, Židům 1,1-2

„Kristus přece nepřišel do svatyně udělané rukama (jež je pouhým zobrazením té pravé), ale do samotného nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář. Také tam nepřišel proto, aby se obětoval znovu a znovu, jako když velekněz každoročně vchází do nejsvětější svatyně s cizí krví (to by pak musel od stvoření světa trpět už mnohokrát), ale ukázal se teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích.“
Překlad 21. století, Židům 9,24-26

„Také nesmilněme, jako někteří z nich smilnili a v jediný den jich padlo třiadvacet tisíc. Také nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli a byli zahubeni hady. Také nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli zahubeni zhoubcem. To všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se octli na konci věků.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 10,8-11

Duch antikrista
Bible se zmiňuje o duchu antikrista. Pod vlivem ducha antikrista celá staletí vznikají skupiny pseudokřesťanů, lžiučitelé zavádějící zhoubné nauky, falešní křesťané nabízejí spasení bez pokání, falešní křesťané vytvářejí zákonictví (povinný „desátkový systém“, Sobota…), falešní proroci stanovují časové ohraničení Ježíšova druhého příchodu pod nebeskou klenbu, církve se spolčují se světem, křesťané chtějí vlastní silou přivést nové lidi k víře (vymýšlejí různé techniky apod.), z bohoslužeb se stává šou… Za tím vším hledejme ducha antikrista.

Doporučený článek k prostudování: Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě!
Překlad 21. století, 1. Jan 4,1-3

„Nejmilejší, ne každému duchu věřte, ale zkušujte duchů, jsou-li z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli na svět. Po tomto znejte Ducha Božího: Všeliký duch, kterýž vyznává Jezukrista v těle přišlého, z Boha jest. Ale všeliký duch, kterýž nevyznává Jezukrista v těle přišlého, není z Boha; nýbrž toť jest ten duch antikristův, o kterémž jste slýchali, že přijíti má, a jižť jest nyní na světě.“
Kralická, 1. Jan 4,1-3

Kdo, co je antikrist?
Antikrist nemusí být pouze člověk z masa a kostí, antikrist může být také duchovní bytost (satan a démoni). Antikrist jsou všechny prostředky (politický nebo náboženský systém, předmět, symbolika…), které používají lidští antikristové k páchání zla.

„Kdo není se mnou, je proti mně“
Překlad 21. století, Matouš 12,30

1. Antikrist je ďábel a jeho démoni. Největším a hlavním antikristem je duchovní bytost, která se nazývá ďábel. Ďábel má k dispozici armádu démonů, kteří též jdou proti Kristu.

2. Antikrist je světský systém, který satan vybudovat pomocí lidských antikristů. Světský (satanův) systém funguje na podvodu a iluzi. Duchem naplněný křesťan, když se podívá okolo sebe, vidí iluzorní svět.

3. Antikrist je každý člověk, který odmítá přijmout pravého Krista za svého Pána a Spasitele. Každý nevěřící je antikrist. Připomínám, co Ježíš řekl: „Kdo není se mnou, je proti mně“. Jinak řečeno: „Kdo nemá Krista, je proti Kristu“ (je antikrist). Každý nevěřící žije v hříchu, čímž jde proti Kristu. Hřích je stav, ve kterém se člověk rodí.

„Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna. (…) Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.“
Překlad 21. století, Jan 3,18

Doporučené kázání k prostudování: Může se člověk svobodně rozhodnout pro Krista?

4. Antikrist je každý falešný křesťan. Falešný křesťan je ten, kdo o sobě tvrdí, že je křesťan, ale ve skutečnosti není. Může to být člověk, který: vykládá Boží slovo, stojí za kazatelnou, publikuje „křesťanské“ knihy, pořádá evangelizace, v Kristově jménu (ve jménu falešného krista) dělá mocné činy…

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,22-23

Apoštol Pavel napsal:

„Nepleťte se: „Špatné vztahy kazí mravy.“ Opravdu se vzpamatujte a zanechte hříchu. Někteří totiž Boha vůbec neznají – říkám to k vaší hanbě!“
Překlad 21. století, 1. Korintským 15,33-34

„Neklamte se: „Špatné řeči ničí dobré mravy.“ Vystřízlivějte, jak se sluší, a nehřešte. Vždyť někteří z vás nemají ani ponětí o Bohu. Říkám to k vašemu zahanbení.“
ČSP, 1. Korintským 15,33-34

Apoštol Pavel napsal, že jsou tady falešní křesťané, kteří hovoří o Bohu, ale neznají Boha.

Falešný křesťan může být falešným křesťanem od samého počátku tím, že přijal falešného krista (Matouš 7,23: „Nikdy jsem vás neznal“). Falešný křesťan může být člověk, který přijal pravého Krista, ale časem opustil Kristovo učení, čímž si vytvořil vlastního krista a začal přistupovat k falešnému bohu (stal se z něj antikrist). Pozor, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí pravého Boha! Takový člověk je antikrist, protože jde proti pravému Kristovu učení. Můžeme se v něčem mýlit, ne si však na tom umanutě stát (zatvrzelost). Je potřeba si přiznat, že se taky mohu v něčem mýlit. Ze svých chyb a podvodů je potřeba činit pokání!

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Překlad 21. století, 2. Jan 9-11

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Překlad 21. století, Matouš 15,7-9

5. Antikrist je každé falešné křesťanské učení. Dneska je velmi časté učení o omezeném bohu (R. Bonnke, K. Hagin…). Omezený bůh = falešný bůh! Čím dál víc křesťanů také věří a učí, že Ježíš není Bůh. Toto je antikristovské učení! Člověk, který toto učí, je antikrist. Člověk, který má v toto víru, věří ve falešného boha. Falešný bůh = ďábel.

Antikrist jsou všechny prostředky, které jsou součástí falešného křesťanské učení – všechny rádoby křesťanské knihy, Katechismus, spisy Ellen Whiteové, Kniha Mormonova…

6. Antikrist jsou všechny nebiblické (závadné) rituály, které se maskují za křesťanské. Antikrist je každý, kdo tyto rituály uvádí do praxe. Kdo tvrdí, že srážení lidí „rukou“ a lidským příkazem (např. „oheň) je biblické, nezůstává v Kristově učení, ztrácí pravého Boha (přistupuje k falešnému bohu – k démonům), je antikrist. Čtete snad v Bibli, že toto nějaký křesťan dělal? Bible a něco k tomu, to je vždycky od ďábla! Pravda je taková, že zmíněný rituál pochází z hinduismu! V ČR se praktikuje např. v kvantové terapii. Pozor na pseudokřesťany, kteří mávnou rukou, zakřičí „oheň“  (přikazují) a démonická moc naplní člověka tak, že se v křečích začne válet po zemi (někteří mohou vydávat i zvířecí zvuky!). Toto není Duch Svatý. Duchu Svatému (Bohu) se nepřikazuje. Zpozorněte, pokud chce někdo přikazovat Duchu Svatému! Duch Svatý dává vnitřní lásku, pokoj, radost a sebeovládání. Sebeovládání je schopnost zvládat a vědomě kontrolovat své emoční stavy, pracovat se svými pocity a ovládat je.

„Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání.“
ČSP, Galatským 5,22-23

Kdo tvrdí, že je biblické dělat tzv. „ohnivé tunely“, nezůstává v Kristově učení, ztrácí pravého Boha, je antikrist! Rituály „ohnivých tunelů“ vidíme u Daniela Kolendy, Todda Whitea

5. Okultismus v křesťanství i mimo něj = antikrist. Toto dnes vidíme velmi často! Dneska ve velkém rozsahu svádí k bludu (k učení démonů) věštci, kartářky, astrologové, spiritisté… Okultismus vidíme také v křesťanství! Okultismus do křesťanství zatahují i někteří křesťané (viz. předchozí bod). Lze hovořit o antikristech. Okultista (antikrist) je každý, kdo vykonává modlitbu k Marii (k mrtvému člověku). Toto je spiritismus – Bohem zakázaná praktika! Pozitivní vyznávání za účelem zhmotnění prosperity (finance, uzdravení z fyzických nemocí…) – toto mají „křesťané“ převzaté z okultismu. Toto je druh magie! Křesťan duchovně smilní (hřeší), když tuto ďábelskou praktiku (ohavnost) zatahuje do křesťanství! Pozor na „křesťanské mágy“!!! Tím je např. Curry Blake, který vyučuje propracovaný magický systém, který má základ v okultismu.

Doporučený článek k prostudování: Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání

4. Antikrist je každý falešný křesťanský směr. Římský katolicismus, Adventismus, Hnutí Víry, Mormonství, Branhamismus… – toto všechno jsou antikristovské směry, podřizující se učení démonů. V těchto křesťanských směrech vidíme mnoho antikristů. Je papež antikrist? Ano, protože jde proti Kristovu učení (tím ztrácí pravého Boha). Antikrist je adventista, který do svého života aplikuje adventistické učení. A tak dále.

6. Věda jako antikrist. Některé vědní obory jsou silně antikristovské. Vzpomeňme vědeckou teorii o evoluci. Antikrist je každý, kdo popírá stvořitelské dílo. Dále falešné vědecké teorie o homosexualitě (homosexualita je nemoc – Bůh netrestá nemocné lidi), genderu (každý má právo si vybrat pohlaví), covidu, globálním oteplování…

Doporučený článek k prostudování: Věda jako zdroj pravdy?

7. Školský systém je ve většině zemích antikristovský. Děti ve škole jsou učeni okultismu (jóga atd.), rouhání Bohu, evoluci… Školský systém v naší zemi je silně démonický!

Doporučený článek k prostudování: Škola, vzdělávací proces a ďábel

8. Stát Izrael je antikrist, který vznikl jako právnická osoba v roce 1948. Stát Izrael jako právnická osoba je nezpochybnitelný, nepřehlédnutelný antikrist, který se označuje haxagramem (ďáblovým symbolem!), který geometricky a numericky odkazuje k číslu 666 (číslo šelmy ze Zjevení)! Haxagram je silný kabalistický symbol, který odkazuje k samotnému ďáblu! Vyvyšování a uctívání antikristovské symboliky, to je hříšné (antikristovské) jednání! Stát Izrael je současnosti jediný stát na světě, který je označen neskrývanou okultní symbolikou!

Stát Izrael (systém vládnutí) jde silně a prokazatelně proti biblickému Bohu. Tel Aviv je světovými médii opakovaně prohlašován za jedno z nejvíc gay friendly měst na světě, známé svým každoročním festivalem Tel Aviv Pride a gay pláží, čímž si vysloužil přezdívku „The Gay Capital of the Middle East (Hlavní město gayů Středního východu)“. Židovská Kabala (židovské čarodějnictví – okultismus) je ve Státě Izrael jako vědecký obor. Stát Izrael vede dlouhodobě agresivní a rasistickou politiku. Stát Izrael je v současnosti nejrasističtější stát na světě.

Doporučené články k prostudování: Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova, Co je Kabala?

8. Současný (falešný) judaismus je antikrist. Dnešní judaismus rozhodně není učení Starého zákona (Tóry)!  Nevidím, že by nějaký judaista obětovával zvířata Hospodinu atd. Nosnou částí dnešního judaismu je Talmud, který mj. zavrhuje Ježíše i jeho matku. Talmud označuje Ježíše za okultistu a jeho matku Marii za děvku! Judaisté mají smotané všechno dohromady – Tóru, Talmud, Kabalu. Judaisté věří v boha, který vše stvořil skrze tzv. sefiry (popírají ve stvoření popisovaném v Genesis). Stačí chvíli poslouchat člověka, který praktikuje judaismus…

“Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.”
Překlad 21. století, 1.Jan 2,22-23

Talmud:

„Můj synu, hleď si více dodržování slov písařů než slov Tóry“
Eruvin 21b

„Ježíš je v pekle a vaří se v horkých výkalech.“
Gittin 57a

8. Člověk vydávající se za Pomazaného je antikrist. “Mesiáš”, hebrejsky: “מָשִׁיחַ”‎‎, v doslovném významu znamená: “pomazaný”. Pozor na to, pokud se nějaký člověk označuje (nebo je považován) za „speciálně pomazaného“! Zde určitě zpozorněte!!! Na údajné „strůjce zázraků“, kteří si říkají „speciálně pomazaný“, nás upozorňuje Boží slovo. Pomazaný Duchem Svatým je každý křesťan!

Doporučený článek k prostudování: Co znamená “pomazání”? Kdo je “pomazaný”?

„Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému:“
Překlad 21. století, Žalmy 2,2

“Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.”
Překlad 21. století, Matouš 24,4-5

9. Antikrist, který se usadí v Božím chrámu (mysl křesťanů). Toto už je dlouho (po celou dobu posledního času – od Ježíše)! Jde o falešné křesťany, falešné křesťanské učitele. Tito antikristové klamou Boží lid tím, že káží falešného boha, někteří z nich dělají mocné činy, klamná znamení a zázraky… S těmito lidmi úzce souvisí vypalování cejchu (značky, pečeti) do mysli lidí…

„A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás, nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!
Nevzpomínáte si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás? Víte, co mu dosud brání – smí se totiž objevit až v daný čas. Tajemství této bezbožnosti už ale působí; čeká jen na to, až zmizí ta překážka. Až se pak objeví ten bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, znamení a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.“
Překlad 21.století, 2. Tesalonickým 2,1-12

Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.”
Překlad 21.století, 1. Korintským 6,19-20

Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 3,16-17

Antikrist a cejch na čele
Antikristovství je velmi úzce spojené s vypalováním cejchu (značky, pečeti) do mysli lidí. Boží slovo nás upozorňuje na antikristy, kteří se dobrovolně zřeknou biblického Boha a budou vyznávat falešné boha (falešného Krista). Jde o lidi, kteří mají vypálené znamení na vlastním svědomí (na čele  – v mysli). Tento antikristovský cejch (odmítání pravého Krista, falešné křesťanské učení, falešného boha, např. omezeného boha) se snaží předat dál! Nenechej si vypálit cejch (pečeť) do své mysli od žádného antikrista!

V souvislosti s vypalováním cejchu a poslední dobou (která je tady přibližně 2000 let), vidíme bývalé (falešné) křesťany, kteří praktikují okultismus, vidíme falešné křesťany, kteří pořádají falešné evangelizace prezentujícího falešného boha… V adventismu je silně doporučována vegetariánská strava (nejíst maso) – to ukázkovým příkladem vypalování cejchu. Dneska vidíme „křesťany“ odmítají pokání, protože o spasení za žádných okolností nelze přijít. Vidíme „křesťany“, kteří přímo nebo nepřímo káží, že svazek manželský není potřeba.

Doporučený článek k prostudování: Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!

„Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů, těch, kteří v pokrytectví mluví lež a mají vypálené znamení na vlastním svědomí. Zabraňují lidem ženit se a nařizují jim zdržovat se pokrmů, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a poznali pravdu“
ČSP, 1. Timoteus 4,1-3

„Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami, jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí. Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu.“
ČEP, 1. Timoteus 4,1-2

„Duch pak světle praví, že v posledních časích odvrátí se někteří od víry, poslouchajíce duchů bludných a učení ďábelských, V pokrytství lež mluvících, a cejchované majících svědomí své
Kralická, 1. Timoteus 4,1-2

Neboj se antikristů
Každý antikrist má omezenou moc. Nad každý antikristem je svrchovaný Bůh, který má absolutní moc. Proto se nemusíme antikristů bát!

„Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!“
Překlad 21. století, Žalm 46,11

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Překlad 21. století, Matouš 28,18

Boží slovo říká, že falešným křesťanům (antikristům) se máme vyhýbat!

„Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist. Proto si dejte pozor, abychom neztratili to, oč jsme usilovali; nenechme se připravit o plnou odplatu. Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Překlad 21. století, 2. Jan 1,7-11

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Překlad 21. století, Římanům 16,17-18

Závěr
Zjednodušeně lze říct, že existují pouze dva druhy lidí – Kristovci (pravý křesťané) a antikristovci (nevěřící, falešní křesťané…). Už Jan říkal: „Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina“. Po celém světě se dlouhodobě po zemi pohybuje mnoho antikristů. Mnoho z nich své „antikristovství“ (hřích) šíří dál. Jak se chránit před antikristy? Láska k pravdě je ten nejlepší způsob, jak se chránit před antikristy. Křesťan má žít v pravdě, nemá žít ve lži ani ve vědomém hříchu.

„Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce.“
Překlad 21. století, Židům 10,26-27

Ještě je potřeba dodat, že každý antikrist může činit ze svého „antikristovství“ pokání (kromě satana a jeho démonů). Není to tak, že antikrist = ohnivé jezero! Modleme a postěme se za všechny antikristy. Amen.

“Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není.”
Překlad 21.století, 1. Jan 1,7-10

Může vás zajímat:
Antikrist, znamení šelmy
Tím jsem byl vyučen (a tak to je)!
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Proč mnoho křesťanů skončí v “pekle”?
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení