Kázání našeho společenství

Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi!

Boží slovo nás upozorňuje na falešné křesťanské učitele, kteří se pokouší chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi:

V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.”
Překlad 21. století, 2. Petr 2, 1-3

Bývali pak i falešní proroci v lidu, jakož i mezi vámi budou falešní učitelé, kteříž chytře uvedou sekty zatracení, i toho Pána, kterýž je vykoupil, zapírajíce, uvodíce na sebe rychlé zahynutí. A mnozí následovati budou jejich zahynutí, skrze něž cesta pravdy bude v porouhání dávána. A lakomě skrze vymyšlené řeči vámi kupčiti budou; kterýchžto odsouzení již dávno nemešká, a zahynutí jejich nespí.
Kralická, 2.Petr 2,1-3

1. „V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy“. V křesťanských sborech jsou falešní křesťané, kteří šíří „zhoubné bludy“. Dnešní Církev je doslova zaplněna falešnými křesťany (nemusí to být pouze pastoři), kteří svádí Boží děti k bludům, nebiblickým rituálům. Falešní křesťané (často evangelisté prosperity) ve své hrabivosti křesťanům předkládají své výmysly (není to z Ducha), aby z nich těžili. Tito lidé vymýšlejí různé bludné nauky, kterými matou křesťany. Často to jsou scestné výklady Božího slova (Kristus vše dokonal až někde v „pekle“ – Ježíšova oběť na kříži je nedostatečná, Ježíš není Bůh, dodržování Sedmého dne je podmínka spasení, „desátky“ se musí platit atd.), falešná proroctví (bude spasená celá Afrika) a nebiblické vize (bude spasená celá Evropa, celý svět).

“Ti proroci mým jménem prorokují lži,“ řekl mi na to Hospodin. „Já jsem je neposlal, nic jsem jim nesvěřil ani jsem s nimi nemluvil. Prorokují vám lživá vidění, nicotné věštby a vymyšlené podvody. Nuže, toto praví Hospodin o prorocích, kteří prorokují mým jménem, ačkoli jsem je neposlal, a kteří tvrdí, že na tuto zemi nepřijde meč a hlad: Sami ti proroci zajdou mečem a hladem!”
Překlad 21. století, Jeremiáš 14,14-15

„Toto praví Hospodin zástupů: „Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, aby vás naplnili falešnou nadějí. Vidění, o kterých mluví, si sami vymysleli, nepocházejí z úst Hospodinových.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 23,16

2. „Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu.“. Falešní křesťané s oblibou hovoří o Ježíši. Jejich Ježíš je ale falešný! Falešní křesťané přímo nebo nepřímo zapírají Pána Ježíše! Jak? Například popíráním Boží Trojice, tvrzením, že Ježíš není Bůh (tzv. novodobý jehovismus), že je v něčem omezený… Tito lidé jsou antikristové! Myslete na to, že když někdo hovoří o Ježíši, tak to ještě neznamená, že hovoří o pravém/biblickém Ježíši!

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: „Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,21-23

3. „Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení.“ Mnoho křesťanů bude tyto falešné křesťany následovat – jejich falešné učení a nebiblické rituály (např. „ohnivé tunely“, svazování démonů). Mnoho křesťanů také bude navštěvovat jejich shromáždění. Zpozorni, pokud uvidíš, že za nějakým křesťanem stojí mnoho lidí! Toto není ovoce Ducha.

4. „Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi,“. Falešní křesťané vydělávají na falešném evangeliu, na svých výmyslech (něčím, co není v Písmu). Své bludy často publikují v knihách, z čehož mají značný zisk – evangelium prosperity. Tyto lidi ovládá chamtivost, což je modlářství, hřích.

„Umrtvěte proto své pozemské sklony – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. I vy jste se tak dříve chovali; kdysi jste takto žili. Teď ale to všechno – zuřivost, hněv, zášť, urážky i sprosté řeči – odstraňte ze svých úst. Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele.“
Překlad 21. století, Koloským 3,5-10

„Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku.“
Překlad 21. století, Lukáš 12,15

„Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 6, 9-10

5.„ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.“. Někteří z těchto křesťanů skončí v ohnivém jezeře (všechno je na Boží milosti).

“Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází. Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci.
Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!‘
Překlad 21. století, Matouš 7,13-23

„Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“ Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!‘. Bude tam pláč a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven.“
Překlad 21. století, Lukáš 13,22-28

Z Krista mají výdělečný podnik!
Falešní křesťané často pořádají monstrózní akce, které pořádá jejich firma (právnická osoba). Tito lidé mají z evangelizací a dalších křesťanských akcí výdělečný podnik! Nejeden známý evangelista má z Krista výdělečný podnik – Top 20 nejbohatších pastorů! Jaká drzost a hřích! Na těchto akcích vidíme pyšné křesťany, kteří jsou centrem pozornosti a za hvězdu. Díky sbírkám drze kupčí s Božím slovem, někdy i s dary Ducha! Někdy pořádají sbírky, které jsou založeny na manipulaci, hypnóze. Někteří dokonce lákají na duchovní prožitky, Boží oheň, zapálení Božího ohně, křest ohněm atd. Z Písma víme, že s ohněm nikdy nedisponují lidé, ale přímo Bůh! Svrchovaný Bůh křtí Duchem Svatým, a to vždy na základě své vůle. Svrchovaný Bůh vykonal soud nad Sodomou a Gomorou (oheň z Nebe). Svrchovaný Bůh v době letnic seslal Ducha Svatého a na učednících spočinuly ohnivé jazyky. Nestalo se tak podle vůle učedníků, ale podle Boží vůle.

„Jistě, já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází po mně, je silnější než já. Jemu nejsem hoden ani zout sandály. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“
Překlad 21. století, Matouš 3,11

„Když přišel den Letnic, byli všichni jednomyslně spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich“
Překlad 21. století, Skutky 2,1-3

„A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebe.“
Překlad 21. století, Genesis 19,24

Každý „správný“ evangelista prosperity kupčí s Božím slovem v podobě publikace křesťanských knih za účelem zisku, ve kterých šíří své bludy. Pokud toto vidíte, zpozorněte! Rozhodně nepodporujte evangelistu prosperity v jeho hříchu! Například tím, že budete kupovat jeho knihy. Nemáme kupčit s Božím slovem! Pozor, kdo dává bohatému, nemusí mít Boží požehnání!

„My na rozdíl od mnohých nekupčíme s Božím slovem, ale mluvíme před Boží tváří v Kristu z upřímných pohnutek, z Božího pověření.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 2,17

„Kdo drtí chudé, aby se obohatil, a dává bohatým, skončí v chudobě.“
Překlad 21. století, Přísloví, 22,16

Někteří evangelisté prosperity dokonce ve svých sborech drze vybírají „desátky“ v podobě peněz. Děje se tak na základě příkazu (zákonictví). Toto je nebiblické a hříšné! Nepodporujte hříšníky v jejich nepravosti!

“Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť‚ radostného dárce miluje Bůh Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: ‚Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.”
Překlad 21. století, 2. Korintským 9,6-9

Křesťané budou takové vyhledávat
Nyní v posledním času jsou velmi oblíbení a vyhledávaní falešní křesťanští učitelé, kteří křesťanům „lechtají sluch“. Tito lidé obalamucují posluchače svými sladkými řečmi. Ukázkovým příkladem „lechtání sluchu“ je podvodné učení, že před Ježíšovým návratem bude země zaplněna křesťany (nastane mega náboženské probuzení). To je opak toho, co nás učí Písmo!

“Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.”
Překlad 21. století, 2.Timoteus 4,3-5

Máme je identifikovat a vyhýbat se jim!
Boží slovo nám říká, že falešné křesťanské učitele máme identifikovat, odhalovat je. Falešné křesťanské učitele můžeme s rozvahou jmenovitě označit (stejně jako to dělal Ježíš a další). Jak odhalit falešného učitele? Vždy musíme soudit spravedlivým soudem. Posuzujeme, ne na základě emocí, pocitů, intuice, logiky, zdání, ale na základě Božího slova! Doporučený článek: „Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?

„Nesuďte podle zdání, suďte spravedlivým soudem.”
Překlad 21.století, Jan 7,24

„Ale běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, zavíráte nebeské království před lidmi! Sami tam nevcházíte a těm, kdo chtějí vejít, bráníte!“
Překlad 21.století, Matouš 23,13

„uchovej si víru a dobré svědomí, které někteří zahodili, a proto ztroskotali ve víře. Mezi nimi je i Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal satanovi, aby se odnaučili rouhat.“
Překlad 21.století, 1.Timoteus 1,19-20

S těmito lidmi nemáme mít nic společného, nemáme se s nimi duchovně spojovat, nemáme navštěvovat jejich shromáždění, nemáme je finančně podporovat atd. Boží slovo říká: „Vyhýbejte se jim!“, „Nemějte s takovými nic společného“. Abychom se těmto lidem v církvi vyhnuli, je potřebné je nejprve identifikovat! Nemůžete se někomu vyhnout, pokud nevíte, kdo to je.

“Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.”
Překlad 21. století, Římanům 16,17-18

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.”
Překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem. “
Překlad 21. století, 2. Jan, 9-11

Co se dneska ve velkém rozsahu děje, je spojování protestantských církví s Římsko-katolickou církví. Toto např. proběhlo na Awakening Europe v Praze. S katolíky se duchovně spojují, nejen tradiční církve, ale i charismatické kruhy.

Proč se máme falešným křesťanským učitelům vyhýbat? Protože hřeší plus nás mohou dovést k bludu. Nemůžeme mít účast na jejich hříšných skutcích! „Můžeme“ zhřešit, ale nemůžeme dlouhodobě žít v hříchu (musíme činit pokání).

„Na nikoho nevkládej ruce ukvapeně a neměj účast na cizích hříších; zachovávej si čistotu.“
Překlad 21. století, 1. Timoteus 5,22

Distancovat se od těchto lidí neznamená, že k nim budeme mít nenávist! Těmto lidem musíme odpustit, musíme je milovat. Tito lidé potřebují naše modlitby a posty!

Závěr
Jsou tady falešní křesťané, kteří káží falešného Ježíše. Ve jménu falešného Ježíše dělají velké zázraky (falešné/démonické uzdravování z fyzických nemocí atd.)! – Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ.

„Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?“
Překlad 21. století, Matouš 7,21-23

Tito křesťané mají ovčí roucho, ale uvnitř jsou to draví vlci!

“Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.”
Překlad 21. století, Matouš 7,15

Rozsuzuješ na základě Božího slova každé kázání? Rozsuzuješ obsah křesťanských knih? Rozsuzuješ křesťanská videa na YouTube? Identifikuješ a odmítáš falešné křesťanské učitele? Zkoumáš duchy? Amen.

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,21-22

“Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak.”
Překlad 21. století, Skutky 17,11

“Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.”
Překlad 21. století, 1.Jan 4,1

Může vás zajímat:
Awakening Europe
Daniel Kolenda chce nové Torontské požehnání (Light the fire again)
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Může mít křesťan démona? Ano!
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Mám dávat “desátky”?
Kdo, co byl Pavlův osten v těle?
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Musí se uzdravení z fyzických nemocí projevit plně v tomto věku? – Hnutí Víry

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení