Kázání našeho společenství

Široká a úzká cesta

„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.
Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci.
Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy zločinci!“
Překlad 21. století, Matouš 7,13-23

Široká a úzká cesta
Existují dvě cesty života. Široká je cesta do záhuby. Úzká je cesta k životu věčnému. Na jakou cestu se dáme, je doslova otázka života a smrti! Ježíš pro lidi připravil úzkou cestu, na jejímž konci je věčný život s Bohem.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Překlad 21. století, Jan 14,6

„Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno.“
Překlad 21. století, Jan 1,12

Široká cesta
Satan pro lidi připravil širokou cestu, na jejímž konci je věčná smrt. Následující obrázek to přesně vystihuje…

„Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci.“
Překlad 21. století, 2. Tesalonickým 1,7-9

Široká cesta je plná lží, tělesného i duchovního utrpení, prázdnota… Komu vládne satan, nemá se dobře. Satan lidi všemožně láká na širokou cestu, má k tomu řadu prostředků: hudba, filmy, online hry, diskotéky, kasína, bary, tetovací salony… Satan útočí na lidské emoce – emocionální hudba, emocionální filmy a seriály… Hlavní slogan široké cesty zní: „Následuj své srdce“. To je opak toho, co nás učí Bible a jak má křesťan žít.

„Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné – kdo mu rozumí?“
Překlad 21. století, Jeremiáš 17,9

„Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, ničemnost, lstivost, nestydatost, závist, urážky, pýcha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka.“
Překlad 21. století, Marek 7,20-22

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Překlad 21.století, Přísloví 3,5

„Vím totiž, že ve mně (to jest v mé tělesnosti) není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je už ne.“
Překlad 21. století, Římanům 7,18

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, zůstává navěky.“
Překlad 21. století, 1. Jan 2,15-17

Po široké cestě kráčí lidé, kteří si myslí, že když budou žít počestně, nebudou škodit a budou dělat dobré skutky, půjdou do Nebe. Bez Ježíše, skrze dobré skutky, se nikdo do Nebe dostat nemůže!

„Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali.“
Překlad 21. století, Efeským 2,8-10

Mnozí si to neuvědomují, ale součástí široké cesty je falešný bůh, falešný ježíš, falešné zázraky a falešné církve. Pokud vezmeme verše o úzké a široké cestě v kontextu (Matouš 7,13-23), tam jsme v této souvislosti upozorňování na falešné učení, falešné proroky. Satan moc dobře ví, že:

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Překlad 21. století, 2. Jan 9-11

Doporučené kázání a článek k prostudování: Trojjediný Bůh. Bůh Ježíš Kristus ve Staré a Nové smlouvě, Je to státem uznaná církev? Je rozsouzeno – je to falzifikát

Bible nám říká, že mnozí lidé se pokoušejí stát křesťany (o spásu), ale nemohou. Proč? Kvůli falešnému učení, falešnému ježíši, falešným církvím. Kvůli upřednostňování člověka před Bohem. Spoléhat se víc na křesťanskou literaturu (nebo dokonce pseudokřesťanskou), démonské slátaniny, které se vydávají za apokryf (tím je např. Henochova kniha), na různá videa, než na Boha a Jeho Slovo, to je přímá cesta k uctívání falešného boha.

„Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Lukáš 13,24-27

Satan se moc snaží, aby se z každého pravé křesťana stal falešný křesťan. Satan touží po tom, aby křesťan začal uctívat falešného boha, tedy jeho samotného. K tomu si používá falešné proroky, falešné zázraky:

“Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.”
Překlad 21. století, 1. Jan 4,1

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,22-23

Je doslova nutností každé učení, které se tváří jako křesťanské, rozsuzovat. Jak? Na základě Božího slova a vedení Ducha Svatého (dále jen Duch).

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21-22

“Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak.”
Překlad 21. století, Skutky 17,11

“Neboť  Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce.”
ČSP, Židům 4,12

Součástí široké cesty je spoléhání na skutky Zákona (zvířecí oběti Hospodinu atd.). Pravý Žid je křesťan. Falešný Žid je člověk, který se spoléhá na skutky Zákona. Synagoga satanova (okultisté, které např. vidíme u Zdi nářků) používá učení z Tóry, Talmudu a Kabaly.

Doporučený článek k prostudování: Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova

„Všichni, kdo spoléhají na skutky Zákona, jsou ale pod prokletím“
Překlad 21. století, Galatským 3,10

“Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.”
Překlad 21. století, 1. Jan 2,22-23

„Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.“
Překlad 21. století, 1. Jan 5,12

„Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.“
Překlad 21. století, Jan 3,36

„Toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a ožil: Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Znám i urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou, nýbrž jsou synagogou Satanovou. Neboj se toho, co máš trpět. Hle, Ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni,“
ČSP, Zjevení 2,8-10

„Hle, dávám ti ze synagogy Satanovy ty, kdo o sobě říkají, že jsou Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se před tvýma nohama; a poznají, že já jsem si tě zamiloval.“
ČSP, Zjevení 3,9

„víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista, abychom byli ospravedlněni Kristovou vírou, a ne skutky Zákona. Skutky Zákona přece nikoho neospravedlní!“
Překlad 21. století, Galatským 2,16

„Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a má srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha.“
Překlad 21. století, Římanům 2,28-29

Úzká cesta
Úzkou cestu málokdo nachází. To znamená, že většina žijících lidí nebude spasených. Ano, to je velice smutné. Úzká cesta je sice trnitá cesta, ovšem každý pravý křesťan má Ducha, který ho touto cestou nepřetržitě provází. Duch křesťana vede, pomáhá mu, varuje ho, utěšuje, vyučuje… Je velice důležité odhodit tělesnost a následovat vedení Ducha!

„Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny.“
Překlad 21. století, Římanům 8,14

„Ducha neuhašujte.“
Kralická, 1. Tesalonickým 5,19

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.
Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.“
Překlad 21. století, Galatským 5,16-21

Satan přichází jako anděl světla. Tento manipulátor a zločinec chce křesťanům zničit jejich krásný vztah s Bohem. Nedovol mu to!

„Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 11,13-15

„Nenechme se oklamat satanem – jeho úmysly nám přece nejsou neznámé.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 2,11

Jak poznám, že kráčím po úzké cestě? Podle toho, zda tvůj život vykazuje ovoce Ducha:

„Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání.“
ČSP, Galatským 5,22-23

Je v tvém životě radost a pokoj v Duchu? Je v tvém životě trpělivost? Je v tvém životě sebeovládání? A tak dále.

Ukazujme lidem tu správnou/úzkou cestu – evangelium Ježíše Krista! Řada lidí je zaslepena pozemskými tužbami (touha finančně se zabezpečit, hry, koníčky, dovolená, zážitky…). Těmto lidem je potřeba říct o Ježíši. Ukaž Ježíšovu lásku svým příbuzným, přátelům… Každý z nás máme okolo sebe lidi, kteří kráčí po široké cestě.

„Když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý – je to má povinnost a běda mně, kdybych nekázal!“
Překlad 21. století, 1. Korintským 9,16

Závěr
Široká cesta je cesta destrukce a smrti. Úzká cesta je cesta k životu věčnému. Cíl úzké cesty stojí za to!

Také nezapomeň, že máš na své straně Boha, který nám slíbil plnou podporu. Bůh nám slíbil, že nás vždycky podpoří. Jde o to, žít s Ním a spoléhat se na Něj. Amen.

„Neboj se – já jsem s tebou, nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh. Posilním tě a podpořím, podepřu tě svou spravedlivou pravicí.“
Překlad 21.století, Izaiáš 41,10

„Ježíš přistoupil a promluvil k nim: „Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte [tedy] a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. [Amen.]“
ČSP, Matouš 28,18-20

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení