Kázání našeho společenství

Co znamená „Jeho rány vás uzdravily!“?

Dnešní kázání je o tom, že křesťanský směr Hnutí Víry špatně vykládá tyto verše:

„Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl;
pro naše blaho snášel potrestání – byli jsme uzdraveni jeho ranami! My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech.“
Překlad 21. století, Izaiáš 53,4-6

„Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlépějích: „On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest.“ Když ho uráželi, neodpovídal, když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily! Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k Pastýři a Strážci svých duší.“
Překlad 21. století, 1. Petr 2,21-25

Křesťané, kteří svým učením spadají pod Hnutí Víry, na základě výše uvedených veršů, učí ostatní křesťany, že všechny fyzické nemoci (tzn. absolutně) jsou již uzdraveny z kříže v tomto věku. Uzdravení prý stačí přijmout dostatečně silnou osobní vírou (bez Boha). To v praxi má znamenat to, že křesťan má žít jako by byl uzdravený (jako kdyby neměl žádné příznaky nemoci, jako kdyby neexistovala jeho degenerativní nemoc, jako by mu dorostla amputovaná končetina, atd.), nesmí si připouštět nemoc, nemá se modlit k Bohu za své uzdravení… Pokud uzdravení nepřichází, není problém u Boha, ale výhradně u člověka (člověk má malou/slabou víru).

Díky tomuto učení, mají někteří křesťané těžké psychické problémy, což má souvislost s démony!

Špatné pochopení
Není pochyb o tom, že Hnutí Víry výše uvedené verše špatně pochopilo. Ty verše totiž nehovoří o tom, že všechny naše fyzické nemoci jsou uzdraveny z kříže v tomto věku, že uzdravení z fyzických nemocí stačí přijmout osobní vírou (člověk určuje, kdy bude uzdraven). Pokud berete ty verše v kontextu a vykládáte je Duchem Svatým, tak tam musíte vidět, že je řeč o nemoci hříchu, ze které nás může uzdravit jedině Bůh. Tyto verše hovoří o spravedlnosti a duchovním uzdravení (uzdravení ze hříchu), ne o fyzickém uzdravení lidí v tomto věku (o tom není zmínka v předchozích ani v následujících verších). V těchto verších stojí, že Ježíš zemřel na kříži, že nesl naše hříchy… „Jeho rány vás uzdravily“ znamená odpuštění a spásu. Život bez nemocí, nesmrtelnost, to máme zaslíbené až v Nebi, ne v tomto věku.

„Ježíš jim odpověděl: Synové tohoto věku se žení a vdávají. Ti, kdo budou hodni dosáhnout příštího věku a vzkříšení z mrtvých, se už ale ženit a vdávat nebudou. Také už nebudou moci zemřít – budou totiž jako andělé. Jsou to synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení.“
Překlad 21. století, Lukáš 20,34-36

“Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni – naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost.”
Překlad 21. století, 1. Korintským 15,51-53

Ježíš řekl: „lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní“. Ježíš tím myslel sebe a duchovní uzdravení (že nás vytrhl z „pekla“).

„Ježíš šel dál. Když uviděl v celnici sedět výběrčího daní jménem Levi, řekl mu: „Pojď za mnou.“ A on všechno opustil, vstal a šel za ním. Levi mu pak ve svém domě vystrojil velikou hostinu a byla tam spousta výběrčích daní i jiných hostů. Farizeové a jejich znalci Písma si kvůli tomu jeho učedníkům stěžovali: „Jak to, že jíte a pijete s výběrčími daní a hříšníky?“ Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšné.“
Překlad 21. století, Lukáš 5,27-32

O duchovním uzdravení prokazatelně hovoří i následující verše. Člověk se zatvrzelým srdcem vůči pravdě  se nedokáže se obrátit na Pána Ježíše a umožnit mu, aby ho duchovně uzdravil.

„Naplňuje se na nich Izaiášovo proroctví: ‚Sluchem uslyšíte, ale nepochopíte, zrakem uvidíte, ale neprohlédnete. Neboť srdce tohoto lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit.‘ Ale blaze vašim očím, že vidí, a vašim uším, že slyší. Amen, říkám vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, co vy vidíte, ale neviděli a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. Poslechněte si tedy význam podobenství o rozsévači: Ke každému, kdo slyší slovo o Království a nerozumí, přichází ten Zlý a uchvacuje to, co bylo zaseto do jeho srdce. To je ten, u koho bylo zaseto podél cesty. Na skalnaté zemi je zaseto u toho, kdo slyší Slovo a hned je s radostí přijímá, ale nemá v sobě kořen a je nestálý. Jakmile kvůli Slovu nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadá. Do trní je zaseto u toho, kdo slyší Slovo, ale starosti tohoto světa a oklamání bohatstvím to slovo dusí, a tak se stává neplodným. Do dobré země je zaseto u toho, kdo slyší Slovo a rozumí a který opravdu přináší úrodu: někdo stonásobnou, jiný šedesátinásobnou a jiný třicetinásobnou.“
Překlad 21. století, Matouš 13,14-23

Je potřeba si uvědomit, že žijeme s vykoupenou duší v nevykoupeném těle, které podléhá zkáze. Lidské tělo podléhá degenerativním nemocem a ve finále fyzické smrti, tak to Bůh ustanovil. Dokonalost nastane až při vzkříšení!

„A nejen ono, ale i my, kteří okoušíme první ovoce Ducha, i my ve svém nitru sténáme, zatímco očekáváme přijetí za syny, to jest vykoupení svého těla.“
Překlad 21. století, Římanům 8,23

„Tak je to také se zmrtvýchvstáním. Pohřbívá se smrtelné tělo, křísí se nesmrtelné. Pohřbívá se odpudivé, křísí se slavné; pohřbívá se bezvládné, křísí se mocné. Pohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní. Je-li přirozené tělo, je i tělo duchovní.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 15,42-44

Zmíněný mylný výklad Hnutí Víry je ukázkovým příkladem hereze. K herezím inklinují křesťané, který umanutě věří tomu, čemu chtějí věřit. Hereze často vznikají tak, že si člověk vytrhne jeden nebo více veršů z kontextu (ignoruje souvislosti) a udělá z něj dogma.

Magické myšlení (z křesťanů se stávají okultisté!)
Vzhledem k nesprávnému výkladu verše „Jeho rány vás uzdravily!“, křesťané chtějí něco zhmotnit výhradně vlastní silou (ne Boží mocí), magickým myšlením. Díky tomu zvou do svého životy démony, kteří pak mají legální právo na nich parazitovat. Křesťané, kteří vyznávají učení Hnutí Víry, berou lidskou víru jako mocnou osobní (lidskou) sílu spojenou s představivostí, která dokáže vyprodukovat nadpřirozenou energii, a která něco zhmotňuje (např. uzdravení z fyzických nemocí) podle lidských pozitivních představ a pozitivního vyznávání. Toto je ukázkovým příkladem magie (provozování okultismu), která je spojená se sebemanipulací, sugescí a hypnózou. Magie je víra získat nadpřirozenou schopnost a vyšší moc. Magie je o psychologii, o uvolňování vlastní lidské síly – síly, která je podstatně větší než je ona sama. Mág dobrovolně spolupracuje s inteligentní duchovní bytostí (démonem), která mu umožňuje dělat nadpřirozené věci. Do magie mj. spadá: čarodějnictví, kouzelnictví, hypnóza, zaklínání, zaříkávací formule, věštění, astrologie, spiritismus, uhranutí, uřknutí, homeopatie

“V tom městě žil jeden muž jménem Šimon. Už dlouho ohromoval samařský lid svou magií a prohlašoval se za někoho výjimečného. Všichni, od nejmenšího až po největšího, ho dychtivě poslouchali a říkali: „Tohle je jistě ta veliká Boží moc!“ Poslouchali ho proto, že je tak dlouho ohromoval svou magií.”
Překlad 21. století, Skutky 8,9-11

Díky nesprávnému výkladu verše „Jeho rány vás uzdravily!“ se z křesťanů stávají plnohodnotní okultisté! Tito křesťané jsou stejně na tom jako nějaká kartářka nebo spiritista. Neexistuje „bezpečnější“ okultismus. Je to jako s bílou a černou magií – magie je prostě magie (okultismus). Okultismus je vždycky spojen s démony (člověk dobrovolně otevírá bránu démonům). Okultismus je o vědomé nebo nevědomé spolupráci s démony – spolčení se s nimi! Okultisté jsou velmi často zdémonizované osoby – praktikováním okultismu dochází k přenosu démonických bytostí do člověka!

Doporučené články k prostudování: Může mít křesťan démona? Ano!, Jak rozpoznat démonické obsazení?.

Hnutí Víry  – všechny nemoci mají démonický původ
Z verše „Jeho rány vás uzdravily!“ plus dalších veršů, které hovoří o nemocech démonického původu, Hnutí Víry vyvodilo, že všechny nemoci (úpal, puchýř, dekompresní nemoc, menopauza, zubní kaz, nemoci z povolání, degenerativní onemocnění…) mají démonický původ (jiná možnost se nepřipouští). To je další případ hereze. To např. vyučuje Dan Mohler. Myslet si, za každou nemocí stojí démon, je nesmysl. To, že Ježíš v synagoze uzdravil sehnutou ženu, která měla démonickou nemoc, ještě neznamená, že všechny nemoci mají démonický původ. Totéž platí o Pavlově „ostnu“. Pavlův „osten“ sice byla démonická nemoc (duch nemoci), kterou Bůh odmítl vyléčit, to ale neznamená, že za každým onemocněním stojí démon! Z případu Pavla mj. vidíme, že Boží vůlí není vždy uzdravit člověka ze všech fyzických nemocí v tomto věku.

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan, aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2. Korintským 12,7-10

Někteří křesťané argumentují tím, že Pán Ježíš vždycky uzdravoval všechny. V Písmu nalezneme případ, kdy Pán Ježíš uzdravil pouze jednoho člověka čekajícího na uzdravení 38 let, ačkoliv tam bylo přítomno mnoho nemocných čekajících na uzdravení od Ježíše. Ježíš rozhodl svrchovaně o uzdravení jednoho člověka, i když totéž očekávalo mnoho dalších přítomných lidí. Na tomto případu je vidět, že Boží vůle není vždy uzdravit všechny fyzické nemoci v tomto věku. Na tomto případu je také vidět, že o uzdravení z nemocí rozhoduje svrchovaný Bůh.

„Potom byl další židovský svátek, a tak se Ježíš vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník hebrejsky zvaný Bethesda, u něhož je pět sloupořadí. Ležela tam spousta nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl mezi nimi jeden člověk, nemocný už třicet osm let.
Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen. „Chceš být uzdraven?“ zeptal se ho.
„Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se zvíří voda,“ odpověděl mu nemocný. „Když tam zamířím, někdo mě předstihne.“
„Vstaň, vezmi si lehátko a choď!“ řekl mu Ježíš. A ten člověk byl ihned uzdraven, vzal své lehátko a začal chodit.
Překlad 21.století, Jan 5,1-8

Pravda je taková, že fyzické nemoci mají různé příčiny, stupně a úrovně, nejvyšším stupněm nemoci je smrt člověka. Například můžeme venku nastydnout a následkem toho se nám spustí rýma apod. Jsou tady samozřejmě nemoci démonického původu (a není jich zrovna málo), to ale neznamená, že všechny nemoci mají démonický původ. Pravda je taková, že většina lidí umírá na nějakou nemoc (nemoc srdce, nemoc mozku, zánět plic, úraz…). Nechápu, jak si křesťan může myslet, že každého křesťana, který zemřel na nemoc, usmrtil démon (byl  pod silným démonickým vlivem).

Pozitivní vyznávání za účelem zhmotnění něčeho = okultismus
Podle učení Hnutí Víry se nemocný křesťan nemá modlit za své uzdravení k Bohu, ale cyklicky (pořád dokola a sugestivně) vyznávat uzdravení (jsem uzdravený, jsem uzdravený, jsem uzdravený…), a to až do chvíle, kdy se uzdravení nadpřirozeně zhmotní (končetina nebo zub doroste, narostou nové vlasy, zmizí opar…). Tento jev spadá do oblasti pozitivního vyznávání za účelem zhmotnění něčeho (v tomto případě uzdravení z fyzické nemoci). Někteří křesťané, kteří toto učení praktikují, dokonce tvrdí, že by jim modlitba za své uzdravení mohla ublížit (kdybych se modlil k Bohu za své uzdravení, už bych dávno zemřel)! Máte takové myšlení? Nechce se zkontrolovat na démony.

Doporučené články k prostudování: Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání.

Pozor, pozitivním vyznávání za účelem zhmotnění něčeho (cyklicky si vsugerovávat vlastní představy, iluze), pochází z okultismu, ne z křesťanství! Pozitivní vyznávání za účelem zhmotnění něčeho, je nebiblické. Jde o magický rituál (!), kterým zveme do svého života démony, dobrovolně se jim vydáváme a spolčujeme se s nimi! Provozování okultismu je hřích! Kde je pěstovaný a nevyznaný hřích, tam má ďábel velkou působnost, tam se mohou démoni demonstrovat! Kde není biblické pokání z vědomého hříchu, nastává démonický útlak, démoni duchovně napadají člověka, vybízí ho k dalším hříchům atd. Kde je záměrně nevyznávaný hřích, tam chybí Boží požehnání.

„Potom ho Ježíš nalezl v chrámě a řekl mu: „Pohleď, jsi uzdraven. Už nehřeš, ať se ti nepřihodí něco horšího.“
Překlad 21. století, Jan 5,13

Musíme si uvědomit, že zmíněné pozitivní vyznávání není modlitba víry, neboť modlitba je upřímný rozhovor s Bohem. Ježíš nám dal příklad modlitby:

„Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od Zlého.“
Překlad 21. století, Matouš 6,9-13

Křesťanští „pozitivní vyznávači“, pokud praktikují zmíněné (okultní) rituály a nečiní z toho pokání, nestojí v Boží, ale v démonické moci. Často jde o „křesťany“, kteří disponují démonickou mocí (např. nadpřirozená uzdravení zhmotňuje démon).

Doporučený článek: Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ

„Pozitivní vyznávači“ někdy tvrdí, že jim pozitivní vyznávání pomáhá v uzdravení (osvobozuje je od nemocí), ale přitom si každý den vezmou ten svůj lék, který jim má potlačit příznaky nemoci. To je „křesťanská schizofrenie“ (rozdvojená osobnost), záměrné popírání reality, žití mimo realitu, vědomé praktikování podvodu, vědomé žití v hříchu.

Já opravdu v Písmu nikde nečtu, aby křesťan popíral realitu (záměrně odmítal pravdu, záměrně žil v podvodu a ve lži, záměrně lhal sám sobě).

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Překlad 21.století, Zjevení 21,8

Co v Písmu čtu, je pravý naopak! Křesťané jsou povzbuzováni k upřímnému vyznání a popisu skutečného stavu (k realitě).

“Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší.”
Překlad 21.století, Přísloví 12,22

“Přichází chvíle, a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.“
Překlad 21.století, Jan 4,23

“neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě.”
Překlad 21.století, Efeským 5,9

“Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se a nelžete proti pravdě.”
Překlad 21.století, Jakub 3,14

Modlete se k Bohu za své uzdravení! Není pravda, že by vám to mohlo ublížit nebo dokonce přivodit smrt! Je neuvěřitelné, že křesťan může vůbec vyslovit, že by mu modlitba k Bohu mohla nějak ublížit. Takový křesťan nemůže mít důvěrný vztah s Bohem.

„A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.“
Překlad 21. století, Lukáš 11,9-10

Další druhy okultismu v křesťanství

1. „Svazování démonů“ je okultní rituál (spolčování se s démony), kdy křesťan rituálně (doslovně) „svazuje démony“. Tento rituál také pochází z okultismu, kdy okultisté svazují démony do předmětů, výrobních technologií atd. Je zajímavé nebo spíše zarážející, že se křesťané často inspirují u okultistů!

Doporučený článek k prostudování: Máme svazovat démony?

2. “Nasávání” pomazání z hrobů (lehání si na hroby). Toto je nefalšovaný spiritismus (okultismus)! Tyto okultní rituály např. vykonává Ben Fitzgerald, ředitel společnosti GODfest Ministries Inc., která pořádá křesťanské festivaly Awakening Europe.

3. „Ohnivé tunely“ jsou okultní (démonské) rituály, během kterých se nepředávají duchovní dary, ale démoni. Tyto rituály s oblibou vytváří Daniel Kolenda (mj. „svazovač démonů“), Todd White a další křesťané spadající pod Hnutí Víry.

Doporučený článek k prostudování: Pozor na “ohnivé tunely”

Od učení Hnutí Víry se distancujte!
Boží slovo nás upozorňuje na falešné křesťany, kteří budou v církvích zavádět bludy. Pozor, tyto lidi budou mít (mají) mnoho následovníků!

“Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo.”
Překlad 21. století, Galatským 1,7

“Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.”
Překlad 21. století, Matouš 7,15

“Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.”
Překlad 21. století, 2.Timoteus 4,3-5

“V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.”
Překlad 21. století, 2. Petr 2, 1-3

Jde o „křesťany“, kteří dlouhodobě přistupují k falešnému Ježíši (k démonům). Tito lidé sice hovoří o Ježíši, ale o falešném Ježíši. Tito lidé káží Ježíše, ale falešného. “Můžeme” sklouznout do nějakého bludného učení, co ale nemůžeme, je v něm dlouhodobě setrvávat (musíme činit pokání). Je to Duch Svatý, kdo nám zjevuje, že věříme bludu, že hřešíme… Ducha Svatého však můžeme uhašovat (utlumovat), což je největší problém křesťanů.

„Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší – oznámí vám i věci budoucí.“
Překlad 21. století, 1.Jan 16,13

Pozor, kdo dlouhodobě nezůstává v Kristově učení, ten ztrácí biblického Krista, jeho bohem se stává falešný bůh (ďábel)! Takový člověk šíří bludná učení, v některých případech dělá ve jménu falešného Krista zázraky (pomocí démonů uzdravuje fyzické nemoci, falešně vyhání démony atd.).

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Překlad 21. století, 2.Jan 9-11

“Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Překlad 21. století, Matouš 15,7-9

“Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází. Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci.
Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!‘
Překlad 21. století, Matouš 7,13-23

„Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“ Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!‘. Bude tam pláč a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven.“
Překlad 21. století, Lukáš 13,22-28

Takové lidi máme odmítat. To v žádném případě neznamená, že k nim budeme mít nenávist, že s nimi budeme soupeřit… Na místě je naše láska k nim, pokora, modlitby a posty.

“Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.”
Překlad 21. století, Římanům 16,17-18

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.”
Překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Zmíněný falešný křesťan je velmi často modloslužebník. V těchto případech je Boží slovo nekompromisní!

„Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 5,11

Představitelé Hnutí Víry
Curry Blake na celosvětové úrovni učí, že křesťan má ve svém životě kralovat, má diktovat okolnostem (nemocem, prosperitu, např. přikazovat akciím). Curry Blake učí, že opakovaná modlitba (obecně) je náboženská taktika. Curry Blake se nebiblicky snaží „vnášet“ Boží moc do předmětů! Curry Blake je evidentně následovník Kennetha Hagina, který byl velmi významným představitelem Hnutí Víry. Hagin vyučoval a praktikoval evangelium prosperity.

„Podle Božího plánu máme vládnout v životě jako králové; abychom vládli a panovali nad okolnostmi, chudobou, nemocemi a vším ostatním, co by nám překáželo. (…) Bůh nechce, aby nás trápila chudoba. Řekl, že budeme vládnout v životě jako králové. Kdo by kdy spojoval krále s chudobou? Krále s chudobou prostě spojit nelze.“
Kenneth Hagin, kniha Autorita věřícího

Hagin zjevně kázal nesvrchovaného (falešného) boha. Biblický Bůh je absolutně svrchovaný a může úplně všechno! Biblický Bůh není ničím ani nikým omezený! To dělá Boha Bohem.

Bůh nemůže legálně a spravedlivě zasáhnout a ďábla té vlády zbavit. Ďábel zde má vládu. Má určité právo. Má Adamovu nájemní smlouvu. A Bůh nemůže udělat nic, dokud ho tady dole někdo nepoprosí.”
Kenneth Hagin, kniha Umění přímluvné modlitby

„Začal jsem zkoumat Bibli, abych zjistil, proč když chce Bůh něco pro lidstvo udělat, nemůže, dokud ho někdo nepoprosí.“
Kenneth Hagin, kniha Umění přímluvné modlitby

Doporučený článek k prostudování: Kenneth Hagin – jde o projevy Ducha Svatého?

Reinhard Bonnke na celosvětové úrovni učil:

“Bůh vždy jedná podle míry, kterou my nastavíme. Naše míra toho díla, je jeho míra. (…) Budete mít nadpřirozeného Boha ve svých rukách. (…) Pokud selže pojistka víry, tak se dynamika našeho Pána náhle vyčerpá”
Zdroj: Full Flame

Učit, že Bůh vždy jedná podle míry, kterou my nastavíme, znamená učit, že křesťan můžeme diktovat Bohu, že má mít vzdor vůči Bohu… Bůh má člověka ve svých rukách, ne naopak! Boží moc rozhodně není omezena, když máme slabou víru (kterou samozřejmě můžeme mít). Bonnke evidentně postrádal pokoru vůči Bohu. Bonnke kázal omezeného, nesvrchovaného (falešného) boha. To je v Hnutí Víry běžné.

„Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; beze mě nedokážete nic.“
Překlad 21. století, Jan 15,5

Doporučené články k prostudování: Reinhard Bonnke, Bude spasená celá Afrika?.

Určitě zpozorněte, pokud se v někde v církvi propaguje nějaký křesťanský učitel, který praktikuje učení Hnutí Víry (Curry Blake, Kenneth Hagin, Reinhard Bonnke, Benny Hinn, Daniel Kolenda, Dan Mohler, Todd White…). Zpozorněte, pokud někde vidíte, že se propagují knihy od učitelů Hnutí Víry. Hnutí Víry často bere křesťanskou literaturu jako „návod k použití“, což je minimálně velmi zavádějící.

Doporučený článek k prostudování: Nespoléhej se na křesťanskou literaturu.

Závěr
Špatný výklad verše „Jeho rány vás uzdravily!“ má v křesťanství fatální následky! Díky špatnému výkladu tohoto verše, křesťané chtějí zhmotnit uzdravení z fyzických nemocí výhradně vlastní silou. To je velké rouhání (lidé ze sebe dělají biblického Boha) a praktikování okultismu (spolčování se s démony)! Obecně řečeno, učení Hnutí Víry je drzé, rouhavé, okultní a démonické. Přiznejme si, že za každým falešným křesťanským učením a směrem stojí démon. Z toho plyne, že falešný křesťanský učitel je zasvěcený démonům!

„Znám tvé soužení a chudobu (ale jsi bohatý), i rouhání těch, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale jsou shromáždění satanovo.“
Překlad 21. století, Zjevení 2,9

V Hnutí Víry si lidé hrají na bohy. Hnutí Víry podvodně učí, že člověk může mít absolutní kontrolu nad svým tělem, že na uzdravení ze všech fyzických nemocí mají lidé nárok (právo)… Uplatněním dostatečně silné osobní víry (žít jako uzdravený, nevolat k Bohu…), má automaticky (Bůh automat!!!) dojít k uzdravení všech fyzických nemocí, k hojnosti, materiální prosperitě… Křesťané uplatňující učení Hnutí Víry, se snaží vytvářet osobní lidskou silou vlastní budoucnost (podle vlastních představ, požadavků). Víra těchto lidí nestojí na biblické Bohu, ale na tom, co říkáš a děláš (předmětem jejich víry není biblický Bůh, ale člověk!). Tito lidé dobrovolně přistupují k božstvu (k démonům)! Pokud by byla Boží vůle uzdravit člověka z každé fyzické nemoci už v tomto věku, pak by musela existovat i nesmrtelnost v tomto věku (nejvyšším stupněm nemoci je smrt člověka). Toto lidem zaslíbené není. V učení Hnutí Víry je zcela ignorována Boží vůle, Bůh je tzv. na druhé koleji – jako při každé modloslužbě.

Žádný z křesťanů není schopen stoprocentního úspěchu ohledně uzdravení z nemocí, protože uzdravuje Bůh, ne člověk. Dar uzdravování je udělován svrchovaným Bohem pro jednotlivé situace. Není to tak, že ten, kdo tento dar má, uzdraví každého podle své vůle nebo víry. Ani apoštol Pavel nedokázal uzdravit svůj “osten”, ani neuzdravil Timotea, Trofima či Epafrodita. Rozhodně to není tak, že když má křesťan v sobě Kristova (Božího) Ducha, tak bude dělat zázraky podle své vůle a víry. Pokud někdo učí, že ano, tak silně zasahuje do Boží svrchovanosti! Bůh je absolutně svrchovaný a všemohoucí! Boží svrchovanost znamená, že není nikdo, kdo by mohl Bohu v čemkoliv zabránit, nic se nemůže stát za jeho zády nebo aniž by o tom Bůh nevěděl. Svrchovaný Bůh řídí všechno. Na světě se nedějí žádné náhody. Svrchovaný Bůh vše koná podle svého rozhodnutí.

„Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!“
Překlad 21. století, Žalm 46,11

„Hospodin činí, cokoli se mu zachce, jak v nebi, tak i na zemi, v mořích i v každé hlubině!“
Překlad 21. století, Žalm 135,6

„Člověk přemítá v srdci o své cestě, jeho kroky však řídí Hospodin.“
Překlad 21. století, Přísloví 16,9

„Hospodin řídí lidské kroky; který člověk své cestě rozumí?“
Překlad 21. století, Přísloví 20,24

Pravda je taková, že plné uzdravení z fyzických nemocí máme zaslíbené až v Nebi (mocná duchovní těla bez nemocí, život věčný), ne v tomto věku. Pokud by měl člověk nárok na plné uzdravení z fyzických nemocí už teď, musela by existovat i nesmrtelnost v tomto věku. I dnes Bůh koná zázraky (osobně jsem se o tom přesvědčil), ale největším zázrakem ze všech, je spása člověka. Důležitější než fyzické uzdravení z nemoci, je naše spása! Ježíšovým primárním posláním tady na zemi, nebylo uzdravovat lidi od fyzických nemocí (to byl znak Mesiáše), ale usmířit jejich hříchy! Každý, koho Ježíš uzdravil, později stejně fyzicky zemřel. Ježíš uzdravoval lidi z fyzických nemocí proto, aby jim připravil cestu ke spáse.

„Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky.“
Překlad 21. století, 1.Timoteus 1,15

Všem křesťanům doporučuji odmítat učení Hnutí Víry. Amen.

„zla v každé podobě se varujte“
Překlad 21.století, 1.Tesalonickým 5,22

Může vás zajímat:
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání
Pravda o hypnóze
Jak rozpoznat démonické obsazení?
Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království
Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi!
Nemáme se modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci?
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Démonické projevy v církvích
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení