Kázání našeho společenství

Tím jsem byl vyučen (a tak to je)!

Někteří dnešní křesťané se spoléhají na své pocity a logiku (ne všechno co dává logiku, je správné, pravé), na učení křesťanských kazatelů, na obsah křesťanských knih, na světské informace, na světský vzdělávací systém… Pokud toto křesťan aplikuje ve svém životě, odmítá Boží vedení! Pokud nějaký křesťan slepě následuje učení nějakého křesťana, církevního sboru, může mít duchovní problémy a víru ve falešné učení. Falešné křesťanské učení může člověka dovést až k uctívání falešného Krista!

Někteří křesťané bez rozsouzení „papouškují“ výklad Božího slova (z kázání, z obsahu křesťanských knih…). Někteří křesťané mají „pravdu“ vyčtenou z knih. Někteří křesťané znají lépe výklady Božího slova, než samotné Boží slovo! Myslete na to, že i velký Boží služebník se může mýlit. Já samozřejmě nejsem výjimka. Publikovaná kázání na internetu jsou pouhé osnovy ke kázání (viz. upozornění v levé části této stránky). V reálných kázáních často zdůrazňuji, že kázání je určeno k rozsuzování/soudu, že se v něčem mohu mýlit… Na stránce Křesťanem.cz, v sekci Kdo jsme, naleznete text: „Texty na těchto stránkách jsou určeny k rozsuzování všem, kteří milují Boha a chtějí poznat pravdu“.

„Jen z části totiž poznáváme a jen z části prorokujeme; jakmile však přijde dokonalé, tehdy to částečné zanikne“
Překlad 21. století, 1. Korintským 13,9-10

Nad každým kazatelem, křesťanským učením, křesťanským sborem, musí být Pán Ježíš. Služba kazatelů má vést k Bohu, ne samotnému člověku! Nemáme se v prvé řadě soustředit na člověka, ale na Boha. Pokud se křesťan nezdravě upne na nějakého kazatele, na křesťanské učení (o „vytržení“, o uzdravení z fyzických nemocí, o vymítání démonů…), na službu Bohu, na křesťanskou literaturu, na Stát Izrael atd., může ho to dovést až do modloslužby (k hříchu)!

„Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale vzrůst vám dal Bůh. Vůbec nejde o to, kdo sází, ani o to, kdo zalévá, ale o to, že Bůh dává vzrůst.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 3,6-7

Nemáme se slepě spoléhat ani na světská učení (školský systém, vědu…). Boží slovo říká, že si máme všechno prověřovat, že máme soudit spravedlivým soudem (na základě Božího slova).

Doporučený článek k prostudování: „Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.”
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21-22

“Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak.”
Překlad 21. století, Skutky 17,11

“Nesuďte podle zdání, suďte spravedlivým soudem.”
Překlad 21.století, Jan 7,24

“V dopisu jsem vám napsal, abyste se nestýkali se smilníky. Nemyslel jsem ale vůbec smilníky tohoto světa ani lakomce, vydřiduchy nebo modláře – vždyť to byste museli ze světa utéci! Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte.
Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh. „Toho zlého vylučte ze svého středu.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 5,9-13

Co dneska vidím, je velké překrucování Božího slova. Často je to tak, že křesťané věří tomu, čemu chtějí věřit. Díky tomu se křesťané uchylují k učení démonů (falešné křesťanské učení pochází od démonů). To je samozřejmě hříšné jednání.

„Odmítáme hanebné tajnůstkaření, vychytralé praktiky a překrucování Božího slova. Místo toho jasně říkáme pravdu před Bohem a každý, kdo má svědomí, to může sám uznat.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 4,2

Velký problém dnešních křesťanští kazatelů je, že se chtějí zalíbit lidem. Často je za tím pýcha a evangelium prosperity. Evangelium prosperity není pouze to, že nějaký křesťan bohatne na Kristu (např. má významný zisk z prodeje křesťanských knih, které napsal), evangelium prosperity je i zákonické vybírání „desátků“, nárokování si uzdravení z fyzických nemocí…

„My na rozdíl od mnohých nekupčíme s Božím slovem, ale mluvíme před Boží tváří v Kristu z upřímných pohnutek, z Božího pověření.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 2,17

„Ježíš pak vešel do chrámu a vyhnal všechny, kdo tam prodávali a nakupovali. Zpřevracel stoly směnárníků i sedačky prodavačů holubic se slovy: „Je psáno: ‚Můj dům bude nazýván domem modlitby,‘ ale vy jste z něj udělali ‚doupě lupičů‘!“
Překlad 21. století, Matouš 2,12-13

Pokud stojíme v pravdě, učíme pravdu, nechceme se zalíbit lidem, někdy děláme pro nás velmi nepříjemné věci, u části křesťanů jsme neoblíbení (protože je usvědčujeme z jejich nepravosti, resp. Boží slovo). Boží slovo totiž silně napadá lidi (věřící i nevěřící). Boží slovo jasně identifikuje hřích a hříšníka. Pokud dáváš na to, co si o tobě lidi myslí, stojíš na špatné cestě.

„Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník!“
Překlad 21. století, Galatským 1,10

Boží slovo říká, že mnoho křesťanů skončí v „pekle“ (více článek Proč mnoho křesťanů skončí v “pekle”). To mnozí křesťané nechtějí slyšet. Myslí si totiž, že o spasení není možné přijít (Jednou spasený – navždy spasený?). Boží slovo také říká, že lháři a modláři, pokud nebudou činit pokání, skončí v „pekle“. Dnešní modla může být pro někoho, nejen člověk (např. křesťanský kazatel) nebo technické médium (např. mobil), ale i křesťanské učení nebo služba Bohu (pokud to máš na modlářské úrovni)!

„Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.“
Překlad 21. století, Deuteronomium 5,7-9

„Vyvarujte se model, drazí!“
Překlad 21.století, 1.Jan 5,21

“Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.”
Překlad 21.století, Zjevení 21,8

„Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 6, 9-10

Chtít se zalíbit lidem, to je cesta k hříchu! Chtít se zalíbit lidem, to je cesta k hlásání falešného evangelia. Evangelium je jen jedno!

„Žasnu, jak rychle se uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu. Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo. Kdyby vám kdokoli – ať už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet! Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet!“
Překlad 21. století, Galatským 1,6-9

Falešná křesťanská učení, falešná proroctví má křesťan nekompromisně odmítat. Pozor na falešné proroky, kteří dávají klamné falešné naděje! Vemte si, kolik bylo a je falešných proroctví ohledně koronavirové pandemie (že v dubnu 2020 skončí, že Stát Izrael jako první vyvine vakcínu a tím zachrání svět atd.). Falešní proroci často chrlí jedno falešné „proroctví“ za druhým (které se nenaplní). Falešní proroci klamou Boží děti! Je potřeba si uvědomit, že ne všechna vidění a sny jsou od Boha! Tady je potřeba rozsuzovat. Nezaměňujme vizi s proroctvím! Falešné proroctví je hřích, je to braní Božího jména nadarmo! Pozor na křesťany, kteří nadmíru tvrdí „to mi řekl Bůh!“. Myslete na to, že jsme myslící bytosti, které dokážou produkovat své vlastní myšlenky…

“Toto praví Hospodin zástupů: „Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, aby vás naplnili falešnou nadějí. Vidění, o kterých mluví, si sami vymysleli, nepocházejí z úst Hospodinových.”
Překlad 21. století, Jeremiáš 23,16

„Prorok Jeremiáš tehdy proroku Chananiášovi řekl: „Poslyš, Chananiáši! Hospodin tě neposlal, ale ty jsi tento lid sváděl falešnou nadějí. Nuže, tak praví Hospodin: Hle, posílám tě pryč z povrchu země. Do roka zemřeš, protože jsi o Hospodinu hlásal bludy!“ Sedmého měsíce téhož roku pak prorok Chananiáš zemřel.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 28,15-17

Rozhodně nemůžeme mít nic společného s rouhavým Haginovým učením, kde si lidé hrají na bohy a dělají nebiblické (okultní) rituály! Kdo se na toto učení spoléhá a ve svém životě ho aplikuje, má problémy.

Doporučené články k prostudování: Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)

„Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. Nenechte se unášet všelijakým podivným učením.“
Překlad 21. století, Židům 13,8-9

„Nesmíme proto nadále zůstat nemluvňaty zmítanými a unášenými kdejakým poryvem učení, lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu.“
Překlad 21. století, Efeským 4,14

„Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se vám nabízí jiný duch, než kterého jste dostali, nebo jiné evangelium než to, které jste přijali, rádi to snášíte!“
Překlad 21. století, 2.Korintským 11,4

Haginovo učení křesťany mj. vede k praktikování okultismu! To je např. tzv. pozitivní vyznávání za účelem zhmotnění prosperity (uzdravení z fyzických nemocí atd.). Nazývejme to pravým jménem – je to okultismus, magie, hřích! Nemůžeme mít nic společného s „křesťanskými mágy“! Obecně řečeno, magie je víra získat nadpřirozenou schopnost a vyšší moc. Mág dobrovolně spolupracuje s inteligentní duchovní bytostí (démonem), která mu umožňuje dělat nadpřirozené věci. Díky nesprávnému výkladu verše „Jeho rány vás uzdravily!“?, vidíme „křesťanské mágy“ v akci. Tito křesťané používají lidskou víru jako mocnou osobní (lidskou) sílu spojenou s představivostí, která dokáže vyprodukovat nadpřirozenou energii, a která něco zhmotňuje (např. uzdravení z fyzických nemocí) podle lidských pozitivních představ a pozitivního vyznávání. „Křesťanští mágové“ do těchto rituálů navíc vtěsnávají sebemanipulaci, sugesci a hypnózu!

Doporučené články k prostudování: Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznáváníŽiješ v pravdě? Říkáš věci tak, jak jsou?

„V tom městě žil jeden muž jménem Šimon. Už dlouho ohromoval samařský lid svou magií a prohlašoval se za někoho výjimečného. Všichni, od nejmenšího až po největšího, ho dychtivě poslouchali a říkali: „Tohle je jistě ta veliká Boží moc!“ Poslouchali ho proto, že je tak dlouho ohromoval svou magií.“
Překlad 21. století, Skutky 8,9-11

Boží slovo jasně říká, že pokud někdo setrvává ve falešném křesťanském učení, ztrácí biblického Boha. Falešný bůh = démoni. Toto je velmi závažné!

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Překlad 21.století, 2.Jan, 9-11

Pokud vidíme, že křesťan praktikuje falešné učení nebo okultismus (nebo vykonává jiný hřích), máme ho v mírnosti, lásce a pokoře napomenout a vést ho k pokání. Pokud po našem napomenutí setrvává v bludu (vysloveně to chce, nechce se toho vzdát), máme se od něj oddělit. Pokud někdo vnáší do církve falešné učení plus chce odrhnout skupinu, aby ho následovala, máme ho také napomenout, případně vyloučit. Takové chování je ukázkovým příkladem sektářského chování. Pokud sektáře vylučujeme z církve, je to k jeho nápravě i pro dobro sboru.

“Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.”
Překlad 21. století, Římanům 16,17-18

Navzájem se napomínáme, protože nechceme, aby náš sourozenec v Kristu žil v hříchu a následkem toho skončil v „pekle“. Proto se napomínáme a oddělujeme. Toto se má samozřejmě dít v lásce a pokoře.

„Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce. Kdokoli pohrdl Mojžíšovým zákonem, na základě výpovědi dvou nebo tří svědků bez milosti umírá. Představte si, čím přísnější trest zasluhuje ten, kdo pošlapal Božího Syna, přestal si cenit krve smlouvy, jíž byl posvěcen, a potupil Ducha milosti! Víme přece, kdo řekl:
„Má je pomsta, já zjednám odplatu,“ a dodal: „Hospodin bude soudit svůj lid.“ Jak hrozné je upadnout do rukou živého Boha!“
Překlad 21. století, Židům 10,26-31

Také je potřeba myslet na to, že nebojujeme proti „proti krvi a tělu“. Za tyto lidi se máme modlit a postit.

„Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“
Překlad 21. století, Efeským 6,12

Můžeme označit křesťanské rozvraceče a sektáře jmenovitě?
Boží slovo říká, že to máme dělat. Pozor však na neuvážená (zbrklá) rozhodnutí! Rozsuzujme podle Božího slova!

„Vyhýbej se světským tlachům, které odvádějí lidi stále dál od Boha. Takové řeči se šíří jako rakovina. Vedou je lidé jako Hymenaios a Filetos, kteří zbloudili z cesty pravdy a podvracejí víru některých lidí řečmi o tom, že už nastalo vzkříšení.“
Překlad 21.století, 2.Timoteus 2,16-18

„uchovej si víru a dobré svědomí, které někteří zahodili, a proto ztroskotali ve víře. Mezi nimi je i Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal satanovi, aby se odnaučili rouhat.“
Překlad 21.století, 1.Timoteus 1,19-20

„Ale běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, zavíráte nebeské království před lidmi! Sami tam nevcházíte a těm, kdo chtějí vejít, bráníte!“
Překlad 21.století, Matouš 23,13

Tím jsem byl vyučen!
Zpozorněte, pokud někdo přímo nebo nepřímo říká: „tím jsem byl vyučen a tak to je“, „toho člověka vyučil ten a ten, proto má pravdu“, „takové učení má většina církví, proto je pravé“, „podívej se, kolik za tím křesťanem stojí lidí“, „co je známé, to je dobré“, „ten zázrak jsem viděl na vlastní oči, určitě je od Boha“… Pokud toto nějaký křesťan přímo nebo nepřímo prohlašuje a zároveň to ve svém životě aplikuje, s největší pravděpodobností má problémy s falešným křesťanským učením. Tito lidé bývají vlastni vinou vedeni a svedeni do falešné a klamné naděje. Povinností každého křesťana je soudit každé křesťanské učení, každý zázrak vykonaný ve jménu Krista. Každý křesťan má zodpovědnost sám za sebe! Nenechte se nikým ovládat, manipulovat! U finálního soudu nikdo nebude moci říct: „tím jsem byl vyučen“, „to bylo učení naší církve“…

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,21-23

Doporučený článek k prostudování: Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ

Pozor, nenechte se oklamat rétorickou schopností kazatele. I dobrý rétor může být falešný křesťan! Dobrý rétor může dlouze hovořit o Kristu, ale pozor na to, aby to byl ten pravý Kristus!

Všechno si prověřuj! Neposuzuj vlastním rozumem, ale Duchem Svatým.

“Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.”
Překlad 21. století, Přísloví 3,5

“Na vlastní rozum spoléhá jen tupec, kdo ale žije moudře, bude zachráněn.”
Překlad 21. století, Přísloví 28,26

Nespoléhej se na člověka, na své pocity, vlastní rozum, logiku, světské informace, vědu, školský systém… Spoléhej se na Boha! Nežij viděním, ale vírou. Amen.

„Ani já jsem vám, bratři, po svém příchodu nezvěstoval Boží tajemství nějak zvlášť vznešenými nebo moudrými řečmi. Rozhodl jsem se totiž neznat mezi vámi nic než Ježíše Krista, totiž toho ukřižovaného. Přišel jsem mezi vás ve slabosti, v bázni a velmi rozechvěn. Mé poselství a kázání nespočívalo v přesvědčivých a moudrých řečech, ale v prokázání Ducha a jeho moci, neboť jsem nechtěl, aby se vaše víra zakládala na lidské moudrosti, ale na Boží moci.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 2,1-5

„Nemám sice výřečnost, ale zato mám poznání, jak jste se při každé příležitosti mohli vždycky přesvědčit.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 11,6

„Mojžíš ale Hospodinu odporoval: „Promiň, Pane můj, ale nejsem výřečný člověk – ani dříve, ani teď, když jsi promluvil ke svému služebníku. Vždyť se mi plete jazyk v ústech!“
Překlad 21. století, Exodus 4,10

“Žijeme totiž vírou, a ne viděním.”
Překlad 21. století, 2.Korintským 5,7

„Až ale přijde Syn člověka, najde na zemi víru?“
Překlad 21. století, Lukáš 18,8

Může vás zajímat:
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Nastane na konci věků velké náboženské probuzení?
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu
Máme svazovat démony? Rozhodně ne!
Bude spasená celá Afrika?
Jak rozpoznat démonické obsazení?
Povzbuzujte se navzájem

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení