Kázání našeho společenství

Krása žen nespočívá ve vnějších věcech

„Pokud jde o ženy, ať se zdobí upraveným oděvem, cudně a rozumně, ne nápadnými účesy, zlatem, perlami nebo drahými róbami, ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti. Žena ať přijímá vyučování tiše a s veškerou poslušností. Nestrpím, aby žena poučovala nebo sekýrovala manžela. Ať je raději tiše, vždyť první byl stvořen Adam, teprve potom Eva. A nebyl to Adam, kdo se nechal svést, ale jeho žena byla svedena a padla do hříchu. V jejím mateřství je ovšem záchrana – její i všech těch, kdo vedou rozumný život ve víře, lásce a svatosti.“
Překlad 21.století, 1. Timoteus 2,9-15

„Takž také i ženy aby se oděvem slušným s stydlivostí a s středmostí ozdobovaly, ne strojením a křtaltováním sobě vlasů, neb zlatem, anebo perlami, anebo drahým rouchem, Ale (tak, jakž sluší ženám, kteréž dokazují při sobě zbožnosti,) dobrými skutky. Žena ať se učí mlčeci, ve všeliké poddanosti. Nebo ženě nedopouštím učiti, ani vládnouti nad mužem, ale aby byla v mlčení. Adam zajisté prve jest stvořen, potom Eva. A Adam nebyl sveden, ale žena svedena jsuci, příčinou přestoupení byla. Ale však spasena bude v plození dětí, jestliže by zůstala u víře, a v lásce, a v posvěcení svém, s středmostí.“
Kralická, 1. Timoteus 2,9-15


„Vaše krása nespočívá ve vnějších věcech – v okázalých účesech, zlatých špercích a nádherných šatech – ale ve vašem srdci. Ozdobte své nitro nepomíjivou krásou krotkého a pokojného ducha, který je před Bohem velmi vzácný. Tuto krásu mívaly kdysi ony svaté ženy, které doufaly v Boha. Podřizovaly se svým manželům, tak jako Sára poslouchala Abrahama a mluvila o něm jako o svém pánu.“
Překlad 21.století, 1. Petr 3,3-6

„Kterýchžto ozdoba budiž ne ta zevnitřní, v spletání vlasů, a províjení jich zlatem, anebo v odívání plášťů, Ale ten skrytý srdce člověk, záležející v neporušitelnosti krotkého a pokojného ducha, kterýžto před obličejem Božím velmi drahý jest. Tak jsou zajisté někdy i ony svaté ženy, kteréž naději měly v Bohu, ozdobovaly se, poddány byvše manželům svým, Jako Sára poslušna byla Abrahama, pánem jej nazývajici; jejížto vy jste dcerky, dobře činíce a nebojíce se žádného přestrašení.“
Kralická, 1. Petr 3,3-6

Jaká je krásná žena v očích Božích?
Není to žena, která nosí luxusní šperky, honosné nebo vyzývavé oblečení. Žena, která má Boží bázeň, ta je krásná v očích Božích. Boha hlavně zajímá naše srdce.

„Oklamavatelná jest příjemnost a marná krása; žena, kteráž se bojí Hospodina, tať chválena bude.“
Kralická, Přísloví 31,30

„Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce.“
Překlad 21.století, 1. Samuel 16,7

Nemůže žena nosit šperky, používat  make-up apod.?
Může. Nesmí se to však dít okázale – ve stylu „egyptských maškar“. Křesťanka by měla zejména odmítat: umělé řasy, výrazně namalované oči, třpytivé odstíny, transparentní rtěnku apod.

Drahé šperky, honosné oblečení apod., to je zaměření se na sebe (pýcha). Odstrašujícím příkladem jsou celebrity, které utrácejí za šperky, oblečení apod. velké peníze. Odstrašujícím příkladem jsou také křesťanky, které chtějí na sebe upoutat pozornost vyzývavým oblečením apod. Toto dokonce vidím i během chval Bohu! Chválící skupina žádným způsobem (oblečení, světelné efekty…) nesmí ukazovat na sebe, ale na Boha!

Žena se má oblékat „slušně“, ne „draze“, už vůbec ne vyzývavě. Na druhou stranu, není nutné chodit jako jeptiška či muslimská žena.

Kult těla
Pozor na úpravy lidského těla, které mají „zdokonalit“ vzhled. Naše tělo přirozeně stárne, tak to Bůh ustanovil. S tím se musí každý člověk (muž i žena) smířit. Samozřejmě si můžeme nechat opravovat zuby a nechat dělat zubní náhrady (aby člověk mohl konzumovat potravu). Neodsuzujme však lidi, kteří mají chybějící zuby. Všichni víme, kolik peněz stojí zubní náhrady (ne každý na to má). Osobně beru za přijatelné, aby si starší křesťanka odbarvovala šediny. Tady samozřejmě pozor na to, aby se to nedělo okázale (transparentní barvy apod.). Otázka je holení nohou a intimních partií. Bůh dal lidem z nějakého důvodu ochlupení. To, zda je holení nohou apod. z křesťanského pohledu špatně nebo ne, to ať si každý rozsoudí sám.

Za nepřijatelnou úpravu těla (kůže) považuji tetování, piercing. Nejde pouze o hyzdění těla, ale také o hřích, smlouvu s ďáblem (člověk se dobrovolně zasvěcuje ďáblu)! Tetovat se často nechává zdémonizovaná osoba (démon se chce nechat označit). Hřích samozřejmě je i to, když si někdo nechá vytetovat křesťanskou tématiku (kříž apod.). Vrchol všeho hříchu je, když si někdo nechá vytetovat člověkem smyšlenou podobiznu Ježíše Krista (muž s dlouhými vlasy apod.).

Doporučený článek k prostudování: Tetování je smlouva s ďáblem a jeho démony

„Nedělejte si na těle smuteční jizvy ani žádné tetování. Já jsem Hospodin.“
Překlad 21.století, Leviticus 19,28

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 3,16

„Nuže – ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 10,31

Dneska vidím, že ženám je vnucována (manipulace) nezdravá hubenost. U mužů je to zaměření se na svaly, sport. Dneska svět zažívá tzv. boom fitness, kdy se lidé nadměrně zaměřují na své tělo. Sport, pohyb je pro člověka velmi dobrý, ale pozor, aby se z toho nestala modla, aby člověk nebyl pyšný na své tělo. Pozor na „dokonalé“ postavy na fotografiích. Realita je taková, že v některých reklamách, na internetu jsou k vidění fotografie, které jsou upravené (vyretušované). Na internetu, ve fotobankách apod. je mnoho fotografií neexistujících lidí, které vytvořila tzv. umělá inteligence. Free fotobanky (fotobanky zdarma) jsou doslova zahlceny obrázky, které člověka svádí k hříchu.

Ďábel miluje extrémy
Křesťanka (ale i křesťan) má o svůj zevnějšek dbát. Pozor však na extrémy! Ďáblova taktika může být, aby se křesťan oblékal jako bezdomovec, nebo naopak, aby do oblečení, vzhledu investovat velké peníze a mnoho času. Ďábel také miluje, když ženy sexuálně dráždí muže – nosí nestoudnou a provokující módu (oděvy z průsvitných materiálů, minisukně těsně pod zadek, hluboké výstřihy, oděvy odhalují hrudník a zdůrazňují prsa apod.). Nosit nemravné, vyzývavé oblečení na veřejnosti (dráždit muže) se snadno může stát druhému příležitostí ke hříchu. Pokud muž hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní zcizoložil ve svém srdci! Ano, tento muž si počíná hříšně. Pokud ovšem tohoto muže dráždí žena vyzývavým oblečením, hřeší i ona!

„Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Necizolož.‘ Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Svádí-li tě tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla.“
Překlad 21.století, Matouš 5,27-30

Křesťanka, která se příliš zaměřuje na svůj zevnějšek, dříve nebo později začne zanedbávat vnitřní duchovní život. Sestry v Kristu, nevěnujete víc času o svůj zevnějšek, ve srovnání s péčí o vztahu s Bohem? Nejde vám spíše o to, aby se za vámi ohlédl nějaký muž? Ďábel chce, aby tvou prioritou byla fyzická krása a sexuální přitažlivost. Ďábel chce, abys to měla za modlu (abys tomu sloužila).

Ženy, neříkejte ani si nemyslete, že chcete „okouzlit muže“. Na to slyší ďábel a jeho pohunkové, neboť jde o úkon magie, projev čarovné moci (kouzlení).

„ženě nedopouštím učiti, ani vládnouti nad mužem“
Ženu má zdobit její vztah s Bohem. Ženu zbobí i to, že se nepokouší vládnout v manželství. Pokud se manželka nadměrně líčí, obléká okázale, sexisticky, měl by ji její muž napomenout, resp. jí to zakázat. Muž má odpovědnost za rodinu. Pokud se podíváme do Ráje, tak vidíme, že se Eva nechala svést hadem (ďáblem), byl to však Adam, koho Bůh volal k odpovědnosti! Manželé samozřejmě mohou diskutovat o problému, ale finální rozhodnutí musí vždycky na muži.

„Chtěl bych však, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 11,3

Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení