Kázání našeho společenství

Setrvat v modlitbách

Modlitba je upřímný rozhovor s Bohem. Během tohoto rozhovoru předkládáme Bohu své žádosti, děkujeme Mu, chválíme Ho, spoléháme se na Něj… Modlit se také znamená, ztišit se, v tichu setrvat a čekat na odpověď od Boha, na příkaz atd. Křesťané v modlitbě mj. předkládají Bohu své žádosti. Někdo chce být uzdravený z nějaké nemoci, jiný chce další nebo „zesílené“ dary Ducha Svatého. Boží slovo nám říká, že se křesťané mají modlit za všechno!

„O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Překlad 21. století, Filipským 4,6-7

„A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.“
Překlad 21. století, Lukáš 11,9-10

Můžeme a máme se modlit společně, ale modlit se máme především v „pokojíku“. „Pokojík“ je místo, kde jsi pouze ty a Bůh.

„Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.“
Překlad 21. století, Matouš 6,5-8

Mnoho křesťanů je nedočkavých – chce nadpřirozeně zhmotnit své představy nejlépe ihned. Vemte si příklad z Boha, který je z našeho pohledu až neuvěřitelně trpělivý. Pozor, nedočkavost přitahuje satana a jeho démony! Priorita pro každého křesťana by měla být Boží vůle! Nedočkavost je často spojena s donucováním, s manipulací. Nedočkavost v modlitbě není dobrý přístup k Bohu. Bůh má totiž s naším životem dokonalý plán. Je potřeba setrvat v modlitbách a myslet na to, že všechno má svůj čas. Setrvat v modlitbě rozhodně neznamená, že chceme Boha k něčemu donutit!

Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas:
Je čas rodit se a čas umírat,
čas sázet a čas sadbu vytrhat,
čas zabíjet a čas uzdravovat,
čas bořit a čas budovat,”
Překlad 21. století, Kazatel 3,1-3

Musí Bůh vyslyšet naší modlitbu?
Nemusí. Bůh nemusí nic. Všechno je o Boží vůli a na Boží milosti. Pokud někdo tvrdí, že Bůh musí vyslyšet úplně každou modlitbu (absolutně), věří v nesvrchovaného (falešného) boha. Bůh je absolutně svrchovaný! Je potřeba myslet na to, že Bůh se rozhoduje na základě své vůle.

„Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!“
Překlad 21. století, Žalm 46,11

„Hospodin činí, cokoli se mu zachce, jak v nebi, tak i na zemi, v mořích i v každé hlubině!“
Překlad 21. století, Žalm 135,6

„Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás. A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to, oč jsme jej prosili, dostáváme.“
Překlad 21. století, 1.Jan 5,14-15

Proč v některých případech nedojde k vyslyšení modlitby? Není to Boží vůle. Boží vůle by měla být pro každého křesťana priorita! Ježíš zakončoval modlitby: „Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi“. Někdy chceme od Boha věci, které vypadají z našeho pohledu pozitivně (mají být pro naše dobro), ale opak může být pravdou. Bůh ví nejlépe, co je pro nás nejlepší. Proto se nebojte poddat a důvěřovat Bohu.

„Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi.“
Překlad 21.století, Matouš 6,7-10

“Když Ježíš s učedníky dorazil na místo zvané Getsemane, řekl jim: „Posaďte se tu. Já se zatím půjdu tamhle modlit.“ Vzal s sebou Petra a oba Zebedeovy syny a vtom na něj začala padat úzkost a tíha. „Je mi úzko až k smrti,“ řekl jim. „Zůstaňte tu a bděte se mnou!“ Kousek poodešel, padl na tvář a modlil se: „Otče můj, je-li to možné, ať mě ten kalich mine! Ať se však nestane má vůle, ale tvá.“ Když se vrátil k učedníkům, zjistil, že spí. „Nemohli jste se mnou bdít ani hodinu?“ řekl Petrovi. „Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné.“ Odešel podruhé a modlil se: „Otče můj, nemůže-li mě tento kalich minout, ale musím ho vypít, ať se stane tvoje vůle!“ ”
Překlad 21.století, Matouš 26,36-42

Příčinou nevyslyšené modlitby může být pěstovaný hřích (odmítáme biblické pokání). Někteří křesťané si myslí, že Bohu hřích nevadí (nezajímá se o něj). To je falešná představa o Bohu. Hřích můžeme vykonat nebo ho odmítnout. Je toho plná Bible. Bůh nás stvořil jako svobodné bytosti – nejsme žádní naprogramovaní roboti.

V některých případech není modlitba vyslyšena, protože nechceme nějakému člověku odpustit. Někdy voláme k Bohu „Kde jsi?!“, ale zapomene se podívat do svého života – na své skutky, jak a pro co žijeme… Kdo například žije pro tento život, kdo má na prvním místě starání se o tento život, ten se nelíbí BohuNa prvním místě musí být Pán Ježíš, ne „náš“ život (který stejně není náš), ne naše potřeby atd. Máme se starat o to, jak zaplatit nájem atd., ale nesmíme to mít nad Ježíšem. V prvé řadě hledej Boží království a Bůh ti přidá (finance, zdraví, schopnosti, dary Ducha, moudrost…).

„Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?‘ Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.“
Překlad 21. století, Matouš 6,31-34

„Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Kristus ale byl vzkříšen jakožto první ze všech zesnulých. Jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo zmrtvýchvstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. Každý však ve svém pořadí: Kristus jako první, při jeho příchodu pak ti, kdo jsou Kristovi. Potom přijde konec: až Kristus přemůže veškerou vládu, vrchnost a moc, předá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, než mu Bůh položí všechny nepřátele k nohám.Poslední nepřítel, jenž bude přemožen, je smrt.“
Překlad 21. století,1.Korintským 15,19-26

Příčinou nevyslyšené modlitby také může být náš vzdor vůči Bohu. Pro Boha je problém, když nám chybí pokora.

„Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí. Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“
Překlad 21. století,Jakub 4,6-8

„Mojžíš byl velmi pokorný člověk, nejpokornější ze všech lidí na zemi.“
Překlad 21. století, Numeri 12,3

Velká překážka, díky které nedojde k vyslyšení modlitby je, když se pokoušíme Boha přinutit jednat. To se děje tehdy, když si myslíme, že čím víc vykonáme denně modliteb, tím je větší pravděpodobnost, že Bůh naši žádost vyslyší. Nebo když vytvoříme modlitební nástroj, který má Boha přinutit jednat tím, že je v něm zapojeno co nejvíc křesťanů, kteří vykonávají modlitbu za stejnou věc. Ať to víme nebo ne, obě tyto varianty mají za úkol Boha přinutit jednat. A to je velký problém! Tento systém modlitby je špatný v tom, že nemá nic společného s důvěrou, vztahem, pokorou, podřizováním se Boží vůli. Opravdu velký pozor na to, abychom nechtěli Boha k něčemu přinutit! Přinutit někoho k něčemu, to je nátlak, manipulace! Toto je vždycky spojeno s démony!

Zhmotní naše představy samotná víra?
Co je v křesťanství víra? Víra znamená spolehnutí se, důvěrné přiblížení. Máš víru jako Abraham, který byl rozhodnutý obětovat svého syna a Hospodin ho zastavil? Abraham maximálně důvěřoval Bohu (že dokáže vzkřísit jeho syna). Hlubokou víru není jednoduché získat. Hluboká víra se rodí bolestně a v pochybnostech.

„Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme. (…) Vírou Abraham ve své zkoušce obětoval Izáka. Ten, který přijal zaslíbení, obětoval svého jediného syna, o němž bylo řečeno: „Tvé símě bude povoláno v Izákovi.“ Počítal totiž s tím, že Bůh je schopen i křísit z mrtvých; a odtud ho také (obrazně řečeno) přijal. “
Překlad 21.století, Židům 11,1 a 17-19

Někteří křesťané věří, že lidská víra sama o sobě dokáže zhmotnit naše přání, představy. Pro tuto skupinu křesťanů, víra znamená to, že nevoláme k Bohu, ale pozitivně vyznáváme (uzdravení z fyzické nemoci, finance atd.) – Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání. Tito křesťané tvrdí, že existuje stupnice víry, až dosáhnete určitého stupně, automaticky (bez Boží vůle) a nadpřirozeně dojde k vyplnění našich přání, představ. Jiná možnost se nepřipouští.

Setrvat v modlitbách je důležité
Setrvávejte v modlitbách – v upřímném rozhovoru s Bohem, s předkládáním svých žádostí Bohu, s díkem, s čekáním na příkazy, s chválami Bohu… Vaše prosby  s upřímností a v pokoře předkládejte Bohu. V této souvislosti trpělivě čekejte na odpověď. Odpověď může přijít okamžitě nebo později. Může se stát, že Bůh nám chce k naší prosbě něco říct, např. za jakých okolností bude vyslyšena. Setrvat v modlitbách znamená, mít čas na Boha, upřednostňovat Boha, chodit v Duchu. Pokud křesťan setrvává v modlitbách, buduje víru – víc důvěřuje Bohu.

„V modlitbě buďte vytrvalí, zůstávejte v ní bdělí a vděční.“
Překlad 21. století, Koloským 4,2

„V pilnosti buďte vytrvalí, ve službě Pánu horliví, v naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí, přispívejte svatým v nouzi, věnujte se pohostinnosti.“
Překlad 21. století, Římanům 2,11-13

Závěr
Když vám křesťan řekne, že se modlí nebo že setrvává v modlitbách, automaticky to neznamená, že po Bohu něco žádá a tyto žádosti pravidelně nebo nepravidelně opakuje během rozhovoru s Ním. Může to tak být, ale může to také být i tak, že během modlitby (rozhovoru s Bohem) děkuje Bohu, chválí Ho…

Boží slovo křesťanům říká, že se mají za všechno modlit. Na závěr modlitby doporučuji říct „Ať se stane vůle tvá“ (něco v tom smyslu). Není pravda, že tím dáváte do modlitby překážku (jak vyučoval K.Hagin a jemu podobní – Hnutí Víry).

„U Boha přece není nic nemožné.“
Překlad 21. století, Lukáš 1,37

Máme se modlit v dobrých i špatných časech. Máme se modlit v období radosti i v období soužení. Nezáleží na tom, jaká je naše situace, bez přestání se máme modlit (hovořit s Bohem). Křesťan se modlí, ne pro to, že chce Boha k něčemu přinutit, ale pro to, že Boha miluje, že s Ním má vztah, že Mu důvěřuje…. Modlete se v pravdě, pokud něco nutně (rychle) potřebujete, řekněte to Bohu (Bůh už to stejně ví). Toto by se mělo dít v pokoře, ne vzdorovitě. I takovou modlitbu doporučuji zakončit „Ať se stane vůle Tvá!“. Bůh ví nejlépe, co je pro nás nejlepší! Někdy si myslíme, že to víme lépe než Bůh, což je samozřejmě nesmysl.

„Víte, že říkáme: „Blaze těm, kteří vytrvali.“ Slyšeli jste o Jobově vytrvalosti a viděli jste, co pro něj nakonec Pán připravil, vždyť „Hospodin je nesmírně milosrdný a soucitný.“
Překlad 21. století, Jakub 5,11

Na závěr musím opakovat (připomenout), že všechno má svůj čas. Ten Boží čas. Bůh stvořil čas. On je mimo čas. Svrchovaný Bůh je nad časem a vlastně nad vším. Proto důvěřujte Bohu, poddávejte se Mu, naslouchejte Mu, hovořte s Ním… Amen.

“Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas:
Je čas rodit se a čas umírat,
čas sázet a čas sadbu vytrhat,
čas zabíjet a čas uzdravovat,
čas bořit a čas budovat,”
Překlad 21. století, Kazatel 3,1-3

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení