Kázání našeho společenství

Prožíváš strach? Když máš Ježíše, nemáš se čeho bát!

Strach
Strach někdy prožívá každý člověk, já samozřejmě také. Strach je emoce (nebo pocit) vznikající jako reakce na reálné nebo údajné hrozící nebezpečí. Strach člověka něčím svazuje, ochromuje ho – lidé se obávají něco říct, bojí se někam jít…

„Strach z lidí člověka nakonec ochromí, kdo doufá v Hospodina, však žije v bezpečí.“
Překlad 21.století, Přísloví 29,25

Jedním z hlavních psychologických problémů dnešního světa je právě strach – strach z budoucnosti, z nemoci, ze stáří, strach o zaměstnání, o děti a blízké, strach o sebe samého nebo i před sebou, před válkou, před terorismem… Lidé zažívají strach nejen z reálného nebezpečí, ale i uměle vytvořený – naučený, vynucovaný, vsugerovaný. Je to ďábel a jeho démoni, kdo nám vsugerovává strach. Démoni často pracují skrz manipulaci a sugesci. Oni v lidech vyvolávají strach, berou jim sebedůvěru, budují v nich pýchu… Strach je často znak démonické aktivity. Démonická aktivita znamená, že se na nás démoni nadměrně soustřeďují – démonická manipulace probíhá na plné obrátky.

Strach může být vytvářen skrze zasévání pochybností (onemocníš!, nemáš náhodou smrtelnou nemoc?, jsi pro Ježíše dost dobrý?). Strach je velmi oblíbená ďáblova zbraň proti lidem. Ďábel se nepřetržitě snaží ve společnosti vyvolávat strach, obavy. On moc dobře ví, že když člověk prožívá strach, je velmi dobře manipulovatelný, ovladatelný. Strach je u dnešní mládeže jednou z hlavních příčin úniku k drogám nebo alkoholu. Toto je ďáblovina – tažení ďábla proti lidem!

1. Strach z budoucnosti. Křesťan by se neměl obávat o svou budoucnost tady na zemi. Tento svět je určen ke zkáze. Tento svět jednou skončí, proto by křesťan neměl žít pro tento život. V prvé řadě se soustřeďujme na Ježíše, vždyť naše občanství je v Nebi!

my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista.“
Překlad 21. století, Filipským 3,20

2. Strach z odmítnutí. Žádného křesťana by nemělo překvapit, že díky své víře bude odmítán. Toto se děje od samého počátku křesťanství (stejně jako stíhání křesťanů). Nevěřící lidé nás budou nenávidět. Mějme v tomto klid (netrapme se tím), protože to prostě musí přijít. Důvěřujme Ježíši! Tato důvěra v nás bude vyvolávat klid.

„Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn.“
Překlad 21. století, Marek 2,13

„Blaze vám, když vás budou lidé nenávidět a když vás vyobcují a potupí a vaše jméno zavrhnou jako zlé kvůli Synu člověka.“
Překlad 21. století, Lukáš 6,22

„Běda vám, když o vás budou všichni lidé mluvit dobře. Stejně se totiž chovali jejich otcové k falešným prorokům.“
Překlad 21. století, Lukáš 6,26

„Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.“
Překlad 21. století, Matouš 5,11-12

3. Strach z pozemské smrti. Křesťan, který se příliš upíná na „svůj“ život, nemůže mít osobní vztah s Bohem, nemůže dobře sloužit Bohu. Upnutí se na tento život může být modla. Modla = hřích. Myslete na to, že pozemská smrt je branou, která nám otevírá cestu Domů! Kdo má víru v Krista a činí pokání, ten se nemusí bát pozemské smrti.

„Žít – to je pro mě Kristus, a umřít – to je zisk!“
Překlad 21. století, Filipským 1,21

„Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu.“
Překlad 21. století, Jan 12,25

„Víme, že až ten pozemský stan, v němž přebýváme, bude stržen, máme od Boha věčné stavení v nebi, příbytek, jenž nebyl vytvořen rukama. Proto, dokud jsme v tomto stanu, sténáme touhou ocitnout se už v našem nebeském příbytku – až jej totiž oblečeme, nezůstaneme nazí. Dokud jsme v tomto stanu, sténáme tíhou, protože nechceme být svlečení, ale oblečení, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. Vždyť právě proto nás Bůh stvořil a dal nám Ducha jako záruku!“
Překlad 21. století, 2.Korintským 5,1-5

„A protože děti jsou si příbuzné tělem a krví, právě tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc smrti (to jest ďábla), a osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví.“
Překlad 21. století, Židům 2,14-15

Kde je hřích, tam je strach
Mnoho lidí žije ve vědomém hříchu. Také i někteří křesťané! Pokud žijeme ve vědomém hříchu, otevíráme se démonickým mocnostem, umožňujeme jim působit v nás. Kde je vědomý hřích, kde není pravé pokání, tam má ďábel volné pole působnosti! Je to Duch Svatý, kdo křesťany usvědčuje z hříchů, proto křesťané nežijí v žádné křeči. Duch Svatý není Duchem strachu!

„Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy.“
Překlad 21. století, 2. Timoteovi 1,7

Nenechte proto ve svých smrtelných tělech vládnout hřích, nepodléhejte jeho žádostem. Své údy už nevydávejte hříchu za nástroje nepravosti, ale jako zmrtvýchvstalí vydejte sami sebe i své údy Bohu za nástroje spravedlnosti! Hřích už nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí.“
Překlad 21. století, Římanům 6,12-14

„I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těle, skoncoval s hříchem, takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli.“
Překlad 21. století,1.Petr 4,1-2

Často to jsou lidské tužby, iluze, díky čemu hřešíme. Někteří křesťané se stávají manipulátory (manipulací chceme lidi přemluvit k víře, manipulací a vlastní silou chceme zaplnit církev atd.). Manipulace je vždycky spojena s démony! Velkým svodem jsou peníze. Někteří křesťané natolik milují peníze, že se pro ně stávají bohem.

„Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí; kdo miluje hojnost, nemá nikdy dost. I to je marnost.“
Překlad 21. století, Kazatel 5,9

„Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka. Ty ale jako Boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. Bojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němuž jsi povolán a k němuž ses přihlásil jasným vyznáním před mnoha svědky. “
Překlad 21. století, 1. Timoteus 6,7-12

Závislost na komunikačních technologiích
Lidé, kteří mají závislost na komunikačních technologiích, ti velmi často prožívají strachy. Digitální přístroje s sebou nenesou rizika závislostí. Pokud máme neustále nutkání prohlížet sociální sítě, surfovat po internetu, telefonovat (Může křesťan používat mobilní telefon?) atd., máme závislost na komunikačních technologiích. Závislost = modloslužba, hřích. Nadměrné používání komunikačních technologiích v lidech vyvolává psychické i fyzické problémy, nastávají zejména neurologické potíže, poruchy spánku, únava, stavy úzkosti, deprese…

“Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.”
Překlad 21.století, Zjevení 21,8

“Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.”
Překlad 21.století, 1.Korintským 6,12

„Neboť honosně mluví slova marnosti a lákají v žádostech těla výstřednostmi ty, kdo sotva utíkají těm, kteří žijí v bludu. Slibují jim svobodu, ačkoli sami jsou otroky zkázy; vždyť čemu člověk podlehne, tím je zotročen.“
ČSP, 2.Petr 2,18-19

„Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy – čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí!“
Překlad 21. století, 2.Petr 2,18-19

Mnoho dnešních lidí má závislost na sledování televize. Díky sledování televize lidé zažívají „televizní neurózu“. To se projevuje tak, že nás televizní pořady rozčilují (okamžitě nebo později). Sledování televize lidi stresuje, duchovně je to vyčerpává. Například pravidelné sledování televizních zpráv v lidech vyvolává strachy, obavy. Nenech se děsit ďáblem! Nevěř všemu, co vidíš v televizi! Všechno si prověřuj, rozsuzuj! Nenech se hypnotizovat televizí!

Mainstreamová média jsou manipulativní nástroje, které přispívají ke kolektivní panice, k vyvolávání strachu. Nejhorší na tom je, že zmanipulovaní lidé s nimi tu hru hrají. Mainstreamová média bojují proti alternativním médiím. Byla to právě mainstreamová média, kdo rozšířil pojmy „fake news“ a „dezinformační weby“. Dneska, na základě světské moci, může být jakýkoli web označen za „dezinformační“.

Nad tím vším je samozřejmě Bůh Ježíš, který je na straně toho, kdo má v Něj víru. Proto se křesťan nemusí ničeho obávat, ďábla a zlých lidí už vůbec ne. Roky nesleduji televizi, nemám „chytrý“ telefon, odmítám informační zahlcení, které vede člověka ke strachu, často chodím do stvoření… Díky tomu z velké části zažívám obrovský Boží pokoj.

Vliv strachu na zdraví člověka
Když je člověk v častém stresu, v obavách, začnou se u něj projevovat nemoci (psychické i fyzické). Lidé, kteří často prožívají strachy, mají problémy s hybností, sužuje je strnulost těla… Chronický strach, stres zvyšuje riziko hned několika problémů: úzkosti, deprese, zažívacích problémů, bolestí hlavy, srdečních chorob, problémů se spánkem, přibývání nebo naopak ubývání na váze, zhoršení koncentrace a například i problémů s pamětí. Psychická pohoda prospívá našemu zdraví!

„Radostné srdce – nejlepší lék, ztrápený duch je kostižer.“
Překlad 21.století, Přísloví 17,22

Nenech se manipulovat ďáblem!
Ďábel ze sebe dělá velmi silného, ve skutečnosti tak silný není. Nenech se obelhávat a manipulovat ďáblem. Nenech se honit a zotročovat ďáblem. Měj a užívej si chvíle ticha, klidu a času pro sebe, resp. pro tvůj vztah s Bohem. Kriticky důležité jsou denní rozhovory s Bohem, modlitby v „pokojíku“!

„I kdybyste však měli pro spravedlnost trpět, blaze vám. „Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat.“
Překlad 21.století, 1. Petr 3,14

Spoléhej se na Boha!
Křesťané, kteří se spoléhají na něco nebo někoho, na sebe, ti prožívají časté strachy. Kdo žije z vlastních sil, ten zesíleně prožívá strach!

„Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou.“
Překlad 21.století, Římanům 8,7-8

„Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít.“
Překlad 21.století, Římanům 8,12-13

Ve všem se spoléhej na Boha Ježíše a strach tě nebude ovládat!

„Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka. Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat se na mocné.“
Překlad 21. století, Žalm 118,8-9

„Spoléhej na Hospodina, buď statečný a on tě posilní. Spoléhej na Hospodina!“
Překlad 21. století, Žalm 27,14

„Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší? Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní?
Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?‘ Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.“
Překlad 21. století, Matouš 6,25-34

Všechny své starosti dávej Bohu a budeš zažívat Boží pokoj.

„a ti, kdo se zabývají věcmi tohoto světa, ať to nepřehánějí. Svět, jak ho známe, totiž končí. Proto bych rád, abyste se nezatěžovali starostmi.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 7,31-32

Hledej Boha
Křesťané, kteří nehledají Boha, nemají s Bohem osobní vztah, ti prožívají strachy. Lidé mají hledat Boha, to jeden z hlavních důvodů, proč člověk žije.

„Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás. Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.‘ Jak řekli někteří z vašich básníků: „Jsme přece jeho rodina.“
Překlad 21. století, Skutky 17,26-28

„Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 29,13

Bdít neznamená žít ve strachu
Ďábel křesťanům vnucuje, že bdění znamená žít v neustálém stresu, v křeči. Jako křesťané máme bdít, to ale neznamená, že žijeme ve strachu! Bdíme, když dychtivě očekáváme příchod Pána Ježíše. Kdo dychtivě očekává příchod Pána Ježíše (přijď právě teď, ne až večer), ten si nezakládá na tomto životě, odmítá modly…

„Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. To však vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou noční hlídku přijde zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž přijde Syn člověka.“
Překlad 21. století, Matouš 24,42-44

Uvolnění mysli zbavuje strachu?
Svět doporučuje techniku, která má vést absolutnímu uvolnění mysli a uvědomění si sebe sama (meditace). Během rituálu se má člověk učit kontrolovat sám sebe, spoléhat se na sebe, na své vlastní myšlenky, rozumět svým pocitům. Během rituálu má člověk vstupovat sám do sebe a pozorovat své vnitřní procesy a řídit je (mít plnou kontrolu nad svým tělem). Výsledkem tohoto rituálu má být uvolnění napětí, odproštění se od stresu a strachu, získat absolutní kontrolu nad sebou atd. Toto je silně duchovně závadné! Koncentrace, meditace, hypnóza i autohypnóza představují určité techniky či stavy, které se přímo či nepřímo týkají stavu transu. Během rituálu dochází k uvolnění místa pro démony (prostor pro démonické působení, sugesci), může dojít i k démonickému obsazení!

„Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání.“
ČSP, Galatským 5,22-23

Články související s tématem:
Pravda o hypnóze
Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích

Strach z Boha?
Mají se křesťané bát Boha? Křesťané mají mít bázeň před Bohem (vědomí Jeho nepřetržitého pohledu na člověka). Nevěřící lidé a křesťané odmítající pokání, ti mají důvod se bát! Boží soudy jsou tady pro nevěřící a křesťany odmítající pokání. Boží soudy (nemoci atd.) slouží k tomu, aby se lidé zastavili, odvrátili se od svých zlých cest a činili pokání. Kdo odmítne pokání, skončí v „pekle“, resp. v ohnivém jezeře, kde na něho čeká druhá (finální) smrt.

„Povstaň, Hospodine, proti lidské zvůli, před tvým soudem ať stanou národy! Vyděs je, Hospodine, ať jsou zastrašeni, ať poznají pohané, že jsou smrtelní! séla“
Překlad 21. století, Žalm 9,20-21

„Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země – každému národu, kmenu, jazyku i lidu – jak říká mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!“
Překlad 21. století, Zjevení 14,6-7

„Vám, svým přátelům, říkám: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom nemají, co by udělali víc. Ukážu vám, koho se máte bát: Bojte se Toho, který když zabije, má moc uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám, Toho se bojte.“
Překlad 21. století, Lukáš 12,4-5

„Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší.“
Bible, překlad 21. století, 1. Samuel 2,6-7

„Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.“
Překlad 21.století, Zjevení 2,20-22

„Obeslali proto všechny filištínské vládce, shromáždili je k sobě a pravili: „Co máme dělat s truhlou izraelského boha?“
Usnesli se potom, že ji převezme město Gat, a tak tam Truhlu Boha Izraele přestěhovali. Jakmile ji tam ale přestěhovali, ruka Hospodinova způsobila ve městě nesmírnou hrůzu a ranila tamní obyvatele od nejmenších po největší tak, že se jim vyrazily nádory.
A tak Boží truhlu odeslali do Ekronu. Když ale Boží truhla přicházela do Ekronu, dali se Ekroňané do křiku: „Stěhují sem truhlu izraelského boha! To nás chtějí s celým naším lidem zahubit?“ Obeslali proto a shromáždili všechny filištínské vládce. „Pošlete truhlu izraelského boha pryč,“ žádali. „Ať se vrátí, kam patří, jenom ať nehubí nás a náš lid!“ Po celém městě se totiž rozšířila smrtelná hrůza. Boží ruka na ně dolehla velmi těžce. Ti, kdo nezemřeli, byli raněni nádory a křik toho města stoupal až k nebi.“
Překlad 21.století, 1.Samuel 5,8-12

„Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera – to je ta druhá smrt.“
Překlad 21. století, Zjevení 20,14

Závěr
Stane se, že nastane situace, kdy se křesťana zmocní strach, vždyť jsme v těle, které prožívá emoce. Pokud taková situace nastane, okamžitě jdi k Bohu! Pokud se tě zmocní strach, překonávej ho spolu s Ježíšem, ne vlastní silou. Víra v Ježíše nás osvobozuje od všech strachů! V Ježíši máme oporu, jistotu, stálost…

„Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“
Překlad 21. století, Jan 8,32

Musíme si uvědomit, že strach velmi často bývá od ďábla. Strach máme tehdy, když nechodíme v Duchu (spoléháme se na sebe). Křesťan by se měl nechat vést Duchem, žít Duchem. Pak budeš zažívat Boží pokoj, Boží království. Upni se na Ježíše a zažívej Boží království! Boží království můžeš zažívat už tady na zemi. Boží království tady sice není plnosti, ale už tady ho lze nalézt! Nalezneš ho skrz Ducha Svatého.

„Když se ho jednou farizeové zeptali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: „Boží království nepřichází zjevně. Nebude možné říci: ‚Je tu!‘ anebo: ‚Je tam.‘ Boží království už je přece mezi vámi!
Překlad 21. století, Lukáš 17,20-21

„V Božím království přece nejde o jídlo a pití, ale o spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém.“
Překlad 21. století, Římanům 14,17

Žij v pokoře před Bohem. Kde je pokora, tam vládne Kristův pokoj.

„Pokořte se před Pánovou tváří a on vás povýší.“
Překlad 21. století, Jakub 4,10

„Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční.“
Překlad 21. století, Koloským 3,15

„Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.“
Překlad 21.století, Jan 14,27

Mluv s vševědoucím, všudypřítomných a stálým Bohem. Měj denní rozhovory s Bohem. Všechno konzultuj s Bohem. Spoléhej se na Boha. Čti Písmo. Bůh k nám často mluví skrz Písmo.

“Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.”
Překlad 21. století, Matouš 6,7

“Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.”
Překlad 21. století, 1.Petr 5,7

Usiluj o svatost.

“Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána.”
Překlad 21. století, Židům 12,14

Žij láskou. Kde je láska, tam není strach.

„V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění.“
Překlad 21.století, 1. Jan 4,18

Nestrachuj se, Bůh je s tebou, Bůh má všechno zlo pod absolutní kontrolou! Bůh má pod absolutní kontrolou ďábla a jeho démony!

„Neboj se – já jsem s tebou, nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh. Posilním tě a podpořím, podepřu tě svou spravedlivou pravicí“
Překlad 21. století, Izaiáš 41,10

„Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká: „Neměj strach, já sám ti pomáhám!“
Překlad 21.století, Izaiáš 41,13

Ježíš řekl: „Nermuťte se v srdcích“ (Jan 14,1). Dále řekl:

„Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach“
Překlad 21.století, Jan 14,27

Těš se Domů! Dychtivě očekávej příchod Pána Ježíše. Amen.

„Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Víte, kam jdu, a cestu znáte.“
Překlad 21. století, Jan 14,1-4

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení