Kázání našeho společenství

Falešný bůh, falešný kristus

Řada dnešních křesťanů si neuvědomuje, že na nebi i na zemi je obrovské množství falešných bohů a falešných kristů!

„Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové (a takových „bohů“ a „pánů“ je celá řada),“
Překlad 21.století, 1. Korintským 8,5

Na nebi je myšleno na nebeské klenbě. Tam jsou umístěny světelné objekty, např. tzv. planety, které okultní elita pojmenovala podle falešných bohů z římské mytologie. Např. Mars je římský bůh války. Už staroegyptská kultura měla své bohy na nebeské klenbě. Egypťané měli kameny padající z klenby za dary od bohů. Na zemi jsou myšleny falešní bohové, které lidi různými způsoby uctívají. Následování a uctívání falešných bohů je smrtelně nebezpečné! Pokud se nechceš zříct svých bohů a bůžků, musíš očekávat Boží soud. Nenásleduješ nějakého boha ze světa? Spousta dnešních lidí má za boha vysokou životní úroveň, blahobyt!

„Nesmíš následovat cizí bohy, žádné z bohů okolních národů.“
Překlad 21.století, Deuteronomium 6,14

„Je to už třiadvacet let – od třináctého roku judského krále Jošiáše, syna Amonova, až dodneška – co dostávám slovo Hospodinovo. Znovu a znovu jsem k vám mluvil, ale vy jste neposlouchali. Hospodin k vám znovu a znovu posílal všechny své služebníky proroky, ale vy jste neposlouchali, vůbec jste si jich nevšímali. Říkávali: ‚Odvraťte se každý od své zlé cesty a svého zlého jednání, ať můžete žít v zemi, kterou Hospodin dal vám a vašim otcům od věků až navěky. Nenásledujte cizí bohy, neslužte jim a neklaňte se jim; nepopouzejte mě svými výtvory, ať na vás nedopustím neštěstí!‘ Vy jste mě ale neposlouchali, praví Hospodin, a k vlastnímu neštěstí jsme mě popouzeli svými výtvory.
Nuže, toto praví Hospodin zástupů: ‚Protože jste neposlouchali má slova, hle, povolám a poberu všechny kmeny ze severu, praví Hospodin, a přivedu je i se svým služebníkem, babylonským králem Nabukadnezarem, na tuto zem, na všechny její obyvatele i na všechny národy v okolí. Vyhladím je jako proklaté, aby vzbuzovali děs a posměch; zbude z nich věčné zbořeniště. Skoncuji s hlasem radosti a veselí, s hlasem ženicha a nevěsty, s hlasem mlýnku i se světlem lampičky. Z celé této země zbude hrůzná pustina a tyto národy budou po sedmdesát let otročit babylonskému králi.“
Překlad 21.století, Jeremiáš 25,3-11

Falešný bůh, falešný kristus = ďábel!

Někteří křesťané jsou přesvědčeni o tom, že pokud si někdo říká křesťan a zároveň nadpřirozeně uzdravuje v kristově jménu, automaticky tato zázračná uzdravení pocházejí od Boha Stvořitele. To je neuvěřitelná naivita a protibožké jednání!

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21-22

Dneska vidíme skrytý okultismus, který se tváří jako křesťanství. Léčitel Bruno Gröning se považoval za božího vyslance a myslel si, že byl obdařen darem od biblického Boha. S oblibou používal Ježíšovo „vstaň a choď“, a dodával:

„A prosím nikdy neříkejte, že jsem vás uzdravil. Komu se dostalo pomoci, ten ať za to děkuje pánu Bohu. Já nejsem nic, náš pán Bůh je vše!“

Tento člověk má dodnes tisíce následovníků (Kruh přátel Bruna Gröninga, zkráceně Kruh), kteří se snaží nadpřirozeně (démonicky) „léčit“ lidi!

V „neskrývaném“ okultismu se taky dějí zázračná uzdravení. Různí léčitelé „léčí“ různé choroby (energií apod.). Lidé vstávají z invalidních vozíků, je „vyléčena“ rakovina, dochází k dorůstání končetin (např. v kvantové terapii)… Toto je však falešné (démonické) léčení! Démon to s žádným člověk nemyslí dobře. Jedna nemoc odejde, přijde další… Nastávají psychické potíže…

Písmo nás učí, že existují pseudokřesťané, kteří v kristově jménu (ve jménu falešného boha) dělají mnoho nadpřirozených věcí („Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?“). Toto by pro nás mělo být velmi očekávané, neboť Boží slovo říká, že těchto lidí bude/je mnoho (Mnozí mi v onen den řeknou“)!  Tyto falešné zázraky pocházejí od falešného boha – od démonů! Těmto lidem jednou Ježíš řekne, že je nikdy neznal. Neznal je proto, že tam nebyla víra v pravého Krista. Kdo má víru ve falešného krista, je horší než nevěřící.

„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází. Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci.
Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!‘
Překlad 21. století, Matouš 7,13-23

„Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené“
Překlad 21. století, Marek 13,22

Kolik je dneska takových Šimonů, kteří klamou Boží lid, uchylují se k magii, hypnóze – k démonům. Dneska vidím křesťany, kteří magii a hypnózu doslova vyhledávají. Takové jednání vede k ďáblu a démonickému obsazení!

„V tom městě žil jeden muž jménem Šimon. Už dlouho ohromoval samařský lid svou magií a prohlašoval se za někoho výjimečného. Všichni, od nejmenšího až po největšího, ho dychtivě poslouchali a říkali: „Tohle je jistě ta veliká Boží moc!“ Poslouchali ho proto, že je tak dlouho ohromoval svou magií.“
Překlad 21. století, Skutky 8,9-11

Každý křesťan by měl velmi očekávat, že se mu bude nabízet démonický duch v různých podobách!

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Překlad 21. století, 1.Jan 4,1

„Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 11,13-15

„Žárlím na vás Boží žárlivostí, neboť jsem vás zasnoubil jedinému muži – Kristu, k němuž vás chci přivést jako neposkvrněnou pannu. Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako se kdysi hadovou vychytralostí nechala oklamat Eva. Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se vám nabízí jiný duch, než kterého jste dostali, nebo jiné evangelium než to, které jste přijali, rádi to snášíte!“
Překlad 21. století, 2. Korintským 11,2-4

Pokud má někdo víru ve falešného boha, pak ve jménu tohoto boha dělá zázraky. Kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha! Tento člověk může dlouze hovořit o kristu, ve jménu tohoto krista pořádat evangelizace, dělat mocné činy…

“Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Překlad 21. století, Matouš 15,7-9

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Překlad 21. století, 2. Jan 9-11

Pozor na falešné proroky, kteří mají víru v omezeného boha a tohoto boha chtějí předat dál. Něčím nebo nikým omezený bůh, to je falešný bůh! Pozor na falešné proroky, kteří věří v boha, kterého lze osobní vírou manipulovat (Hnutí Víry). Tato manipulace je snaha vnutit biblickému Bohu svá přání, požadavky, např. uzdravení z nějaké nemoci. To je snaha zmechanizovat Boha, udělat z něj mechanický stroj, z kterého po určitém úkonu (v tomto případě silná osobní víra) něco automaticky vypadne. Bůh automat, to je nesvrchovaný a falešný bůh!

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Překlad 21. století, Matouš 7,15

„V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu.“
Překlad 21. století, 2. Petr 2,1

„Žasnu, jak rychle se uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu. Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo. Kdyby vám kdokoli – ať už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet! Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet!“
Překlad 21. století, Galatským 1,6-9

Víra ve falešného boha, následování falešného boha, praktikování magie (okultismu obecně), způsobuje člověku nervozitu, nepokoj, problémy v manželství… Tito lidé mají velké duchovní problémy!

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 14,33

„Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná.“
Překlad 21. století, Galatským 5,22

Boží slovo (Ježíš) nás upozorňuje na to, že mnoho lidí se bude pokoušet vejít do Božího království, ale nebudou moci. Proč? Je tam víra ve falešné bohy. Přes falešného boha nikdo nemůže být spasen!

„Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“ Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!‘. Bude tam pláč a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven.“
Překlad 21. století, Lukáš 13,22-28

Člověk, který má víru ve falešného boha, může být tzv. lechtač sluchu.

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.“
Překlad 21. století, 2.Timoteus 4,3-5

Tito lidé často prezentují biblického Boha jen jako lásku. Toto je falešný bůh! Biblický Bůh je láska, je také ale poučující, trestající… Lechtač sluchu může vést Boží lid k omlouvání hříchu. Lechtač sluchu může říkat: „Kdo je bez viny… Je to jenom člověk…“. „Můžeme“ se dostat do hříchu, ale v tomto hříchu nemáme trvale žít – máme činit pokání. Duch Svatý nás usvědčuje z hříchu a vede k pokání.

Doporučené kázání k prostudování: Duch Svatý přivádí člověka k pokání

Tzv. lechtači sluchu často prorokují obrovské náboženské probuzení, které má nastat těsně před druhým Ježíšovým příchodem. Obrovské náboženské probuzení? Já v Bibli čtu o odvrácení se od Boha, následování démonských nauk, velkém soužení…

Doporučený článek k prostudování: Nastane na konci věků velké náboženské probuzení?

„Toto praví Hospodin zástupů: „Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, aby vás naplnili falešnou nadějí. Vidění, o kterých mluví, si sami vymysleli, nepocházejí z úst Hospodinových.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 23,16

„Ti proroci mým jménem prorokují lži,“ řekl mi na to Hospodin. „Já jsem je neposlal, nic jsem jim nesvěřil ani jsem s nimi nemluvil. Prorokují vám lživá vidění, nicotné věštby a vymyšlené podvody.
Nuže, toto praví Hospodin o prorocích, kteří prorokují mým jménem, ačkoli jsem je neposlal, a kteří tvrdí, že na tuto zemi nepřijde meč a hlad: Sami ti proroci zajdou mečem a hladem!“
Překlad 21. století, Jeremiáš 14,14-15

„nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!
Překlad 21.století, 2. Tesalonickým 2,3

Lechtač sluchu může do kázání, knihy, natočeném videu atd., dát vědomě dílo klamu v podobě přikrášlování si příběhu, aby to „lechtalo sluch“. Takový člověk podává křivé svědectví a hřeší!

Říkejme lidem stoprocentní pravdu! Ďábel je lhář a podvodník! Ďábel zná Písmo a ještě raději ho cituje (hereticky, pokřiveně apod.). Ďábel s oblibou mísí dobro se zlem, pravdu se lží. Ďábel miluje polopravdy. Polopravda je lež, podvod! Ďábel miluje lež, která se velmi podobá pravdě. Lež, která se schovává za pravdu, která pravdu hodně připomíná, té naletí hodně lidí. Ďábel velice rád dává lidem větší část pravdy a malou část lži (což je ve finále lež). Pozor na oblíbený satanův mix 95% pravdy a 5% lži!
Představte si lahodný nápoj, který je plný vitamínů, jsou v něm kousky ovoce apod. Pro lidský organizmus je takový nápoj velmi prospěšný. Běda však, pokud do něj někdo kápne kapičku smrtelného jedu. Okamžitě se z lahodného nápoje stává smrtící nástroj. Pozor, aby tě kapička smrtelného jedu nenavedla k následování falešného boha. Pozor, aby tě kapička smrtelného jedu duchovně nezabila. Někdy malé kapičky, jindy velké kapky smrtelného jedu, vidím v kázání, v křesťanské literatuře… Tento smrtelný jed může mít mnoho podob (Ježíš není Bůh, Ježíš vše vydobyl v „pekle“ u démonů, ne na kříži, Marie se za nás u Boha přimlouvá, kdo nedodržuje Sobotu přijímá znamení šelmy a skončí v ohnivém jezeře, víra v omezeného boha…).

Lidé, kteří mají víru ve falešného krista, se snaží tohoto předat dalším lidem. Tito lidé publikují rádoby křesťanské knihy, které hovoří o falešném kristu. Tito lidé pořádají falešné evangelizace, kde se hlásá a přijímá falešný bůh a falešný kristus. Tito lidé s oblibou dávají do evangelizací zaručenou techniku, postup. Tady opět vidíme snahu zmechanizovat Boha! Uděláme to „osvědčené“, pojedeme podle „příručky“ (viz. kurzy Alfa), a lidi budou přicházet ke Kristu. Nesmysl! Evangelizace mají být výhradně z Ducha Svatého!

Doporučený článek k prostudování: Nespoléhej se na křesťanskou literaturu, Co jsou kurzy Alfa?

Zajímejte se o to, co kdo učí a čemu věří. Rozsuzujte každé křesťanské učení! Rozsuzujte na základě Božího slova. Nenechte se nikým klamat.

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21-22

„Neboť  Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce.“
ČSP, Židům 4,12

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Pozor na falešné proroky, sektáře a manipulátory, kteří často říkají: „Nesuď, abys nebyl souzen!“ Co říká Boží slovo? „Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř?“

Doporučené kázání a článek k prostudování: Manipulace a manipulátoři v církvi, Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?

„V dopisu jsem vám napsal, abyste se nestýkali se smilníky. Nemyslel jsem ale vůbec smilníky tohoto světa ani lakomce, vydřiduchy nebo modláře – vždyť to byste museli ze světa utéci! Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte. Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh. „Toho zlého vylučte ze svého středu.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 5,9-13

„Sektáře po jednom a druhém napomenutí odmítni. Víš, že takový člověk je převrácený, hřeší, a sám sebe odsuzuje.“
ČSP, Titus 3,10

Kázání falešného evangelia úzce souvisí s evangeliem prosperity (zisky z prodeje křesťanských knih, vymáhání „desátků“ atd.). Kázáním pravého evangelia nelze vydělat hodně peněz! Pokud někdo vydělává velké peníze kázáním evangelia, s největší pravděpodobností se jedná o falešného proroka, který šíří falešné evangelium a falešného krista.

„Přichází jich k tobě celé zástupy a sedají si před tebou jako můj lid, aby si poslechli tvá slova, ale nejednají podle nich. Ústa mají plná vroucí lásky, v srdci však následují mrzký zisk.“
Překlad 21. století, Ezechiel 33,31

„V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.“
Překlad 21. století, 2. Petr 2, 1-3

Falešným prorokům se máme vyhýbat!

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Překlad 21. století, Římanům 16,17-18

Běda vám, když se budete spoléhat na člověka. Běda vám, když nebudete rozsuzovat každé křesťanské učení. Běda vám, když o vás budou všichni lidé mluvit dobře.

„Tak praví Hospodin: „Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 17,5

„Běda vám, když o vás budou všichni lidé mluvit dobře. Stejně se totiž chovali jejich otcové k falešným prorokům.“
Překlad 21. století, Lukáš 6,26

Závěr
Dnešní církev odmítá číst Bibli, raději se uchyluje ke knihám, k článkům na internetu, upřednostňuje Večeři Páně přes internet… Dnešní církev nežije vírou, ale viděním. Mnoho křesťanů obdivuje a následuje falešné proroky a díky tomu i falešné kristy. Falešný kristus se může na první pohled jevit jako dobro, ale pozor! Není to ten Kristus, kterého nám dal Bůh, aby kdo v něj věří nezahynul, ale měl život věčný.

Dneska se páchají strašné ohavnosti pod rouškou křesťanství. Magie, hypnóza, přikazování Duchu Svatému (Andres Bisonni a jemu podobní) se stalo v mnoha sborech samozřejmostí a vyhledávané. A většině křesťanům to nepřijde divné! Ďábel se směje. Dnešní církev je zhypnotizovaná a zdémonizovaná (stejně jako svévolníci). Dnešní církev je plná falešných bohů a falešných kristů. Je to Boží soud. Pokud nebudeš milovat pravdu, Bůh může ZPŮSOBIT (!), abys uvěřil bludu a šel cestu ďábla. Maximálně rozsuzujme každé učení a bojme se Boha!

„Za příchodem toho bezbožníka (pozn. pseudokřesťan) bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, znamení a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.“
Překlad 21. století, 2. Tesalonickým 2,9-12

Pokud budeš žít tělesně (rozhodovat se na základě pocitů, emocí, světských informací atd.), duchovně budeš umírat (budeš dávat prostor ďáblu). Tělesnost je cesta k věčné smrti.

„Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu; kdo zasívá pro Ducha, sklidí z Ducha věčný život.“
Překlad 21. století, Galatským 6,8

Je mnoho povolaných, ale málo vyvolených!

„Je totiž mnoho povolaných, ale málo vyvolených.“
Překlad 21. století, Matouš 22,14

Miluješ pravdu? Tak jí následuj! Bůh Ježíš Kristus je Pravda.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Překlad 21. století, Jan 14,6

Neboj se říkat a žít Pravdu (strach je od ďábla). Neboj se označit hřích hříchem. Kdo následuje pravého Ježíše, jde proti celému světu, i proti pseudokřesťanům, kteří spadají pod svět. Sám se musíš rozhodnout, komu a čemu chceš sloužit. Žijeme ve zvrácené době, kdy křesťané, kteří stojí v Pravdě, jsou zatracováni. Pravý křesťané jsou falešně označováni za nenávistné lidi, za lidi, v kterých není láska.

Doporučené kázání k prostudování: Není láska jako láska

Neříkám nikomu, kam má chodit do církve. Říkám, ať následuje to, co je psáno v Bibli. Bible říká, že se máme oddělit od toho, co je zlé v Božích očích.

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného.
Překlad 21. století, Efeským 5,6-7

neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Překlad 21. století, Efeským 5,11

Kdo je tvým Pánem a Bohem? Je to pravý Ježíš Kristus, který je Bohem? Není tvým bohem omezený bůh a kristus?

Pokud máš víru v pravého Krista, raduje se! Raduj se z toho, že jsi osvobozen od všeho falešného a všech ohavností. Raduj se z toho, že si poznal Cestu do Nebe. Amen.

„Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista“
Překlad 21. století, Efeským 1,2

Může vás zajímat:
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu
Jak rozpoznat démonické obsazení?
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Může mít křesťan démona? Ano!
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Kdo, co byl Pavlův osten v těle?
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Musí se uzdravení z fyzických nemocí projevit plně v tomto věku? – Hnutí Víry

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení