Kázání našeho společenství

Modlitební setkání, vymítání démonů

Bylo modlitební setkání, vymítání démonů. OPĚT jsme se přesvědčili o tom, že démoni mohou dlouhodobě žít a působit v Duchem naplněných křesťanech (více náš článek Může mít křesťan démona? Ano!). I křesťan, který je naplněn Duchem svatým a má dary Ducha (mluvení v jazycích atd.), může být démonicky obsazený, neboť Duch svatý je izolovaný od démonů! Z našich zkušeností také víme, že démonicky obsazený křesťan může velmi úspěšně vymítat démony. Pozor na doslovné svazování démonů – článek Máme svazovat démony?! KAŽDÝ křesťan by se měl nechat kontrolovat na démonické obsazení min. 3x do roka. Pastoři/kazatelé zejména!!! Myslete na to, že démoni se velmi rádi zaměřují na pastory! Mnoho dnešních pastorů je démonicky obsazených (to konstatuji s velkou lítostí a pokorou), proto vidíme tolik démonických projevů v Církvích (videa zde), tolik nebiblického vyučování (falešné vyučování o Sobotě, falešné vyučování o „pekle“, falešné vyučování o „vytržení“, falešné vyučování o vybírání „desátků“…) a spojování protestantských církví s katolickou církví, které proběhlo i na Awakening Europe v Praze. Démoni jsou velmi chytří, proto se někdy démonické obsazení u křesťanů velmi těžko odhaluje, a proto je pravidelné biblické vymítání démonů NUTNOSTÍ a mělo by se to dít v každém křesťanském společenství pořád !!! Pokud si myslíš, že démonické obsazení snadno odhalíš, žiješ ve velkém bludu! Jsou tady démoni: lekavosti, pesimismu, zbrklosti, přehnané lítostivosti, zášti, neodpuštění, vychloubačnosti, nesnášenlivosti, únavy, strnulosti těla, závislosti na zvířatech, závislosti na lidech, závislosti na Státu Izrael, evangelia prosperity, nebiblického vymítání démonů… a tisíce dalších druhů démonů. Pozor na démony Hnutí víry – velmi nebezpečné učení démonů, které mnoho křesťanů zavádí na širokou cestu, která vede „pekla“. To, že byl někdo démonicky obsazený, rozhodně není žádná ostuda! Démona můžeme do sebe vpustit (aby nás ovládal) „jednoduše“, např. pýchou, nenávistí, neodpuštěním, rozčílením se na někoho, nebiblickým rituálem („ohnivé tunely“ atd.), modloslužbou (peníze, koníčky, televize, telefon, půjčky, člověk…), nevědomě podprahovými vzkazy v hudebním a filmovém průmyslu (nebo reklamě), vírou ve falešné náboženství (Římsko-katolická církev, Adventisté, Jehovisté…), provozováním okultismu (horoskopy, Jóga, Kabala…), opilostí, vírou ve falešné učení (již zmíněné „peklo“, „vytržení“, Sobota…)… Démonická invaze do křesťanů může nastat, když křesťané (?) na velkých shromážděních praktikují satanskou praktiku, která se nazývá kundalini. Kundalini často praktikují evangelisté spadající pod Hnutí víry (Benny Hinn, Daniel Kolenda, Andres Bisonni…).

Modlitby v Písmu:

„Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy! Zpívejte mu, hrajte mu,rozvažujte o všech jeho zázracích! Jeho svatým jménem chlubte se, ze srdce ať se radují, kdo Hospodina hledají!“
21. století, Žalm 105,1-3

„A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.“
Překlad 21. století,Lukáš 11,9-10

„O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Překlad 21.století,Filipským 4,6-7

„Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy.“
Překlad, 21. století, 1.Timoteus 2,1-4

Vymítání démonů v Písmu:

„Jděte a ohlašujte: ‚Nebeské království je blízko!‘ Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte.Neberte si s sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze ani mošnu ani náhradní košile ani obuv ani hůl – dělník si přece zaslouží svůj pokrm.“
Překlad 21. století, Matouš 10,7-10

„Ti přišli, aby ho slyšeli a nechali se uzdravit ze svých neduhů. Také ti, kdo byli trápeni nečistými duchy, byli uzdravováni. Každý v davu se ho snažil dotknout, neboť z něj vycházela moc a všechny uzdravovala.“
Překlad 21. století, Lukáš 6,18-19

„Když se těch dvaasedmdesát vrátilo, radostně mu říkali: Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu! Odpověděl jim: „Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk. Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží. Neradujte se ale z toho, že se vám poddávají duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“
Překlad 21. století, Lukáš 10,17-20

„Potom procházel jednotlivá města a vesnice, kázal a ohlašoval Boží království. Bylo s ním jeho Dvanáct a také některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie zvaná Magdaléna, z níž vyšlo sedm démonů,“
Překlad 21. století, Lukáš 8,1-2

„Jednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně, která měla věšteckého ducha a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním budoucnosti. Začala za Pavlem a za námi chodit a vykřikovala: „Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha! Ohlašují vám cestu spásy!“ Když to trvalo mnoho dní, Pavel to už nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu duchu: „Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z ní!“ V tu chvíli byl pryč.“
Překlad 21.století, Skutky 16,16-18

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení