Kázání našeho společenství

Peklo není totéž co šeol/hádes

Nevěřící lidé v peklo nevěří. Přesto se ho snaží nějak (pokřiveně) zpodobnit. O peklu se točí pohádky, filmy, písně… Pohádky prezentují peklo jako prostor, kde žijí čerti, kteří mučí lidi.

Bible na několika místech o pekle hovoří. Podle Bible je peklo ohnivé jezero, ohnivá pec, druhá smrt, místo, kde bude pláč a skřípění zubů. Peklo bude strašlivé místo, kde dojde k totálnímu zničení vzkříšeného nespravedlivého člověka.

„Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Svádí-li tě tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla.“
Překlad 21.století, Matouš 5,29-30

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.
Překlad 21.století, Zjevení 21,8

„Já vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoli by svému bratru řekl: ‚Tupče!‘ bude vydán veleradě, a kdokoli by mu řekl: ‚Blázne!‘ bude vydán pekelnému ohni.
Překlad 21.století, Matouš 5,22

„Totéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí.“
Překlad 21.století, 2. Petr 3,7

“Spoléhej na Hospodina a drž se jeho cesty. On tě povýší, abys obdržel zemi, ničemy ale vymýtí, uvidíš!”
Překlad 21. století, Žalm 37,34

“Hle, už přichází ten den planoucí jako pec! Všichni nadutci a všichni zločinci budou jako strniště a den, který přichází, je sežehne, praví Hospodin zástupů. Nezůstane z nich kořen ani ratolest!
Překlad 21. století, Malachiáš 3,19

“Pro ty, kdo byli už jednou osvíceni, kdo okusili ten nebeský dar, získali podíl na Duchu svatém, okusili dobrotu Božího slova i moc budoucího věku, a přesto odpadli, pro ty je nemožné znovu se vrátit k pokání. Znovu by tak pro sebe křižovali Božího Syna, znovu by ho vydávali potupě! Když země vsákne vydatné deště a vydá zemědělcům dobrou úrodu, je na ní Boží požehnání. Pokud však plodí jen bodláčí a trní, je bezcenná a blízká prokletí – nakonec ji čeká spálení.”
Překlad 21. století, Židům 6,4-8

Momentálně (před vzkříšením) peklo neexistuje, bude vytvořené až po vzkříšení, finálním soudu.

Totéž se bude dít na konci světa: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a vhodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů.“
Překlad 21.století, Matouš 13,49-50

Takť bude při skonání světa. Vyjdou andělé a oddělí zlé z prostředku spravedlivých, A uvrhou je do peci ohnivé. Tamť bude pláč a škřipení zubů.“
Kralická, Matouš 13,49-50

V pekle (ohnivém jezeře) bude celý člověk včetně těla. Člověk je jedinečnou bytostí ducha, duše a těla.

„Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.“
Překlad 21.století, Matouš 10,28

„Sám Bůh pokoje kéž vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.“
Překlad 21.století, 1. Tesalonickým 5,23

V pekle dnes nejsou démoni, kteří mučí svévolníky, neboť peklo neexistuje. V Bibli není jediný záznam o tom, že by šel nespravedlivý člověk ihned po své pozemské smrti (před vzkříšením, finálním soudem) někam na mučidla k démonům. V Bibli není jediný záznam o tom, že člověk před vzkříšením dostává tělo, v kterém jde ihned do Nebe nebo k démonů na mučidla. Pokud někdo tvrdí, že byl v pekle (např. Kenneth Hagin tvrdil, že byl u démonů v pekle opakovaně, viz. kniha Išiel som do pekla), v reálném místě, kde démoni mučí svévolníky a kde trvale hoří oheň (z fyzikálního hlediska), lže nebo měl démonické vidění (byl oklamán démony), anebo to byl prostě sen. Sny nemusí být pouze od Boha nebo od démonů, nějaký příběh ve snu může prostě vyplodit naše mysl. Vidění pekla atd. může také souviset s chanelingem.

Doporučená kázání k prostudování: Démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity, Pozor na démonickou sugesci, manipulaci

„Všechno prověřujte; dobrého se držte,“
Překlad 21.století, 1. Tesalonickým 5,21

Existuje mnoho svědectví o pekle, místě, kde démoni mají různými způsoby šikanovat a mučit hříšníky. Jedno svědectví dává Daniel Ekechukwu z Nigerie, kterého údajně z mrtvých vzkřísil Reinhard Bonnke:

„Byla tam skupina lidí, kteří pojídali svoje vlastní tělo. To, co snědli, vzápětí vyzvraceli a tyto zvratky se po chvíli samy od sebe vznesly zpět na jejich tělo a znovu se proměnily v tělo, které znovu pojídali. Tohle probíhalo neustále dokola v nekonečném koloběhu trápení. Anděl mi řekl: „Tito lidé, které vidíš, jak pojídají své tělo, jsou ti, kteří praktikovali okultní praktiky na zemi. Zaměřovali se na pojídání lidského masa. A proto teď budou pojídat sami sebe navěky. Sklízejí to, co zaseli“ (pojídání lidského masa při okultních praktikách je v Africe běžná věc). Další skupinu tvořili lidé, kteří kradli ostatním lidem jejich půdu, zatímco byli na zemi. Ti museli svýma holýma rukama kopat tvrdou kamenitou půdu.“
Daniel Ekechukwu

Daniel Ekechukwu své zážitky z pekla zfilmoval. Jeho příběh je k dispozici na Youtube.

Velmi pozorně sleduji příběhy z pekla a lidi, kteří o tom vydávají svědectví. Vidím tam jedno společné – finanční prosperitu a zviditelňování se.

Falešné učení o pekle ďábel rozšířil proto, aby klamal a byl důležitý – že on a jeho pohunci jsou vykonavatelé trestu nad lidmi. Jenže v ohnivém jezeře bude také ďábel a jeho pohunci!

„Těm po své levici tehdy řekne: ‚Jděte ode mě, vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly!“
Překlad 21.století, Matouš 25,41

Teorie o tom, že Bůh bude držet nesmrtelné tělo s duší naživu, aby je viděl trpět po celou věčnost, uvádí Boha jako mstivého trýznitele (což je falešná představa o Bohu). Osobně považuji „na věky věků“ za podobenství pro současný stav v čase, který ovšem Ježíšovým příchodem a následným finálním soudem, skončí.

„Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.“
Překlad 21.století, Zjevení 20,10

Peklo není totéž co šeol/hádes
Rozhodně musíme rozlišovat peklo (gehenna) a „šeol“ (hebrejsky)/„hádes“ (řecky)! Dále jen šeol. Šeol je místo, které je rozdělené („velikou propastí“) na dvě části – část pro spasené a část pro ztracené. Šeol je Bibli přeložen jako: hrob, podsvětí, záhrobí, říše mrtvých, říše mlčení. Podle Bible to je dočasné místo „odpočinku“, kde lidské duše „čekají“ (jsou mimo čas) na vzkříšení. Osobně se domnívám, že je to duchovní svět.

Hádes a ohnivé jezero rozlišuje následující pasáž z knihy Zjevení:

„Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela země i nebe a nebylo pro ně nalezeno místo. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera – to je ta druhá smrt. Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.“
Překlad 21.století, Zjevení 20,11-15

Tady opět vidíme, že ohnivé jezero bude vytvořené až po finálním soudu. Tyto verše hovoří o tom, co se bude dít po druhém vzkříšení, kdy věrní už budou v Nebi.

Do šoelu odešel Pán Ježíš Kristus po ukřižování. Pán neodešel do pekla k démonům, kde údajně bojoval s ďáblem a až tam ho porazil. Pán Ježíš byl tři dny šoelu.

„Vždyť i Kristus, sám spravedlivý, jednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby vás přivedl k Bohu. V těle podstoupil smrt, ale v Duchu dostal život.“
Překlad 21.století, 1. Petr 3,18

„Když říkal, že jeho duše nezůstane v záhrobí a jeho tělo nepodlehne rozkladu, předvídal tedy Mesiášovo vzkříšení.“
Překlad 21.století, Skutky 2,31

Job viděl šoel jako pozitivum.

„Kéž bys mě jen schoval v hrobě, kéž bys mě ukryl, než pomine tvůj hněv, a určil chvíli, kdy na mě vzpomeneš!“
Překlad 21.století, Job 14,13

Šeol je místo, kde je mrákota. Význam slova „mrákota“: bezvědomí, temnota, tma, nevědomí, ztráta vědomí.

„Jako bych nikdy nebyl, tak bych na tom byl, z klína do hrobu by mě přenesli. Copak mi nezbývá už jen pár dnů? Nech mě být, ať pookřeji aspoň na chvilku, dříve než bez návratu odejdu do země příšeří a stínu, do země černé jako tma, kde vládne stín a není řád,
Překlad 21.století, Job 10,19-22

„A abych byl, jako by mne nikdy nebylo, z života do hrobu abych byl vnesen. Zdaliž jest mnoho dnů mých? Ponechejž tedy a popusť mne, abych maličko pookřál, Prvé než odejdu tam, odkudž se zase nenavrátím, do krajiny tmavé, anobrž stínu smrti, Do krajiny, pravím, tmavé, kdež jest sama mrákota stínu smrti, a kdež není žádných proměn, ale sama pouhá mrákota.“
Kralická, Job 10,19-22

V šolelu není čas ani poznání toho, co se odehrává tady na světě. Zemřelé osoby nikdy nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává tady na zemi!

„Všichni živí však mají naději, vždyť: „Živý pes je na tom lépe než mrtvý lev.“ Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.
Překlad 21.století, Kazatel 9,4-6

„Jako míjejí mraky a ztrácí se, kdo klesne do hrobu, ten více nevyjde.“
Překlad 21.století, Job 7,9

„Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.“
Překlad 21.století, Žalm 115,17

„Až ztratí dech, vrátí se do země, jeho úmysly se rozplynou v ten den.“
Překlad 21.století, Žalm 146,4

„V hrobě už na tebe nikdo nevzpomene – mezi mrtvými kdo by slavil tě?“
Překlad 21.století, Žalm 6,6

Je tedy nemožné, aby se někde nějaká zemřelá osoba (nebo její část) na zemi zjevovala. Během rituálu spiritismu dokáží světelným efektem démoni naiimitovat zemřelého člověka (tělo i hlas). Jde však o pouhou iluzi – démonský podvod. Spiritismus, převtělování, reinkarnace, buddhismus, hinduismus, všechno toto je podvod a učení démonů!

A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Překlad 21.století, 2. Korintským 11,14-15

Po pozemské smrti všichni „čekají“ na vzkříšení. Věrní na první a svévolníci na druhé vzkříšení. Křesťané čekají na doslovný příchod Pána Ježíše a následné uchvácení do Nebe.

“Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.”
Překlad 21. století, Jan 5,28-29

“Pán tedy umí vysvobozovat zbožné ze zkoušek, ale nespravedlivé čeká jeho trest v den soudu, zvláště pak ty, kdo se podvolují nečistému tělesnému chtíči a přezírají Pánovu vládu.”
Překlad 21. století, 2. Petr 2, 9-10

“Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce – a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.”
Překlad 21. století, 2. Timoteus 4,8

Opravdový křesťané čekají na viditelný návrat Ježíše (žádné tajné “vytržení”), který bude souviset se vzkříšením a uchvácením –  první vstanou mrtví v Kristu (budou vzkříšeni k nesmrtelnosti)…

Doporučené kázání k prostudování: Právě tak to bude v den, kdy se objeví Pán Ježíš Kristus se svými anděly

“Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky.”
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 4,16-17

“Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni – naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost.”
Překlad 21. století, 1. Korintským 15,51-53

“Blaze tobě, neboť ti nemají čím odplatit, ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých.”
Překlad 21. století, Lukáš 14,14

Pán sestoupí z Nebe a nastane vzkříšení v nejposlednější den staré země (už žádný jiný den v čase nebude – čas skončí).

Nebo jsem sstoupil s nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, jenž mne poslal. Tatoť jest pak vůle toho, kterýž mne poslal, Otcova, abych všecko, což mi dal, neztratil toho, ale vzkřísil to v nejposlednější den. A tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Však žádný nemůž přijíti ke mně, jediné leč Otec můj, kterýž mne poslal, přitrhl by jej; a jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Kdož jí mé tělo a pije mou krev, máť život věčný, a jáť jej vzkřísím v nejposlednější den.“
Kralická, Jan 6,38-40, 44, 54

Tehdy zanechaní zemřou. Nebeská klenba se zřítí dolů („Toho dne se nebesa s rachotem zřítí“) a z Nebe bude padat oheň a síra. Bude to podobné jako za dnů Noe, kdy byla jedna skupina zachráněna (jedni vzati) a druhá zanechána k likvidaci (zničení potopou). Bible také uvádí, že to bude podobné jako za dnů Lota, kdy na Sodomu pršel z Nebe oheň se sírou. Podobně tomu bude ve chvíli druhého Ježíšova příchodu! Jedna skupina bude vzata do Nebe (uchvácení Církve) a druhá skupina bude zanechána na Zemi k likvidaci (ohněm).

“Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka.”
Překlad 21. století, Lukáš 17,26-30

“Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.”
Překlad 21. století, 2. Petr 3,10-13

Očistec je podvod!
Očistec je smyšlené místo, kde se mají očišťovat duše zemřelých lidí. Očistec má být neutrální místo, někde mezi Nebem a peklem. Toto je falešné učení! Očistec není nic jiného než vzývání mrtvých (což je hřích). Očistec skvěle doplňuje Mariánský kult, který úzce souvisí se spiritismem. Očistec nemá biblický základ. Jde o podvod démonů!

Doporučený článek k prostudování: Mariánská zjevení je podvod démonů

Shrnutí
Boží slovo jasně říká, že peklo (ohnivé jezero) není totéž co šeol/hádes. Kdo si myslí, že ihned po pozemské smrti dostává člověk obnovené tělo, ve kterém jde buďto k démonům do pekla na mučidla (svévolníci), nebo do Nebe (věrní), žije v bludu. Myslet si, že po vzkříšení se každý vrátí tam kde byl, to považuji za blud. KAŽDÉ falešné křesťanské učení (každý satanův podvod) je velmi nebezpečné, neboť zavádí k démonům!

„Tehdy (pozn. na konci věků) se probudí mnozí, kdo v prachu země spí. Jedni k věčnému životu, jiní k hanbě, pro věčnou výstrahu.“
Překlad 21. století, Daniel 12,2

Milujte pravdu, nechte se vést Duchem Božím a pravda vám bude zjevena. Amen.

„Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny.“
Překlad 21. století, Římanům 8,13

Může vás zajímat:
Existuje “peklo”? Jaká je pravda o “pekle”?
Je možná návštěva Nebe a „pekla“?
Je lidská duše smrtelná?
V jakých tělech jsou lidé v Nebi a “pekle”?
Právě tak to bude v den, kdy se objeví Pán Ježíš Kristus se svými anděly

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení