Kázání našeho společenství

Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen

„Také některým z těch, kdo spoléhali na svou vlastní spravedlnost a ostatními pohrdali, vyprávěl podobenství: „Dva lidé se šli do chrámu modlit; jeden byl farizeus a druhý výběrčí daní.
Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vydřiduchové, nespravedliví, cizoložníci, třeba jako tenhle výběrčí daní. Postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všech svých příjmů…‘
Výběrčí daní zůstal úplně vzadu. Neodvažoval se ani vzhlédnout k nebi, ale bil se do prsou: ‚Bože, smiluj se nad hříšníkem, jako jsem já!‘ Říkám vám, že tento muž, nikoli tamten, odešel domů ospravedlněn. Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“
Překlad 21. století, Lukáš 18,9-14

Satan a jeho démoni vybízí lidi k sobectví, pokrytectví, samolibosti, ješitnosti, nafoukanosti, nadutosti, namyšlenosti, zlosti, pomstychtivosti, egoismu, pýše, aroganci, povýšenosti, vychloubačnosti, soupeřivosti… Pyšný člověk jedná na základě tělesnosti, ďáblova vedení. Z takového člověka mají démoni radost, neboť je to jejich věrný služebník. Bohu se hnusí pyšný křesťan (duchovní pýcha), neboť takový člověk sám sebe staví na roveň Bohu. Někdo může být pyšný na dary Ducha, poznání od Boha, rétorické schopnosti…

Bůh nenávidí pýchu, povyšování nad lidmi!

„Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmou má za ryzí ohavnost: povýšené oči, prolhaný jazyk, ruce mordující nevinné, srdce, jež chystá hanebné plány, nohy pospíchající páchat zlo, křivopřísežníka, který klam šíří, a rozsévače svárů mezi bratřími.“
Překlad 21. století, Přísloví 6,16-19

Arogance, pýcha je hřích.

„Povýšené oči, naduté srdce, úsilí ničemů – to vše je hřích.“
Překlad 21. století, Přísloví 21,4

Pýcha předchází pád!

„Pýcha předchází pád a namyšlenost zkázu“
Překlad 21. století, Přísloví 16,18

Kdo nějakým způsobem jedná povýšeně, nemá se duchovně dobře (má duchovní problémy).

„Vlastní povýšenost člověka poníží, kdo je poníženého ducha, dojde uznání.“
Překlad 21. století, Přísloví 29,23

Každý člověk (nevěřící i křesťan), který se  nějakým způsobem povyšuje nad ostatními lidmi, který ponižuje, zesměšňuje lidi, ten bude ponížen. Takový člověk dává prostor ďáblu a jeho démonům (démonickému působení – manipulaci, sugesci). Ďábel má pak na tomto člověku legální právo parazitovat. Důsledek démonické parazitace jsou těžké duchovní stavy.

Nikdy se nad nikým nepovyšujte! Nikdy se nepovyšujte nad: nováčkem ve víře, slabým ve víře, nevěřícím, agresivním, mírným, chudým, nevzdělaným, bezdomovcem, negramotným, zdravotně postiženým, homosexuálem, okultistou, satanistou… Za všechny tyto lidi Ježíš zemřel a miluje je!

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.“
Překlad 21. století, 1. Timoteus 2,5-6

„Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.“
Překlad 21. století, 1. Jan 2,1-2

Pokud někdo opovrhuje nějakým člověkem, opovrhuje Bohem, který tohoto člověka stvořil!

„Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“
Překlad 21. století, Lukáš 18,9-14

Nikdy nikoho zesměšňujte, nepohrdejte lidmi! Kdo pohrdá chudým člověkem, musí očekávat Boží soud! Kdo pohrdá nevzdělaným, musí očekávat Boží soud! IQ je ďáblův nástroj!

„Kdo zesměšňuje chudáka, uráží jeho Tvůrce; škodolibý člověk trestu neujde.“
Překlad 21. století, Přísloví 17,5

Boháč a chudák si jsou před Bohem rovni. Stejně jako muž a žena. Muž a žena nejsou stejní, ale před Bohem si jsou rovni.

„Boháč a chudák mají společné jedno: Stvořitelem obou je Hospodin.“
Překlad 21. století, Přísloví 22,2

Nikdy nepohrdejte svými rodiči!

„Poslouchej otce, který tě zplodil, nepohrdej svou matkou, až zestárne.“
Překlad 21. století, Přísloví 23,22

Pokud pohrdáme člověkem nebo ho nespravedlivě odsoudíme, jsme chyceni do léčky, kterou nám nastražil satan. Zesměšňování, pohrdání často souvisí s nespravedlivým soudem. Suďte spravedlivým soudem! Nemáme dělat unáhlené soudy. Nemáme soudit „podle zdání“, máme soudit objektivně, podle Božího slova.

Doporučený článek k prostudování: „Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?

„Nesuďte podle zdání, suďte spravedlivým soudem.“
Překlad 21. století, Jan 7,24

„Copak nevíte, že svatí budou soudit svět? Když máte jednou soudit svět, to nejste schopní rozsoudit takové maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděly? Čím spíše běžné životní záležitosti!“
Překlad 21. století, 1. Korintským 6, 2-3

Nejednejte tělesně.

„Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království. Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony. Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme. Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme si.“
Překlad 21. století, Galatským 5,19-26

„Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou.“
Překlad 21. století, Římanům 8,5-8

Odpusťte ještě ten den! Žehnejte vaším protivníkům. Nikdy neodplácejte zlo zlem!!!

„Nikomu neodplácejte zlo zlem. Ať všichni vidí, že vám jde o dobro. Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo Božímu hněvu – je přece psáno: „Má je pomsta, já zjednám odplatu, praví Hospodin.“ Právě naopak: „Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to učiníš, shrneš mu na hlavu žhavé uhlí.“ Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. “
Překlad 21. století, Římanům 12,17-21

Nebuď hádavý a nevyhledávej společnost lidí, kteří jsou plní zlosti, kteří pořád vyvolávají hádky, roztržky, rozbroje…

„K zlým lidem nechovej žádnou závist, po jejich společnosti nedychti. V srdcích přemýšlejí o násilí, svými rty mluví, aby trápili.“
Překlad 21. století, Přísloví 24,1-2

„Utíkej tedy od mladických tužeb a následuj spravedlnost, víru, lásku a pokoj spolu s ostatními, kdo vzývají Pána z čistého srdce. Hloupé a nesmyslné debaty odmítej; víš přece, že plodí jen hádky. A Pánův služebník nemá být hádavý, ale ke všem přívětivý a snášenlivý a má být schopen učit a s vlídností napravovat odpůrce. Kdo ví? Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli.“
Překlad 21. století, 2. Timoteus 2,22-26

Proč nemáme vyhledávat společnost takových lidí? Tito lidé vyvolávají nepokoj, tento nepokoj mohou „přenést“ na nás. Další věc je, že nás mohou strhnout k hříchu. Rozhodně nemějte k těmto lidem nenávist, nepovyšujte se nad nimi, milujte je, modlete se za ně (za změnu atd.)…

Křesťan se má chtít podobat Ježíši Kristu, má smýšlet jako On.

„Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži!“
Překlad 21.století, Filipským 2,5-8

„Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlépějích: „On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest.“ Když ho uráželi, neodpovídal, když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily! Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k Pastýři a Strážci svých duší.“
Překlad 21.století, 1. Petr 2,21-25

„Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.“
Překlad 21. století, Matouš 5,5

„Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi.“
Překlad 21. století, Matouš 5,9

Závěr
Nebuďte na nic pyšní. Ani na své schopnosti, dovednosti. Nepohrdejte žádným člověkem. Bůh nikomu nestraní.

„Bůh nestraní nikomu“
Překlad 21. století, Koloským 3,25

Nebuďte předpojatí!

„Bratři moji, nespojujte víru našeho slavného Pána Ježíše Krista s předpojatostí. Co když do vašeho shromáždění přijde člověk v nádherných šatech a se zlatým prstenem a za ním chudák ve špinavých hadrech? Budete-li se věnovat tomu nádherně oblečenému a řeknete mu: „Posaď se prosím sem,“ ale tomu chudákovi řeknete: „Někde si stoupni nebo si sedni na zem“ – copak tím mezi sebou neděláte rozdíly? Neposuzujete lidi špatným měřítkem?“
Překlad 21. století, Jakub 2, 1-4

Povyšování nad lidmi je hříšné a Bohu odporné. Pořád se chtějme podobat Pánu Ježíši, který miloval všechny lidi – chudé i bohaté, tlusté i tenké… Pán Ježíš, když byl v lidském těle, neopovrhoval žádným člověkem. Ježíš vyhledával chudé, nemocné… Bůh nedělá rozdíly mezi lidmi, tak to nedělej ani ty. Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení