Kázání našeho společenství

Meditace nad Biblí

Mají křesťané meditovat nad Biblí?

Co je meditace?
Slovo meditace pochází z latinského slova „meditatio“, které znamená „rozjímání“. Rozjímání znamená uvažování, hloubání, soustředěné přemýšlení, rozumové uvažování. Dneska za meditaci většina lidí považuje stav čistého vědomí bez obsahu, bezmyšlenkový stav, kdy dochází k odpoutání se od mysli, těla a ke změněnému stavu vědomí. Toto se vykonává v józe nebo obecněji ve východních naukách (v okultismu). Tento rituál je pro člověka duchovně nebezpečný, neboť se člověk dobrovolně vydává démonům! Tato technika je nástroj démonů k ovládnutí mysli člověka plus vstupní brána pro posednutí démonem (démonické obsazení člověka)! Stav čistého vědomí bez obsahu, nemá se slovem „meditatio“ nic společného, je to vlastně jeho pravý opak! Rozjímání, soustředěné přemýšlení je stav bdění, sebeovládání. Stav čistého vědomí bez obsahu, je neovládání sama sebe.

„Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání.“
ČSP, Galatským 5,22-23

Meditovat nad Biblí doslovně znamená: rozjímat nad Biblí, chtít pochopit Bibli vlastní silou, tělesností, rozumem. A nic k tomu. Bůh nám dal svobodu volby, rozum… Máme „vlastní rozumnost“, křesťan se ale na ni nemá spoléhat.

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Překlad 21.století, Přísloví 3,5

Křesťan má zkoumat biblické verše, nemá je však chtít pochopit tělesností, rozumem, neboť:

„Víme, že Zákon je duchovní, ale já jsem tělesný, zaprodaný hříchu. Sám nerozumím tomu, co dělám; vždyť nedělám to, co chci, ale to, co nenávidím. Jelikož dělám to, co nechci, souhlasím s tím, že Zákon je dobrý. Nedělám to tedy už já, ale spíše hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně (to jest v mé tělesnosti) není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je už ne. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Jelikož tedy dělám to, co nechci, nedělám to už já, ale hřích, který je ve mně.“
Překlad 21.století, Římanům 7,14-20

Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské. Tělesnost překrýváme Duchem Svatým, který je Utěšitel, Učitel, Pomocník, Rádce, způsobuje znovuzrození a pokání, přibližuje ti Boha, skrze tebe volá k Bohu, proměňuje charakter člověka, uvádí do služby (působí obdržení a rozvoj duchovních darů)…

„Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou. (…)  Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny. “
Překlad 21.století, Římanům 8,5-8 a 12-14

Pozor, Duch Svatý není žádný manipulátor, násilník. Na základě vlastní vůle můžeme Ducha Svatého tzv. uhašovat (potlačovat, neposlouchat). Ducha mimo jiné uhašujeme tehdy, že se začneme spoléhat na vlastní síly, vlastní rozumnost.

„Ducha neuhašujte.“
Překlad 21.století, 1. Tesalonickým 5,19

Bibli máme chtít porozumět, ne pouze vlastní silou, ale pomocí Ducha Svátého, pod jehož vlivem byla sepsána. Pokud si někdo myslí, že např. knize Zjevení (alegorické knize, ve které je skrytý význam) porozumí bez Boží intervence (výhradně vlastní rozumností), je mimo. Další věc je, že existuje mnoho různých překladů/výkladů Bible (někdy doslova paskvilů). Každý překlad Bible má svoje… Být pokřtěn Duchem, mít Ducha v sobě je málo k tomu, abych automaticky porozuměl celé Bibli. Nechte Ducha ve vašem životě působit (dát mu prostor k působení).  Před a během studia Bible je dobré si uvědomit, že Duch Svatý je hlavní, nejdůležitější a nepřesnější vykladač Bible, ne člověk sám o sobě. Život křesťana byl měl být o spolupráci s Bohem, ne o hledání vlastních cílů.

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás. ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.‘ Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.‘
Překlad 21.století, Skutky 17,24-28

Duch Svatý je také důležitý během modlitby k Bohu. Modlitba není jen o člověku. Modlitba je o osobním vztahu s živým Bohem. Modlitba je upřímný rozhovor, dialog s Bohem. Křesťan se má modlit v Duchu Svatém.

„Ale vy, milovaní, budujte svůj život na své nejsvatější víře, modlete se v Duchu svatém
Překlad 21.století, Juda 1,20

Závěr
Doporučuji dnes a denně číst Bibli. Určitě ruce pryč od Biblí, do kterých jsou vsunuty výklady jednotlivých pasáží, deuterokanonické knihy. Porovnávejte překlady. Spoléhat se na jeden překlad, není dobré. Před studiem Bible se pomodlete, abyste rozuměli tomu, co čtete (aby vám to Bůh skrz Ducha Svatého zjevil). Je potřeba si uvědomit, že nemusíte vědět všechno hned. Všechno má svůj (Boží) čas včetně poznání. Bůh dává poznání.

Doporučený článek k prostudování: Co je Bible a jak ji číst

„Všeliké zajisté Písmo od Boha jest vdechnuté, a užitečné k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti, Aby byl dokonalý člověk Boží, ke všelikému skutku dobrému hotový.“
Kralická, 2. Timoteus 3,16-17

Zkoumejte biblické verše Duchem Svatým, ne pouze vlastní tělesností, rozumem. V naší tělesností skutečně není ani kousek dobra! Je potřeba si uvědomit, že všichni do jednoho jsme doslova prosáknuti hříchem (hřích je pro nás přirozený). Bez vedení Ducha Svatého (Boží intervence) nelze plně porozumět biblickým veršům ani činit pokání. Studovat Bibli bez vedení Ducha Svatého je stejně nebezpečné jako navštěvovat teologickou fakultu a zároveň slepě přijímat to, co tam vyučují. Teologické vzdělání supluje Ducha Svatého. To je špatně!

Někteří křesťané doslovně doporučují meditovat nad Biblí. Není dobré bez vysvětlení toto křesťanům říkat. Je to minimálně zavádějící. Někdo to může pochopit tak, že se má odpoutat od mysli. Jiný to může chápat tak, že vlastní tělesností, rozumem pochopí biblické verše. Obojí je špatně, neboť oba způsoby eliminují Ducha Svatého jako vykladače Bible. Říkejme: Studujte Bibli Duchem Svatým.

Pokud chce někdo porozumět Bibli pouze vlastní tělesností (vlastní silou), dostane se k nesprávnému výkladu biblického obsahu, do heretických výkladů. Takový křesťan otevírá bránu démonům, kteří s oblibou pokřiveně vykládají Bibli. Není dobré chtít násilně napasovat do biblických veršů vlastní představy, tužby (zcela jistě jsme poslední pokolení, současné události určitě popisuje Bible, šelma je ten politik…). To bývají ryze lidské výklady Bible. Chtít do Bible vtěsnat to, čemu chci věřit, aby tak bylo, to je cesta k démonům. Soustřeďte se na Ježíše. Nechte se vést ve všech činnostech Duchem Svatým. Směle dovolujte Duchu, aby ve vašem životě působil. Poddávejte se (podřiďte se) Bohu! Amen.

„Ne silou ani mocí, ale mým Duchem! praví Hospodin zástupů.“
Překlad 21.století, Zacharijáš 4,6

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás,“
Překlad 21.století, Jakub 4,7

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení