Kázání našeho společenství

Exploze okultismu v křesťanství

Okultismus je učení a praktiky, které se zabývají nadpřirozenem, ve kterém lidé hledají buď poznání nebo moc z jiného zdroje než z Boha.

Doporučený článek k prostudování: Co je okultismus?

Obrovský nárůst okultismu vidíme ve světě: předpovídání budoucnosti, jóga, reiki, astrologie, akupunktura, homeopatie, alternativní medicína… Považovat (tak to opravdu je) kýchnutí za potvrzení pravdivosti vyřčených slov, to je magické myšlení. Považovat škytavku za znamení, že na nás někdo myslí, znamená mít víru v nadpřirozené „napojení“ na člověka. To je okultismus. Otloukej se bábovičko, nebudeš-li se otloukati, budu na tě žalovati… Nevěřící dělají s dětmi tyto okultní rituály. Promlouvat k předmětům, aby skrz ně došlo k zhmotnění něčeho, to je okultismus. Klepání na dřevo (nebo jiný předmět) za účelem prosperity (např. aby štěstí neuteklo), to je starý démonský rituál. Nevěřící lidé dělají mnoho okultních rituálů, díky kterým jsou pod těžkým démonským útlakem.

Doporučené články k prostudování: Proč lidé klepou na dřevo?, Jaký je pravý význam pověry držet palce?

Možná to zní neuvěřitelně, ale doslova explozi okultismu vidíme též v křesťanství! Možná si to neuvědomuješ, ale jako křesťané máme malý krůček k okultismu a k uctívání falešných bohů! Stačí uhašovat Ducha, mít modly, spoléhat se na člověka, dát na pocity, věřit tomu, čemu chci věřit… Už biblický izraelský národ, který s oblibou fyzicky i duchovně smilnil s cizími národy, inklinoval k modlářství a cizím bohům. Izraelský národ inklinoval k hvězdě jako okultnímu symbolu. I dnes vidíme, že se izraelité (sionisté, kabalisté) označují hvězdou – hexagramem, který je velmi silný symbol v okultismu a satanismu, neboť symbolizuje číslo 666.

Doporučený článek k prostudování: Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova

„Když Izrael pobýval v Šitimu, začal lid smilnit s místními Moábkami. Ty je pozvaly k obětním hodům svého božstva a lid jedl a klaněl se jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl s božstvem Baal-peor. Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem.“
Překlad 21.století, Numeri 25,1-3

„Naši otcové ho ale nechtěli poslouchat. Zavrhli ho a v srdcích se obrátili do Egypta. Řekli Áronovi: ‚Udělej nám bohy, kteří by nás vedli! Kdo ví, co se stalo s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.‘ Tehdy si udělali tele, přinesli té modle oběti a radovali se z výtvoru svých rukou. Bůh se od nich odvrátil a nechal je sloužit nebeskému zástupu, jak je psáno v knize proroků:
‚Obětovali jste snad mně své oběti a dary těch čtyřicet let na poušti, dome izraelský? Vztyčili jste stánek Molocha a hvězdu svého boha Remfana, obrazy, jež jste si udělali, abyste se jim klaněli! Proto vás vystěhuji až za Babylon.“
Překlad 21.století, Skutky 7,39-43

„Nosili jste svého „krále“ Sakúta a hvězdu svého „boha“ Saturna – obrazy, jež jste si museli sami udělat? Proto vás vystěhuji až za Damašek, praví Hospodin, Bůh zástupů – tak se jmenuje.“
Překlad 21.století, Amos 5,26-27

Všechny formy okultismu jsou pro člověka velmi nebezpečné a hříšné!

Nejčastější formy okultismu v křesťanství (je jich daleko víc):

1. Spiritismus (komunikace se zemřelou osobou). Je to neuvěřitelné, ale někteří dnešní křesťané praktikují spiritismus. Těchto křesťanů je mnoho! Římští katolíci vykonávají spiritismus, když navazují kontakt se zemřelou Marií (matka Ježíše). Římští katolíci se mylně domnívají, že Marie je přímluvkyně, že se máme k ní modlit, hovořit s ní. Toto je falešné učení!

„Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás!
Překlad 21.století, Římanům 8,34

„Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého.“
Překlad 21.století, 1. Jan 2,1

Zjevení Panny Marie v Međugorje, zjevení Panny Marie v Garabandalu atd., to všechno je podvod démonů!

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha.“
Překlad 21.století, 1. Jan 4,1

Fenomén „nasávání duchovní energie z hrobů“ vidíme u extremistických charismatiků, resp. ve falešném křesťanském směru Hnutí Víry, kde se uctívá falešný kristus. Toto je druh spiritismu! Toto se děje např. na hrobu Zinzendora v Ochranově. Někteří křesťané se mylně domnívají, že Boží požehnání je přítomné (přetrvává) v hrobech. Křesťané, kteří tomuto věří, si lehají na hroby velkých zemřelých mužů a žen s modlitbou, aby na ně přešla jejich moc. To není nic jiného než okultní, démonský rituál! Kdo tyto rituály vykonává, dobrovolně se vydává démonům.

Doporučené kázání k prostudování: Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age), Falešný bůh, falešný kristus

2. Srážení lidí na znak démonickou mocí, kdy se takzvaný „křesťan“ dotkne člověka nebo jen mávne rukou a démonická moc naplní člověka tak, že se začne válet po zemi (někdy v křečích), někteří dokonce vydávají zvířecí zvuky. Tyto okultní rituály vykonával R.Bonnke. Kde se toto vzalo? Z Bible to rozhodně není. Je to z okultismu! Například v hinduismu se provádějí totožné okultní rituály. Někteří „křesťané“ jdou ještě dál, naprosto nepochopitelně používají ke srážení lidí příkaz „oheň“, např. A.Bisonni. Důsledek těchto rituálů je chaos a nepokoj. D.Kolenda v souvislosti s těmito rituály hovoří o „výbuchu bomby“: „viděl jsem, že všude létají židle…“ Bůh je Bohem pokoje. Duch svatý dává vnitřní lásku, pokoj, radost a sebeovládání. Určitě ruce pryč od těchto okultních rituálů, okultistů a sekt. Tyto lidi a sbory potřebují naše modlitby a posty!

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 14,33

„Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání.“
ČSP, Galatským 5,22-23

3. Magie, magické myšlení. Opět to zní neuvěřitelně, ale toto je velmi oblíbená praktika dnešních křesťanů. A nejen dnešních:

„V tom městě žil jeden muž jménem Šimon. Už dlouho ohromoval samařský lid svou magií a prohlašoval se za někoho výjimečného. Všichni, od nejmenšího až po největšího, ho dychtivě poslouchali a říkali: „Tohle je jistě ta veliká Boží moc!“ Poslouchali ho proto, že je tak dlouho ohromoval svou magií.“
Překlad 21.století, Skutky 8,9-11

„Když se to rozneslo mezi všemi Židy i Řeky bydlícími v Efesu, na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké vážnosti. Mnozí z těch, kdo uvěřili, pak přicházeli a vyznávali a odhalovali své praktiky. Také mnozí z těch, kteří se zabývali magií, přinášeli své knihy a přede všemi je pálili. Když pak spočítali jejich cenu, zjistili, že stály padesát tisíc stříbrných. Tak se mocně šířilo Pánovo slovo a rozmáhalo se.“
Překlad 21.století, Skutky 19,17-20

Obecně řečeno, magie je snaha o změnu reality podle vlastních přání a potřeb, člověk chce ovládat a používat nadpřirozenou moc, která není od Boha, za účelem plnění vlastních představ. Magie také je to, když chce křesťan ovládat, manipulovat Boha Stvořitele.

Magické myšlení praktikují křesťané, kteří na základě verše z Izaiáše „byli jsme uzdraveni jeho ranami“, cyklicky a sugestivně (sebemanipulace) vyznávají uzdravení z nějaké nemoci – všechny (!) fyzické nemoci jsou uzdraveny už v tomto věku (tzn. že existuje nesmrtelnost už v tomto věku), jen stačí udravení přijmout uzdravení osobní/lidskou vírou/silou. Více kázání Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)

Díky nesprávnému výkladu Božího slova, křesťané praktikují okultní, magické, démonské rituály – uchylují se k démonům. Pozitivní myšlení a vyznávání za účelem zhmotnění něčeho pochází z okultismu, ne z křesťanství! Tyto techniky se praktikují v hinduismu, v józe atd.

Obecně řečeno, pozitivní myšlení je od ďábla. Křesťan má stát v pravdě a realitě, ne sám sebe manipulovat. Křesťan nemá používat sebeklam, sebehypnózu a autosugesci.

“Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší.”
Překlad 21.století, Přísloví 12,22

Doporučený článek a kázání k prostudování: Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání, Pozitivní vyznávání nemoci jako cesta k uzdravení?

4. Manipulace ve všech podobách je čarodějnictví. Manipulátoři jsou čarodějové. Manipulátor je člověk, který jinému člověku (často sugestivně) podsouvá, nešeptává informace, přání (takto jednej apod.). Někteří manipulátoři chtějí manipulací vnutit víru v Krista. To je samozřejmě špatně. Víra je dar, takže jí nelze někomu vnutit, vmanipulovat. Poměrně často se stává to, že když kritizujete Židy, tak vám chce nějaký křesťan vnutit (manipulace), že je nenávidíte, že jim nežehnáte… To je ukázkový příklad manipulace a nespravedlivého soudu. Nejčastěji se lidé manipulují lží, zastrašováním, přesvědčováním a tzv. hraním na city. Manipulátor často používá polopravdy (polopravda = lež), aby člověka přinutil myslet, jednat určitým způsobem. Někteří manipulátoři používají techniku šoku a zmatku, což může v některých případech vyvolat tzv. davovou psychózu. Manipulace je i to, když vám někdo lichotí za účelem prosperity (existenční, finanční, časové atd.) – lichotí a vzápětí vás o něco žádá. Někteří manipulátoři s oblibou v lidech vzbuzují pocit viny nebo strachu. Někteří manipulátoři používají jako prostředek k manipulaci hudbu. Jde o to manipulovanému vnutit podprahový signál, nebo ho uvést do stavu transu. Ve stavu transu je člověk lehce ovladatelný. Pro manipulátora je ideální, když si manipulovaná osoba není vědoma toho, že k nějaké manipulaci dochází.

Toto všechno se děje v některých křesťanských sborech!

5. Svazování démonů je okultismus – člověk spolupracuje s démonem. Tento rituál pochází z okultismu – okultista svazuje božstvo (démony) do předmětů. Křesťan má v Kristově jménu démony vymítat. K tomu nelze nic přidat! Ježíš démony nesvazoval. Ježíš démony okřikoval, přikazoval jim, hovořil o vymítání/vyhánění démonů z lidí.

Doporučený článek k prostudování: Máme svazovat démony?

6. Křesťanská jóga má okultní pozadí a je stejně duchovně nebezpečná jako „normální“ jóga. Jóga je pořád jenom jóga. Stejně jako bílá a černá magie. Magie je pořád magie.

Doporučený článek k prostudování: Nebezpečí jógy

7. Předpovídání budoucnosti na základě lidské svévole – věštění. Věštění je čarodějnictví. Existují Boží proroci. Boží prorok není věštec. Boží prorok nepředpovídá budoucnost na požádání, oznamuje Boží věci lidem, ne podle sebe, ale podle Boží vůle (v daný čas).

„Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým.“
Překlad 21. století, 2. Petr 1,20-21

Vedle pravých Božích proroků existují falešní proroci, kteří si říkají křesťané a kteří předpovídají budoucnost na základě lidské svévole. Takový člověk je věštec – okultista. Zpravidla to jsou ti, kteří nadmíru říkají „To mi řekl Bůh“ Pozor, řekl ti to opravdu Bůh? Nejhorší je, když křesťan „prorokuje“ své vlastní představy, vize. Takový člověk hřeší, bere Boží jméno nadarmo!

Doporučený článek k prostudování: Bude spasená celá Afrika?

„Toto praví Hospodin zástupů: „Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, aby vás naplnili falešnou nadějí. Vidění, o kterých mluví, si sami vymysleli, nepocházejí z úst Hospodinových.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 23,16

„Bůžkové mluví bludy a věštci vidí lži; vykládají své marné sny a potěšují přeludy. Proto lid bloudí jako ovce, zubožení, bez pastýře.“
Překlad 21. století, Zachariáš 10,2

Dneska vidíme křesťany, kteří vyprávějí vybájené (lidská svévole) příběhy o konci světa. To je věštění. Často jde o křesťany, kteří jsou upnuti na universum (např. Církev Adventistů sedmého dne), kteří universum uctívají. Fascinace universem, upnutí na universum, to je démonické (člověk podléhá démonům).

Okultista je antikrist
Kdo vykonává okultismus, dělá něco, co je v Božích očích zlé. Takový člověk musí očekávat Boží soud!

„Hospodin varoval Izrael i Judu skrze všechny své proroky a vidoucí: „Odvraťte se od svých zlých cest a dodržujte má přikázání a ustanovení! Tak to stojí v celém Zákoně, který jsem svěřil vašim otcům a který jsem vám předal skrze své služebníky proroky.“ Oni však neposlechli a zatvrdili se. Byli tvrdošíjní stejně jako jejich otcové, kteří nevěřili v Hospodina, svého Boha. Zavrhli jeho pravidla, jeho smlouvu, kterou uzavřel s jejich otci, i jeho výstrahy, jimiž je varoval. Marnost následovali a marností se stali. Následovali národy ve svém okolí, ačkoli jim Hospodin řekl: „To nesmíte!“ Opustili všechna přikázání Hospodina, svého Boha, a odlili si dvě telata. Vyrobili si také posvátné kůly, klaněli se všem nebeským zástupům a sloužili Baalovi. Své syny a dcery prováděli ohněm a zabývali se čarováním a věštěním. Zaprodali se, páchali, co je v Hospodinových očích zlé, a popouzeli ho.
Hospodin se na Izrael nesmírně rozhněval a vyhnal je ze své blízkosti. Ponechal tam jen samotný kmen Juda. Ani Juda však nedodržoval přikázání Hospodina, svého Boha. Řídili se zvyklostmi Izraele, jednali jako oni. Hospodin pak celé pokolení Izraele zavrhl. Ponížil je, vydával je do rukou nájezdníků, až je nakonec zapudil ze své blízkosti.
Překlad 21.století, 2. Královská 17,13-20

Z těchto veršů vidíme, že člověk, který má víru v Hospodina, ale k tomu má ještě nějakého cizího boha, Hospodina neuctívá!

Kdo má víru v okultismus, kdo ho praktikuje, zadělává si na velké problémy! Následníci okultismu mají duchovní problémy, někdy velké problémy. Kdo následuje okultismus, zve (dává k tomu svolení) do svého života démony. Tyto zlé bytosti pak mají legální právo na tomto člověku parazitovat. Tato parazitace nejčastěji způsobuje: vnitřní nepokoj, nepokoj v rodinách (neshody, hádky…), časté strachy bez příčiny, poruchy spánku, fyzické a psychické nemoci… Tyto stavy mohou vyvrcholit démonickým obsazením!

Z okultismu do okultismu
Všiml jsem si, že někteří lidé, kteří se hlásí ke Kristu, vydávají svědectví o tom, jak je Bůh vytáhl z okultismu, ale zároveň ve svém životě praktikují zjevný okultismus. Někdy je to tak, že člověk přešel z okultismu do okultismu. Tady vidíme chytrost ďábla. Jindy to ale může být také tak, že člověk začne dobře (s pravým Kristem), ale skončí u falešného krista. Uctívání falešného krista je často důsledek praktikování nebiblického učení.

“Neboť do světa vyšli mnozí svůdci, kteří nevyznávají Ježíše Krista přicházejícího v těle; každý takový člověk je svůdce a antikrist. Dávejte si pozor, abyste nepřišli o to, na čem jsme pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení [Kristově], má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.”
ČSP, 2. Jan, 1, 7-11

Závěr
Křesťan, který jedná na základě svévole, který se spoléhá na svět (např. dezinformační weby typu Novinky.cz), má krůček k okultismu a uctívání falešného boha! Křesťan, který ve svém životě praktikuje okultismus, následuje cizího boha. Takový člověk je ďáblův služebník! K cizímu bohu se člověk může dostat přes: falešné křesťanské učení, světské informace, vědu a vědecké pořady, školský systém… Ať to víme nebo ne, ďábel všemožně křesťany nutí (manipulace) myslet tělesným rozumem, nebiblicky, magicky, esotericky… Jde mu hlavně o to, eliminovat Ducha Svatého, který nás uvádí do pravdy a vede k pokání.

Křesťan, který se nechává vést Duchem Svatým, nemá modly, neinklinuje k okultismu, zažívá Boží pokoj. Pokud nezažíváš Boží pokoj, děláš něco špatně (jdi k Bohu). Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení