Kázání našeho společenství

Jsou války od ďábla?

Válka
Válka je ozbrojený vojenský konflikt dvou či více států. Válka nemusí být pouze za hranicemi státu – občanská válka. Občanská válka je ozbrojený konflikt, který probíhá na území jednoho státu, např. válčí obyvatelé jednoho státu proti vládnoucí moci. Válka je mocenský prostředek k prosazení politických, náboženských, ideologických, ekonomických nebo jiných cílů. Válka je opakem míru.

Jsou války od ďábla?
Někteří křesťané věří, že všechno zlé je od ďábla a Bůh s žádným zlem nemá nic společného. Takového boha Bible nezná! Tvrdit, že Bůh nemůže tvořit zlo, že nemůže mít spojitost se zlem, že nemůže spolupracovat s ďáblem a jeho démony, to zavání s vírou ve falešného boha. Svrchovaný Bůh může úplně všechno! To dělá Boha Bohem. Bůh si může použít k prosazení svých cílů ďábla a jeho démony, pseudokřesťany, evangelisty prosperity, nevěřící lidi, duševně nemocné, zločince, diktátory, okultisty, satanisty… Boží služebník automaticky neznamená dobrý člověk, nebo dokonce spasený. Boží služebník může být Duchem naplněný křesťan, může to však být také zlý člověk. Babylonský král Nabukadnezar, než uvěřil v Hospodina, byl tyran a zločinec. Hospodin ho nazýval svým služebníkem. Nabukadnezar dobyl Jeruzalém, zbořil Šalamounův chrám, odvlekl Boží lid do babylónského zajetí…

„Nuže, toto praví Hospodin zástupů: ‚Protože jste neposlouchali má slova, hle, povolám a poberu všechny kmeny ze severu, praví Hospodin, a přivedu je i se svým služebníkem, babylonským králem Nabukadnezarem, na tuto zem, na všechny její obyvatele i na všechny národy v okolí. Vyhladím je jako proklaté, aby vzbuzovali děs a posměch; zbude z nich věčné zbořeniště.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 25,8-9

„Nuže, teď všechny tyto země svěřuji do rukou svého služebníka, babylonského krále Nabukadnezara. Svěřuji mu do služeb dokonce i polní zvěř. Všechny národy budou sloužit jemu, jeho synovi i jeho vnukovi, než přijde čas i pro něj a pro jeho zemi – tehdy si ho mocné národy a velicí králové podrobí do služby. Národ a království, které by se nepoddalo babylonskému králi Nabukadnezarovi a nesklonilo by šíji pod jho babylonského krále, takový národ budu trestat mečem, hladem a morem, praví Hospodin, dokud ho jeho rukou úplně nezničím.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 27,6-8

Bůh samozřejmě může spolupracovat s ďáblem a jeho démony. Ďábel si nemůže dělat, co chce. Ďábel je ten, který se podřizuje Bohu. Ďábel má pouze takovou moc, k jaké dostane svolení. Bůh může přikázat démonickou nemoc, zdémonizování  křesťana… Zase, pokud chtěl někdo hovořit o tom, že toho Bůh nemůže, hovoří o falešném bohu. Pavel byl zdémonizovaný, zužovala ho nějaká démonická nemoc. Příčina byla Pavlova pýcha (hřích).

Doporučený článek k prostudování: Byl apoštol Pavel zdémonizovaný?

„Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚Já ho svedu.‘ Hospodin se zeptal: ‚Jak?‘ a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.‘ Na to Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.‘ Nuže, pohleď – do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí.“
Překlad 21.století, 1. Královská 22,21-23

„A všiml sis mého služebníka Joba?“ řekl mu na to Hospodin. „Na zemi mu není rovného – ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla.“
„Copak Job ctí Boha zadarmo?“ namítl satan Hospodinu. „Copak jsi kolem něj, kolem jeho domu a kolem všeho, co má, nepostavil hradbu ze všech stran? Všemu, co dělá, žehnáš a jeho stáda se množí po kraji. Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na všechno, co má – uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!“
„Tak dobrá,“ řekl Hospodin satanovi. „Všechno, co má, ať je ve tvé moci. Jeho samotného se ale nedotkneš!“
A s tím satan od Hospodina odešel.“
Překlad 21.století, Job 1,8-12

„Ale chlubiti mi se není dobré, nebo přišel bych k vypravování o viděních a zjeveních Páně. Znám člověka v Kristu před lety čtrnácti, (v těle-li, nevím, čili krom těla, nevím, Bůhť ví,) kterýž byl vtržen až do třetího nebe. A vím takového člověka, (bylo-li v těle, čili krom těla, nevím, Bůh ví), Že jest byl vtržen do ráje, a slyšel nevypravitelná slova, kterýchž nesluší člověku mluviti. Takovým budu se chlubiti, ale sám sebou nechci se chlubiti, než toliko nemocmi svými. Nebo budu-li se chtíti chlubiti, nebuduť  proto nemoudrým, nebo pravdu povím; ale uskrovnímť, aby někdo nesmýšlel více, nežli vidí při mně, aneb slyší ode mne. A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan, aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť  moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2. Korintským 12,7-10

Kde byl Bůh, když začala druhá světová válka? Bůh byl přímo u toho. Kde byl Bůh, když židé umírali v Osvětimi? Byl přímo u toho. Bůh byl u toho, když byla zřízena Osvětim a další koncentrační tábory. Není jednoduché toto přijmout (vírou), ale je to tak. Jak může někdo v tohoto Boha nevěřit! Pokud někdo věří v boha, který není svrchovaný a všudypřítomný, věří ve falešného boha. Bůh, o kterém čteme v Bibli, všechno prostupuje, všechno ví a řídí… Bůh byl u toho, když se dostal nacistický diktátor k moci. Bůh dopustil (svolil) nebo přikázal (dal příkaz) nacistickou moc. Ať to víme nebo ne, Bůh tvoří vládní moci, světové řády včetně tzv. Nového světového řádu. Bůh Ježíš Kristus je vládce králů země. Nacistická moc byla zjevně démonická. Tady vidíme, že Bůh mimo jiné tvoří okultní a tyranské vlády. Druhá světová válka byl Boží soud nejen na Boží lid, ale i skoro na celou zem. Pokud by chtěl někdo toho odmítnout, tak ať si přečte Starou smlouvu  – jak Bůh trestal Izraelity pro jejich vzpouru vůči Bohu. Ve Staré smlouvě často čteme o Bohem nařízené vybití národů včetně žen a dětí. Na druhou stranu, pokud se Boží lid obracel na Boha, Bůh vykonával nadpřirozené skutky, osvobozoval je skrze zázraky, poskytoval jim veliká zjevení apod.

I dnes může být smrtelně nebezpečné, odvracet se od pravého Boha!

Pravý Bůh je láska, je milosrdný, zároveň je ale také spravedlivý, poučující a trestající. Bůh, který je pouze láska, to je falešný bůh, takový bůh je např. v esoterice. K esoterickému bohu inklinují křesťané spadající pod „křesťanský“ směr Hnutí Víry.

Doporučená kázání a článek k prostudování: Bůh je svrchovaný, všemohoucí, Bůh je neměnný, stálý, Všechny vládní moci jsou zřízeny od Boha

„Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha.“
Překlad 21. století, Římanům 13,1

„nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí. “
Překlad 21. století, Daniel 4,21-23

„A on proměňuje časy i chvíle; ssazuje krále, i ustanovuje krále; dává moudrost moudrým a umění majícím rozum.“
Kralická, Daniel 2,21

„a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, ten Prvorozený z mrtvých a vládce králů země.“
Překlad 21.století, Zjevení 1,5

„I když to všechno už sami víte, chci vám připomenout, že Pán sice vysvobodil svůj lid z Egypta, ale ty z nich, kteří mu nevěřili, potom zahubil.“
Překlad 21.století, Juda 1,5

„Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má pravomoc vás po zabití uvrhnout do Gehenny. Ano, pravím vám, toho se bojte. Což se neprodává pět vrabců za dva haléře? A ani jeden z nich není zapomenut před Bohem.“
ČSP, Lukáš 12,5-6

„Tak praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele: Proč na sebe přivádíte tak hrozné neštěstí? To chcete z Judy vyhladit muže, ženy, děti i kojence, takže z vás nezůstane ani poslední zbytek? Proč mě urážíte výtvory svých rukou? Proč pálíte kadidlo cizím bohům v Egyptě, kam jste přišli bydlet? To chcete být vyhlazeni?“
Překlad 21.století, Jeremiáš 44,7-8

„Hospodin Mojžíšovi řekl: „Hle, brzy ulehneš ke svým otcům. Tento lid pak vstane a půjde smilnit s cizími bohy, mezi nimiž se ocitne v zemi, do níž přichází. Opustí mne a zruší smlouvu, kterou jsem s nimi uzavřel. V ten den proti nim vzplane můj hněv; opustím je a skryji před nimi svou tvář. Tehdy je potkají veliké pohromy a soužení, takže se stanou snadnou kořistí. V ten den si řeknou: ‚Nepotkala nás ta hrozná neštěstí proto, že uprostřed nás není náš Bůh?‘ Kvůli všemu zlu, které napáchali, však v ten den zcela skryji svou tvář – vždyť se obrátili k cizím bohům!“
Překlad 21.století, Deuteronomium 31,16-18

„ruka Hospodinova způsobila ve městě nesmírnou hrůzu a ranila tamní obyvatele od nejmenších po největší tak, že se jim vyrazily nádory. (…) Po celém městě se totiž rozšířila smrtelná hrůza. Boží ruka na ně dolehla velmi těžce. Ti, kdo nezemřeli, byli raněni nádory a křik toho města stoupal až k nebi.“
Překlad 21. století, 1. Samuel 5,9 a 11-12

Ježíš na Olivové hoře učedníkům řekl, že války a nepokoje musí být. Proč? Pro neposlušnost lidí. Příčina všeho zlého, příčina všech válek, je člověk a jeho zlé jednání.

„Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí.“
Překlad 21.století, Matouš 24,6-8

Boží vůle je pokoj, mír. Díky neposlušností lidí, díky lásce k lidem, Bůh odnímá mír, způsobuje válečné stavy a krvelačné lázně. To všechno pro dobro člověka. Bůh chce, aby každý člověk došel k pokání. To je Boží vůle. Lepší je vejít do Božího království zmrzačený, polomrtvý, než skončit v ohnivém jezeře.

„Dále jsem viděl, jak Beránek otevřel první ze sedmi pečetí, (…) Když otevřel druhou pečeť, slyšel jsem druhou bytost říci: „Pojď!“ A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý. Tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno odejmout mír ze země, aby se navzájem vraždili; a byl mu dán veliký meč.“
Překlad 21. století, Zjevení 6,1 a 3-4

„I uviděl jsem, když Beránek otevřel jednu ze sedmi pečetí, (…) Když otevřel druhou pečeť, uslyšel jsem, jak ta druhá živá bytost řekla: “Pojď!” A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý; a tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno, aby vzal ze země pokoj a aby se lidé navzájem zabíjeli; a byl mu dán veliký meč.“
ČSP, Zjevení 6,1 a 3-4

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.“
Překlad 21.století, 2. Petr 3,9

„Jestliže tě tvá ruka nebo tvá noha svádí k hříchu, utni ji a odhoď; lépe je pro tebe, abys vešel do života zmrzačený nebo chromý, než abys měl obě ruce nebo obě nohy, a byl uvržen do věčného ohně. A jestliže tě svádí tvé oko, vyjmi je a odhoď; lépe je pro tebe, abys vešel do života jednooký, než abys měl obě oči, a byl uvržen do ohnivé Gehenny.”
ČSP, Matouš 18,8-9

Bůh si může použít války k prosazení své vůle. Boží vůle je, aby každý člověk došel k pokání (víra začíná pokáním – odvrácením se od hříchu). Co je dál Boží vůle? Aby se křesťan posvěcoval, aby se vyhýbal smilstvu (duchovnímu i fyzickému). Boží vůle je, aby člověk byl vděčný Bohu. Kde není pokání, kde není posvěcení, kde je nevděčnost a věčné reptání, kde je smilstvo, tam bude dříve nebo později vykonán Boží soud!

„Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu.“
Překlad 21.století, 1. Tesalonickým 4,3

„Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši.“
Překlad 21.století, 1. Tesalonickým 5,18

Ať se nám to líbí nebo ne, Bůh v některých případech tvoří zlo. To, že Bůh tvoří zlo, to ještě neznamená, že ho také vykonává. Proč Bůh tvoří zlo? Aby z něj vzešlo dobro. Žádný Boží soud není zlomyslné a sadistické trestání lidí. Kdy lidé nejčastěji hledají Boha? Během válečných konfliktů, ve vězení, když nastane závažná nemoc, když zemře někdo blízký… Je potřeba si uvědomit, že lidstvo je pod Božím hněvem pro svou vzpouru! Smilstvo je pro mnohé samozřejmostí a nenapomínané. Nesezdané soužití druha a družky (smilstvo) je běžné. Ženy ve velkém rozsahu nechávají zabíjet ještě nenarozené děti. LGBT komunita (lesby, gayové, bisexuálové a transgender osoby) je na vzestupu. Ve světě fungují mateřské školy zaměřené na LGBT. Zvířata jsou dávána na/nad úroveň člověka. Díky těmto zlým skutkům musí lidstvo očekávat velmi tvrdé Boží soudy. Příčina všech Božích soudů je člověk a jeho zlé jednání! Také církev musí očekávat tvrdé Boží soudy, neboť zesvětštěla (otevřela se světu až nadmíru a přijala jeho způsoby), zamilovala si humanismus, okultní praktiky (zejména magii), vidíme ženy kazatelky (ženy káží mužům!) a mnoho dalšího zlého.

„není nikoho mimo mě: Já jsem Hospodin a jiného není. Formuji světlo a tvořím tmu, činím pokoj a tvořím zlé; já, Hospodin, činím toto všechno.“
ČSP, Izaiáš 45, 6-7

„Když zatroubil šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží tváří, jak řekl šestému andělu s polnicí: „Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni u veliké řeky Eufrat!“ Tehdy byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení pro tu hodinu, den, měsíc a rok, aby pobili třetinu lidí. Jejich vojsko čítalo dvě stě milionů jezdců – zaslechl jsem totiž jejich počet.
Ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce s pancíři v barvě ohně, hyacintu a síry. Hlavy těch koní byly jako hlavy lvů a z tlam jim vycházel oheň, dým a síra. Těmito třemi ranami, ohněm, dýmem a sírou, jež jim vycházely z tlam, byla pobita třetina lidí. Moc těch koní je v jejich tlamách a ocasech. Jejich ocasy jsou jako hadi s hlavami, a těmi šíří zkázu.
Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých krádeží.“
Překlad 21.století, Zjevení 9,13-21

„Manželství ať si všichni váží a manželské lože ať je bez poskvrny, vždyť smilníky a cizoložníky čeká Boží soud.“
Překlad 21.století, Židům 13,4

„Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům.“
Překlad 21.století, 1. Petr 4,17

Shrnutí
Bůh je  svrchovaně dobrým a moudrým, stvořitelem světa i lidí. Boží svrchovanost znamená absolutní kontrolu nade vším stvořeným. Bůh je tím Nejvyšším, Pánem Nebe i Země. Bůh nikomu nepodléhá. Bůh činí to, co chce. Nikdo Mu nemůže něco překazit, nikdo Mu nemůže bránit. Je nemožné, aby člověk plně pochopil vztah mezi Boží svrchovaností a lidskou svobodnou vůlí a odpovědností. Musíme však chápat, že Boží svrchovanost by v nás měla vzbuzovat bázeň.

„Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!“
Překlad 21.století, Žalm 46,11

„Pamatujte na to a buďte pevní, vezměte si to k srdci, vzpurníci! Pamatujte na ty první věci odedávna, protože já jsem Bůh a jiného není, Bůh, a není nikdo jako já. Od počátku oznamuji budoucnost a od dávnověku, co se ještě nestalo. Říkám: Můj plán se naplní a každé své přání vykonám.“
ČSP, Izaiáš 46,8-10

„Hle, Bůh je veliký nad naše chápání,“
Překlad 21. století, Job 36,26

Je velmi nebezpečné věřit v esoterického boha, který je pouze láska. To je falešný bůh. Bůh miluje lidi, díky tomu je kárá a vychovává. Boží výchova nebývá příjemná, je však pro člověka důležitá a prospěšná.

„Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám.“
Překlad 21. století, Zjevení 3,19

„Hospodin kárá, koho miluje, jak otec syna, jehož má v oblibě.“
Překlad 21. století, Přísloví 3,12

„Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje.“
Překlad 21.století, Židům 12,11

Jsou války od ďábla? Ano i ne. V každém válečném konfliktu je Bůh tím hlavním a nejvyšším velitelem. Ďábel má pouze takovou moc, k jaké dostane svolení. Příčina Božích soudů je zvrácenost lidí, jejich zlé skutky.

„Blázen si v srdci říká: Bůh není. Lidé jednají zvráceně, páchají špatnosti. Není, kdo by činil dobro.“
ČSP, Žalm 53, 2

Berme vírou, že Bůh má absolutní kontrolu nad vším a všechno řídí. U všeho Bůh je, všechno prostupuje. Bůh má absolutní kontrolu nad každým válečným konfliktem a lidským utrpením. Bůh má absolutní kontrolu nad ďáblem a jeho démony. Kdyby to tak nebylo, neskončila by žádná válka ani žádné lidské utrpení.

Modlete se a postěte se za politiky, za válečné konflikty, za každé lidské utrpení… To je Bohu milé. Bůh má tu moc okamžitě ukončit každou válku. Konečné slovo, vždycky a všem, má Bůh. Směle přistupujme k Bohu a důvěřujme Mu. Amen.

„Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“
Překlad 21.století, 1. Petr 5,7

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení