Kázání našeho společenství

Trojjediný Bůh. Bůh Ježíš Kristus ve Staré a Nové smlouvě

Trojjediný Bůh. Bůh Ježíš Kristus
Někteří křesťané vidí Ježíše Krista pouze v Nové smlouvě. Je potřeba si uvědomit, resp. vzít vírou, že Ježíš Kristus je Bůh, takže existoval vždycky. Pro každého křesťana je velice důležité vidět Ježíše (Trojjediného Boha – myslíme tím také Ježíše) od Genesis až po Zjevení. Ač to tam někteří křesťané nevidí Trojice se prolíná celou Biblí. Pravý Bůh je jeden Bůh ve třech Osobách (Otec, Syn, Duch Svatý), nejsou to tři subjekty, které myslí zvlášť.

Pokud by chtěl někdo hovořit o Ježíši, který ve Staré smlouvě neexistoval, nebo se nijak neprojevoval, hovoří o falešném ježíši. Ježíš vždycky byl a vždycky bude věčný (existoval vždycky), všudypřítomný (je všude, vším prostupuje), vševědoucí (všechno ví), všemocný (všechno může).

Doporučený článek k prostudování: Zdémonizovaný křesťan. Může být Duch Svatý vedle démona?

„Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. Nenechte se unášet všelijakým podivným učením.“
Překlad 21. století, Židům 13,8-9

Bůh dal lidské tělo Ježíši, resp. sám sobě (tomu, kdo už existoval, kdo existoval vždycky).

„A proto Kristus, když přichází na svět, říká: „Oběti ani dary sis nepřál, místo toho jsi mi tělo připravil; zápaly a oběti za hřích neoblíbil sis. Tehdy jsem řekl: Zde jsem, Bože, jako je o mně v Knize napsáno, přicházím konat vůli tvou.“
Překlad 21. století, Židům 10,5-7

Bible nám říká, že stvoření Nebe a Země se dělo skrze Trojici. Ve všech fázích stvoření jeden Bůh jednal skrze své Osoby. Pán Ježíš se podílel na stvoření Země, resp. jí stvořil. Trojjediný mj. stvořil prvního člověka (Adama). V listu Židům je stejná vazba („Na počátku…“) jako v Genesis. Jde o stejného Boha, který stvořil a udržuje vše viditelné i neviditelné.

„Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch.“
Překlad 21. století, Genesis 1,1-2

„Na počátku jsi, Pane, zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa. Ona pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí.“
Překlad 21. století, Židům 1,10-11 /v kontextu je řeč o Pánu Ježíši/

„Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby!“
Překlad 21. století, Genesis 1,26

1. Byl to Bůh Ježíš, kdo stvořil.
2. Skrze Boha Ježíše bylo stvořeno.
3. Pro Boha Ježíše je stvoření.

„Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím – to, co se vidí i co se nevidí, trůny i panství, vlády i mocnosti. Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše…“
Překlad 21. století, Koloským 1,16

Proč Bůh stvořil lidstvo? Aby Ho hledalo a mělo s Ním obecenství.

„Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Překlad 21. století, Skutky 17,26-27

O Trojici hovoří celá Bible. Pokud by chtěl někdo tvrdit, že něco v Bibli neplatí, ať rovnou Bibli zahodí. Bible doslovně hovoří o Trojjediném Bohu:

„Kdo jiný přemáhá svět než ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? To je ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus – nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. Duch je ten, který to dosvědčuje, protože Duch je pravda. Jsou tu tedy tři svědkové: Duch, voda a krev – a ti tři jsou zajedno.“
Překlad 21. století, 1. Jan 5, 5-8

„Kdo jest, ješto přemáhá svět, jediné, kdož věří, že Ježíš jest Syn Boží? Toť  jest ten, kterýž přišel vyznamenán jsa skrze vodu a krev, totiž Ježíš Kristus, ne u vodě toliko, ale u vodě a ve krvi. A Duch jest, jenž svědectví vydává, že Duch jest pravda. Nebo tři jsou, kteříž svědectví vydávají na nebi: Otec, Slovo, a Duch Svatý, a ti tři jedno jsou. A tři jsou, jenž svědectví vydávají na zemi: Duch, a Voda, a Krev, a ti tři jedno jsou.“
Kralická, 1. Jan 5, 5-8

Do Trojice křtíme. Ježíš dal svým následovníkům jasný a nezaměnitelný návod (příkaz), jaká slova mají říkat během vodního křtu:

„Ježíš přistoupil a promluvil k nim: “Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte [tedy] a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. [Amen.]“
ČSP, Matouš 28,18-20

Petr hovoří o tom, že Bůh stvořil svět z vody. Voda může existovat ve třech skupenstvích – pevném (led), kapalném (voda) a plynném (pára). Jde o odkaz na Trojici.

„Takoví si nechtějí uvědomit, že nebe a země kdysi dávno vznikly Božím slovem z vody a skrze vodu; a tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen.“
Překlad 21. století, 2. Petr 3,5-6

V níže uvedených verších vidíme Ježíše jako Slovo, to slovo byl Bůh, tzn. Ježíš je Bůh. Vidíme zde jasnou úlohu Ježíše jako Stvořitele. Ježíš je skutečný Bůh a skutečný křesťan Ho musí vidět už při stvoření světa. Bez Něho nepovstalo nic co je. To je pravý Ježíš.

„Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha.“
Překlad 21. století, Jan 1,1-2

I další verše hovoří o tom, že Ježíš je Bůh (existoval vždycky):

Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky.
Překlad 21. století, Židům 13,8

„Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, v očekávání té požehnané naděje – slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista.“
Překlad 21.století, Titus 2,11-13

„A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v něm, totiž v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.“
Překlad 21.století, 1. Jan 5,20

Ježíš, když řekl „já jsem“, nemluvil v čase. Ježíš tím řekl, že nebyl stvořen, že existoval vždycky, že je Bohu rovný, že je sám Bůh. Ježíš řekl, že je ten stejný Bůh, který se ve Staré smlouvě zjevil izraelskému národu, nyní přišel v lidském těle a dal se poznat v Ježíši Kristu jako Boží Syn. Ježíš byl označován za Syna Božího až po svém vtělení.

„Abraham se těšil, že uvidí můj den; uviděl ho a zaradoval se.“
„Ještě ti není padesát let, a viděl jsi Abrahama?“ řekli mu na to Židé.
Ježíš odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Abraham, já jsem.“ Tehdy vzali kamení a chtěli ho ukamenovat. Ježíš se ale skryl a opustil chrám.“
Překlad 21. století, Jan 8,56-59

„Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní tě moc Nejvyššího,“ odpověděl jí anděl. „To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazýváno Syn Boží.“
Překlad 21. století, Lukáš 1,35

Všechny zázraky, které Ježíš dělal tady na Zemi dělal, dělal jako Bůh. Ježíš nečinil zázraky pouze z Ducha Svatého (dále jen Duch), ale měl plnost Božství. Jinak řečeno, Ježíš sloužil jako Bůh a zároveň měl moc Ducha. Byl to ten stejný Bůh, který ve Staré smlouvě slepým oči otvíral.

„Když procházel kolem, všiml si člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali: „Rabbi, kdo zhřešil: on, nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?“
Ježíš odpověděl: „Nejde o to, zda zhřešil on, nebo jeho rodiče, ale aby na něm byly zjeveny Boží skutky. Musím dělat skutky Toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Dokud jsem na světě, jsem světlo světa.“
Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto a pomazal mu jím oči. Potom mu řekl: „Jdi se umýt do nádrže Siloe“ (což se překládá Poslaný). Odešel tedy a umyl se, a když přišel, viděl.“
Překlad 21. století, Jan 9,1-7

„Hospodin slepým oči otvírá, Hospodin zvedá sklíčené, Hospodin miluje poctivé,“
Překlad 21. století, Žalm 146,8

Ježíš jako Bůh přikazoval počasí, tišil bouři. Bylo to znamení, že je Mesiáš a Bůh. Přikazovat počasí apod. nepřísluší žádnému člověku!

„Večer onoho dne jim řekl: „Přeplavme se na druhou stranu.“ Opustili tedy zástup a vzali ho, jak byl, na loďku. Byly s ním i jiné loďky. Tehdy se strhla veliká větrná bouře. Vlny se valily na loď a ta se už naplňovala vodou.
On ale spal na polštáři na lodní zádi. Vzbudili ho tedy: „Mistře, nezajímá tě, že umíráme?“
Když se probudil, okřikl vítr a přikázal vlnám: „Tiše, klid!“ Vítr se utišil a nastal naprostý klid.
„Proč se tak bojíte?“ řekl jim pak. „Ještě pořád nemáte víru?“
Byli z toho úplně vyděšení. „Kdo to vůbec je?“ ptali se jeden druhého. „Vždyť ho poslouchá i vítr a vlny!“
Překlad 21. století, Marek 4, 35-41

Také ve Staré smlouvě je Ježíš označen za Boha („ode dnů věčnosti“ – pouze Bůh je věčný).

„Ty však, Betléme efratský, maličký mezi judskými knížaty, právě z tebe mi má vzejít ten, jenž bude Vládcem v Izraeli, jehož původ je pradávný, ode dnů věčnosti.“
Překlad 21. století, Micheáš 5,1

Pojďme se dál podívat do Bible. Pojďme se podívat na Ježíšovo vtělení v rámci Trojice. Ježíš samozřejmě existoval už před vtělením. V následujících verších vidíme Trojici v činnosti.

„Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní tě moc Nejvyššího,“ odpověděl jí anděl. „To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazýváno Syn Boží.“
Překlad 21. století, Lukáš 1,35

V dalších verších vidíme Boha ve třech osobách: Ježíše jako vtěleného Boha, na Něhož sestupuje Duch, z Nebe na Něho volá Otec. Tady jasně vidíme Trojici. 

„Zatímco se křtil všechen lid, byl pokřtěn i Ježíš. Když se modlil, otevřelo se nebe a Duch svatý na něj sestoupil v tělesné podobě jako holubice. Z nebe tehdy zazněl hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si oblíbil.
Překlad 21. století, Lukáš 3,21-22

Práci Trojice vidíme při Ježíšově vzkříšení. Ježíš svojí božskou mocí vstal z mrtvých. Ježíš na Golgotě zemřel pouze tělesně, ne jako Bůh. Bůh zemřít nemůže, neboť je nesmrtelný.

„Vždyť i Kristus, sám spravedlivý, jednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby vás přivedl k Bohu. V těle podstoupil smrt, ale v Duchu dostal život.“
Překlad 21. století, 1. Petr 3,18

I v dalším verši vidíme jednání Trojice:

„Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.“
Překlad 21. století, Jan 14,26

Pojďme se podívat do Staré smlouvy…

Bylo předpovězeno, že Ježíš bude obětován jako Beránek.

„Byl zmučen, a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl veden jako beránek, jak ovce před střihači oněměl, ústa neotevřel.“
Překlad 21. století, Izaiáš 53,7

Zbavte se starého kvasu, abyste byli novým, nekvašeným těstem. Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl již obětován!
Překlad 21. století, 1. Korintským 5,7

Bylo předpovězeno, že Ježíš bude nazýván Immanuel (Bůh s námi).

„Sám Pán vám proto dá znamení: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, Bůh je s námi.“
Překlad 21. století, Izaiáš 7,14

„To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka: „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,“což se překládá: Bůh je s námi.“
Překlad 21. století, Matouš 1,22

Bylo předpovězeno Ježíšovo ukřižování.

„Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání – byli jsme uzdraveni jeho ranami! My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech.“
Překlad 21. století, Izaiáš 53,4-6

„Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlépějích: „On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest.“ Když ho uráželi, neodpovídal, když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily! Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k Pastýři a Strážci svých duší.“
Překlad 21. století, 1. Petr 2,21-25

Bylo předpovězeno, že Jeho šat bude roztrhán a bude o něj losováno.

„o moje šaty dělí se, o moje roucho losují.“
Překlad 21. století, Žalm 22,19

„Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozpárali je na čtyři díly, pro každého vojáka jeden. Vzali mu i košili, a když zjistili, že je beze švů, odshora dolů utkaná vcelku, řekli si spolu: „Netrhejme ji, raději losujme, komu připadne.“ Když to ti vojáci udělali, naplnilo se Písmo, jež říká: „Rozdělili si mé šaty, o mé roucho házeli los.“
Překlad 21. století, Jan 19,23-24

Bylo předpovězeno, že Jeho kosti nebudou polámány.

„On střeží všechny jeho kosti, jediná z nich se nezlomí!“
Překlad 21. století, Žalm 34,21

„A tak přišli vojáci a zlámali nohy jednomu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. Když ale přišli k Ježíši a uviděli, že je již mrtev, nelámali mu nohy. Jeden z vojáků mu probodl bok kopím a hned vyšla krev a voda. Ten, který to viděl, vydává svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že říká pravdu, abyste vy uvěřili. Toto se stalo, aby se naplnilo Písmo: „Nezlámou mu jedinou kost.“
Překlad 21. století, Jan 19,32-36

Bylo předpovězeno, že Ježíš bude sedět po pravici Boží.

„Hospodin řekl mému Pánu: „Seď po mé pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím.“
Překlad 21. století, Žalm 110,1

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět. On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech.
Překlad 21. století, Židům 1,1-3

Odmítači Trojice
Odmítači Trojice jsou zpravidla lidé, kteří upřednostňují výklady Boží slova (knihy, videa, kázání apod.) před osobním a pečlivým studováním Bible. To je ukázkový příklad modloslužebného jednání. Chtějte poznat pravdu skrze Bibli a osobní vztah s Bohem, ne přes něco nebo někoho.

Učení odmítající Trojici hovoří o tom, že Bůh není ve třech Osobách (Otec, Syn, Duch). Z tohoto učení plyne, že Ježíš není Bůh, ale pouhá stvořená bytost. Pokud by chtěl odmítač Trojice tvrdit, že je Bůh Otec a Bůh Kristus, tak má víru ve dva bohy (ve falešného boha).

Spása je možná výhradně skrze nestvořeného (Boha) Ježíše Krista!

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Překlad 21.století, Jan 14,6

Členové náboženské společnosti Svědkové Jehovovi odmítají Trojici. Ježíš je podle nich archanděl Michael (stvořená bytost). Stručně řečeno: archanděl Michael byl v Nebi, pak si odskočil dělat Ježíše a nyní je zase archanděl Michael. Oni nechápou, že Ježíš, když byl člověkem, tak se dobrovolně omezil lidským tělem. Pravda je taková, že Bůh se v Kristu se stal člověkem (byl bohočlověk).

Následující verše usvědčují bludaře, kteří odmítají Ježíše za Boha:

„Když to slyšeli, rozzuřili se tak, že na Štěpána začali skřípět zuby. On však, plný Ducha svatého, upřel pohled k nebi. Uviděl Boží slávu a Ježíše stojícího po Boží pravici a zvolal: „Hle, vidím otevřené nebe a Syna člověka stojícího po Boží pravici!“
Začali hlasitě křičet, zacpali si uši a svorně se na něj vrhli. Vyhnali ho ven z města, kde ho kamenovali. Svědkové si tehdy odložili pláště k nohám mladíka jménem Saul.
Zatímco ho kamenovali, Štěpán se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha.
Překlad 21. století, Skutky 7,54-59

„…než se prach vrátí do země, kde býval, a duch se vrátí k Bohu, jenž ho daroval.“
Překlad 21. století, Kazatel 12,7

Společnost Svědkové Jehovovi učí, že Duch je neživá, neosobní síla, kterou Bůh Otec používá  k vykonání své vůle. Jenže Bible nám říká, že Duch je osoba, která má mysl, má vůli a cit. Duch myslí, poznává, může být zarmoucen, dělá rozhodnutí podle své vůle, působí jako Utěšitel a Rádce…

„Nám to však Bůh zjevil skrze Ducha, neboť Duch zkoumá všechny věci, i Boží hlubiny.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 2,10

„Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky,“
Překlad 21. století, Jan 14,16

„Nezarmucujte svatého Božího Ducha,“
Překlad 21. století, Efeským 4,30

Kdo odmítá Trojici, odmítá Ježíše jako Boha a tím pádem spásu. Takový člověk se uchyluje k falešnému bohu. Jde o bludaře a antikrista, který přijímá znamení šelmy.

Doporučené kázání a článek k prostudování: Kdo, co je antikrist?Antikrist, znamení šelmy

„Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů, těch, kteří v pokrytectví mluví lež a mají vypálené znamení na vlastním svědomí.“
ČSP, 1. Timoteus 4,1-2

Závěr
Bůh je jeden ve třech Osobách (Otec, Syn, Duch Svatý). Otec, Ježíš a Duch nejsou bohy, ale jsou Bohem. Bůh Ježíš není omezen časem. On je Alfa i Omega – minulost, přítomnosti i budoucnost. Nehledejme Ježíše pouze v Nové smlouvě! Ježíš je ten stejný Bůh, který vysvobodil svůj lid z Egypta, ale ty nevěrné, nechal zlikvidovat:

„I když to všechno už sami víte, chci vám připomenout, že Pán (pozn. Ježíš Kristus) sice vysvobodil svůj lid z Egypta, ale ty z nich, kteří mu nevěřili, potom zahubil.“
Překlad 21. století, Juda 1,5

Ježíš je ten stejný Bůh, který zničil Sodomu a Gomoru. Ježíš je ten stejný Bůh, který dal příkaz k vybití národů včetně žen a dětí: „Teď tedy jdi a napadni Amalekovce. Všechny, kdo k nim patří, vyhlaďte jako proklaté. Nešetři je; pobij muže i ženy, děti i nemluvňata, skot i brav, velbloudy i osly!“ (1. Samuel 15,3). Ježíš je ten stejný Bůh, který, který tvrdě trestal svůj vyvolený lid: „Hle, přivedu na tento lid zlo, ovoce jeho úmyslů, protože nenaslouchali pozorně mým slovům. A můj zákon? Tím pohrdli.“ (Jeremiáš 6,19). Ježíš je ten stejný Bůh, který řekl: “Formuji světlo a tvořím tmu, činím pokoj a tvořím zlé; já, Hospodin, činím toto všechno.” (Izaiáš 45,7). Příčina Božích soudů je člověk a jeho zlé jednání.

Doporučené kázání k prostudování: Bůh využívá války k prosazení své vůle

„Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší.“
Překlad 21. století, 1. Samuel 2,6-7

„Hospodin dal, Hospodin vzal. Ať je požehnáno jméno Hospodin!“
Překlad 21. století, Job 1,21

Někdo vidí Boha Staré smlouvy a Boha Nové smlouvy. Bůh Staré smlouvy je přísný, trestající, kdežto Bůh Nové smlouvy je milující a odpouštějící. Toto je naprosto scestný pohled na Boha. Souvisí to až s uctíváním falešného boha. Pravý Bůh je neměnný, stálý. Pokud čteme Bibli od Genesis až po Zjevení, tak vidíme, že Bůh se nijak nevyvíjí. Kdo čte Bibli Duchem, vidí. Je jiná doba, ale Bůh je stejný. Bůh se nemění s dobou.

„Já Hospodin se neměním – proto jste, synové Jákobovi, nebyli zničeni.“
Překlad 21. století, Malachiáš 3,6

„Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín.“
Překlad 21. století, Jakub 1,17

Bůh (Trojice) je láskyplný a milosrdný, zároveň je spravedlivý, poučující a trestající. Bohu se nikdo a žádným způsobem vysmívat nebude! V knize Zjevení čteme o mnoha Božích soudech – pečetě, číše, polnice. Na Boží příkaz bude (nebo už byla) vytvořena tyranská (démonská) vláda, kdy budou vypuštěni čtyři velící démoni, kteří budou velet mohutnému démonskému vojsku, které nějakým způsobem (fyzicky, duchovně?) pobije třetinu lidí. Jde o Boží soud, který má lidi dovést k pokání a ke Kristu.

“Když zatroubil šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží tváří, jak řekl šestému andělu s polnicí: „Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni u veliké řeky Eufrat!“ Tehdy byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení pro tu hodinu, den, měsíc a rok, aby pobili třetinu lidí. Jejich vojsko čítalo dvě stě milionů jezdců – zaslechl jsem totiž jejich počet.
Ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce s pancíři v barvě ohně, hyacintu a síry. Hlavy těch koní byly jako hlavy lvů a z tlam jim vycházel oheň, dým a síra. Těmito třemi ranami, ohněm, dýmem a sírou, jež jim vycházely z tlam, byla pobita třetina lidí. Moc těch koní je v jejich tlamách a ocasech. Jejich ocasy jsou jako hadi s hlavami, a těmi šíří zkázu.
Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých krádeží.”
Překlad 21. století, Zjevení 9,13-21

Věřme v Trojici – v pravého Boha. To je cesta ke spáse. Modleme se k Bohu Ježíši a dychtivě na Něj čekejme. Musí to být Ježíš podle Písem! Čekejme na Toho, který nemá počátek ani konec, který byl a vždycky bude. Čekejme na Toho, který je Bohem. Amen.

„Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední.“
Překlad 21. století, Zjevení 22,12-13

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení