Kázání našeho společenství

Bůh Stvořitel je ten pravý Bůh a věčný život

Úvod

„A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v něm, totiž v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.“
Překlad 21. století, 1. Jan 5,20

Boha můžeme vidět a poznat v Kristu Ježíši. „Kdo vidí mne, vidí i Otce“ řekl Pán Ježíš. Pán Ježíš je Věčným Bohem, není to nějaká stvořená bytost, jak si myslí někteří křesťané. Křesťané poznávají Boha a Ježíše Krista během chození v Duchu, během společných shromáždění, během soukromých i společných modliteb, během chval a památky Večeře Páně, při pročítání Božího slova… Tyto činnosti dělá křesťan, ne z nechutí ani donucení, ale z lásky k Bohu. Z Božího slova známe pravdu o Bohu, proto milujeme Boží slovo a upřednostňujeme ho nad každou knihou. Centrem našeho zájmu má být v prvé řadě Bůh, ne nic jiného. Hledejme Boha, poznávejme Boha, milujme Boha, oslavujme Ho, radujme se z Něj… Užívej si Boha a Jeho království už v tomto věku! Boží království sice tady není v plnosti, ale je tady. Skrz Ducha Svatého můžeš zažívat dnes a denně radost a pokoj.

„Když se ho jednou farizeové zeptali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: „Boží království nepřichází zjevně. Nebude možné říci: ‚Je tu!‘ anebo: ‚Je tam.‘ Boží království už je přece mezi vámi!
Překlad 21. století, Lukáš 17,20-21

„V Božím království přece nejde o jídlo a pití, ale o spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém.“
Překlad 21. století, Římanům 14,17

Bůh Stvořitel
Bohů je všude mnoho. Nevěřící lidé, okultisté a falešní křesťané mají falešné bohy a podbohy, které různými způsoby uctívají. Nevěřící lidé mají za boha pýchu, peníze, kariéru, blahobyt… Okultisté mají za boha Budhu, Dalajlámu, horoskopy, okultní rituály… Falešní křesťané mají svého vytvořeného boha, kterému někdy říkají Kristus.

„Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“ Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!‘. Bude tam pláč a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven.“
Překlad 21. století, Lukáš 13,22-28

“A procházel městy a vesnicemi, učil a pokračoval v cestě do Jeruzaléma. Kdosi mu řekl: “Pane, je jen málo těch, kteří jsou zachraňováni?” On jim řekl: “Usilujte vejít úzkými dveřmi, neboť  mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni. V tu chvíli, když by hospodář vstal a zavřel dveře, a vy byste zůstali stát venku, začali tlouci na dveře a říkat: “Pane, otevři nám”, on vám odpoví: “Neznám vás a nevím, odkud jste.” Tehdy začnete říkat: “Jedli jsme před tebou i pili a na našich ulicích jsi učil.” A on vám řekne: “Neznám vás a nevím, odkud jste. Odstupte ode mne všichni činitelé nepravosti!” Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba a všechny proroky v Božím království, ale vás vyženou ven.”
ČSP, Lukáš 13,22-28

Falešný křesťanský bůh bývá nejčastěji vytvořen falešným křesťanským učením. Falešné křesťanské učení je nejčastěji vytvořeno „pravé křesťanské učení, biblický Bůh a něco k tomu“. Pokud si k pravému Bohu někdo něco přidává, ve skutečnosti pravého Boha nemá.

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Překlad 21. století, 2. Jan 9-11

Pro falešné křesťany je často falešný bůh rádoby křesťanské učení, rádoby křesťanské knihy… Pro římské katolíky je falešný bůh modlitba a předmět růženec. Takto bych mohl pokračovat dál a dál.

„Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové (a takových „bohů“ a „pánů“ je celá řada), pro nás je ale jen jediný Bůh – Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný Pán – Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 8,5-6

Pravý křesťané mají pravého Boha – Boha Stvořitele, který stvořil Nebe a Zemi. Bůh Stvořitel není ničím omezený, je věčný, nemá počátek ani konec. Bůh existoval vždycky.

„Dřív než se hory zrodily, dřív než jsi zplodil zem a svět, od věků navěky Bůh jsi ty!“
Překlad 21. století, Žalm 90,2

„Na počátku jsi, Pane, zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa. Ona pominou, ty budeš vždy“
Překlad 21. století, Židům 1, 10-11

„Každý dům přece někdo postavil a stavitelem všeho je Bůh.“
Překlad 21. století, Židům 3,4

Definice Boha ve zkratce (podle Bible): všudypřítomný, nejvyšší, všemocný, vševědoucí, všemoudrý, svrchovaný, dobrotivý, věrný, stálý, spravedlivý, milostivý, milosrdný, milující, odpouštějící. Zde ještě musím dodat, že Bůh je i trestající (Bůh soudce). Toto je pravý Bůh! Někteří křesťané zdůrazňují Boží lásku, ale zároveň účelově zakrývají Boha jeho trestajícího a soudce. Toto se děje mj. během evangelizací, kdy někteří křesťané káží spasení bez pokání (falešného boha). Stůjme v pravdě a milujme pravdu!

„Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce.“
Překlad 21. století, Židům 10,26-27

“Vám, svým přátelům, říkám: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom nemají, co by udělali víc. Ukážu vám, koho se máte bát: Bojte se Toho, který když zabije, má moc uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám, Toho se bojte.”
Překlad 21. století, Lukáš 12,4-5

“Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání – vždyť to je pro člověka vším. Bůh bude soudit vše, co se děje, i to skryté, ať už to bylo dobré anebo zlé.”
Překlad 21. století, Kazatel 12,13

„Hospodinovo poučení, synu, neodmítej, když tě napravuje, nezoufej. Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? Výchovou procházejí všichni; bez ní byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní.“
Překlad 21. století, Židům 12,5-8

Víte o tom, že existenci Boha Stvořitele lze dokázat?
Pokud člověk půjde do stvoření (do přírody) a bude přemýšlet, kde se to tady všechno vzalo, musí pochopit, že se to tady „nevyskytlo“, ale bylo účelově stvořeno. Já osobně sleduji stvoření s nekonečným obdivem a posvátnou úctou. Zpozorněte, pokud má někdo možnost a zároveň odmítání chodit do stvoření. Takový člověk na tom zpravidla není duchovně dobře.

„Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.“
Překlad 21. století, Římanům 1,20

Boží Trojice
Pokud se bavíme o Bohu Otci, musíme zmínit Trojjediného Boha (Boha Otce, Boha Ježíše Krista, Boha Ducha Svatého), kterého čím dál víc křesťanů odmítá. Bůh je jedna duchovní bytost, rozhodně se nejedná o tři (oddělené, samostatné) bytosti. Můžeme mezi nimi rozlišovat, ale v žádném případě je nemůžeme oddělovat!

Odmítači Boží Trojice hloupě argumentují tím, že papežský systém zmanipuloval všechny vydané Bible. Prosím vás, např. Bible Kralická je z dílny protestantů!

„Kdo jest, ješto přemáhá svět, jediné, kdož věří, že Ježíš jest Syn Boží? Toť jest ten, kterýž přišel vyznamenán jsa skrze vodu a krev, totiž Ježíš Kristus, ne u vodě toliko, ale u vodě a ve krvi. A Duch jest, jenž svědectví vydává, že Duch jest pravda. Nebo tři jsou, kteříž svědectví vydávají na nebi: Otec, Slovo, a Duch Svatý, a ti tři jedno jsou. A tři jsou, jenž svědectví vydávají na zemi: Duch, a Voda, a Krev, a ti tři jedno jsou.“
Kralická, 1. Jan 5, 5-8

Bůh Stvořitel je živý
Možná někdo věří v Boha, ale nebereme ho za živého. Křesťanství je nejen o víře, ale i o vztahu s živým Bohem. Možná někdo věří v Boha, ale s nemá s ním osobní, důvěrný vztah. Možná někdo věří v Boha, ale nevěří mu. Některé věci bereme výhradně vírou. Možná někdo věří v Boha, ale nezajímáme se o Jeho vůli. Pokud to tak někdo má, hřeší. Často se upínáme na stvořené, pomíjivé věci, které jdou ke zkáze. Tím odsunujeme Boha tzv. na druhou kolej. Tehdy nastupuje ďábel. Ďábel chce, aby člověk upřednostňoval „něco“ před Bohem. Ďábel chce, aby člověk měl falešné bohy, modly (čím více, tím lépe) a těmto bohům se klaněl (častým používáním telefonu, televize a internetu, nadměrným čtením křesťanské literatury – upřednostňování knih před Biblí…). Za všech okolností je potřeba mít Boha na prvním místě, ne nic stvořeného (věc, člověka, manželku/manžela, potomky, fyzické zdraví, vzdělání, kariéru, zabezpečení na důchod, problémy doma nebo v zaměstnání, starost o další den…). Upínání se na stvořené věci, to je žití pro tento život. Upni se k Bohu, mysli na nebeské věcí, miluj Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.

„Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, sešli se tam. Jeden z nich, znalec Zákona, se pak zeptal, aby ho vyzkoušel: „Mistře, které je největší přikázání v Zákoně?“
Ježíš mu řekl: „‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“
Překlad 21. století, Matouš 22,34-40

„Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden.“
Překlad 21. století, Matouš 10,37

„Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.“
Překlad 21. století, Deuteronomium 5,7-9

„On se ale odvrátil a řekl Petrovi: „Odstup ode mě, satane! Svádíš mě, protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské.“
Překlad 21. století, Matouš 16,23

Abys dobře vnímal Boha, je potřeba odpustit veškerou nepravost, milovat své nepřátele, žehnat jim…

„Vám, kteří slyšíte, však říkám: Milujte své nepřátele! Buďte dobří k těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají.“
Překlad 21. století, Lukáš 6,27-28

Dávej všechno Bohu – nic si nenechávej pro sebe. Poslouchej Boha, nejednej tělesně, nejednej na základě svévole, spoléhej se na Boha… Bůh má s tebou plán!

„Miluji tě, Hospodine, sílo má! Hospodin je má skála, tvrz, má záchrana! Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad.“
Překlad 21. století, Žalm 18,2-3

„Asa volal k Hospodinu, svému Bohu: „Hospodine, nikdo jiný nemůže pomoci slabému proti takové přesile. Pomoz nám, Hospodine, Bože náš! Na tebe spoléháme a ve tvém jménu čelíme této přesile. Hospodine, ty jsi náš Bůh; přece proti tobě neobstojí smrtelník!“
Překlad 21. století, 2. Letopisů 14,10

„Poslouchejte Boha jako jeho děti; nepoddávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti.“
Překlad 21. století, 1. Petr 1,14

Neboj se pozemské smrti. Nenech se manipulovat ďáblem, který drží lidi strachem ze smrti.

„Žít – to je pro mě Kristus, a umřít – to je zisk!“
Překlad 21. století, Filipským 1,21

Nežij pro tento život. Pravý křesťan má občanství v Nebi, ne tady na zemi. Pravý křesťan modlářsky neshromažďuje majetek a je dobrý správce Božího majetku. Pravý křesťan se těší Domů.

„my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista.“
Překlad 21. století, Filipským 3,20

„Milovaní, jsme tu jen cizinci a přistěhovalci,“
Překlad 21. století, 1. Petr 2,11

„Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 2,9

„Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Víte, kam jdu, a cestu znáte.“
Překlad 21. století, Jan 14,1-4

Závěr
Bůh Stvořitel je ten pravý Bůh a věčný život! Bohu jde o osobní vztah s tebou, ne o náboženství, náboženské obřady… Dnes a denně hledej Boha! Věnuj Bohu a Jeho slovu nejvyšší pozornost. Pokoř se před Všemohoucím Stvořitelem. Amen.

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás. Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme. Jak řekli někteří z vašich básníků: Jsme přece jeho rodina.“
Překlad 21. století, Jan 11,24-28

„Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,5

„Proto se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není. Vše viditelné je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 4,18

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení