Kázání našeho společenství

Pozor na lásku k penězům, chamtivost, mamon

Mnozí lidé podléhají satanu tím, že touží zbohatnout, chtějí se finančně zabezpečit, mít „jistotu“ na stáří atd. Problém je, že toto mají nad Ježíšem. V mnoha dnešních lidech spatřujeme chamtivost, touhu po penězích a majetku, lidé milují peníze. Toto bylo v lidech vždycky, není je to ale v zesílené podobě. To je znamení posledních časů!

Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.“
Překlad 21. století, 2. Timoteus 3,1-5

Lidi rádi slyší na satanova hesla (jeho návnady): bohatství, zbohatnout, tučné konto, zajištění, finanční jistota, doživotní renta, nevýhodnější spoření… Tito lidé si neuvědomují, že život nespočívá v hromadění majetku nebo rádoby jistotách.

„Tehdy všem řekl: „Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku.“
Překlad 21.století, Lukáš 12,15

Těmto satanovým návnadám podléhají i někteří křesťané. Vemte si, kolik křesťanů vydělává nemalé peníze na svých zážitcích z „pekla“, kde údajně v tomto věku mučí démoni hříšníky. Dneska kde kdo cestuje do Nebe nebo do pekla… Kolik křesťanů vydělává nemalé peníze na svém výkladu Písma – křesťanské knihy. Proč tito křesťané nešíří své knihy za výrobní náklady? Proč nedají své knihy zdarma ke stažení na internet (ve formátu PDF)? Může v tom být pýcha, chamtivost, touha zbohatnout, zabezpečit se… Vydělávat na evangeliu, to je špatná cesta.

Satan velice rád dává lidem moc, majetek, peníze, slávu… To proto, aby je svedl k hříchu. Málokdo si uvědomuje, že satan dává lidem to, co mu nepatří! Celý svět sice leží pod jeho mocí, ale pravda je taková, že on má pouze propůjčenou moc! Skutečným Bohem je Bůh Bible.

„Mé je stříbro a mé je zlato, praví Hospodin zástupů.“
Překlad 21.století, Ageus 2,8

„Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy.“
Překlad 21.století, Žalm 24,1–2

Satan dal peníze a moc antikristům, kteří chtějí plně ovládat naše životy. S pomocí satana a jeho démonů se jim to dost dobře daří. Dnešní lidé jsou ve velkém rozsahu manipulováni médii, z televize k nám hovoří nečistí duchové… Bible to předpověděla. Křesťané něco takového mají očekávat. Pokud něco takového vidíme, jásejme a těšme se Domů, neboť Ježíšův návrat je blízko.

„Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám“
Překlad 21.století, Zjevení 16,13

Chamtivost je hřích
Musíme si uvědomit, že chamtivost je modloslužba, tedy hřích. Z každé modloslužby by měl křesťan činit pokání, jinak neskončí dobře.

„Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království.“
Překlad 21.století, Efeským 5,5

„Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“
Překlad 21.století, Lukáš 12,15

Bohatství samo o sobě není závadné, ale…
Z předchozího by mohlo vyplynout, že bohatství je vždy závadné. Otázka je, co je být bohatý. Pro někoho znamená být bohatý, mít na kontě 50 000 korun, pro jiného to jsou miliony korun. To je různé. Pokud má někdo lásku k penězům, bude věčně nespokojen s tím, co má. Takový člověk, pokud bude mít k dispozici 50 000, okamžitě bude chtít víc, např. 100 000. Pokud bude mít 100 000, bude chtít 200 000 atd. Je to kolotoč, který se těžko zastavuje…

Bohatství samo o sobě není závadné, ovšem, pokud jsi ho získal legální cestou. Bohatství je závadné tehdy, když nás to nějakým způsobem zotročuje.

„Rychle nabyté jmění se rychle rozuteče, kdo shromažďuje po hrstkách, zbohatne.“
Překlad 21.století, Přísloví 13,11

Problém je, když máme lásku k penězům, majetku. Tací lidé jsou věčně nespokojení, nešťastní.  Láska k penězům jim zasťiňuje Boží přítomnost.

„Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.“
Překlad 21.století, 1. Timoteus 6,10

„Všechno smím“ – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 6,12

Lásku k penězům mohu mít i tehdy, když vydělávám průměrnou mzdu, důchod! To není o tom, že mám k dispozici miliony korun. Jak poznám, že mám lásku k penězům? Stává se pravidlem, že chci pořád víc a víc… Láska k penězům se také projevuje tím, že pravidelně pohrdáme lidmi (nebo se jim vysmíváme), kteří jsou chudí. To v praxi může pro „normálního“ člověka znamenat, že pohrdá bezdomovcem, kterého vidí někde na ulici (já mám v peněžence 500 korun a ty nemáš nic…).

Bohatství samo o sobě není závadné, je to ale velký svod k hříchu.

„Ježíš se ohlédl a řekl svým učedníkům: „Jak nesnadno vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“
Překlad 21.století, Marek 10,23

Písmo nás učí, že bohatí nemají být domýšliví, pyšní, mají dávat potřebným.

„Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, ať nejsou domýšliví. Ať nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání. Ať se věnují dobročinnosti, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří a dělí se s ostatními.“
Překlad 21. století, 1.Timoteus 6,17-18

Půjčky
Mnozí dnešní lidé žijí na dluh. A nejsou to jen lidé, jsou to i ty největší firmy, dokonce i státy! Například Amerika má nebývale vysoký státní dluh, který se neustále zvyšuje. Jedná se o naprosto šokující astronomická čísla! Amerika je největší dlužník světa a je zcela závislá na půjčkách (antikristových penězích). A není to samozřejmě jen Amerika… Je tady něco, co tady nikdy nebylo. V takovém rozsahu nikdy nedocházelo k půjčování peněz. Největší problém je, že hlavní antikristové ovládají centrální banky států (skrz lombardní, úrokové sazby atd.), čímž ovládají ekonomiky atd. V podezření je mj. rodina Rothschildů (dynastie židovských finančníků). Státy jsou nuceni půjčovat si na nespravedlivé sociální systémy (pro udržení míru), podporu falešného náboženství (katolicismus, islám…), na vyplácení důchodů atd.

Dnes je v Evropě tolik obchodů, obchodních center, jako nikdy v minulosti. Satan dal lidem blahobyt, a to je problém. Blahobyt je největším nepřítelem lidstva. Blahobyt je přímá cesta k hříchu. Satan dnešním (zmanipulovaným) lidem diktuje: „Chtěj všechno hned! Pořád nakupuj! Na co nemáš, na to si půjčíš!“ (pozn. od antikristů). Pokud tomuto někdo podléhá, má problém. S tím může souviset láska k penězům. Láska k penězům (chamtivost, mamon) může pro někoho být, že je zotročen půjčováním si peněz.

Bůh má rád poctivé a pracovité lidi
Určitě si máme poctivě vydělávat na živobytí, nemáme být líní. Veškeré podvody (např. levnější zboží bez účtenky, záměrné neřešení dluhů – neplacení závazků, záměrně neplacení zákonných poplatků atd.) máme striktně odmítat. Všichni víme, jak dopadl Jidáš…

„Bratři, muselo se naplnit, co v Písmu Davidovými ústy předpověděl Duch svatý o Jidášovi, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoli patřil mezi nás a měl podíl na této službě.“ (Jidáš za své špinavé peníze získal pole. Poté, co se oběsil, roztrhl se v půli a vyhřezly mu všechny vnitřnosti. Vědělo se o tom po celém Jeruzalémě, takže to pole dostalo v jejich řeči jméno Chakel-dama, totiž Krvavé pole.)“
Překlad 21.století, Skutky 1,16-19

Mějme v sobě pracovitost, přejícnost… Nic nikomu nezáviďme! Nezáviďme peníze, majetek, vizáž, duchovní dary…

„Když jsme ještě byli u vás, dali jsme vám přece toto pravidlo: Kdo nechce pracovat, ať nejí!“
Překlad 21.století, 2. Tesalonickým 3,10

„Dychtí, ale nic nemá duše pecivála, pracovitý člověk však jenom pokvete.“
Překlad 21.století, Přísloví 13,4

„Cesta lenocha trním zarůstá, stezka poctivých je ale dlážděná.“
Překlad 21.století, Přísloví 15,19

Multilevel marketing (MLM)
Skoro 100% lidí vstupuje do MLM kvůli penězům. Lidé jsou do tohoto systému nalákáni na vysoké příjmy, pasivní příjmy, doživotní renty atd. Skrz pozitivní myšlení se tady prý dají vydělat velké peníze. I když je MLM v rámci zákonů legální, pravda je taková, že je tento obchod založen na podvodu, manipulaci. Většina školících systémů MLM, je učení démonů. MLM mi v mnohém připomíná křesťanský proud Hnutí Víry. V Hnutí Víry, díky pozitivnímu myšlení (žiješ jako uzdravený, nepřipouštíš si nemoc, nevoláš k Bohu pro své uzdravení…), má dojít k prosperitě (uzdravení, finanční atd.). V MLM je to podobné – díky pozitivnímu myšlení se máte dostat k úspěchu, penězům… V Hnutí Víry se ve velkém vydělává na prodeji knih. V MLM je to stejné. Prodej motivačních pomůcek (knihy, CD, DVD…) a vstupenek na motivační semináře, je hlavní zdroj příjmu pro ty, kteří jsou na vrcholu té pyramidy. Lidi, kteří jsou zapojeni do MLM systémů desítky let, vám budou tvrdit, jak je to skvělý byznys, jak na tom vydělávají, jenže pravda je taková, že žijí ve lži – nevydělávají nic, často prodělávají. Ty lidi podléhají démonické sugesci. Podobně je to v Hnutí Víry, kde se tvrdí, že stačí přijmout uzdravení vírou (žiješ jako uzdravený, nepřipouštíš si nemoc, nevoláš k Bohu…), ale přitom u mnohých dlouhodobě uzdravení nepřichází (mají dlouhodobé problémy se zrakem – používají brýle, kazí se jim zuby, mají artrózu…). Ti lidé žijí v podvodu a vůbec si to nepřipouští. Jak v Hnutí Víry, tak i v MLM, se běžně praktikuje magické myšlení. Od Hnutí Víry i školících systémů v MLM určitě ruce pryč, neboť se jedná o učení démonů!

Nelze nezmínit Amway – největší firmu spadající pod MLM. Zakladatelé této firmy (jedná se o nejbohatší muže z MLM) si říkají křesťané – rádi vytahují verše z Bible s cílem získat prosperitu – bohatství, zdraví atd.. Toto praktikuje i lídr Amwaye v ČR. Tento člověk, podle jeho vlastních slov, vyznává v životě i v podnikání křesťanské principy, ovšem zároveň  potvrzuje, že praktikuje okultní nauky (např. telekineze – schopnost pouze pomocí vůle ovlivňovat objekty na fyzické úrovni). Okultní nauky lze pak spatřit v „jeho“ vzdělávacím systému.

Nespoléhej se na peníze, majetek
Určitě se nemáme spoléhat na peníze, úspory, majetek… Můžeme mít peníze, ale problém je, když se na to začneme spoléhat (máme to nad Ježíšem). Nemáme se spoléhat na nic stvořené. Spoléhej se na Boha!

„Kdo doufá v bohatství, takový padne, spravedliví ale jak poupě pokvetou.“
Překlad 21. století, Přísloví 11,28

Buď spokojený s tím, co máš
Buďme spokojeni s tím, co máme. Písmo nás učí, že máme být za všech okolností spokojeni, za všechno děkovat Bohu… Věčná nespokojenost je pro Boha ohavností.

„Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni.“
Překlad 21. století, 1.Timoteus 6,7-8

„Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem; naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje“
Překlad 21. století, Filipským 4,11–13

„Bože, dvojí věc od tebe žádám: nedávej mi ani bídu, ani bohatství. Dej mi jen to nutné k životu, abych se z přebytku nestal nevěrným, anebo abych z bídy nekradl“
Překlad 21. století, Přísloví 30,8-9

Máme dávat potřebným
Nehledě na to, jaké máme příjmy, máme dávat potřebným. Je potřeba se nechat vést Duchem, ne bezhlavě někam/někomu dávat peníze. Důležité je, aby člověk dával dobrovolně, ze srdce.

„Prodávejte svůj majetek a dávejte chudým. Pořiďte si měšce, které nezchátrají, nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepřijde a kde mol neničí. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.“
Překlad 21.století, Lukáš 12,33–34

„Tím vším jsem vám ukázal, že máme poctivě pracovat, pomáhat slabým a pamatovat na slova Pána Ježíše, který řekl: Požehnanější je dávat než dostávat.“
Překlad 21. století, Skutky 20,35

„Když si někdo žije dobře a vidí svého bratra v nouzi, ale odepře mu milosrdenství, jak v sobě může mít Boží lásku? Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky.“
Překlad 21. století, 1. Jan 3,17

Také nutno dodat, že se v prvé řadě máme postarat o svou rodinu…

„Prokazuj úctu osamělým vdovám. Pokud má vdova děti nebo vnuky, musejí se učit prokazovat zbožnost především vůči vlastní rodině a oplácet péči svým rodičům. Tak se to Bohu líbí. Skutečně opuštěná vdova spoléhá na Boha a dnem i nocí setrvává v prosbách a modlitbách. Ta, která si užívá, je ale mrtvá zaživa. Také toto jim klaď na srdce, ať jsou bezúhonné. Kdo se nestará o své blízké, a zvláště o vlastní rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřící.
Překlad 21. století, 1. Timoteus 5,3-8

Závěr
Je potřeba si pravdivě odpovědět na otázku: Proč žijeme? Náplní našeho života by mělo být hledání Boha, chtít Ho poznávat, mít s Ním vztah. To jsou hlavní důvody, proč člověk žije.

Chceš být bohatý? Chceš se bez Boha zabezpečit na stáří? Žiješ hlavně pro tento život? Nežiješ náhodou „teď“? Pokud ano, máš problém.

„Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí.“
Překlad 21. století, Korintským 15,19

Hromadíš si poklady (úspory, majetek) tady na zemi? Jsi ubohý, nuzný…

„Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.“
Překlad 21.století, Matouš 6, 19-21

„Nenič se honbou za bohatstvím, měj rozum a rychle přestaň s tím. Jen je zahlédneš, bohatství už tu není, roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí!“
Překlad 21.století, Přísloví 23,4

„Z lůna své matky vyšel nahý a stejně, jak přišel, zase odchází – vůbec nic si s sebou neodnese přes všechno svoje pachtění.“
Překlad 21.století, Kazatel 5,14

Musíme si uvědomit, že jsme na tomto světě pouze z Boží milosti. Čas, který nám Bůh dal, máme využívat pro dobré věci. Co jsou dobré věci? V to tě usvědčuje Duch Boží…

„Proto se nestrachuj, když někdo bohatne ani když jeho dům slavně vzmáhá se. Až zemře, nic s sebou nepobere, jeho nádhera s ním dolů nepůjde.“
Překlad 21.století, Žalm 49,17-18

„A teď vy, kdo říkáte: „Dnes nebo zítra se vypravíme do tamtoho města. Strávíme tam rok a vyděláme si obchodem“ – vy přece ani nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Nic než pára. Na chvilku se ukáže a pak mizí. Raději máte říci: „Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono.“ Vy se ale chlubíte ve své namyšlenosti. Všechno takové chlubení je zlé. Když někdo umí jednat správně, ale nejedná, je to hřích.“
Překlad 21.století, Jakub 4,13-17

Nemáme si zakládat na ničem stvořeném. Posedlost majetkem (chtít větší a větší úspory, dražší dům…) nás vzdaluje od Boha. Pokud to tak někdo má, uhašuje Ducha a nedovoluje Bohu, aby vládl jeho životu. Buď budeme zanedbávat majetek a žít pro Boha, nebo nám bude vládnou mamon (posedlost rozmnožování jmění, lakota, hamižnost, hamounění) a budeme zanedbávat Boha. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu! Na to velký pozor. Amen.

„Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.“
Překlad 21.století, Matouš 6,24

„Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i penězům.“
Překlad 21.století, Lukáš 16,13

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení