Kázání našeho společenství

Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 11. část

Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 11. část

124. Máme rozlišovat duchy. Ne každý duch je od Boha! Například Daniel Kolenda vydává démonické projevy za projevy Ducha  svatého. Podle bratra  Daniela vypadá projev Ducha svatého jako „výbuch bomby“ (křičení a srážení lidí, létající židle…). Podívejte se na  video, kde o tomto Daniel hovoří/káže. Je důležité mít rozpoznání duchů. Modleme se tedy za rozlišování duchů.

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha.“
Překlad 21. století, 1.Jan 4,1

„Nejmilejší, ne každému duchu věřte, ale zkušujte duchů, jsou-li z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli na svět.“
Kralická, 1.Jan 4,1

125. Rozlišujte, co se líbí Pánu. Modlete se za to, ať vždycky víte, co se líbí Bohu. Neúčastněte se neplodných skutků tmy a nemějte na nich účast . Raději takové věci odhalujte! Máme odhalovat křesťanské organizace, kde se káže falešné evangelium. Máme odhalovat křesťanské organizace, které vytvářejí své vlastní zákony – nebiblická pravidla (požadují dlouhodobé vyučování před křtem na odpuštění hříchů…). Máme odhalovat falešné učitele. Máme na tyto věci upozorňovat. Což činíme.

„Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte. Vždyť o tom, čeho se potají dopouštějí, je hanba i jen mluvit. Všechno, co je vystaveno světlu, však vychází najevo a všechno, co vychází najevo, se stává jasným. Proto se říká: „Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!“
Překlad 21. století, Efeským 5,10-14

„O to stojíce, což by se dobře líbilo Pánu.  A neobcujte s skutky neužitečnými tmy, ale raději je trescete.  Nebo což se tajně děje od nich, mrzko jest o tom i mluviti.  Všecko pak, což bývá trestáno, od světla bývá zjeveno; nebo to, což všecko zjevuje, světlo jest.  Protož praví: Probuď se ty, jenž spíš, a vstaň z mrtvých, a zasvítíť se tobě Kristus.“
Kralická, Efeským 5,10-14

126. Každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Nebuď otrokem hříchu.  Odhaluj pasti satana, čiň pokání, posvěcuje se…

„Ježíš jim odpověděl: Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu.“
Překlad 21. století, Jan 8,34

„Odpověděl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám: Že každý, kdož činí hřích, služebník jest hřícha.“
Překlad 21. století, Jan 8,34

127. Pokud Boha prosíme podle jeho vůle, slyší nás. Modleme se za rozpoznávání Boží vůle – ať víme, co je Boží vůle (ne naše nereálná tužba).

„Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás. A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to, oč jsme jej prosili, dostáváme.“
Překlad 21. století, 1.Jan 5,14-15

„A totoť jest to smělé doufání, kteréž máme k němu, že začež bychom koli prosili podle vůle jeho, slyší nás.  A kdyžť víme, že nás slyší, prosili-li bychom zač, tedyť víme, že máme některé prosby naplněné, kteréž jsme předkládali jemu.“
Kralická, 1.Jan 5,14-15

128. Víra je podstata věcí, v něž doufáme. Víra je velmi důležitá! Na víře stojí učení Hnutí Víry (falešné učení Antikrista). Kazatelé spadající pod Hnutí Víry učí (dostávám od nich i emaily), že jen díky své víře můžeš být uzdraven – pokud nepřichází uzdravení, máš malou víru (ty jsi jediným viníkem svého neuzdravení). To je naprostá ignorace Boží vůle – rouhání!

„Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme. Díky ní naši předkové došli u Boha uznání. Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme, nevzniklo z ničeho viditelného.“
Překlad 21. století, Židům 11,1-3

„Víra pak jest nadějných věcí podstata, a důvod neviditelných. Pro ni zajisté svědectví došli předkové. Věrou rozumíme, že učiněni jsou věkové slovem Božím, takže z ničeho jest to, což vidíme, učiněno.“
Kralická, Židům 11,1-3

129. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.

„Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.“
Překlad 21. století, Jan 4,24

„Bůh duch jest, a ti, kteříž se jemu modlí, v duchu a v pravdě musejí se modliti.“
Kralická, Jan 4,24

130. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Díky Bohu známe pravdu o tom, že za vším stvořeným stojí Bůh. Milujme a hledejme pravdu. Odhalujme lži/polopravdy, které satan s oblibou vměšuje do evangelia. Pozor na oblíbený satanův mix – 95% a 5 % lži! Pravda musí jedním z hlavních pilířů křesťanského života!

„Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“
Překlad 21. století, Jan 8,32

„A poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí.“
Kralická, Jan 8,32

Pokud nebudeš milovat pravdu, Bůh tě může vydat napospas bludu. V následujícím verši je řeč o člověku (falešný prorok – Zjevení 19,20-21), který bude na konci tohoto věku masivně klamat křesťany.

„A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás, nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha! Nevzpomínáte si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás? Víte, co mu dosud brání – smí se totiž objevit až v daný čas. Tajemství této bezbožnosti už ale působí; čeká jen na to, až zmizí ta překážka. Až se pak objeví ten bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži.“
Překlad 21. století, 2. Tesalonickým 2,1-11

„A ta šelma byla zajata a s ní ten falešný prorok, který před ní dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou a ostatní pobil meč vycházející z úst Toho, který seděl na koni.“
Překlad 21. století, Zjevení 19,20-21

131. Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. V této souvislosti jsme upozorňováni na to, že evangelium je jen jedno. Pozor  tedy na falzifikáty! Světoznámý evangelista Benny Hinn hovoří o devíti osobách v Boží Trojici, video zde. Hinn věří, že přítomné Boží požehnání přetrvává v hrobech. Benny Hinn pravidelně navštěvuje hrob Kathryn Kuhlmanové (1907-1976), která ho podle jeho slov seznámila s Duchem svatým, kde „nasává“ moc Ducha svatého. Totéž se děje ve světoznámém křesťanském sboru Bethel Church.

Bethel – Beni Johnson (manželka hlavního pastrora Billa Johnsona)
Bethel Beni Johnson
Beni Johnson (manželka hlavního pastora) leží na hrobu C.S. Lewisa a „nasává“ jeho pomazání

Z Bethelu (bývalý pastor) pochází Ben Fitzgerald, ředitel společnosti GODfest Ministries Inc. (právnická osoba z USA), která pořádá křesťanský festival Awakening Europe. Bratr Ben též chodí „nasávat“ pomazání z hrobů zemřelých křesťanů (kazatelů), foto/video zde.

„Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. Nenechte se unášet všelijakým podivným učením.“
Překlad 21. století, Židům 13,8-9

„Ježíš Kristus jest včera i dnes, tentýž i na věky. Učením rozličným a cizím nedejte se točiti.“
Kralická, Židům 13,8-9

132. Odplatu za hřích dává Bůh, ne člověk. Proto se tím řiďme.

„Víme přece, kdo řekl: Má je pomsta, já zjednám odplatu, a dodal: Hospodin bude soudit svůj lid. Jak hrozné je upadnout do rukou živého Boha!“
Překlad 21. století, Židům 10,30-31

„Známeť zajisté toho, jenž řekl: Mně pomsta, já odplatím, praví Pán. A opět: Pán souditi bude lid svůj. Hroznéť jest upadnouti v ruce Boha živého.“
Kralická, Židům 10,30-31

133. Máme se ve všem spoléhat na Boha a držet se Jeho cesty. Nespoléhej se na lidi, křesťanskou literaturu, videa na internetu, televizi…! Všechno si ověřuj v Písmu!

„Tak praví Hospodin: „Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina.
Bible, překlad 21. století, Jeremiáš 17,5

„Takto praví Hospodin: Zlořečený ten muž, kterýž doufá v člověka, a kterýž klade tělo za rámě své, od Hospodina pak odstupuje srdce jeho.“
Kralická, Jeremiáš 17,5

„Spoléhej na Hospodina a drž se jeho cesty. On tě povýší, abys obdržel zemi, ničemy ale vymýtí, uvidíš!“
Překlad 21. století, Žalm 37,34

„Očekávejž tedy na Hospodina, a ostříhej cesty jeho, a on tě povýší, abys dědičně obdržel zemi, z níž že vykořeněni budou bezbožníci, uhlédáš.“
Kralická, Žalm 37,34

Z předchozího verše je též patrné, že svatí budou soudit svět.

„Jak se někdo z vás odvažuje, když má s někým spor, soudit se před nespravedlivými, a ne před svatými? Copak nevíte, že svatí budou soudit svět? Když máte jednou soudit svět, to nejste schopní rozsoudit takové maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděly? Čím spíše běžné životní záležitosti!“
Překlad 21. století, 1.Korintským 6,1-3

„Smí někdo z vás, maje při s druhým, souditi se před nepravými, a ne raději před svatými? Nevíte-liž, že svatí svět souditi budou? I poněvadž od vás souzen býti má svět, kterakž tedy nehodni jste těch nejmenších věcí rozsuzovati? Zdaliž nevíte, že anděly souditi budeme? Co pak tyto časné věci?“
Kralická, 1.Korintským 6,1-3

Závěr

Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 11. část

124. Máme rozlišovat duchy. Ne každý duch je od Boha!
125. Rozlišujte, co se líbí Pánu.
126. Každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu.
127. Pokud Boha prosíme podle jeho vůle, slyší nás.
128. Víra je podstata věcí, v něž doufáme.
129. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.
130. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.
131. Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. V této souvislosti jsme upozorňováni na to, že evangelium je jen jedno. Pozor tedy na falzifikáty!
132. Odplatu za hřích dává Bůh, ne člověk. Proto se tím řiďme.
133. Máme se ve všem spoléhat na Boha a držet se Jeho cesty.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení