Kázání našeho společenství

Pozor na církve, kde není dovoleno myslet

Dejte si velký pozor na církve, kde není dovoleno myslet, mít vlastní názor, mít vlastní výklad Písma.

Některé církevní organizace mají učení, o kterém nesmí členové těchto organizací pochybovat. Některé církevní organizace (vedení těchto církví) tvrdí, že jen jejich učení je to správné a neomylné (všechny ostatní církve jsou mimo…). Na tyto církevní organizace si dejte velký pozor! Je vysoce podezřelé, když nějaká církev nebo konkrétní křesťan pořád akcentuje, že jeho učení je od začátku až do konce neomylné. Absolutní pravda není u žádného člověka, ale u Boha. Pokud se při výkladu Písma spoléháš na nějakého člověka, nacházíš se ve velkém problému (můžeš mít problém s Bohem). Poslouchej kázání křesťanských učitelů, ale ověř si, zda jsou ve všech bodech pravdivá – satan dá málokdy stoprocentní lež. Můžeme se od sebe učit, je ale potřeba rozsuzovat, ověřovat si všechno v Písmu, u Boha. Nenechte se ovlivňovat lidmi, ale Bohem. Je potřeba myslet na to, že každý „jedeme“ sami za sebe!

„Tak praví Hospodin: Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 17,5

Pozor na filozofii, humanismus
Někteří křesťanští učitelé do svého vyučování vtěsnávají filozofii. Filozofie je učení démonů, které vytváří vlastní pravdu (iluzi, klamnou křesťanskou fikci). Filozof je člověk, který se spoléhá na vlastní rozum, sílu (podobně jako v Hnutí víry). Filozofie je neslučitelná s křesťanstvím.

„Toto říkám, aby vás nikdo neklamal přesvědčivými řečmi. Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu.“
Překlad 21. století, Koloským 2,4 a 8

Pozor také na humanismus. Humanismus je snaha vytvořit si nové lidské zákony, lepší než Boží zákony. Je to učení démonů. Za humanismem se ukrývají antikristové, kteří se skrz nadnárodní korporace vydávají jako spasitelé světa.

Pýcha
Někteří vůdci křesťanských organizací jsou pyšní. Pýcha vždycky vede ke hříchu (a hřích do „pekla“). Tito křesťané si myslí, že jsou něco víc, než ostatní. Tito lidé důrazně (bez pokory) všem vnucují své učení, názory, výklady Písma… Pozor na kazatele, kteří často zdůrazňují, jak máte myslet!

„Ale vy nebývejte nazýváni mistři; nebo jeden jest Mistr váš, totiž Kristus, vy pak všickni bratří jste.“
Kralická, Matouš 23,8

Sektářské praktiky
Ať se nám to líbí nebo ne, některé církevní organizace nesou znaky sekty, což ale ještě nemusí znamenat, že se jedná o sekty v pravém slova smyslu.  Jak poznám, že církev nese znaky sekty?

1. Má svého hlavního vůdce (pastor, kazatel), kterému se všichni členové bez podmínek podřizují (on má vždycky a ve všem pravdu, o které není možné diskutovat). Zpravidla jde o charismatického člověka, evangelistu prosperity (finanční prosperita, prosperita v uzdravení), který vymáhá tzv. „desátky“ (ignoruje, že všechny peníze musí být dávány výhradně ze srdce, ne z donucení nebo doporučení – 2.Korintským 9,7), zpeněžuje evangelium (křesťanská literatura apod.). Takový člověk se zpravidla chová, jakoby mu církev patřila.
2. Je zde dovoleno myslet, ale výhradně stejně (nesvobodné, řízené myšlení). Pokud by měl někdo jiný názor, výklad Písma, je zavrhován. Pozor na to, když kazatel říká: „Naše učení je takové…, jiný názor se nepřipouští!“. Pokud takovému jednání podlehneš, staneš se součástí „tupého stáda“!
3. Vidíme zde znaky elitářství, vyvolenosti – jen naše církev je ta pravá, Bohem vyvolená apod.
4. Vůdce církve (jeho učení) cílevědomě buduje ve svých členech představu nebezpečného nepřítele, který může mít např. podobu jiných církví nebo konkrétních křesťanů.
5. Vyžaduje kompletní příslušnost. Členové nesmí navštěvovat jiné církve, musí striktně dodržovat docházku na shromáždění apod.
6. Křtí se do církve. Po dlouhodobém vyučování je před vodním křtem na odpuštění hříchů vyžadován slib, že budete každý měsíc platit „desátky“, že budete pravidelně docházet na shromáždění, že se budete dobře starat o své tělo… Jde vlastně o vydírání, protože bez tohoto slibu by nedošlo ke křtu.

„Slýchali jste také, že předkům bylo řečeno: ‚Nebudeš křivě přísahat‘ a ‚Své sliby Hospodinu splň.‘ Já vám však říkám, abyste vůbec nepřísahali, ani při nebi, protože to je Boží trůn, ani při zemi, protože to je podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože to je město toho velikého Krále. Nepřísahej ani na svou hlavu. Nemůžeš přece jediný svůj vlas udělat bílým nebo černým. Ať je tedy vaše slovo ‚Ano‘ ano a ‚Ne‘ ne. Co je nad to, je od Zlého.“
Překlad 21. století, Matouš 5, 33-37

Atd.

Je potřeba myslet na to, že křesťan, který bezmezně poslouchá příkazy nějaké církve, kazatele a nedovolí si myslet (mít vlastní názor), je na špatné cestě.

Vodní křty na odpuštění hříchů  – pozor na falešné učitele
Někteří pastoři se považují za „vyvolené“ a učí (praktikují), že křtít (vodní křest na odpuštění hříchů) mohou jen oni, případně několik málo „vyvolených“.  To je naprosto nebiblické učení. Pokud toto někdo vyučuje/praktikuje, měl by okamžitě činit pokání.

„A přistoupiv Ježíš, mluvil jim, řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého, Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Amen.“
Kralická, Matouš 28,18-20

Některé církve před křtem požadují dlouhodobé vyučování Bible, což je také nebiblické. V Bibli není jediný záznam o tom, že by se s křtem otálelo! V Bibli nikde nenaleznete, že by mělo před křtem proběhnout dlouhodobé vyučování (měsíce, roky). Určitě je nutné člověka poučit, zeptat se ho, zda přijal Ježíše Krista za Pána a Spasitele, zda činil pokání, atd.

„Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí. Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách.“
Překlad 21. století, Skutky 2,41-42

Bůh musí být vždycky na prvním místě
Jako křesťané máme mít osobní poznání Boha, věrnost a poslušnost k Bohu. V prvé řadě máme dělat to, co po nás chce Bůh. Musíme si uvědomit, že nad každým křesťanem je Ježíš Kristus, který musí mít poslední slovo. Jako křesťané si musíme pořád uvědomovat, že máme osobní odpovědnost Bohu, ne člověku! Pokud si myslíš, že u Božího soudu na obhajobu svého hříchu řekneš, že tohle říkal/učil tvůj pastor, žiješ v bludu. Písmo nás jasně učí, že si máme všechno ověřovat.

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,21-22

„Běda vám, když o vás budou všichni lidé mluvit dobře. Stejně se totiž chovali jejich otcové k falešným prorokům.“
Překlad 21. století, Lukáš 6,26

Nemám chodit do církve?
Křesťané se mají sdružovat, společná shromáždění věřících lidí jsou velmi důležitá! O tom v tomto kázání není řeč, je zde řeč o problematických církvích.

„Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den. “
Překlad 21. století, Židům 10,24-25

„Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed shromáždění tě budu velebit“
Překlad 21. století, Žalm 22,23

Modlitby a posty
Modleme a postěme se za církve, kde není dovoleno myslet, kde se vyučuje nebiblicky… Modleme za Adventisty sedmého dne, kteří mají nebiblické učení v tom, že svěcení Soboty (více článek Význam Soboty (Šabatu)) je nutností pro spásu spolu s vírou v Ježíše Krista. Adventisté ignorují biblický fakt, že jsme spaseni milostí skrze víru samotnou! Mnoho Adventistů hřeší tím, že káže/vyučuje evangelium s tím, že Sobota se musí dodržovat. Jehovisté zase popírají Ježíšovo Božství.

Závěr
Jako křesťané máme respektovat kazatele, starší… Máme ale také nesouhlasit, napomínat a odmítat nebiblické učení. Na prvním místě musíme respektovat (poslouchat) Boha, ne lidi. Musíme si uvědomit, že pouze Bůh má právo mluvit do všech oblastí našeho života. V církevní organizaci má být pokoj, láska, porozumění, úcta k autoritám… Pokud je v nějaké církevní organizaci autoritářství, nepokoj, fanatismus, sektářské praktiky… není to od Boha, ale od satana a jeho démonů. Problém může být v tom, že se vedení těchto církví nenechává kontrolovat na démonické obsazení (Může mít křesťan démona? Ano!).

Nemáš náhodou křesťanského vůdce, kterému se plně oddáváš a bez podmínek mu podléháš? Nepodléháš vůdci, kterého na slovo posloucháš? Pokud ano, můžeš mít problém se spasením! Může se jednat o modloslužbu (modla může být i člověk). Je potřeba myslet na to, že ne člověk, ale Bůh dává vzrůst.

„Kdo je vůbec Apollos? Kdo je Pavel? Služebníci, skrze něž jste uvěřili, a to každý, jak mu dal Pán. Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale vzrůst vám dal Bůh. Vůbec nejde o to, kdo sází, ani o to, kdo zalévá, ale o to, že Bůh dává vzrůst. Ten, kdo sází, a ten, kdo zalévá, jsou jedno; každý však dostane svou vlastní odplatu za svou vlastní práci.“
Překlad 21. století, 1.Korinstkým 3,5-8

Je potřeba myslet i na to, že se máme chtít zalíbit Bohu, ne lidem.

„Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co už děláte – žijte tak, abyste se líbili Bohu.“
Překlad 21. století, 1.Tesalonickým 4,1

„Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník! “
Překlad 21. století, Galatským 1,10

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení