Kázání našeho společenství

Co Bible říká o penězích a majetku

Kázání ze dne 29.4.2017:

Pokud se podíváme na začátek Bible (Genesis), tak zjistíme, že všechno, co se nachází na této Zemi, patří Bohu (protože to stvořil). Stvořitel má na tyto věci absolutní nárok. Na všechny domy, auta, peníze, lidi… Lidi jsou jen správci Jeho majetku.

„Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy.“
Bible, Žalm 24,1–2

„Mé je stříbro a mé je zlato, praví Hospodin zástupů“
Bible, Ageus, 2,8

Možná někdo namítne, že např. auto vyrobil člověk, i dům. Ano, ale Bůh stvořil člověka, stvořil jeho rozum a um. Bez Boha by člověk nebyl schopen vyrobit auto ani postavit dům.

Je důležité mít Boha na prvním místě, vždyť jsme si na tento svět nic nepřinesli a nic si také neodneseme…

„Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme“
Bible, 1. Timoteus 6,7

Bůh nedělá rozdíly mezi lidmi. Stejně miluje boháče i chudáka. Boháč rozhodně není něco víc, než prostý člověk…

„Boháč a chudák mají společné jedno: Stvořitelem obou je Hospodin.“
Bible, Přísloví 22,2

Bohatství pomine…

„Nenič se honbou za bohatstvím, měj rozum a rychle přestaň s tím. Jen je zahlédneš, bohatství už tu není, roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí!“
Bible, Přísloví 23,4-5

Bůh nám říká, jak máme používat svěřené bohatství

Bohatství nemáme získávat podvodem…

„Rychle nabyté jmění se rychle rozuteče, kdo shromažďuje po hrstkách, zbohatne.“
Bible, Přísloví 13,11

Dokonce jsme upozorňováni na to, že pokud se budeme honit za penězi, stane se to posedlostí a začneme používat nepoctivých prostředků…

„Kdo však touží po bohatství, brzy v honbě za penězi začne používat nepoctivých prostředků, které si ho osedlají a nakonec strhnou do zkázy.“
Bible, 1. Timoteous 6,9

Nemáme být líní, nemáme se bát práce, neboť poctivá práce přináší to pravé bohatství…

„Líné dlaně přivedou na mizinu, pilné ruce přinášejí bohatství.“
Bible, Přísloví 10,4

Máme pracovat, nemáme být líní, neboť Kdo nechce pracovat, ať nejí…

„Když jsme ještě byli u vás, dali jsme vám přece toto pravidlo: Kdo nechce pracovat, ať nejí“
2. Tesalonickým 3,10

Lenoši mají problematický život…

„Cesta lenocha trním zarůstá, stezka poctivých je ale dlážděná.“
Bible, Přísloví 15,19

Pracovitým lidem se vede dobře…

„Dychtí, ale nic nemá duše pecivála, pracovitý člověk však jenom pokvete.“
Přísloví 13,4

Nemáme dychtit po velkém bohatství…

„Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků,“
Bible, Žalmy 37,16

Pokud budeme hříšníci, žádného štěstí se nedočkáme…

„Hříšníky stíhá neštěstí, spravedlivým je štěstí odměnou.“
Bible, Přísloví 13,21

Peníze
Peníze rozhodně závadné nejsou, ale láska k penězům plodí zlo…

„Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka. Ty ale jako Boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. Bojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němuž jsi povolán a k němuž ses přihlásil jasným vyznáním před mnoha svědky.“
Bible (Překlad 21. století), 1. Timoteous 6,10-12

„Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům; a někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili mnoho bolestí.“
Bible (Studijní překlad), 1. Timoteous 6,10

Není to nespravedlivé?

Jak je možné, že někteří lidé jsou velcí hříšníci a přesto mají velkého bohatství? Často lidem dává bohatství satan. Satan dá lidem peníze, úspěch, slávu… To všechno je ale jen zdánlivé a za jedním účelem – má to být nástroj, aby dotyčný šel po široké cestě (do pekla).

Jak používat Boží bohatství
Boží bohatství má sloužit k evangelizaci. Za svěřené peníze máme kupovat evangelizační prostředky (Bible, letáčky apod.). Naše auta mají sloužit Bohu tím, že budeme jezdit s nimi za lidmi a evangelizovat je. Auta také mohou sloužit k odvozu lidí na kázání.

Máme pomáhat svým sourozencům v Kristu když jsou v nouzi…

„Když si někdo žije dobře a vidí svého bratra v nouzi, ale odepře mu milosrdenství, jak v sobě může mít Boží lásku? Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky.“
Bible, 1. Jan 3,17

Máme se také postarat o svou rodinu…

„Prokazuj úctu osamělým vdovám. Pokud má vdova děti nebo vnuky, musejí se učit prokazovat zbožnost především vůči vlastní rodině a oplácet péči svým rodičům. Tak se to Bohu líbí. Skutečně opuštěná vdova spoléhá na Boha a dnem i nocí setrvává v prosbách a modlitbách. Ta, která si užívá, je ale mrtvá zaživa. Také toto jim klaď na srdce, ať jsou bezúhonné. Kdo se nestará o své blízké, a zvláště o vlastní rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřící.“
Bible, 1. Timoteus 5,3-8

Máme milovat své nepřátelé a máme jim půjčovat peníze a věci…

„Půjčujete-li těm, od nichž očekáváte, že vám to vrátí, jaká je to zásluha? I hříšníci půjčují hříšníkům, aby totéž dostali zpět. Vy však milujte své nepřátele a buďte k nim dobří; půjčujte a neočekávejte nic zpět.“
Bible, Lukáš 6,34-35

Je potřeba upozornit na to, že bohatství může pokřivit náš postoj k materiálním věcem…

„Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“
Bible, Lukáš 12,15

Mysleme na to, že bázeň před Bohem je důležitější, než veliké bohatství…

„Lepší je málo s úctou k Hospodinu než velké poklady s neklidem.“
Bible, Přísloví 15,16

Bohatství svádí ke hříchu
Bohatství samo o sobě není závadné, ale často svádí ke hříchu. Moudrý člověk nežádá velké bohatství v podobě peněz.

„Bože, dvojí věc od tebe žádám: nedávej mi ani bídu, ani bohatství. Dej mi jen to nutné k životu, abych se z přebytku nestal nevěrným, anebo abych z bídy nekradl“
Bible, Přísloví 30,8-9

Biblický pohled na bohatství
Pojďme se podívat na biblický pohled bohatství…

„Bohatý jen těžko vejde do nebeského království“
Bible, Matouš 19,23

Nyní následují zajímavé verše, které upozorňují na nesmysl shromažďovat majetek. Tato pasáž hovoří i o posledních dnech – před druhým příchodem Ježíše. Z těchto veršů je patrné, že bude hodně bohatých lidí a bude kapitalismus. Nenasytné boháče bude čekat peklo – peklo tady na Zemi…

„A teď vy, boháči – plačte a naříkejte nad bídami, jež vás čekají. Vaše bohatství je shnilé, šaty vám sežrali moli, vaše zlato a stříbro zrezivělo. Ta rez bude svědčit proti vám a stráví vaše těla jako oheň. Nahromadili jste si poklad pro poslední dny! Slyšíte? To křičí mzda, kterou jste odepřeli dělníkům, kteří dřeli na vašich polích! Volání ženců došlo sluchu Hospodina zástupů! Žili jste na zemi v rozkoši a v požitcích; vykrmili jste se ke dni porážky!“
Bible, Jakub 5,1-5

To, že je někdo bohatý, ještě neznamená, že  se nemůže stát občanem Božího království. Ježíš hovoří o tom, že je to těžké, ale ne nemožné…

„Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim: ‚Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!‘ Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl: ‚Dítky, jak těžké je vejít do království Božího! Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království.'“
Bible, Marek 10,23-25

Podobentsví o lhostejném boháčovi a chudém Lazarovi…

„Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do purpuru a kmentu a každého dne skvěle hodoval. Byl také jeden žebrák jménem Lazar, který ležel u jeho vrat plný vředů a toužil se najíst aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce i psi přicházeli a lízali mu vředy. Jednoho dne ten žebrák zemřel a andělé ho odnesli do Abrahamova náručí. Zemřel i onen boháč a byl pohřben.
Když v pekle pozvedl v mukách oči, spatřil v dálce Abrahama a Lazara v jeho náručí. Otče Abrahame,‘ zvolal boháč, ‚smiluj se nade mnou! Pošli Lazara, ať smočí koneček prstu ve vodě a svlaží mi jazyk, vždyť tu v tom plameni hrozně trpím!
Synu,‘ odpověděl Abraham, ‚vzpomeň si, že sis v životě užil dobrých věcí, tak jako Lazar zlých. Teď ho tedy čeká potěšení, ale tebe trápení. Navíc mezi námi a vámi zeje veliká propast, aby ti, kdo by si přáli přejít odsud k vám nebo se snažili dostat odtamtud k nám, nemohli.‘
On na to řekl: ‚Prosím tě, otče, pošli ho tedy do mého otcovského domu. Mám pět bratrů – ať je varuje, aby i oni nepřišli do tohoto místa muk!‘
Mají Mojžíše a Proroky,‘ řekl Abraham. ‚Ať poslouchají je!
To ne, otče Abrahame,‘ boháč na to. ‚Kdyby k nim ale přišel někdo z mrtvých, činili by pokání.
On mu ale řekl: Když neposlouchají Mojžíše a Proroky, nepřesvědčí je, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.“
Bible, Lukáš 16,19-31

Je dobré umět žít nouzi i hojnosti. Apoštol Pavel zažil nouzi i hojnost…

„Umím žít v odříkání i blahobytu, když se stůl prohýbá i když nemám co do úst. Ke všemu mám sílu, Kristus mi ji dává.“
Bible, Filipským 4,12-13

Závěr
Z výše uvedené je patrné, že za peníze nelze koupit spasení ani víru. Za peníze lze koupit pouze pomíjivé a nehodnotné věci, které tady po nás zůstanou.

Peníze rozhodně nemohou nahradit víru v Boha…

„Hospodin řekl: ‚Ať se moudrý nepyšní svou moudrostí a silák nevychvaluje svou sílu. Ani boháč ať se nechvástá svým bohatstvím. Chce-li se někdo něčím honosit, ať se chlubí tím, že mne zná a chápe skutečnost, že já jsem Hospodin a že se všemi obyvateli země jednám laskavě, čestně a spravedlivě. Neboť jedině v tom jako Bůh nalézám potěšení.'“
Bible, Jeremjáš 9,22-23

Lidi se mylně domnívají, že bohatství je to nejdůležitější – mnoho lidí má peníze jako životní prioritu. Mnoho lidí se spoléhá jen na majetek, moc a postavení. Bohatství u bezbožných lidí často vede k aroganci, sebestřednosti, pohrdání lidmi… Bohatství těmto lidem dává falešný pocit jistoty, falešný pocit důležitosti a nadřazenosti. Bohatství spojené s mocí, to je vražedná kombinace. I když je to s tím spojené.  To je kombinace, která vede bezbožné lidi do pekla.

„Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.“
Bible, Matouš 6,24

Mysleme na to, že Bůh nám dává materiální požehnání a buďme Mu za to vděční. Pořád Mu za to děkujme.

„Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on.“
Bile, Deuteronomium 8,18

Je potřeba si uvědomit, že bohatství nejsou jen domy a peníze. Existuje tady i nehmotné bohatství, které nám dává Bůh. Nazval bych to pozitivní bohatství. Je to bohatství ve formě schopností, inteligence, moudrosti, harmonických vztahů, atd.

Úplný závěr
Na úplný závěr bych chtěl zmínit ještě jeden verš:

„Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“
Bible, Matouš 6,21

Pokud se upínáme na peníze, tam je naše srdce (u peněz). To je samozřejmě špatně. Pokud se nebudeme upínat na peníze, ale na Boha, budeme Ho milovat a mít ho vždycky na prvním místě. Naše srdce bude s Bohem.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení