Kázání našeho společenství

Satanovo učení, učení démonů. Nenecháváš se vyučovat satanem? – 2.část

Pokračování kázání: Satanovo učení, učení démonů. Nenecháváš se vyučovat satanem? – 1.část

Důsledky satanova učení, učení démonů:

1. Každý falešný křesťanský učitel podléhá satanovu učení – přijímá ho. Tento člověk je v různých úrovních pod vlivem démonů. Takový člověk má zpravidla dobré úmysly, je výřečný, přizpůsobivý, vytváří emotivní atmosféru, je dobrý manipulátor, často zdůrazňuje Ježíše (ale falešného) atd. Boží slovo nám říká, že s těmito lidmi nemáme mít nic společného! Falešný křesťanský učitel, pokud dlouhodobě vyučuje bludy, je součástí satanova království (takové lidi Ježíš nikdy neznal!)!

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.”
Překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Falešní křesťanští učitelé často káží falešného Ježíše. Ve jménu tohoto falešného boha vytvářejí falešné zázraky – (démonická uzdravení z fyzických nemocí atd.). Více kázání Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ.

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,21-23

“Žárlím na vás Boží žárlivostí, neboť jsem vás zasnoubil jedinému muži – Kristu, k němuž vás chci přivést jako neposkvrněnou pannu. Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako se kdysi hadovou vychytralostí nechala oklamat Eva. Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se vám nabízí jiný duch, než kterého jste dostali, nebo jiné evangelium než to, které jste přijali, rádi to snášíte!”
Překlad 21. století, 2.Korintským 11,2-4

2. Ukázkovým příkladem satanova učení (falešného vyučování) je učení, které říká, že stačí mít víru v Krista a neexistuje nic, co by překazilo vaše spasení (kdo má víru, nemůže skončit v ohnivém jezeře). Musíte se snažit si udržet víru v Krista a pak neomezeně můžete konat zlo (hřích) ve sboru, z vykonaného zla nemusíte činit pokání. Neexistuje hřích, díky kterému by křesťan skončil v ohnivém jezeře, protože Ježíš hříchy křesťanů neodsuzuje (nevadí mu, nezajímá se o ně). Já v Písmu čtu něco jiného:

„Ani já tě neodsuzuji,“ řekl jí Ježíš. „Jdi a už nehřeš.
Překlad 21.století, Jan 8,11

Toto falešné učení říká, že Ježíši nevadí, když křesťan přímo ve společenství lže, krade, smilní, vraždí, šíří falešné proroctví, provozuje okultismus atd. Toto učení říká, že není potřeba z hříchů činit pokání. Z tohoto učení mj. plyne, že si můžete chtít vysloužit spasení skutky, protože neexistuje vůbec nic, co by překazilo vaší spásu.

„Amen, amen, říkám vám: Přichází chvíle, a už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Jako má Otec život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v sobě, a dal mu také pravomoc konat soud, protože je Syn člověka. Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.
Překlad 21.století, Jan 5,24-28

3. Výsledkem satanova učení je učení a rituály Hnutí Víry. Proto jsem nazval mé kázání na toto téma Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age). V tomto křesťanském směru se uctívá falešný bůh, lidé rouhají biblickému Bohu – dávají se na úroveň Boha, drze přikazují Duchu Svatému – Bohu, dochází k okultním rituálům (člověk chce vlastní silou (hlavně nevolat k Bohu) něco zhmotnit – Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání), atd.

4. Torontské požehnání bylo od biblického Boha. Toto vám bude tvrdit křesťan, který je pod těžkou démonickou sugescí. Osobně se domnívám, že jde o zdémonizované křesťany. Poměrně dost dnešních křesťanů (zejména ti, kteří spadají pod Hnutí Víry), doslova dychtí po novém Torontském požehnání (ať křesťané zase vydávají zvířecí zvuky ve sboru atd.), např. D. Kolenda – Daniel Kolenda chce nové Torontské požehnání (Light the fire again). Určitě ruce pryč od podobného démonského smýšlení a akcí, kde se uvádí do praxe praktiky z období Torontského požehnání! S Torontským požehnáním souvisí rituál, který pochází z okultismu (např. z kvantové terapie) – srážení lidí na znak. Toto vidíme u Andrese Bisonniho a mnoha dalších, kteří se drze snaží přikazovat Duchu Svatému. Kdo tvrdí, že tento rituál je biblický, je oklamán a vyučen satanem a jeho démony. Dokonce se může jednat o zdémonizovaného křesťana (Může mít křesťan démona? Ano!)!

5. Všechny (takto a nikdy ne jinak) nemoci jsou démonického původu. Kdo toto vyučuje, je v tomto případě falešný křesťanský učitel. Původcem nemoci nemusí být vždy démon (ale samozřejmě může), ale okolnosti (nastydnul jsem, byl jsem na místě, kde byla radiace – nemoc z ozáření atd.), stáří (artróza, vypadávání vlasů, smrt atd.). Je potřeba myslet na to, že nemoci mají mnoho podob a úrovní! Nejvyšší formou nemoci je pozemská smrt člověka.

„V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.“
Překlad 21. století, 2. Petr 2, 1-3

6. Žádný křesťan nemůžeme být démonicky obsazený. Proč tedy vymítáme démony v prvé řadě z křesťanů? Když byl zdémonizovaný apoštol Pavel, proč by nemohl být zdémonizovaný i jiný křesťan?

„Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.“
Překlad 21. století, Římanům 8,9

„Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.“
Překlad 21. století, Římanům 8,15-16

„A protože jste synové, Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého Syna, volajícího: „Abba, Otče!“ A tak už díky Bohu nejsi otrok, ale syn, a když syn, pak také dědic.“
Překlad 21. století, Galatským 4,6-7

„Ale chlubiti mi se není dobré, nebo přišel bych k vypravování o viděních a zjeveních Páně. Znám člověka v Kristu před lety čtrnácti, (v těle-li, nevím, čili krom těla, nevím, Bůhť ví,) kterýž byl vtržen až do třetího nebe. A vím takového člověka, (bylo-li v těle, čili krom těla, nevím, Bůh ví), Že jest byl vtržen do ráje, a slyšel nevypravitelná slova, kterýchž nesluší člověku mluviti. Takovým budu se chlubiti, ale sám sebou nechci se chlubiti, než toliko nemocmi svými. Nebo budu-li se chtíti chlubiti, nebuduť  proto nemoudrým, nebo pravdu povím; ale uskrovnímť, aby někdo nesmýšlel více, nežli vidí při mně, aneb slyší ode mne. A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan, aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť  moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2.Korintským 12,7-10

7. Žena jako duchovní vůdkyně je člověk, který byl vyučen satanem. Ruce pryč od sboru, kde žena vyučuje muže (kázání, domácí skupinky atd.)! Žena může vyučovat pouze mladší ženy a děti. Satan dodnes vidí v ženě velký potenciál. Satan ví, že žena má tendenci se nechat lehce oklamat (viz. Eva v ráji), protože se velmi často rozhoduje na základě emocí, pocitů, zkušeností apod. Pokud žena vládne nad mužem (v manželství, v církvi), vzpírá se Božímu přikázání a hřeší! Z takové církve se dříve nebo později stane falešná církev nebo sekta.

„Žena ať přijímá vyučování tiše a s veškerou poslušností. Nestrpím, aby žena poučovala nebo sekýrovala manžela. Ať je raději tiše, vždyť první byl stvořen Adam, teprve potom Eva. A nebyl to Adam, kdo se nechal svést, ale jeho žena byla svedena a padla do hříchu. V jejím mateřství je ovšem záchrana – její i všech těch, kdo vedou rozumný život ve víře, lásce a svatosti.“
Překlad 21.století, 1.Timoteus 2,11-15

8. Falešné sjednocení křesťanů je důsledek satanova učení. Dnešní křesťané se chtějí sjednotit se na úkor Pravdy (pravého Ježíše). Toto veřejně proběhlo v Praze v roce 2017 na Awakening Europe. Falešní křesťanští učitelé velmi často usilují o falešnou jednotu. Opravdu se nemůžeme, na duchovní úrovni, spojovat s někým, kdo má víru ve falešného Ježíše.

9. Díky satanovu učení je tolerován hřích v církvi. Někteří kazatelé se bojí kázat o hříchu  (lži, homosexualitě, modlách atd.)- bojí se, že lidé přestanou navštěvovat církev, že přijdou o nebiblické „desátky“ atd. Kázání musí křesťany usvědčovat, napadat je, po kázání se musí křesťan cítit hříšně – přesně toto dělá Boží slovo. Křesťan, který se chce zalíbit lidem, není Kristův služebník!

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.”
Překlad 21. století, 2.Timoteus 4,3-5

“Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co už děláte – žijte tak, abyste se líbili Bohu.”
Překlad 21. století, 1.Tesalonickým 4,1

“Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník! ”
Překlad 21. století, Galatským 1,10

10. Důsledkem satanova učení mají křesťané modly. Mnoho dnešních lidí (včetně křesťanů) má modlu mobil – Může křesťan používat mobilní telefon?. Tito zotročení chudáci celé hodiny leští prstem sklo mobilu, hovoří dlouhé hodiny do plastové krabičky. Jak ubohé a hříšné. Dnešní satanův aktivní posluchač a otrok má nejen velké dluhy, ale i závislost na elektronice (mobil, televize, internet atd.)! Ideální je, když si večer sedneš a přemýšlíš, kde ten mobil (počítač nebo jinou modlu) vlastně máš (celý den ti vůbec nechyběl).

“Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.”
Překlad 21.století, Zjevení 21,8

„Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy – čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí!“
Překlad 21. století, 2.Petr 2,18-19

“Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.”
Překlad 21.století, 1.Korintským 6,12

“Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.”
Překlad 21. století, 1.Korintským 3,16-17

11. Zvířata byla stvořena k Božímu obrazu. Zvířata mohou být postavena na/nad úroveň člověka. Zvířata mohou být pomocí rovnou člověku. Zvířata mohou být spasena. Takové ohavnosti satan vyučuje dnešní lidi! Člověk má nad zvířaty vládnout. Tím není řečeno, že je má týrat. To určitě ne! Satan ale lidem vnucuje, že týrání je totéž, co jejich usmrcení a následná konzumace. Člověk může konzumovat všechny čtvernohá zvířata, ptáky atd.

“Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná.
Překlad 21. století, Genesis 2,20

“Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší?
Překlad 21. století, Matouš 6,26

“Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se, naplňte zem. Ať z vás má strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, všechno, co se hýbe po zemi, i všechny mořské ryby: jsou vám vydáni do rukou. Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny.”
Překlad 21. století, Genesis 9,1-3

“Tito se však vysmívají tomu, co neznají, a to, co znají pudově jako nerozumná zvířata, je vede do záhuby.”
Překlad 21. století, Juda 1,10

12. Boží Trojici zavedla katolická církev. Toto je ukázkovým příkladem učení démonů. Křesťané, kteří tomu věří, na základě učení démonů, argumentují tím, že všechny překlady Bible jsou zmanipulované katolickou církví. Z toho plyne, že podle nich, Bible není Boží slovo! V tomto případě by bylo vhodné odhodit Boží slovo! To je samozřejmě nesmysl. Kralická Bible, kterou z původních biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) přeložili překladatelé a teologové původní Jednoty bratrské, ne katolická církev!

“Kdo jest, ješto přemáhá svět, jediné, kdož věří, že Ježíš jest Syn Boží? Toť  jest ten, kterýž přišel vyznamenán jsa skrze vodu a krev, totiž Ježíš Kristus, ne u vodě toliko, ale u vodě a ve krvi. A Duch jest, jenž svědectví vydává, že Duch jest pravda. Nebo tři jsou, kteříž svědectví vydávají na nebi: Otec, Slovo, a Duch Svatý, a ti tři jedno jsou. A tři jsou, jenž svědectví vydávají na zemi: Duch, a Voda, a Krev, a ti tři jedno jsou.”
Kralická, 1.Jan 5, 5-8

“Já a Otec jedno jsme.”
Kralická, Jan 10,30

Křesťané, kteří popírají Trojici, často tvrdí (přímo nebo nepřímo), že Ježíš Kristus je pouhá stvořená bytost. Kdo tvrdí, že Ježíš není Bůh, automaticky hovoří o stvořené bytosti, protože jedině Bůh není stvořený. Jde o tzv. novodobý jehovismus.

“Zjevilať se jest zajisté ta milost Boží spasitelná všechněm lidem, Vyučující nás, abychom odřeknouce se bezbožnosti a světských žádostí, střízlivě, a spravedlivě, a zbožně živi byli na tomto světě, Očekávajíce té blahoslavené naděje a příští slávy velikého Boha a Spasitele našeho Jezukrista, ”
Kralická, Titus 2,11-13

“Jejichž jsou i otcové, a ti, z nichžto jest Kristus podle těla, kterýž jest nade všecky Bůh požehnaný na věky. Amen.”
Kralická, Římanům 9,5

13. Duch Svatý se věřícím po celém světě ukázal až ve 20. století (R.Bonnke, D.Kolenda). Toto učení není z Ducha Božího.

„Byl vyvýšen na Boží pravici, přijal od Otce zaslíbení Ducha svatého a to, co teď vidíte a slyšíte, je jeho vylití. (…) Neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko – kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh.“
Překlad 21. století, Skutky 2,33 a 39

Důsledků satanova učení je strašně moc. Nenech se vyučovat satanem!

Nenecháváš se vyučovat satanem?
Nejsi aktivní žák satana a jeho démonů? Nejsi součástí hry, kterou s lidstvem hraje satan? Odpověz si na otázky:

1. Nesnažíš se zabydlet tady na zemi? Pokud ano, máš problém – jsi snadná kořist pro ďábla a jeho démony. Takový člověk bývá aktivní žák satana.
2. Nejsi otrok moderní doby, satanova systému (peněz, elektroniky, závislost na světských informacích, předpovědi počasí atd.)? Většina žijících lidí si myslí, že žije ve svobodě, ale přitom jsou nějakým způsobem otroky satanova systému!
3. Uvědomuješ si, že satanovo království (svět), je založeno na mega podvodu? Pokud si to uvědomuješ, jsi na správné cestě.
4. Nedůvěřuješ slepě vědě, která je pro mnoho dnešních lidí jako zdroj neomylné a úplné pravdy? Pokud ano, máš problém.
5. Vidíš ve středu vlajky Státu Izrael satanský symbol (kabalistický hexagram ✡), který symbolizuje antikristovskou vládu temnoty? Pokud ne, máš problém.
6. Uvědomuješ si, že člověka chudoba naučí víc než bohatství? Pokud ano, je to v pořádku.
7. Uvědomuješ si, že satan se rád převléká, napodobuje (Ducha svatého, uzdravení z nemocí atd.)? Pokud ano, je to v pořádku.
8. Zkoumáš Duchy? Ne všichni duchové jsou od Boha! Nejsi ten naivní křesťan, který bez rozsuzování jásá nad každým nadpřirozeným uzdravením? – Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ.
9. Uvědomuješ si, že Torontské požehnání bylo od ďábla (nastala démonská invaze do církve)? Pokud ano, je to v pořádku.

Závěr
Lidé jsou obklopeni satanovým královstvím, které je plné klamu. Křesťané jsou ale z tohoto temného království vyjmuti, proto zažívají velký Boží pokoj.

my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše.“
Překlad 21. století, Filipským 3,20-21

Je potřeba myslet na to, že Ježíš má absolutně všechno pod kontrolou. Tedy i zlo – satana a jeho démony, zlé lidi… Bohu se nic nevymyká z rukou! Bůh má všechno zlo ve svých rukou. Nic se nemůže dít bez Božího svolení. Pokud by chtěl někdo tvrdit, že Bůh o něčem neví, že do něčeho nemůže zasáhnout, že nějaké zlo nemůže odvrátit, věří ve falešného boha.

Nepodléháš satanovu království, učení démonů? Nepodléháš nějakému falešnému křesťanskému učení? Pokud se dobrovolně a pravidelně necháváme vyučovat satanem, vystavujeme se možnosti, že se z nás stane démonicky obsazený člověk! Démonicky obsazení lidé mají zastíněnou mysl – démoni otupují mysl. Mnoho dnešních křesťanů si nechce připustit, že křesťan může být démonicky obsazený! Démonické obsazení má mnoho stupňů a úrovní. Uvědomte si, že nejvíce se démoni soustřeďují na kazatele a společenské křesťany, kteří jsou často v kontaktu s lidma (jezdí po konferencích atd.). Ze satanova pohledu, je ideální ovládat někoho, kdo šíří podvod ve velkém rozsahu!

Derek Prince si připustil, že během nejlepších let své kariéry měl v sobě hned několik démonů: „ducha deprese“ „ducha hněvu“, „ducha rozpačitosti“ a „ducha strnulosti.“ Podle jeho vlastních slov, tito démoni z Princeho odcházeli postupně a poslední, (duch strnulosti) jej opustil až v jeho 79 letech. Zdémonizovaný byl i apoštol Pavel (démonická nemoc) – Kdo, co byl Pavlův osten v těle?. Nechávejte se kontrolovat od svých sourozenců v Kristu na démonické obsazení.

„Ale chlubiti mi se není dobré, nebo přišel bych k vypravování o viděních a zjeveních Páně. Znám člověka v Kristu před lety čtrnácti, (v těle-li, nevím, čili krom těla, nevím, Bůhť ví,) kterýž byl vtržen až do třetího nebe. A vím takového člověka, (bylo-li v těle, čili krom těla, nevím, Bůh ví), Že jest byl vtržen do ráje, a slyšel nevypravitelná slova, kterýchž nesluší člověku mluviti. Takovým budu se chlubiti, ale sám sebou nechci se chlubiti, než toliko nemocmi svými. Nebo budu-li se chtíti chlubiti, nebuduť  proto nemoudrým, nebo pravdu povím; ale uskrovnímť, aby někdo nesmýšlel více, nežli vidí při mně, aneb slyší ode mne. A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan, aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť  moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2.Korintským 12,7-10

Ověřujte si duchy! Křesťan, který si neověřuje duchy (vždycky dá na pocity, emoce, logiku, vlastní zkušenosti nebo zkušenosti jiných křesťanů, vynucuje si duchovní prožitky), snadno spadne do hříchu, ke spolupráci s démonem! Každý křesťan má rozlišovací schopnosti, a to díky Duchu Svatému, kterého má každý křesťan v sobě! Vnímej Ducha, nech se řídit Duchem. Duch ti pak bude ukazovat pravdu. Uvidíš nejen démony, kteří se snaží řídit Církev, ale i Ducha Svatého v akci. Pokud Ducha nevnímáš, máš Ho uhašeného nebo už ho nemáš.

„Ducha neuhašujte.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,19

“Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.”
Překlad 21. století, 1.Jan 4,1

Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 11,13-15

Za uhašeného Ducha si může každý křesťan sám. Problém nastává tehdy, když začneme upřednostňovat lidi nebo požitky před Bohem. Problém je, když v prvé řadě hledáme pravdu mimo Boha. Tímto se nespoléháme na Boha (odmítáme Ho), ale na něco stvořeného! Mnoho dnešních křesťanů hledá pravdu (výklad Písma) v křesťanských knihách. Musíme si uvědomit, že satan s oblibou vyučuje křesťany přes knihy! V prvé řadě čti Písmo! Ježíš k nám mluví  nejen v událostech, ale hlavně přes Boží slovo. Kdo hledá výklad Písma v křesťanské literatuře, na internetu atd., je snadná kořist pro satana a jeho démony!

V prvé řadě hledej Boží království a soustřeď se na Ježíše!  Všechny své starosti dávej v modlitbách Bohu. Konej Boží vůli, všechno ostatní ti bude přidáno. Jdi a čiň tak. Pak se tě bude satan velmi obávat a nebude mít šanci tě vyučovat. Amen.

„Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší? Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní?
Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?‘ Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.“
Překlad 21. století, Matouš 6,25-34

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení