Kázání našeho společenství

Všemohoucí, všudypřítomný, všeprostupující Bůh

Úvod
Všiml jsem si, že část dnešních křesťanů biblického Boha (Trojjedinného Boha) něčím omezuje – Bůh něco nemůže, někde není přítomen, něčím neproniká, o něčem neví… Omezený bůh, to je falešný bůh!

Biblický Bůh
Biblický Bůh je transcendentní (dokonale svobodný, nezávislý na ničem stvořeném). Bůh je nestvořený, věčný (nemá počátek ani konec), svrchovaný, všemohoucí, všudypřítomný, všeprostupující, stálý… Toto berme vírou! Bůh je nad časem, prostorem a hmotou. Bůh stvořil čas. Bůh má absolutní moc na Nebi i na Zemi. Bůh činí vše, co chce. Bůh zná do detailu minulost, současnost i budoucnost. Díky své všemohoucnosti, nadčasovosti, všudypřítomnosti a všeprostupnosti, má pod kontrolou úplně všechno (život a smrt všech lidí, ďábla a jeho démony, světské vlády…). Z Boží přítomnosti a kontroly není nic vyjmuto!

Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.“
Překlad 21. století, Židům 4,13

„Hospodin činí, cokoli se mu zachce, jak v nebi, tak i na zemi, v mořích i v každé hlubině!“
Překlad 21. století, Žalm 135,6

„Kam bych unikl před Duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí – i tam jsi!“
Překlad 21. století, Žalm 139,7-8

„Kamž bych zašel od ducha tvého? Aneb kam bych před tváří tvou utekl? Jestliže bych vstoupil na nebe, tam jsi ty; pakli bych sobě ustlal v hrobě, aj, přítomen jsi.“
Kralická, Žalm 139,7-8


„Hospodinovy oči vidí všude, vše zlé i dobré pozorně sledují.“
Překlad 21. století, Přísloví 15,3

„Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!“
Překlad 21. století, Žalm 46,11

„Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen.“
Překlad 21. století, Efeským 3,20-21

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Překlad 21. století, Matouš 28,18

„Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.“
Překlad 21. století, Matouš 10,29-30

Všudypřítomný, všeprostupující Bůh
Pán Bůh není jen v Nebi, Pán Bůh je také na Zemi. Bůh od samého počátku stvoření plně prostupuje (proniká) vším stvořením. V celém stvoření není nic izolované od Boží přítomnosti. Bůh skrze Ducha Svatého prostupuje celou Zemí a každou stvořenou bytostí. Duch Svatý prostupuje lidi a tvoří je.

„Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch.“
Překlad 21. století, Genesis 1,2

„Duch Boží mě přece učinil, dech Všemohoucího mě oživil.“
Překlad 21. století, Job 33,4

„Mé nitro zformovals ty sám, v lůně mé matky jsi mě tkal. Chválím tě za tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš! Jediná z mých kostí ti nebyla ukryta, když jsem byl vskrytu formován, když jsem byl hněten v zemských hlubinách! Můj zárodek tvé oči viděly, všechno jsi zapsal do knihy – dny, jež mi byly určeny, než začal první z nich.“
Překlad 21. století, Žalm 139,13-16

Bůh proniká každou horou i rostlinou. Bůh proniká každým slunečním paprskem. Bůh proniká každou stvořenou bytostí včetně člověka. Bůh proniká lidským myšlením. Bůh prostupuje naše soužení i naše tužby. Nikdy neříkejte o Bohu (přímo nebo nepřímo), že není všudypřítomný, že něco neprostupuje, že něco nemůže, že u něčeho nebyl, že o něčem neví… Omezený bůh, to je falešný bůh! Boha nelze plně pochopit, protože naše myšlení je omezené, ovšem věřit v absolutní Boží všemohoucnost, všudypřítomnost a všeprostupnost Boha, to je základ víry. Věříš v Boha, který je všudypřítomný a všeprostupující? Máš právě teď jistotu jistotu Boží přítomnosti?

Bůh samozřejmě prostupuje každým démonem včetně ďábla! Pokud někdo věří, že Bůh není přítomen tam, kde jsou démoni, věří v boha, který není všudypřítomný. Všudypřítomnost a všeprostupnost Boha souvisí s řízením viditelného i neviditelného světa a absolutní kontrolou ďábla a jeho démonů. Bůh ví o všem, co ďábel a jeho démoni dělají, je přímo u toho a proniká tím. Bůh zná myšlení a skutky všech démonů, vždyť On je stvořil. Bůh je samozřejmě plně přítomen v „bezedné propasti“.

„Jak se jmenuješ?“ zeptal se ho Ježíš.
„Legie,“ odpověděl. Vstoupilo totiž do něj množství démonů. Ti ho teď prosili, aby je nevyháněl do bezedné propasti.“
Překlad 21. století, Lukáš 8,31-32

Je potřeba mít na mysli, že Bůh má ďábla a všechny jeho démony pod absolutní kontrolou. Ďábel bez Božího svolení nemůže dělat nic! Ďábel je jako pes uvázaný na vodítku. To vodítko ve svých rukách pevně drží Bůh. Nikdy si nemyslete, že Bůh nemůže přímo nebo nepřímo spolupracovat s ďáblem a jeho démony, že jim nemůže přikazovat! Bůh něco nemůže… – to je od ďábla! Bůh může úplně všechno! Když se podíváme do knihy Job, vidíme přímou spolupráci Boha s žalobníčkem ďáblem. Tady vidíme, že je to Bůh, kdo určuje pravidla (co ďábel smí a co nesmí)!

„Kůži za kůži! Za svůj život člověk dá vše, co má,“ namítl satan Hospodinu. „Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na tělo a kosti – uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!“
„Tak dobrá,“ řekl Hospodin satanovi. „Ať  je ve tvé moci. Musíš ho ale nechat naživu.“
S tím satan od Hospodina odešel a ranil Joba od hlavy až k patě hroznými vředy.“
Překlad 21. století, Job 2,4-7

Ďábel nebo jiný démon, pokud Bůh bude chtít, se musí stát Božím služebníkem.

„Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚Já ho svedu.‘ Hospodin se zeptal: ‚Jak?‘ a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.‘ Na to Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.‘ Nuže, pohleď – do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí.“
Překlad 21. století, 1. Královská 22,21-23

„Duch Hospodinův tehdy opustil Saula a začal ho děsit zlý duch od Hospodina.“
Překlad 21. století, 1. Samuel 16,14

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan (překlad 21. století: satanův posel), aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2. Korintským 12,7-10

Božím služebníkem byl babylonský král Nabukadnezar, který byl tyran a zločinec (zločinec typu Hitlera). Nabukadnezar dobyl Jeruzalém, zbořil Šalamounův chrám, odvlekl Boží lid do babylónského zajetí…

„Nuže, toto praví Hospodin zástupů: ‚Protože jste neposlouchali má slova, hle, povolám a poberu všechny kmeny ze severu, praví Hospodin, a přivedu je i se svým služebníkem, babylonským králem Nabukadnezarem, na tuto zem, na všechny její obyvatele i na všechny národy v okolí. Vyhladím je jako proklaté, aby vzbuzovali děs a posměch; zbude z nich věčné zbořeniště.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 25,8-9

Z Božího slova víme, že Bůh tvoří všechny světské vlády (příkazem, dopuštěním atd.). Myslet si, že Bůh nevytvořil nějakou světskou vládní moc, je nebiblické. Bůh tvoří i tyranské vlády!

Doporučený článek: Všechny vládní moci jsou zřízeny od Boha

„Každý ať  se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha.“
Překlad 21. století, Římanům 13,1

„On mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí.“
Překlad 21. století, Daniel 2,21

„Popudím Egypt proti Egyptu, aby bojoval bratr proti bratru a přítel proti příteli, město proti městu a království proti království. Duch Egypta se zcela vytratí, na čem se uradí, to překazím. Budou se radit s modlami a nebožtíky, s věštci a duchaři, já ale Egypt vydám nelítostnému vládci, krutý král bude vládnout nad nimi, praví Panovník, Hospodin zástupů.“
Překlad 21. století, Izaiáš 19,2-4

Bůh vytvořil tyranskou vládu zmíněného krále Nabukadnezara. Bůh také vytvořil nacistickou vládní moc, která byla mimořádně tyranská a okultní. Bůh samozřejmě tvoří a prostupuje všechny vlády – i ty démonské a okultní. Na Boží příkaz bude (nebo už byla) vytvořena tyranská (démonská) vláda, kdy budou vypuštěni čtyři velící démoni, kteří budou velet mohutnému démonskému vojsku, které nějakým způsobem (fyzicky, duchovně?) pobije třetinu lidí. Bude se jednat o Boží soud, který má lidi dovést ke Kristu. Všechny Boží soudy slouží k dobrému. Cílem Božích soudů je pokání a následování Krista.

“Když zatroubil šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží tváří, jak řekl šestému andělu s polnicí: „Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni u veliké řeky Eufrat!“ Tehdy byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení pro tu hodinu, den, měsíc a rok, aby pobili třetinu lidí. Jejich vojsko čítalo dvě stě milionů jezdců – zaslechl jsem totiž jejich počet.
Ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce s pancíři v barvě ohně, hyacintu a síry. Hlavy těch koní byly jako hlavy lvů a z tlam jim vycházel oheň, dým a síra. Těmito třemi ranami, ohněm, dýmem a sírou, jež jim vycházely z tlam, byla pobita třetina lidí. Moc těch koní je v jejich tlamách a ocasech. Jejich ocasy jsou jako hadi s hlavami, a těmi šíří zkázu.
Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých krádeží.”
Překlad 21. století, Zjevení 9,13-21

Je potřeba si uvědomit, že Bůh v některých případech tvoří zlo. Bůh tvoří zlo, aby z něj vzešlo dobro. Biblický Bůh není pouze láska, biblický Bůh je také poučující a trestající! Bůh nemusí zlo pouze dopouštět, Bůh v některých případech může zlo přímo způsobit, přikázat.

“Formuji světlo a tvořím tmu, činím pokoj a tvořím zlé; já, Hospodin, činím toto všechno.”
ČSP, Izaiáš 45,7

Vraťme se zpátky k všudypřítomnosti a všeprostupnosti Boha. Neexistuje čas ani prostor, kde by nebyl plně Bůh přítomný!

„Kam bych unikl před Duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí – i tam jsi!“
Překlad 21. století, Žalm 139,7-8

Myslet si, že Bůh není tam, kde je zlo, kde jsou aktivní démoni, to ukazuje na víru v boha, který je omezen prostorem! Bůh byl plně přítomen v nacistických vyhlazovacích táborech (Osvětimi a dalších) a prostupoval je. Bůh byl přímo u mengeleho pokusů a prostupoval je. Bůh byl u pecí a uvnitř nich, kde obsluha (vězni) spalovala lidská těla. Jak může někdo nevěřit v Boha, který u toho všeho byl a prostupoval to! Bůh je přítomen v každém „ďáblově spolku“, i v tom nejhorším „doupěti démonů“. Bůh je u každého satanistického a okultního rituálu a prostupuje ho. Bůh je v každém křesťanském sboru a prostupuje ho. Bůh je samozřejmě plně přítomný i ve sborech, kde se učí falešně, kde se manifestují se démoni. I tam, kde se uctívá falešný bůh, tam je biblický Bůh a všechno prostupuje a kontroluje. I tam, kde „uzdravuje“ z fyzických nemocí falešný kristus (démon), je přítomen biblický Bůh a všechno prostupuje a kontroluje. I v místech, kde démoni dostanou od Boha svolení působit a manifestovat se, i tam je přítomen Duch Svatý.

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,21-23

To, že je někde přítomen Duch Svatý, automaticky neznamená, že se tam projevují Jeho vlastnosti, že se tam dějí dobré věci a Boží vůle! I v sektě, kde se uctívá falešný bůh, i tam je přítomen Duch Svatý. To ale vůbec neznamená, že má tento sbor Boží požehnání, že se k tomuto sboru Bůh přiznává.

Pokud to tak cítíme, můžeme říkat nebo si myslet „tady cítím přítomnost Ducha Svatého“, ovšem zároveň nesmíme zapomínat ne to, že Duch Svatý je přítomný absolutně všude. Jsou skutečně chvíle, kdy je křesťan naplněn Duchem Svatým, kdy pociťuje mimořádnou přítomnost Ducha Svatého, kdy přicházejí dary a projevy Ducha Svatého, kdy křesťan padá před Boží tváří (hovořím o padání, ne o srážení lidí na znak k zemi nějakým příkazem – „oheň“ atd.)… Dneska vidíme, že démoni dostávají prostor ke kopírování darů a projevů Ducha Svatého. Tady si Bůh prověřuje, zda jsou křesťané ve víře a všechno si prověřují. Bůh prověřuje naivní křesťany, kteří se rozhodují na základě pocitů apod. Ne všechno duchovní je od Boha!

Doporučené články k prostudování: Démonické projevy v církvích, Zázraky vykonané ve jménu krista mohou mít démonický původ, Démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity

Bůh ví o každém zdémonizovaném člověku a démonech, kteří jsou v člověku. Bůh absolutně prostupuje tělo každého (věřícího i nevěřícího) člověka včetně démonů, kteří tam jsou. Bůh tyto démony absolutně prostupuje a kontroluje. Je potřeba si uvědomit, že démonické obsazení člověka může mít mnoho podob, stupní a úrovní. Obsazení démonem automaticky neznamená, že má člověk těžké poruchy psychiky či zdraví, že je natolik sužován (ovládán) démony, že nemá svobodu se rozhodovat a pohybovat! Démonické obsazení dokonce může zažívat Duchem naplněný křesťan a může být k jeho dobru. Viz. případ apoštola Pavla (2. Korintským 12,7-10).

Doporučené články k prostudování: Kdo, co byl Pavlův osten v těle?, Jak rozpoznat démonické obsazení?

Bůh je přítomen u každého vyhánění (vymítání) démonů z člověka a prostupuje ho. Máme biblický postup jak vymítat démony (ve jménu Krista), ve skutečnosti je to však Duch Svatý, kdo z lidského těla vyhání démony. Nikdy si nemyslete, že člověk sám od sebe (jeho víra, zaručený postup atd.) vyhání démony!

Vymítám-li však démony Božím Duchem, jistě k vám přišlo Boží království.“
Překlad 21. století, Matouš 12,28

„beze mě nedokážete nic“
Překlad 21. století, Jan 15,5

Před Bohem se nikde neschováš!
Z Bible a tohoto kázání jasně plyne, že neexistuje jediné místo v celém stvoření, kde by Bůh nebyl přítomen. Před Bohem neutekl Jonáš, před Bohem neutečeš ani ty. Bůh zná tvé myšlenky, nedokonalosti a problémy. Proto je pro člověka dobré, aby šel k Bohu, aby se na Něj ve všem spoléhal.

„Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout.“
Překlad 21. století, Matouš 11,28

Je kriticky důležité věřit v Pravého Boha!
Boží slovo říká, většina lidí skončí v „pekle“: „široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí“. Boží slovo říká, že mnoho těch, kteří si říkají křesťané, skončí v „pekle“. Proč? Může za tím být víra ve falešného boha. Falešní křesťané jsou velmi často následníky nějakého falešného křesťana, falešného křesťanského učení, falešného křesťanského směru. Křesťané nejsou následníky člověka, ale Krista! Každé křesťanské učení slouží k rozsuzování, ne ke slepému přijímání. Nikdy nedejte na vlastní rozumnost, pocity a rétorické schopnosti kazatele! Dejte na Boží slovo a Ducha Svatého. Tolik dnešních křesťanů má víru  v omezeného, nesvrchovaného, náboženského boha, kterému lze přikazovat (např. rouhačské učení Hnutí Víry). Tolik dnešních křesťanů má víru v římsko-katolického boha…

Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází. Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci.
Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!‘
Překlad 21. století, Matouš 7,13-23

„Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“ Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!‘. Bude tam pláč a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven.“
Překlad 21. století, Lukáš 13,22-28

Shrnutí
Biblický Bůh je nestvořený, věčný, svrchovaný, všemohoucí, všudypřítomný, všeprostupující, stálý… Pro křesťana je kriticky důležité, aby v takového Boha věřil, protože toto je Pravý Bůh. Není dobré si říkat nebo myslet: Bůh něco nemůže, Bůh někde není! Není dobré říkat nebo si myslet: Bůh není všude, Bůh nebyl v nacistických koncentračních táborech, Bůh nemůže dát člověku nemoc, Bůh nemůže spolupracovat s démony, Bůh nemůže usmrtit člověka… Bůh může VŠECHNO! VŠECHNO ve světě viditelném i neviditelném, je prostoupeno a řízeno Bohem. Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení