Kázání našeho společenství

Síla modlitby

Síla modlitby je obrovská! Síla modlitby je obrovská v tom  smyslu, že Bůh ke kterému se modlíme je zdrojem síly modlitby.

Modlitba je upřímný rozhovor s Bohem. Modlitba je součást křesťanského života. Modlitbou budujeme náš vztah s Bohem. Kde není modlitební život, tam není osobní, důvěrný vztah s Bohem. K Bohu je vhodné přistupovat v pokoře, poslušnosti, pravdě, s díkuvzdáním, důvěrou a nasloucháním Bohu (dialog s Bohem). Modlitba nás přibližuje k Bohu. Bůh slyší všechny naše modlitby. Bůh některé modlitby vyslyší, jiné ne. Je to o tom, že Bůh je svrchovaný. Pokud není modlitba vyslyšena, můžeme v modlitbě setrvat. Pozor na manipulativní modlitby, které mají Boha donutit jednat (Hnutí Víry). To je manipulace s Bohem!

V modlitbě buďte vytrvalí, zůstávejte v ní bdělí a vděční. Modlete se přitom i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře ke kázání slova, abych mohl mluvit o Kristově tajemství (pro něž jsem právě ve vězení)“
Překlad 21. století, Koloským 4,2-3

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte. Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,16-22

Bůh odpovídá na modlitby různými způsoby, resp. svým způsobem. Je potřeba si velice rozmyslet, o co v modlitbě žádáme. Můžeme se modlit za hojnost peněz, to nám však může přinést problémy… Můžeme se modlit za lepší zaměstnání, v novém zaměstnání můžeme mít problémy… Proto je vhodné modlitbu zakončit „Ať se stane tvoje vůle!“ Bůh zná budoucnost, On ví co je pro nás dobré, resp. nejlepší.

„Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od Zlého.“
Překlad 21. století, Matouš 6,9-13

„Když Ježíš s učedníky dorazil na místo zvané Getsemane, řekl jim: „Posaďte se tu. Já se zatím půjdu tamhle modlit.“ Vzal s sebou Petra a oba Zebedeovy syny a vtom na něj začala padat úzkost a tíha. „Je mi úzko až k smrti,“ řekl jim. „Zůstaňte tu a bděte se mnou!“ Kousek poodešel, padl na tvář a modlil se: „Otče můj, je-li to možné, ať mě ten kalich mine! Ať se však nestane má vůle, ale tvá.“ Když se vrátil k učedníkům, zjistil, že spí. „Nemohli jste se mnou bdít ani hodinu?“ řekl Petrovi. „Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné.“ Odešel podruhé a modlil se: „Otče můj, nemůže-li mě tento kalich minout, ale musím ho vypít, ať se stane tvoje vůle!
Překlad 21.století, Matouš 26,36-42

Co nám Písmo doporučuje, jsou v prvé řadě modlitby v „pokojíku“ (tvůj „pokojík“ může být procházka v přírodě, na rybách…). Nikdy se nemodlete se na odiv ostatním (záměrně emotivně, hraní na city, záměrně mnohomluvně, pokrytecky apod.).

Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.“
Překlad 21. století, Matouš 6,5-8

„Jeho pán ale přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, odhalí ho a vykáže ven mezi pokrytce. Tam bude pláč a skřípění zubů.“
Překlad 21. století, Matouš 24,50

Když se křesťan nemodlí, může být v pokušení!

„Když vstal od modlitby a přišel k učedníkům, zjistil, že pod tíhou zármutku usnuli. Jak to, že spíte? řekl jim. Vstaňte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení.“
Překlad 21. století, Lukáš 22,45-46

Za co se můžeme modlit? Za všechno!

„O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Překlad 21. století, Filipským 4,6

Samozřejmě se můžeme modlit za „neřešitelné“ problémy. U Boha je možné všechno! Bůh dokáže vyřešit i to, co je z našeho pohledu neřešitelné.

„Ježíš se na ně podíval a řekl: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno.“
Překlad 21. století, Matouš 19,26

Modlit se můžeme za sebe i za ostatní lidi (přímluvná modlitba).

Máme se modlit za vysoko postavené lidi, politiky (aby se nám dobře vedlo). Křesťanovou zbraní je modlitba, ne chtít svět změnit k lepšímu vlastní silou. Chtít svět změnit k lepšímu vlastní silou, to je mimobiblické a závadné řešení. To je nevěra Bohu.

Doporučené kázání k prostudování: Mohou se křesťané účastnit demonstrací, protestních akcí apod.?

„Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. 3Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy.
Překlad 21. století, 1. Timoteus 2,1-4

Máme se modlit za naše nepřátelé, za ty, kteří nám ubližují… Kriticky důležité je těm lidem odpustit! Pokud jsou tito lidé nevěřící, modlete se za ně, ať jim Bůh dá milost poznání pravdy… I tito lidé mají šanci uvěřit v Krista.

Doporučené kázání k prostudování: Odpuštění

„Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“
Překlad 21. století, Matouš 5,44

„Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám činí příkoří.“
ČSP, Lukáš 6,28

Můžeme se modlit za dary Ducha Svatého (dále jen Duch).

„Následujte lásku, horlete po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 14,1

„Jsou různé dary, ale tentýž Duch, jsou různé služby, ale tentýž Pán, jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh. Každý ovšem dostává projev Ducha ke společnému užitku: jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomtéž Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu, jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. To vše ale působí jeden a tentýž Duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 12,4-11

Můžeme se modlit za nadpřirozené uzdravení nemocí a chorob. Síla modlitby je obrovská! Za nadpřirozené uzdravení se můžeme modlit za sebe i za ostatní (věřící i nevěřící). Jenom Bůh ví, proč někteří jsou uzdraveni, zatímco jiní nejsou. Myslíte si, že uzdravení je vždycky k dobru člověka? Věřím, že ve většině případech ano, ne však vždy… Někdy je lepší zemřít a zachovat si víru (být spasen). Bůh zná budoucnost, Bůh předem ví, že je pro někoho lepší pozemská smrt, než za života sejít z víry (přijmout znamení šelmy).

„Má někdo z vás trápení? Ať se modlí. Je někdo šťastný? Ať zpívá chvály. Je někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší sboru a ti ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu. Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno.“
Překlad 21. století, Jakub 5, 13-15

Můžeme se modlit za to, aby nám Bůh dal další den. Dožít se dalšího dne, není samozřejmost. Každý nový den je důkaz Boží lásky. Mysleme na to, že Bůh nám na každý den připravil skutky, kterým se máme věnovat. Jde o to, poznat Boží vůli. Jde o to, nechat se vést Duchem.

„Každý člověk je jako tráva, všechen jeho půvab jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá, jak na něj zavane Hospodinův dech. Lidé jsou zajisté ta tráva. Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá.“
Překlad 21. století, Izaiáš 40,6-8

„Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali.“
Překlad 21. století, Efeským 2,10

Pokud je křesťan zdémonizovaný, může svého sourozence v Kristu poprosit o vymítání démonů. Anebo se může modlit k Bohu, aby mu Boží moc démona odňala (viz. apoštol Pavel). Je potřeba myslet na to, že některé „pokolení“ démonů, může být vyhnáno jedině modlitbu a postem.

Doporučené články k prostudování: Byl apoštol Pavel zdémonizovaný?, Posedlost démonem

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan, aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť  moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2. Korintským 12,7-10

„Uzřev pak Ježíš, že se zástup sbíhá, přimluvil duchu tomu nečistému, řka jemu: Hluchý a němý duše, já tobě přikazuji, vyjdi z něho, a nevcházej více do něho. Tedy křiče a velmi jím lomcuje, vyšel z něho. I učiněn jest člověk ten jako mrtvý, takže mnozí pravili, že umřel. Ale Ježíš ujav jej za ruku, pozdvihl ho, a on vstal. A když všel do domu, učedlníci jeho otázali ho soukromí: Pročež jsme my ho nemohli vyvrci? I řekl jim: Toto pokolení nijakž nemůž vyhnáno býti, jediné modlitbou a postem.
Kralická, Marek 9,25-29

„Když Ježíš uviděl, že se sbíhá zástup, pohrozil tomu nečistému duchu: “Duchu němý a hluchý, já ti přikazuji, vyjdi z něho a už do něho nikdy nevstupuj!” Ten vykřikl a silně jím zalomcoval a vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že zemřel. Ježíš uchopil jeho ruku, probudil ho a on vstal. Když Ježíš vešel do domu, jeho učedníci se ho v soukromí ptali: “Proč jsme ho nemohli vyhnat my?” Řekl jim: “Tento rod nemůže vyjít jinak, než v modlitbě [a půstu].
ČSP, Marek 9,25-29

Vyslyšené modlitby v Bibli:

„Izák se za svou ženu modlil k Hospodinu, protože byla neplodná. Hospodin ho vyslyšel a Rebeka, jeho žena, počala.“
Překlad 21. století, Genesis 25,21

„Synové Rubenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesova měli 44 760 bojeschopných mužů vyzbrojených štítem a mečem, vládnoucích lukem a vycvičených k boji. Ti vedli válku s Hagrity, s Jeturem, Nafišem a Nodabem. Během té války volali k Bohu a on vyslyšel jejich prosby, neboť v něj doufali. Dostalo se jim pomoci, a tak jim Hagrité i se všemi svými spojenci padli do rukou. Zajali jejich stáda: 50 000 velbloudů, 250 000 koz a ovcí, 2000 oslů a 100 000 zajatců. Mnoho dalších padlo zabitých, neboť Bůh bojoval za ně. Bydleli tam pak místo nich až do svého vystěhování.“
Překlad 21. století, 1. Letopisů 5,18-22

„Po nějaké době přitáhli Moábci spolu s Amonci a některými Meunity, aby proti Jošafatovi vedli válku. Jošafatovi bylo oznámeno: „Přitáhla proti tobě ohromná spousta z protějšího břehu Mrtvého moře, z Edomu, a už jsou v Chasason-tamaru!“ (To je En-gedi.) Jošafat se bál a rozhodl se hledat Hospodina. V celém Judsku proto vyhlásil půst a judský lid se shromáždil, aby hledali pomoc od Hospodina. Přišli hledat Hospodina opravdu ze všech judských měst.
Jošafat se spolu se shromážděným Judou a Jeruzalémem postavil před novým nádvořím v Hospodinově chrámu a promluvil:
„Hospodine, Bože našich otců, ty jsi přece Bůh na nebesích! To ty vládneš královstvím všech národů a ve tvé ruce je síla i moc. Nikdo nemůže obstát před tebou! Byl jsi to přece ty, Bože náš, kdo před svým lidem Izraelem vyhnal obyvatele této země a dal ji potomkům svého přítele Abrahama na věky. Poté, co ji osídlili, postavili v ní svatyni pro tvé jméno a řekli: ‚Přijde-li na nás neštěstí, ať už meč, soud, mor či hlad, postavíme se před tento chrám a před tebe samého – vždyť v tomto domě přebývá tvé jméno – a budeme z našich úzkostí volat k tobě a ty nás uslyšíš a vysvobodíš.‘
Nuže, pohleď – jsou tu Amonci, Moábci a obyvatelé pohoří Seír! Když naši otcové vycházeli z Egypta, nenechal jsi tudy Izrael ani projít, takže se jim vyhnuli a nevyhladili je. A podívej se, jak nám odplácejí! Přicházejí nás vyhnat z tvého dědictví, které jsi nám odkázal. Copak je nebudeš soudit, Bože náš? Nemáme sílu na tu ohromnou přesilu, která táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, ale naše oči hledí k tobě!“
Celý Juda stál i s nemluvňaty, ženami a dětmi před Hospodinem.
Vtom uprostřed shromáždění sestoupil Duch Hospodinův na Jachziela, syna Zachariášova, syna Benajášova, syna Jehielova, syna Mataniášova, levitu ze synů Asafových. Řekl: „Všechen Judo a obyvatelé Jeruzaléma i ty, králi Jošafate, poslouchejte. Toto vám praví Hospodin: Nebojte se ani se nelekejte té ohromné přesily. Ten boj není váš, ale Boží.
Zítra vytáhněte proti nim. Uvidíte, jak stoupají do svahu Cic, a střetnete se s nimi na konci strže před pouští Jeruel. Boj ale nebude na vás. Stůjte na svých místech a uvidíte, jakou záchranu vám Hospodin přichystal. Nebojte se ani se nelekejte, Judo a Jeruzaléme! Zítra vytáhněte proti nim a Hospodin bude s vámi!“
Nato se Jošafat sklonil tváří k zemi a celý Juda i obyvatelé Jeruzaléma padli před Hospodinem a klaněli se mu. Levité ze synů Kehatových a Korachových pak vstali, aby oslavovali Hospodina, Boha Izraele, hlasitým zpěvem.
Brzy ráno vytáhli na Tekojskou poušť. Když vycházeli, Jošafat se před ně postavil a prohlásil: „Slyšte mě, Judo a všichni Jeruzalémští! Věřte Hospodinu, svému Bohu, a obstojíte. Věřte jeho prorokům, a uspějete!“ Poté, co se poradil s lidem, postavil do čela vojska Hospodinovy zpěváky, aby při pochodu oslavovali nádheru jeho svatosti:
„Chvála Hospodinu! Jeho láska trvá na věky!“
Ve chvíli, kdy začali zpívat a oslavovat, Hospodin proti Amoncům, Moábcům a obyvatelům hory Seír, kteří útočili na Judu, obrátil jejich zálohy, takže se pustili jedni do druhých. Amonci a Moábci napadli obyvatele pohoří Seír a pobili je do posledního muže. Poté, co skoncovali s obyvateli Seíru, pomohli k záhubě jeden druhému. Když Judští dorazili k místu, odkud je vidět daleko do pouště, rozhlíželi se po tom ohromném vojsku a hle – země byla poseta mrtvými! Nikdo nevyvázl.“
Překlad 21. století, 2. Letopisů 20,1-24

Někteří křesťané podceňují modlitbu a tím podceňují a znevažují Boha. Doporučuji řešit problémy s Bohem, ne vlastní silou.

„Ne silou ani mocí, ale mým Duchem! praví Hospodin zástupů.“
Překlad 21.století, Zacharijáš 4,6

Bůh je tvůj rádce a pomocník. Bůh je mocný! Bůh dokáže proměnit zlo v dobro (a samozřejmě naopak). Moc našeho Boha dokáže uzdravit jakoukoliv nemoc a chorobu. Síla modlitby je obrovská! Směle se obracej na Boha s důvěrou. Amen.

„Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, pozvedá všechny, kdo jsou sklíčení.“
Překlad 21. století, Žalm 145,14

„Náš Pán je veliký a nesmírně mocný, jeho moudrost nelze vypočíst!“
Překlad 21. století, Žalm 147,5

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení