Kázání našeho společenství

Bůh sedmého dne odpočinul

V Bibli se píše o tom, že Bůh sedmého dne odpočinul. Znamená to, že křesťan nesmí v tento den pracovat?

V první knize Bible (Genesis, První kniha Mojžíšova) čteme o stvoření pozemského času („Na počátku…“), nebe, země, lidí, zvířat…

„Všechno jsi moudře učinil – země je plná tvých stvoření!“
Překlad 21. století, Žalm 104,24

„Hoden jsi, Pane a Bože náš, přijmout slávu a čest i moc, neboť jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle byly stvořeny a trvají.“
Překlad 21. století, Zjevení 4,11

Bůh stvořil pozemský čas a také ho ukončí. Kdy čas skončí? Konec pozemského času nastane během druhého Kristova sestoupení pod nebeskou klenbu. Kristus sestoupí pod klenbu v poslední den staré země. V tu chvíli nastane první vzkříšení a uchvácení všech věrných do Nebe.

„Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději, k nepomíjivému, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví, které vás čeká v nebi, zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času.“
Překlad 21. století, 1. Petr 1,3-5

„Nebo jsem sstoupil s nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, jenž mne poslal. Tatoť jest pak vůle toho, kterýž mne poslal, Otcova, abych všecko, což mi dal, neztratil toho, ale vzkřísil to v nejposlednější den. A tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. (…) Však žádný nemůž přijíti ke mně, jediné leč Otec můj, kterýž mne poslal, přitrhl by jej; a jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. (…) Kdož jí mé tělo a pije mou krev, máť život věčný, a jáť jej vzkřísím v nejposlednější den.“
Kralická, Jan 6,38-40, 44, 54

Jak chápat následující verše?

„A tak dokonána jsou nebesa a země, i všecko vojsko jejich. A dokonal Bůh dne sedmého dílo své, kteréž dělal; a odpočinul v den sedmý ode všeho díla svého, kteréž byl dělal. I požehnal Bůh dni sedmému a posvětil ho; nebo v něm odpočinul Bůh ode všeho díla svého, kteréž byl stvořil, aby učiněno bylo.“
Kralická, Genesis 2,1-3

„Tak bylo dokončeno nebe a země s veškerou jejich rozmanitostí. Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil.“
Překlad 21. století, Genesis 2,1-3

„Tak byla dokončena nebesa a země i všechny jejich zástupy. Sedmého dne Bůh dokončil své dílo, které konal, a sedmého dne přestal s veškerým svým dílem, které konal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil ho, protože v něm přestal s veškerým svým dílem, které Bůh stvořil a učinil.“
ČSP, Genesis 2,1-3

Adventisté sedmého dne tvrdí, že Bůh dal lidem přikázání zachovávat sedmý den v týdnu už při stvoření světa, proto by měl každý křesťan zachovávat den odpočinku. Adventisté jdou dokonce tak daleko, že znamením šelmy bude svěcení neděle jako dne odpočinku, namísto soboty čtvrtého Božího přikázání. Politicko-náboženská moc má v budoucnosti schválit zákon (tzv. „nedělní zákon), který bude lidem přikazovat zachovávání neděle jako dne odpočinku.Takto vykládají Boží slovo démoni!

Pokud výše uvedené verše vezmeme doslovně, tak v nich stojí, že Bůh ještě sedmého dne pracoval a tento den dokončil dílo stvoření. V těch verších nestojí, že Bůh šest dní pracoval a sedmý den už ne. Adventisté šíří doslovné lži!

Vykládejme Bibli Duchem Svatým (dále jen Duch), ne tělesně. Význam těchto veršů je jiný.

Pokud v Bibli stojí, že Bůh určitý časový úsek (sedm dní) pracoval, tak to z Jeho pohledu neznamená nic, neboť Bůh nepodléhá času. Je potřeba mít na mysli, že číslo sedm v Bibli symbolizuje celost, úplnost, kompletnost. Pokud se v Písmu píše o sedmiletém soužení, tak to z pohledu času znamená, celé období posledního času (celé období mezi oběma Ježíšovými příchody). Pokud Ježíš z jisté Marie vyhnal sedm démonů (Lukáš 8,2), tak to znamená, že všechny. Když je psáno, že Bůh sedm dní pracoval a tento den dokončil stvořitelské dílo, tak to znamená, že z pohledu Boha všechno bylo stvořeno naráz.

Doporučené kázání k prostudování: Poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše, Význam čísla sedm v Bibli

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Překlad 21. století, 1. Petr 1,19-20

Když se píše, že Bůh sedmého dne odpočinul a tento den požehnal a posvětil, znamená to, že hlavním cílem stvoření je nepřetržitý odpočinek v Bohu. Ne nečinný odpočinek, ale každodenní (pondělí až neděle) žití s Bohem.

„Vždyť ten, kdo vstoupil do jeho odpočinku, odpočinul od svých skutků, tak jako Bůh odpočinul od svých. Usilujme tedy vejít do toho odpočinku, aby snad někdo po jejich příkladu nepadl kvůli neposlušnosti.“
Překlad 21. století, Židům 4,10–11

„Kdo totiž vešel do jeho odpočinutí, ten také odpočinul od svého díla, tak jako Bůh od svého. Pospěšme si tedy vejít do onoho odpočinutí, aby nikdo nepadl podle stejného příkladu neposlušnosti.“
ČSP, Židům 4,10–11

Máme se živit prací (kdo nepracuje, ať nejí), zároveň máme dnes a denně žít s Bohem a hledat Jeho vůli. Každý křesťan by měl dnes a denně vstupovat do Božího odpočinku, tj. hledat Boha, mít s Ním důvěrný vztah,  žít s Ním, spoléhat se na Něj… Křesťan vstupuje do Božího odpočinku, neboť žije v čase. Křesťan může na základě svobodné vůle vstupovat do Božího odpočinku, nebo taky ne.

„Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali.“
Překlad 21. století, Efeským 2,10

Verš o sedmém dni v Genesis nemá nic společného se Zákonem. Izraelský národ měl zachovávat sedmý den, což se často nedělo. Izraelité tím vyjadřovali nevěru Bohu. Pokud někdo dnes a denně odmítá vstupovat do Božího odpočinku, vyjadřuje nevěru Bohu, je neposlušný vůči Bohu.

Velký pozor na víru v omezeného boha! Pokud někdo tvrdí, že Bůh nějaký časový úsek pracoval a pak byl unavený (fyzicky, duchovně nebo jinak), takže musel odpočívat, hovoří o falešném bohu. Opět musím zdůraznit, že Bůh nepodléhá času. Pravý Bůh nepodléhá času, prostoru ani žádným zákonům. Z našeho lidského pohledu to těžko chápeme, ale u Boha se neměří čas, je tam „bezčasí“. Následující verše hovoří o „bezčasí“:

„Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.
Překlad 21. století, 2. Petr 3,8

„Před tebou přece tisíc let uplyne jako včerejšek, jak noční hodina!“
Překlad 21. století, Žalm 90,4

Bůh není ovlivněn během času, tudíž je nemožné, aby přestal pracovat. Bůh nikdy nepřestává pracovat, není unaven ani vyčerpán! Bůh je stále aktivní. Bůh na stvoření nepřetržitě dohlíží a udržuje ho. Aktivita, stejně jako Jeho odpočinek, patří k Boží podstatě.

„Má pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil! On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj ochránce jistě nedříme. Jistěže nedříme ani nespí ten, který ochraňuje Izrael!“
Překlad 21. století, Žalm 121,2–4

„Židovští představení tedy začali Ježíše pronásledovat, protože to udělal v sobotu. Ježíš jim odpověděl: „Můj Otec pracuje i dnes; proto pracuji i já.“ A kvůli tomu ho chtěli zabít ještě více, neboť nejenom rušil sobotu, ale ještě nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se dělal rovným Bohu.“
Překlad 21. století, Jan 5,15-17

„Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zemské končiny, není unaven ani vyčerpán – jeho moudrost je nezměrná!“
Překlad 21. století, Izaiáš 40,8

Člověk nemá vstupovat do Božího odpočinku pouze sedmý den v týdnu, což je mimochodem v naší zemi neděle. Do Božího odpočinku má křesťan vstupovat dnes a denně! Boží stvořitelské dílo zasazené do rámce sedmidenního týdne, který končí sobotním odpočinkem, to z našeho pohledu znamená celý časový úsek stvoření, ovšem z pohledu Boha to neznamená žádný časový úsek, neboť Bůh nepodléhá času. Co se týče pozemského času, vždycky jsou dva pohledy – ten Boží (pozoruje čas již dokončený) a pohled stvoření, které se nachází v čase.

Ďábel nám chce namluvit, že stačí vstupovat do Božího odpočinku pouze jeden den v týdnu. Každý křesťan by měl mít bohoslužbu a obecenství s Bohem každý den! Ďábel nás chce zabavit! Nabízí nám, ať si z uspokojování vlastních zájmů a potřeb uděláme boha. Když už děláme věci pro Boha, ďábel nám doporučuje, ať ty věci neděláme s Bohem (podle Boží vůle). Někteří křesťané mají ze služby Bohu, z křesťanského učení, modlu!

„Nesmíte se klanět jinému Bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh.“
Překlad 21. století, Exodus 34,14

Závěr
Vykládejme Boží slovo Duchem, ne tělem, vlastními představami, přejatým učením… Spoléhejme se na Ducha, ne na lidsko-démonské učení. Démoni velice rádi vykládají Písmo, ovšem pokřiveně.

Rozhodně odmítejte učení Církve adventistů sedmého dne, které dává falešný pohled na Boha. Následovníci této církevní organizace ve svém životě aplikují a uctívají učení démonů. Křesťan je zachráněn prostřednictvím víry, ne na základě toho, že nějaký den nevykonává fyzickou práci…

„Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás – je to Boží dar; není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili.“
ČSP, Efeským 2,8-10

Bůh sedmého dne odpočinul znamená, že křesťan má dnes a denně nacházet odpočinek v Bohu. Dnes a denně vstupuj do naprosté důvěry k Pánu Bohu. Pokud tak budeš činit, budeš zažívat radost a pokoj v Duchu Svatém. Budeš plný důvěry vůči Bohu. Bude ustávat strach… Ďábel se bude chvět strachem, neboť se spoléháš na Toho, který má celé stvoření (včetně ďábla) pod absolutní kontrolou.

Amen.

Může vás zajímat:

Význam Soboty (Šabatu)
Církev Adventistů sedmého dne
Může jíst křesťan vepřové maso?
Může křesťan pít alkohol? Je pití alkoholu hřích?
Strach přináší muka. Nejsi otrokem strachu?
Co všechno může být modloslužba?
Nejsi vlažný křesťan?

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení