Kázání našeho společenství

Bůh je svrchovaný, všemohoucí

Minule jsme hovořili o tom, že Bůh je láska. Bůh je také dokonalý, spravedlivý, milosrdný, všudypřítomný, nekonečný, nesmrtelný, neměnný, vševědoucí (zná minulost, přítomnost i budoucnost), věčný (nemá začátek ani konec)… Dneska budeme hovořit o tom, že Bůh je absolutně svrchovaný, všemohoucí. To znamená, že má absolutní moc na Nebi i na zemi. Pokud by někdo věřil, že Bůh není svrchovaný, věří ve falešného boha – nepřistupuje k Bohu Bible. Proto je kriticky důležité vědět a věřit, že Bůh je svrchovaný, všemohoucí.

„Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!“
Překlad 21. století, Žalm 46,11

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Překlad 21. století, Matouš 28,18

Bůh je všemohoucí
Boží všemohoucnost znamená, že Bůh může všechno, absolutně všechno! Toto není potřeba chápat ani to zkoumat, stačí to vzít za fakt, přijmout to.

„Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen.“
Překlad 21. století, Efeským 3,20-21

Bůh dovolí, připustí, přikáže. Toto může platit úplně ve všem! Bůh může dovolit nebo přikázat: soužení, nemoc, finanční problémy, požehnání, uzdravení…

Ví Bůh všechno?
Někteří křesťané se mylně domnívají, že Bůh neví všechno, že neví všechno dopředu. Jak jsem již říkal v úvodu: Bůh  zná minulost, přítomnost i budoucnost, a to absolutně!

„Kdyby nás odsuzovalo naše vlastní srdce, co teprve Bůh, který je větší než naše srdce a ví všechno!“
Překlad 21. století, 1. Jan 3,20

„Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.“
Překlad 21. století, Matouš 10,29-30

„Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.“
Překlad 21. století, Židům 4,13

„Hospodin z nebe dívá se, na všechny lidské syny pohlíží, z místa, kde trůní, zkoumá pohledem všechny, kdo bydlí na zemi.“
Překlad 21. století, Žalm 33,13-14

Živelné pohromy
Někteří lidé jsou přesvědčeni o tom, že živelné pohromy (povodně, sopečné erupce, tsunami, zemětřesení…) nemají nic společného s Bohem. Kdo stvořil přírodu a má ji plně ve své moci? Bůh. Takže všechno, co se v přírodě děje, je v Boží moci. Živelné pohromy často bývají Božím napomínáním pro národy země. Pán Bůh tím říká: „Odvraťte se od zlých skutků, věřte evangeliu a čiňte pokání!“. Musíme si uvědomit, že člověk není vlastníkem přírody, ale pouhým správcem. Člověk ani není vlastníkem „svého“ majetku. Všechno na zemi vlastní Bůh. I „tvůj“ život vlastní Bůh! Musíme si uvědomit, že pokud bude Bůh chtít, tak v jediné chvíli můžeš ztratit všechno, co sis nahromadil! „Tvůj“ majetek může navždy odplavit voda nebo může být jinak znehodnocen. Lidé si musí uvědomit, že Bůh je absolutním Pánem Nebe a země. Proto vždy respektujme, uctívejme a chvalme Boha!

„Hospodin činí, cokoli se mu zachce, jak v nebi, tak i na zemi, v mořích i v každé hlubině!“
Překlad 21. století, Žalm 135,6

Bůh je spravedlivý soudce tohoto světa
Nejspravedlnější je jen Bůh. Bůh je nesmírně trpělivý, milosrdný, lítostivý a také dlouho shovívavý. K neposlušnému člověku často dlouhodobě hovoří (Písmo, kázání, sny…), s láskou ho napomíná, volá k němu, varuje ho… Často využije všech prostředků varování. Pokud člověk neuposlechne, Bůh zasáhne mimořádným způsobem. Co nás zpravidla okamžitě zastaví? Je to nějaké soužení, např. nemoc (naše nebo někoho blízkého). Bůh může nemoc dovolit, připustit, přikázat. Pokud někdo tvrdí, že toto Bůh nemůže, věří ve falešného boha.

„Protože jsi neuvěřil mým slovům, která se ve svůj čas naplní, hle, budeš němý a nepromluvíš až do dne, kdy se ty věci stanou.“
Překlad 21.století, Lukáš 1,20

„Saula, zvaného také Pavel, naplnil Duch svatý. Podíval se mu zpříma do očí a řekl: „Ty ďáblův synu plný přetvářky a podlosti! Ty nepříteli vší spravedlnosti! Nepřestaneš podvracet Hospodinovy přímé cesty? Hle, ruka Hospodinova tě teď raní slepotou! Bude to trvat, než zase uvidíš slunce!“ Vtom na Elymase padla temná mlha, takže tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku.“
Překlad 21.století, Skutky 13,9-11

„Kdo dal člověku ústa?“ odpověděl mu Hospodin. „Kdo může někoho učinit němým nebo hluchým, vidoucím nebo slepým? Kdo jiný než já, Hospodin? Nuže, pojď. Já sám budu při tvých ústech a budu tě učit, co máš říkat.“
Překlad 21. století, Exodus 4,11-12

Noe stavěl archu 120 let. Bůh 120 let lidem přes tuto stavbu říkal, že něco ve svém životě musí změnit. Bůh vedl lidstvo k pokání neuvěřitelných 120 let! Pak nekompromisně zasáhl – celosvětová potopa. Bůh je neuvěřitelně trpělivý a milosrdný! Pokud ale člověk neuposlechne jeho rad, zasáhne způsobem, jaký se mu nemusí líbit.

Proč Bůh dopouští zlo?
Je nepopiratelný fakt, že svět je plný nespravedlnosti, nenávisti, rozbrojů, násilí… Proč všemohoucí Bůh dopouští války, neštěstí…? Lidé často říkají: Proč Bůh nezasáhne? Bůh dovolí, připustí, přikáže. To platí i v těchto případech. Bůh je láska, je ale také spravedlivý, trestající. Bůh své děti vychovává, protože je velmi miluje. Někdy může být tato výchova velmi přísná. Vždy je to ale k dobrému.

„Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám.“
Překlad 21. století, Zjevení 3,19

„Hospodin kárá, koho miluje, jak otec syna, jehož má v oblibě.“
Překlad 21. století, Přísloví 3,12

„Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? Výchovou procházejí všichni; bez ní byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní. Když jsme si vážili svých tělesných rodičů, kteří nás vychovávali, neměli bychom se tím spíše poddat Otci duchů a získat život? Oni nás vychovávali krátce a podle svého uvážení, on ale pro náš vlastní prospěch, abychom došli podílu na jeho svatosti. Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje.“
Překlad 21. století, Židům 12,6-11

Bůh samozřejmě zasahuje do neštěstí, válek atd. Vždy podle své vůle (např. v určitý čas). Proto také války netrvají věčně. Proto jsme z různých úrazů vyléčeni nadpřirozeně brzy. Je potřeba si uvědomit, že všechno má svůj čas.

„Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas:
Je čas rodit se a čas umírat,
čas sázet a čas sadbu vytrhat,
čas zabíjet a čas uzdravovat,
čas bořit a čas budovat,“
Překlad 21. století, Kazatel 3,1-3

Bůh v rámci válek atd. nastoluje politické systémy a politiky. Ať to víme nebo ne, Bůh byl, je a vždycky bude nad každým politickým systémem, diktátorem! Pokud by chtěl někdo tvrdit, že Bůh neměl pod plnou kontrolou zločinný nacistický režim (holocaust Židů), má víru ve falešného Boha. Vždyť Bůh zachoval tak perzekuovaný židovský národ dodnes. Ač jsou dnes Židé rozprášeni po celém světě, židovský národ byl zachován. A Bůh samozřejmě dodrží to, co zaslíbil – „hrstce vyvoleným milostí“/“ostatek lidu podle vyvolení z milosti“ se dá poznat (Římanům 11,1-5). Toto se děje již dnes! Jedná se o Židy z celého světa. Pokud by chtěl někdo tvrdit, že Bůh nemá pod plnou kontrolou Nový světový řád, o kterém otevřeně hovořil George Bush (video zde), má víru ve falešného Boha. Bůh miluje i hříšný svět, který je plný zla (Jan 3,16).

„Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha.“
Překlad 21. století, Římanům 13,1

„On mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání.“
Překlad 21. století, Daniel 2,21

Od Ježíšova prvního příchodu je tady poslední doba, kterou Bůh ustanovil. Už Jan za života říkal, že je tady poslední doba:

„Děťátka, je poslední hodina, a podle toho, jak jste slýchali, že přichází antikrist, povstalo i nyní mnoho antikristů; odtud poznáváme, že je poslední hodina.“
Pavlíkův studijní překlad, 1. Jan 2,18

Poslední doba (doba konce) je tady přibližně 2000 let, ale atmosféra ve společnosti desítky let houstne (zejména po druhé světové válce). Jsou tady nepřehlédnutelná znamení druhého Ježíšova příchodu (celosvětově přijatelná/obdivovaná homosexualita, sex mimo manželství se stal pravidlem, exploze okultismu, znamení na Nebi…), která nám naznačují, že Ježíš přijde brzy.
Zažíváme období relativního blahobytu (hlavně v Evropě, kde blahobyt není, tam se za ním dojíždí – migranti z Afriky a dalších zemí), mnoho lidí je (hříšně) závislých na satanově systému (půjčky, informace, elektronika…). Z Písma víme, že Ježíš přijde ve velmi nečekanou chvíli, jako zloděj v noci, jako za dnů Noe, v období relativního klidu (falešného bezpečí). Pokud budeš žít s Ježíšem, nemusíš se ničeho obávat!

Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy, a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka. Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou mlít mlýnským kamenem; jedna bude vzata a druhá zanechána. Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán. Uvažte – kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat se do jeho domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli.“
Překlad 21. století, Matouš 24,37-44

„Vždyť sami přesně víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Když lidé budou říkat: ‚Pokoj a bezpečí‘, tehdy na ně náhle přijde zkáza jako porodní bolesti na těhotnou ženu, a jistě neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den přepadl jako zloděj. Neboť vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani tmě. Proto tedy nespěme jako ti ostatní, nýbrž buďme bdělí a střízliví.“
CSP, 1. Tesalonickým 5,2-6

Proč Bůh člověku dovolil hřešit? Protože by mu tím vzal možnost volby. Člověk by byl bez možnosti volby pouhá loutka. Zlo v mnohých případech tvoří lidé (společně s ďáblem).

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu.“
Překlad 21. století, 1. Jan 5,19

Bůh je ale samozřejmě svrchovaně nad tím vším. Z našeho pohledu se může zdát, že něco vypadá jako zlo, ale z Božího pohledu je to cesta, která nás má dovést k dobru. Co si budeme povídat, hodně křesťanů se upíná na Živého Boha až tehdy, když přijde do jejich života nějaké soužení. Do té doby si žijeme více nebo méně „svévolný“ život.

„Nesmíte se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh.“
Překlad 21. století, Exodus 34,14

Zlo je všude okolo nás, nenechme se jím ale vystrašit! Žijme v klidu s Pánem. Jako křesťané víme, že všechno zlo bude nakonec ukončeno a nahrazeno vzkříšením a věčností. Je potřeba myslet na to, že ať se děje cokoli, Pán Ježíš je u toho a má nad tím absolutní kontrolu. Proto můžeme být v klidu. Nechme v sobě působit Ducha, který nás vede k pokoji, pokoře, lásce, mírnosti…, a který potvrzuje naše spasení. Pokud máš v sobě dlouhodobý nepokoj, děláš něco špatně. Nech se zkontrolovat na démonické obsazení.

„Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční.“
Překlad 21. století, Koloským 3,15

Bůh stojí za životem i smrtí
Někteří křesťané falešně vyučují ostatní křesťany (např. Dan Mohler), že Bůh dává lidem jen život, za smrtí člověka stojí vždy ďábel. Toto je prokazatelně falešné učení! Tímto učením je velice troufale zpochybňována Boží svrchovanost. Nesvrchovaný bůh = falešný bůh. Toto učení falešně říká, že za smrtí každého křesťana vždycky stál ďábel.

„Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší.“
Překlad 21. století, 1. Samuel 2,6-7

„Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Překlad 21. století, Skutky 17,26-27

Bůh si používá satana a jeho démony
Satan má tady na zemi určitou (omezenou) moc. Tuto moc může předat lidem (pokud to bude Boží vůle). Proto vidíme předpovídače budoucnosti, léčitele (léčí démonická moc)…

„Tehdy mu ďábel řekl: „Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, ať se promění v chleba.“
Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ.‘“
Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa. „Dám ti všechnu moc a slávu těchto království,“ řekl mu ďábel, „neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci. Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“
Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘“
Překlad 21. století, Lukáš 4,3-8

Musíme si ale uvědomit, že konečné slovo má vždycky Bůh – Bůh je svrchovaně nad satanem a démony (satan může činit pouze to, co mu Bůh dovolí). Satan na poušti Ježíši, ohledně své absolutní vlády nad světem, samozřejmě lhal.

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Překlad 21. století, Jan 8,44

Pokud by chtěl někdo tvrdit, že Bůh nemá pod plnou kontrolou satana a jeho démony, věří ve falešného boha. Pokud by chtěl někdo tvrdit, že Bůh nemůže těmto mocnostem přikázat, použít si je, věří ve falešného boha.

Z Písma víme, že Bůh si může použít démony ke svým účelům. Bůh může člověka z nějakých důvodů vydat satanu a jeho démonům. To samozřejmě neznamená, že to dělá vždycky. Velký problém mohou mít křesťané, kteří si neověřují kázání a rituály, nechtějí poznat pravdu, svým myšlením chtějí mít víru ve falešné bohy a falešná učení (Římsko-katolická církev, Hnutí Víry, Církev Adventistů sedmého dne…). Velký problém mohou mít křesťané, kteří dlouhodobě a bez pokání žijí v modloslužbě (modla může být: křesťanský směr, služba Bohu, křesťanský kazatel, chtít se zabezpečit bez Boha, internet…). Tyto křesťany může Bůh vydat bludu (démonům). To ale neznamená, že Bůh tyto lidi přestal milovat! Bůh doufá, že procitnou, budou chtít poznat pravdu a budou činit pokání.

„Hospodin jim nalil ducha závrati, aby Egypt ve všech jeho skutcích sváděli, aby se potácel jak opilec ve zvratcích.“
Překlad 21.století, Izaiáš 19,14

„Hospodin pustil mezi ně ducha závrativého, i spraví to, že zbloudí Egypt při všelikém předsevzetí svém, tak jako bloudí ožralec při vývratku svém.“
Kralická, Izaiáš 19,14


„Hospodin na vás vylil ducha mrákoty, zavřel vám oči – vaše proroky, zakryl vám hlavy – vaše vidoucí.“
Překlad 21.století, Izaiáš 29,10

Nebo naplnil vás Hospodin duchem chropotu, a zavřel oči vaše; proroků i knížat vašich nejopatrnějších oči zastřel.“
Kralická, Izaiáš 29,10


„Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚Já ho svedu.‘ Hospodin se zeptal: ‚Jak?‘ a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.‘ Na to Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.‘ Nuže, pohleď – do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí.“
Překlad 21.století, 1. Královská 22,21-23

„Tožť vyšel jakýsi duch, a postaviv se před Hospodinem, řekl: Já ho oklamám. Hospodin pak řekl jemu: Jakým způsobem? Odpověděl: Vyjdu a budu duchem lživým v ústech všech proroků jeho. Kterýžto řekl: Oklamáš a dovedeš toho; vyjdiž a učiň tak. Protož, aj, jižtě dal Hospodin ducha lživého v ústa všech proroků tvých těchto, ješto však Hospodin mluvil zlé proti tobě.“
Kralická, 1. Královská 22,21-23


„Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha! (…) Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, znamení a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži.“
Překlad 21. století, 2. Tesalonickým 2,3-4 a 9-11

„Nesvodiž vás žádný nižádným obyčejem. Neboť nenastane den Páně, než až prve přijde odstoupení, a zjeven bude ten člověk hřícha, syn zatracení, Protivící a povyšující se nade všecko, což slove Bůh, anebo čemuž se děje Božská čest, takže se posadí v chrámě Božím, tak sobě počínaje, jako by byl Bůh.(…) Kteréhožto nešlechetníka příští jest podle mocného díla satanova, se vší mocí a divy i zázraky lživými, A se všelikým podvodem nepravosti v těch, jenž hynou, protože lásky pravdy nepřijali, aby spaseni byli. A protož pošle jim Bůh mocné dílo podvodů, aby věřili lži,“
Kralická, 2. Tesalonickým 2,3-4 a 9-11


„Slávu nesmrtelného Boha vyměnili za pouhé obrazy smrtelného člověka, ptáků, zvěře i plazů. Bůh je proto vydal nečistotě, po níž v srdci toužili, aby si navzájem prznili těla, když vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději nežli Stvořiteli, který je požehnaný navěky. Amen. Bůh je proto vydal hanebným vášním. Jejich ženy vyměnily přirozené obcování za to, které je proti přírodě. Stejně tak muži opustili přirozené obcování se ženou a vzpláli touhou k sobě navzájem; muži páchají nestydatost s muži a za svou zvrácenost na sebe přivádějí nevyhnutelnou odplatu. Když jim známost Boha nebyla dost dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli, aby dělali, co není správné.“
Překlad 21. století, Římanům 1, 23-28

„Nebo směnili slávu neporušitelného Boha v slávu podobenství obraza porušitelného člověka, i ptactva, i hovad čtvernohých, i zeměplazů. Protož i Bůh vydal je v žádosti srdce jejich, v nečistotu, aby zprznili těla svá vespolek, Jakožto ty, kteříž jsou směnili pravdu Boží za lež, a ctili i sloužili stvoření raději nežli Stvořiteli, kterýž jest požehnaný na věky. Amen. Protož je vydal Bůh v žádosti ohavné. Nebo i ženy jejich změnily přirozené sebe užívání v to, kteréž jest proti přirození. A podobně i mužské pohlaví, opustivše přirozené užívání ženy, rozpálili se v žádostech svých jedni k druhým, mužské pohlaví vespolek mrzkost pášíce, a tak spravedlivou mzdu, kteráž na jejich blud slušela, sami na sebe uvodíce. A jakož sobě málo vážili známosti Boha, takž také Bůh vydal je v převrácený smysl, aby činili to, což nesluší,“
Kralická, Římanům 1,23-28

Apoštol Pavel měl uvnitř svého těla „osten“ („dán mi jest osten do těla). Tento „osten“ byl „anděl satan“ (CSP: „satanův anděl“, 21. století: „satanův posel“), tedy démonický duch.  Smyslem „ostnu“ v těle bylo, aby se Pavel nepovyšoval (aby zůstal v pokoře). Šlo o nemoc, kterou Bůh odmítl vyléčit (Boží vůle byla nevyléčit). Z tohoto biblického případu je patrné nejen to, že Boží vůle není vždy uzdravit, ale i to, že Bůh si může použít satana a jeho démony k vykonání soudu. A samozřejmě také to, že Duchem naplněný křesťan může být démonicky obsazený – Může mít křesťan démona? Ano!. Démonické obsazení se někdy velmi těžko odhaluje (jsou tady démoni pýchy, rozpačitosti, ješitnosti, strnulosti těla…).

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan, aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2. Korintským 12,7-10

Křesťanští učitelé popírající všemohoucnost Boha
Dejte si pozor na křesťanské učitele (jejich učení), kteří přímo nebo nepřímo napadají Boží svrchovanost. To je velké znevažování Boha, hřích! Nepodporujte nikoho v hříchu!

V nesvrchovaného Boha věřil americký křesťanský kazatel Kenneth Hagin (1917 – 2003), nejznámější šiřitel učení Hnutí Víry, který svým učením velmi těžce napadal Boží svrchovanost. Určitě ruce pryč od Haginova učení Hnutí Víry (jeho knih atd.), neboť se jedná o učení démonů!

„Nenechme se oklamat satanem – jeho úmysly nám přece nejsou neznámé.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 2,11

„Začal jsem zkoumat Bibli, abych zjistil, proč když chce Bůh něco pro lidstvo udělat, nemůže, dokud ho někdo nepoprosí.“
Kenneth Hagin, kniha Umění přímluvné modlitby

Bůh nemůže legálně a spravedlivě zasáhnout a ďábla té vlády zbavit. Ďábel zde má vládu. Má určité právo. Má Adamovu nájemní smlouvu. A Bůh nemůže udělat nic, dokud ho tady dole někdo nepoprosí.“
Kenneth Hagin, kniha Umění přímluvné modlitby

Věříš ve svrchovaného (pravého) Boha?
Je potřeba si uvědomit fakt, že ten, kdo nevěří v absolutní Boží svrchovanost, nepřistupuje k Bohu Bible. Takový člověk věří ve falešného boha! Věřit v absolutní Boží svrchovanost, je zásadní!

„Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Překlad 21. století, 2. Jan 9-11

Pojďme se podívat na konkrétní případy, kdy lidé napadají Boží svrchovanost, uctívají falešného boha. Tito lidé věří (někdy to dokonce vyučují – přímo nebo nepřímo), že:

1. Bůh nemá pod plnou kontrolou všechny naše nemoci.
2. Nesmíme se modlit za své uzdravení k Bohu, ale jen přikazovat nemoci (za úplně každou nemocí stojí démon, a to i u Duchem naplněných křesťanů – z toho plyne, že pokud se křesťan dlouhodobě léčí na nějakou nemoc (např. bere léky), je pod dlouhodobým démonickým útlakem, to ukazuje na démonické obsazení), protože by nám to mohlo přivodit ještě větší zdravotní problémy nebo smrt, a Bůh s tím nemůže nic udělat. S tím souvisí předchozí bod. Jsou tady démonické nemoci (a není jich málo), to ale neznamená, že úplně všechny jsou od démonů (naše tělo se přirozeně opotřebovává, můžeme nastydnout atd.).
3. Uzdravení ze všech fyzických nemocí je závislé na člověku, ne na modlitbách k Bohu. Nastane jedině skrz pozitivní vyznávání, silnou víru – že si nepřipouštíš nemoc, žiješ jako uzdravený, nemodlíš se k Bohu…
4. Bůh dává lidem jen život, za smrtí člověka stojí vždy ďábel.
5. Bůh nemá pod plnou kontrolou všechna naše soužení.
6. Bůh nemůže dát lidem nemoc.
7. Bůh nemá pod plnou kontrolou satana a jeho démony.
8. Bůh si nemůže ke svým účelům používat satana a jeho démony.
9. Bůh nemůže přikázat démonické obsazení člověka, který má Ducha (křesťana).
10. Bůh nemůže pro lidstvo udělat nic, dokud ho o to člověk nepožádá.

A tak dále.

Říkám si, kde je bázeň před Bohem?!

„Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!“
Překlad 21. století, Zjevení 14,7

Závěr
Bůh Bible je svrchovaný, všemohoucí, a to absolutně! To dělá Boha Bohem. Pokud by chtěl někdo říct nebo naznačit, že Bůh je v něčem omezený (že neovládá jedinou částečku stvoření), věří v nesvrchovaného (falešného) boha. Takový člověk nepřistupuje k Biblickému Bohu. Musíme si uvědomit, že nesvrchovaný Bůh by nebyl pravým Bohem! Amen.

„Ty jsi můj Bůh, tobě vzdám díky, tebe, můj Bože, budu velebit!“
Překlad 21. století, Žalm 118,28

„Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Víte, kam jdu, a cestu znáte.“
Překlad 21. století, Jan 14,1-4

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení