Kázání našeho společenství

Chodíš v těle nebo v Duchu (s Duchem)?

Duch svatý je součástí Boží Trojice, který byl poslán každému, kdo vyznal Ježíše Krista jako Pána a Spasitele. Duch Svatý je: Přímluvce, Utěšovatel, Učitel, Pomocník, Rádce… Duch svatý nám křesťanům přibližuje Živého Boha.

Bůh nás křesťany zapečetil, naplnil a pomazal Duchem svatým.

„Ten, kdo nás spolu s vámi utvrzuje v Kristu a kdo nás pomazal, je Bůh, který nás také označil svou pečetí a dal nám do srdcí Ducha jako záruku.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 1,21-22

Duch Svatý je s křesťany pořád.

„Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás.“
Překlad 21. století,  Jan 14,16-17

Máme se chtít nechávat naplnit Duchem.

„Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem. Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“
Překlad 21. století, Efezkým 5,15-20

Duch Svatý křesťanům pomáhá v jejich slabosti a prosí za nás (podle Boží vůle).

„Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. Ten, který zkoumá srdce, ovšem rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté.“
Překlad 21. století, Římanům 8,26-27

Ducha svatého nemáme uhašovat, zarmucovat. Ducha zarmucujeme tehdy, když Ho neposloucháme.

„Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení.“
Překlad 21. století, Efeským 4,30

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5, 16-19

Máme chodit v Duchu
Křesťan může chodit v těle nebo v Duchu, třetí možnost neexistuje. Jako křesťané máme chodit v Duchu (máme se nechat řídit Duchem), jinak inklinujeme k hříchu. Chodit v Duchu je, následovat vedení Ducha – chtít, aby vedl naši mysl, slova i skutky. Chodit v Duchu máme nepřetržitě. Někteří křesťané říkají, že si na Boha musíš udělat čas. To je nesmysl, který nám vnucuje satan. S Bohem musíš být (vnímat) pořád (doma, v zaměstnání, při řízení auta, při těžké fyzické práci, při vyřizování e-mailů…), jako On je s tebou. Na Boha musíš být nepřetržitě napojený (netvrdím, že je to jednoduché). Pokud chodíš v Duchu, žiješ s Bohem.

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“
Překlad 21. století, Galatským 5,16-18

„Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme.“
Překlad 21. století, Galatským 5,25

„Stejně tak se i vy považujte za mrtvé hříchu a živé Bohu v Kristu Ježíši. Nenechte proto ve svých smrtelných tělech vládnout hřích, nepodléhejte jeho žádostem. Své údy už nevydávejte hříchu za nástroje nepravosti, ale jako zmrtvýchvstalí vydejte sami sebe i své údy Bohu za nástroje spravedlnosti! Hřích už nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí.“
Překlad 21. století, Římanům 6,11-14

Jak poznáme, že chodíme v Duchu?
Když jsi před Bohem naprosto podřízený, pokorný. Když Bůh vede tvou mysl, slova i skutky. Když odmítáš lidskost. A samozřejmě, když naše životy ukazují ovoce Ducha, ne těla (skutky těla: závist, hněv, hádky, smilstvo, modloslužba, nepřátelství, žárlivost, soupeření…).

Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony. Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme. Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme si.“
Překlad 21. století, Galatským 5,22-26

Velmi důležité je, aby v nás byla naprostá pokora, podřízenost, mírnost… Vždy se chovejte tak, jak by se choval náš Pán Ježíš Kristus.

„Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví.“
Překlad 21. století, Matouš 5,5

„Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi.“
Kralická, Matouš 5,5


„Konečně, buďte všichni svorní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a skromní. Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání.“
Překlad 21. století, 1.Petr 3,8-9


„Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“
Překlad 21. století, 1.Petr 5,6-7


„Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlépějích: „On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest.“ Když ho uráželi, neodpovídal, když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily! Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k Pastýři a Strážci svých duší.“
Překlad 21.století, 1.Petr 2,21-25

Chodit v Duchu musí pastor/evangelista
Každý pastor by měl bez podmínek chodit v Duchu. Pastor by měl mít ovoce Ducha: láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Falešného pastora poznáte po „ovoci“. Někteří křesťané se mylně domnívají, že to „ovoce“ je, když je na shromáždění/evangelizaci hodně lidí. To je samozřejmě nesmysl. Vemte si, kolik příznivců mají falešní evangelisté spadající pod Hnutí víry, evangelisté prosperity. Na tyto evangelisty nás Písmo upozorňuje: „Také povstanou mnozí lživí proroci a mnohé svedou“ (Matouš 24,11). Vemte si, kolik příznivců/členů mají falešné církve (Bethel Church, Adventisté sedmého dne (21 milionů), Římsko-katolická církev…).

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci.“
Překlad 21. století, Matouš 7,15-20

Pozor na strachy
Pokud máš z něčeho strach, obavy, nechodíš v Duchu a jsi lépe manipulovatelný. Strach je vždycky od satana! Pokud máš strach na úroveň modlářství, hřešíš.

„Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy.“
Překlad 21. století, 2. Timoteovi 1,7

„Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě.“
Překlad 21. století, Římanům 8,14–17

Duch svatý je nám velkým Pomocníkem, který nám bude pomáhat, když nás „svět“ bude strašit.

„Dávejte na sebe pozor. Budou vás vydávat soudům a shromážděním. Budete biti a kvůli mně stanete před vládci a králi, abyste jim vydali svědectví. Především ale musí být všem národům kázáno evangelium. Když vás budou odvádět a dávat do vězení, nedělejte si předem starosti, co máte říci, ale mluvte, co vám bude dáno v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch svatý.“
Překlad 21. století, Marek 13,9-11

Boží vůle
Poznávat a plnit Boží vůli musí být pro každého křesťana priorita. Jak poznat Boží vůli? Boží vůle se poznává tehdy, když chodíme v Duchu.

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,22-23

Jak poznám hlas Ducha svatého?
Jde o tichý hlas, který k nám křesťanům pořád nenásilně hovoří. Vždycky si ověřuj, zda jde opravdu o Ducha svatého. Někteří křesťané říkají, že to a to jim řekl Bůh. Byl to ale opravdu Bůh? Je potřeba myslet na to, že satan se pořád snaží imitovat Boha! Všechno je potřeba si ověřovat u Boha (např. skrz Písmo k nám Bůh hovoří)!

Problém s chozením v Duchu
Máš problém s chozením v Duchu? Řekni to Otci na modlitbě v pokojíku. Doporučuji i křesťanský půst, který započal a vede Bůh. Problém s chozením v Duchu mívají křesťané, kteří mají své modly. Pro někoho může být modla již zmíněný strach, pro jiného to může být internet nebo nějaký člověk (Co všechno může být modloslužba?). Každá modla je velká překážka mezi námi a Bohem (Boha máme tzv. na druhé koleji). Každá modla je hřích (nevyznaný hřích = „peklo“). Jako křesťané nemůžeme sloužit dvěma pánům! Problém s chozením v Duchu mívají i křesťané, kteří se spoléhají na druhé lidi. Jako křesťané se nemáme spoléhat na druhého člověka (Jeremiáš 17,5). Jako křesťané se musíme spoléhat výhradně na Boha. Pokud se spoléháme na druhého člověka, uhašujeme Ducha, Bůh je opět na druhé koleji. A samozřejmě, problém s chozením v Duchu mají démonicky obsazení křesťané (kterých není v současnosti zrovna málo).

Závěr
Duch svatý v nás pracuje nepřetržitě – Bůh k nám hovoří pořád. Každý křesťan by měl toužit po tom, aby Duch vedl KAŽDOU jeho myšlenku, KAŽDÝ čin (aby ovládl celý jeho život). Nech se Duchem zcela pohltit, ovládnout. Musíš věřit, že jsi naplněný Duchem, abys mohl chodit v Duchu. Pokud budeme žít Duchem, spoléhat se na Ducha, budeme mít ovoce Ducha (láska, mírnost, krotkost…). Pořád naslouchej tichému, slabému hlasu Ducha svatého, který k tobě nepřetržitě hovoří. Pokud některý křesťan řekne, že k němu Bůh nemluví, neříká pravdu. Skrz Ducha k nám Bůh hovoří pořád! Pokud jsi křesťan, máš Božího Ducha!

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení