Kázání našeho společenství

Není manželství přežitek?

Manželství
Manželství je intimní lidský vztah rostoucího vzájemného sjednocení, pro které se manželé svobodně rozhodují. Manželství je závazkem pro oba partnery. Manželé se stávají „jedním tělem“ (manželské spojení). To znamená, že muž by měl vše prožívat s ženou, a samozřejmě naopak. Neříkat on/ona, ale my. Manželé se mají vzájemně milovat. Manželka má mít svého manžela v úctě.

„Proto muž opouští otce i matku – aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem.“
Překlad 21. století, Efeským 5,31

„Ať ovšem každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe. A žena ať má svého manžela v úctě.“
Překlad 21. století, Efeským 5,33

„A vy, muži, mějte ke svým manželkám porozumění. Prokazujte jim úctu jakožto slabšímu pohlaví a jako spoludědičkám daru života, aby vašim modlitbám nestálo nic v cestě.“
Překlad 21. století, 1. Petr 3,7

Nesezdané soužití
Někteří lidé žijí v nesezdaném soužití. Nesezdané soužití (soužití „na hromádce“ nebo „na psí knížku“) je dlouhodobější soužití muže a ženy bez církevního či civilního sňatku, tvořící životní společenství. Součástí tohoto soužití je společné bydlení, pohlavní styk a společné hospodaření.

V nesezdaném soužití žijí nejen nevěřící, ale dokonce i někteří křesťané! Někteří křesťané si myslí, že kráčí úzkou cestou, zároveň ale smilní!

„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí.“
Překlad 21. století, Matouš 7,13

Všiml jsem si, že dnešní lidé, kteří žijí v nesezdané soužití, si říkají přítel/přítelkyně. To je úplně mimo! Přítel je člověk, se kterým máme hlubší kladný osobní vztah, ale nežijeme s ním sexuálně! V minulosti se v běžném jazyce říkalo druh/družka. Tento termín vystihuje faktický vztah mezi mužem a ženou, kteří nejsou manželé, ale po „faktické“ stránce žijí obdobně jako manželé.

Podobně jako konkubinát
Konkubinát je historický a církevní název pro soužití muže a ženy, které se podobá manželství, ale partneři neuzavřeli sňatek. Konkubína (zastarale souložnice) je žena žijící s mužem v takovém soužití. V tradičních společnostech konzervativního charakteru byla žena žijící v konkubinátě často považována za společensky méněcennou vůči ženě žijící v řádném manželství. Dnes by šlo tedy říct, že lidé žijící v nesezdaném soužití, žijí v konkubinátu, a žena v takovém soužití, je konkubína.

Smilstvo
Smilstvo je všechno, co člověka sexuálně uspokojuje mimo manželství – sex v nesezdaném soužití, homosexuální styk, sledování pornografie, sebeuspokojování (masturbace)… Pokud muž a žena žijí sexuálně v nesezdaném soužití, oba páchají stejnou ohavnost (hřích) jako homosexuálové! Co se týče sebeuspokojování, mohou nastat případy, kdy z různých důvodů partner není nablízku a není možný pohlavní styk. Pokud se křesťan uspokojuje a myslí přitom na svoji ženu/muže, pak by to mělo být v pořádku (rozsuzujte). Nedochází ke smilstvu ani cizoložství neboť takový člověk není ani fyzicky ani psychicky s jinou ženou/mužem. Necizoloží ani fyzicky ani v srdci, neboť myslí na partnera. Obecně řečeno lze ale říct, že sebeuspokojování vede k modloslužbě (k hříchu).

Smilstvo se ve velkém rozsahu dělo v Sodomě. Ve společnosti, kde je smilstvo samozřejmost, nenapomínané nebo dokonce obdivované (to vidím v naší společnosti), tam očekávejme tvrdý Boží soud! Osobně očekávám, že současná společnost, tak jak ji známe, končí.

Doporučený článek k prostudování: Homosexualita, homosexuální chování

“Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.”
ČSP, 1. Korintským 6,9-10

„A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebe“
Překlad 21.století, Genesis 19,24

„Právě tak to bylo se Sodomou a Gomorou a s okolními městy, která se podobně jako tito oddala smilstvu a propadla zvrhlosti.“
Překlad 21.století, Juda 1,7

Křesťan se má vyhýbat smilstvu. Vyhýbej se smilstvu!

„Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu. Každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě, nikoli v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha. Nikdo ať v této věci nepřekračuje meze a nepodvádí svého bratra. Jak jsme vám už dříve zdůrazňovali, Pán všechny takové věci přísně trestá. Bůh nás totiž nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení. Kdo to odmítá, neodmítá člověka, ale Boha, který vám dává svého svatého Ducha.“
Překlad 21.století, 1. Tesalonickým 4,3-8

Smilstvo je pro Boha ohavnost, hřích! Kdo ve svém životě praktikuje smilstvo, žije pod Božím hněvem. Takový člověk se nemá dobře. Mohou nastat fyzické nemoci, finanční problémy, duchovní problémy, démonické obsazení… Kdo nebude činit pokání z tohoto zlého skutku, skončí v „pekle“!

„Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.“
Překlad 21.století, Galatským 5,19-21

„Smilstvo, veškerá nečistota a chamtivost ať mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svaté.“
Překlad 21.století, Efeským 5,3

„Umrtvěte proto své pozemské sklony – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv“
Překlad 21.století, Koloským 3,5-6

Cizoložství
Cizoložství znamená manželskou nevěru – pohlavní styk provdané nebo ženatého mimo manželství.

„Jenom šílenec ale cizoloží, kdo činí to, je sebevrah!“
Překlad 21. století, Přísloví 6,32

„Vždyť i manželka je zákonem vázána ke svému muži, jen dokud dotyčný žije. Jakmile manžel zemře, je manželského zákona zproštěna. Oddá-li se jinému muži, dokud její manžel žije, bude označena za cizoložnici. Pokud však její muž zemře, je od toho zákona svobodná a může se oddat jinému muži, aniž by cizoložila.“
Překlad 21.století, Římanům 7,2-3

Pozor, každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci!

„Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Necizolož.‘ Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Svádí-li tě tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla.“
Překlad 21. století, Matouš 5, 27-30

Neodsuzujeme smilníky a cizoložníky (a další hříšníky), ale jejich hříchy ano. Ježíš ženu přistiženou při cizoložství neodsoudil, ale její hřích ano.

„Znalci Písma a farizeové tehdy přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed se slovy: „Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila. Mojžíš nám v Zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“ Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat.
Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem.“ A opět se sklonil a psal po zemi.
Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém vytrácet, počínaje od nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou stojící uprostřed. Ježíš se zvedl a zeptal se jí: „Kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo tě neodsoudil?“
„Nikdo, Pane,“ odpověděla.
„Ani já tě neodsuzuji,“ řekl jí Ježíš. „Jdi a už nehřeš.“
Překlad 21.století, Jan 8,3-11

Stačí si dát manželský slib před Bohem?
Manželský slib před Bohem je určitě důležitý, ale nedostačující. Křesťané mají dodržovat světské zákony (pokud vysloveně nejdou proti Božím zákonům). Pokud český právní řád říká, že manželství je platné jako občanský nebo církevní sňatek, tak to má křesťan udělat. Není podstatné, jestli obřad proběhne v prostorách státem uznané církve (právnické osobě speciálního typu) nebo na městském úřadě. Jde o to, naplnit světský zákon.

„Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad v přítomnosti matrikáře, jedná se o občanský sňatek. Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem církve nebo náboženské společnosti oprávněné k tomu podle jiného právního předpisu (dále jen „oprávněná církev“), jedná se o církevní sňatek.“
Český právní řád

Shrnutí
Manželství není přežitek! Manželství je Bohem stvořené a požehnané. Cizoložství je manželská nevěra. Smilstvo je sex mimo manželství včetně cizoložství. Smilstvo a cizoložství je znesvěcení Božího daru. Smilstvo a cizoložství znesvěcuje Boží chrám.

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 3,16

Kdo žije ve smilstvu, kdo cizoložství, žije pod Božím hněvem! Smilníky a cizoložníky, pokud nebudou činit pokání (hřích pod usvědčující mocí Ducha Svatého poznat, vyznat ho Bohu v „pokojíku“ a opustit), čeká žeh v ohnivém jezeře! Pán s vámi. Amen.

“Manželství ať si všichni váží a manželské lože ať je bez poskvrny, vždyť smilníky a cizoložníky čeká Boží soud.”
Překlad 21. století, Židům 13,4

„Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce.“
Překlad 21. století, Židům 10, 26-27

Může vás zajímat:
Manželství z pohledu Bible
Co je biblické pokání?
Žiješ v pravdě? Říkáš věci tak, jak jsou?

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení