Kázání našeho společenství

Působnost satana v křesťanském životě

Satan je je duchovní bytost, kterou stvořil Bůh. Satanova jména: Satan, Ďábel, Otec lži, Pokušitel… Pojďme se nejdřív podívat do Písma, jaký byl satan v Nebi a jak dopadla jeho vzpoura:

„Byl jsi pečetí dokonalosti, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, Boží zahradě, všemi drahokamy ozdoben – rubínem, topasem a jaspisem, chrysolitem, onyxem a berylem, safírem, tyrkysem a smaragdem – to vše krásně osazené ve zlatě klenotnickým dílem tepaném, to vše připravené pro tebe v den, kdy jsi byl stvořen. Byl jsi pomazaným cherubem, určil jsem tě za ochránce. Byl jsi na Boží svaté hoře, mezi žhoucími kameny ses procházel. Byl jsi dokonalý na cestách svých ode dne svého stvoření – než jsi byl shledán zlým. Kvůli množství tvého obchodování se tvé nitro naplnilo krutostí a zhřešil jsi. Proto jsem tě vykázal z Boží hory, cherube ochránce, tebe jsem zapudil z tvého místa mezi žhoucími kameny! Kvůli své kráse zpychl jsi, kvůli své nádheře jsi moudrost zahodil. Proto jsem tě tedy srazil k zemi, před očima králů, aby tě viděli. Kvůli tomu, že máš tolik vin, že jsi vlastní svatyně znesvětil svými špinavými obchody, vyvedl jsem z tebe plameny, aby tě strávily. Nechal jsem z tebe jen popel na zemi, před očima všech, kdo tě viděli. Všichni, kdo tě znali mezi národy, jsou z tebe zděšeni. Jsi odstrašujícím znamením – zanikl jsi navěky!“
Překlad 21.století,Ezechiel 28,12-19

Satan je lhář, pokušitel a velký zasévač pochybností:

„Vtom k němu přistoupil Pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kamení, ať se promění v chleby.“
Překlad 21.století,Matouš 4,3

Satan je lhář:

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Překlad 21.století,Jan 8,44

Satan je žalobce:

„A uslyšel jsem mocný hlas, jak v nebi říká: Teď přišlo vítězství, moc a království našeho Boha a vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratrů, který je dnem i nocí obviňoval před Bohem.“
Překlad 21.století,Zjevení 12,10

Jeho úmysly jsou nám křesťanům velmi známé:

„Nenechme se oklamat satanem – jeho úmysly nám přece nejsou neznámé.“
Překlad 21.století,2. Korintským 2,11

Satan nám křesťanům pořád klade pasti:

„Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli.“
Překlad 21.století,2. Timoteus 2,25-26

Satan je náš protivník, který čeká na naše pochybování:

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.“
Překlad 21.století,1. Petr 5,8-9

Satan je vládcem „světa“, ovšem nedělá věci bez Božího svolení, to nemůže nikdo!

„Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 4,3-4

Satan má k dispozici padlé anděly (démony), kteří se Boha velmi obávají:

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Překlad 21.století,Jakub 2,19

Jako křesťané si musíme uvědomit, že nevedeme svůj boj proti lidem, ale proti mocnostem:

„Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.“
Překlad 21.století,Efeským 6,12

Satan a jeho démoni jsou stvoření, která jsou silnější než lidi. Ale lidi – křesťané mají Ježíše Krista, což je nevyšší autorita nad vším stvořeným. Ve jménu Krista mají křesťané vyhánět (vymítat) démony z obsazených křesťanů. Toto by se mělo dít pořád v každém křesťanském společenství i u křesťanů přímo doma.

„A řekl jim (pozn. Ježíš): „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky“
Překlad 21.století,Marek 16,15-18

Proč křesťané podléhají tomu zlému?
Proč křesťané tak často podléhají tomu zlému a jeho démonům? Proč křesťané padají do satanových pastí? Proč se nyní v posledních časech tak dobře daří bludu? Důvodů je mnoho, například:

1. Mnoho křesťanů nechodí v Duchu, ale v těle. To je to velmi závažné! Mnoho křesťanů myslí lidsky, rozhoduje se na základě svých pocitů, co vidí, vykládá Písmo lidským myšlením… Satan často křesťanům říká: „Podívej se, vždyť to stojí v Písmu!“. Vzpomeňte si, jak byl Ježíš pokoušen satanem na poušti… Je potřeba velmi dobře znát Písmo (a vykládat ho Duchem), jinak nás může snadno satan nachytat. Máš problém chodit v Duchu? Žádej Otce v modlitbách, ať ti s tím pomůže.
2. Většina křesťanů se nenechává kontrolovat na démonické obsazení. Satan křesťanům namluvil, že křesťan nemůže mít démona. To je obrovská lež! Více náš článek Může mít křesťan démona? Ano!. I křesťané, kteří mají dary Ducha svatého, mohou být démonicky obsazení. Mnohokrát jsem se přesvědčil o démonické obsazenosti znovuzrozených křesťanů, kteří mají dary Ducha. Pokud si křesťan myslí, že se dá jednoduše odhalit démonické obsazení, žije v bludu. Vždyť jsou tady démoni falešného náboženství, démoni nekřtění, démoni strachu, démoni pýchy, démoni unáhlenosti, démoni zmatkářství…
3. Křesťané se spoléhají na ostatní křesťany. Já tady mluvím o stroprocentním spoléhání se na nějakého člověka. Je potřeba myslet na fakt, že na světě není jediný člověk bez hříchu. To nás přece učí Písmo. Mnoho křesťanů se spoléhá na svého pastora. Určitě poslouchej kázání svého pastora, ale VŠECHNO si ověř v Písmu, u Živého Boha. Pastor je taky jenom člověk. Mnoho křesťanů se spoléhá na křesťanskou literaturu, více článek Nespoléhej se na křesťanskou literaturu. Děsivě mnoho křesťanů se spoléhá na křesťanské knihy. To je opravdu velmi zavádějící. Křesťanská literatura je velký satanův svod a nástroj k zasévání pochybností. Satan rád lidem zasévá do jejich myšlení pochybnosti, aby je mohl lépe manipulovat. Křesťanská literatura nás může zavést na špatnou cestu. Čtete 5,10 stran a všechno je podle Písma, a najednou vidíte odstavec, kde je blud. Čtete další stránku, čtete mnoho bludů. Pak čtete dalších 20 stran, kde jsou biblické věci. Satan je chytrý, on vám nedá stoprocentní lež, ani padesátiprocentní. Chápete? Je opravdu potřeba chodit v Duchu a být trvale napojený na Boha, všechno s Ním konzultovat. Netvrdím, že nemůžeme číst křesťanské knihy, to můžeme, ale rozhodně se na jejich obsah nemáme spoléhat. Pak je ale otázka, zda pročítání křesťanských knih není ztráta času. Nikdy nehledejte výklad Písma v křesťanských knihách!!! VŠECHNO si máme prověřovat (1. Tesalonickým 5,21). Kde? Přece u Boha. Jedině u Boha je absolutní pravda! Na závěr k tomuto bodu musím dodat, abys utíkal od křesťanské literatury, ze které má její autor viditelný zisk. Takový člověk to nemůže myslet vážně! Křesťan, který to myslí opravdu vážně a upřímně, prodává své knihy bez zisku (za výrobní náklady nebo jen s minimální marží – do 10 Kč) a knihu dá na Internet volně ke stažení (ve formátu PDF).
4. Křesťané nečtou Písmo, nebo málo. Čtení Písma musí být pro každého křesťana každodenní chléb. Pokud to tak nemáš (např. trávíš víc času u křesťanských knih), jdeš po široké cestě. Je potřeba si uvědomit, že Bůh k nám často hovoří právě skrz Písmo.
5. Křesťané podléhají falešnému učení démonů. Podlehnout falešnému učení démonů nás může zavést nejen do falešného náboženství, ale i k sebevraždě (už tolik křesťanů spáchalo sebevraždu!). Pokud dlouhodobě podléháme falešnému učení démonů, otevíráme bránu démonům a démonická obsazenost je víc než jistá. Jaké jsou příklady učení démonů? Každé falešné náboženství vzniklo z učení démonů. Učení démonů je nebiblické učení o „pekle“, které podle některých křesťanů dnes existuje a jsou zde mučeni bezbožní lidé a neposlušní křesťané (lidi jsou prý zde nuceni pít kyselinu a jejich těla následně explodují, démoni jim trhají maso atd.). Podle této teorie, budou na konci věku démoni zlikvidování (včetně satana) a v mučení hříšníků bude pokračovat osobně Bůh, andělé nebo spasení křesťané. Učení démonů je i to, že církve odmítají křtít (požadují dlouhodobé vyučování apod.) a chtějí se spojovat s falešným náboženstvím – Spojování protestantských církví s Římsko-katolickou církví. Nejen „svět“, ale i někteří křesťané podléhají okultismu. Každý okultismus je učení démonů. Za každým okultismem stojí démoni (je to spolupráce s démony). To bylo jen několik málo příkladů démonského falešného učení. Ptej se na to Boha, zda nepodléháš učení démonů.
6. Křesťané otálejí s pokáním. Pokání nechávají na večer, na další den… Této situace se milerád ujme satan! V této souvislosti dochází k omlouvání si (pěstování) hříchů. A v této souvislosti nám satan často říká, ať se soustřeďujeme na ostatní lidi (na jejich nedokonalosti a hříchy).
7. Křesťané se upínají na uzdravení. Tím neříkám, že se nemáme modlit za své uzdravení, uzdravení bratrů a sester v Kristu. To určitě máme! Ale rozhodně se neupínej na uzdravení. Ať se děje vůle Tvá, zakonči každou modlitbu. Nemůžeme si vynucovat uzdravení, jak se to děje v Hnutí víry.
8. Křesťané často hledí zpátky. Jsou křesťané, kteří se pořád babrají (zbytečně se zabývají) v minulosti. To je velmi špatné. Zde je velký prostor pro toho zlého. Někdy se křesťané trápí vyznanými hříchy. Pokud jsi činil pravé pokání, Bůh ti tvůj hřích odpustil. Tečka. Z našich hříchů se určitě máme ponaučit, ne se v nich babrat. Křesťané také hledí zpátky, když okamžitě neodpustí nějakému člověku. Odpuštění je velmi důležité a je potřeba odpouštět okamžitě.
9. Někteří křesťané chtějí být správci „svého“ života. Někteří křesťané si chtějí řídit „svůj“ život. To je v křesťanském životě problém. Nechtěj mít život pod vlastní kontrolou. Toho vlastními silami stejně nikdy nedocílíš. Odevzdej „svůj“ život Bohu (stejně patří Jemu), v modlitbách mu dávej všechny své starosti a problémy (a neber je zpátky)  a budeš mít pokoj v srdci. Věř tomu, že Bůh se postará. Je přece tak mocný!
10. Křesťané mají své modly – člověka, stát, koníčky, televize, telefon, knihy… O modloslužbě hovořím často, protože na ní „ujíždí“ mnoho lidí (včetně křesťanů). Písmo nás učí, že každý modlář (který nečiní ze své modloslužby pokání) skončí v „pekle“, tak z toho také vycházejme.

Braní jména Božího nadarmo
Satan křesťanům podsouvá, ať vyslovují Boží jméno nadarmo. A mnozí tak činí. Satan některé křesťany zmanipuluje tak, že vydávají svou vůli za vůli Boží. To je braní Božího jména nadarmo. Někteří křesťané se při společných modlitbách chvílemi modlí k lidem, ne k Bohu. Tím berou Boží jméno nadarmo. Kdo říká, že Boží Syn není Pánem nad Sobotou (Matouš 12,1-14), bere Boží jméno nadarmo (a zpochybňuje Ježíšovo Božství!). Existuje mnoho (stovky) způsobů, jak brát Boží jméno nadarmo. Pozor na to!

Pozor, i satan koná zázraky
Jak jsem již říkal, všechno si máme prověřovat! Ověřujte si i zázraky, které vidíte, o kterých slyšíte. Zázraky nečiní pouze Bůh, ale i satan. Falešná uzdravení můžeme vidět u evangelistů, kteří kážou falešné evangelium. Falešná uzdravení vidíme u evangelistů spadajících pod Hnutí víry (netvrdím, že úplně všechny zázraky jsou v tomto případě od toho zlého). Další věc jsou mariánská zjevení. Vemte si, kolikrát se lidem zjevila údajná panna Marie, která citovala Písmo (říkala mnoho biblických pravd) a mluvila o Ježíši, dokonce činila zázraky – došlo k mnoha uzdravení, zbavení se závislostí, ale i dokonce k obrácení (samozřejmě ve falešné náboženství). Všechna mariánská zjevení jsou samozřejmě démonická a velmi zavádějící.  Pokud vidíš nějaký zázrak (uzdravení atd.), nebo máš o něm zprostředkované informace (informace z doslechu, např. svědectví), ověř si u Boha, zda je tvůrce zázraku opravdu Otec.

Satan v církvích
Satan se snaží nepřetržitě působit v církevních organizacích. Někdy se mu to daří. Satan rád vytváří konflikty v církvích, vytváří nejednotu, zeměřuje se na výuku falešného vyučování, zasévá pochybnosti, šíří polopravdy a pomluvy, vytváří strach, zmatek a nepokoj, doporučuje křesťanům dělat nebiblické rituály (např. tzv. „ohnivé tunely“). Nic z toho by se mu nepodařilo bez účasti člověka! Bez člověka by satan nebyl ničím! Dávejte velký pozor, aby satan nepůsobil ve vaší církevní organizaci. Ať se hlavně u vás pořád děje vymítání démonů! Pokud se toto u vás neděje, je velké riziko, že se tam usídlí démonický duch, např. démon falešného vyučování, démon nekřtění, démon zákonictví („desátky“, Sobota…)… Pokud nebudete z vašeho společenství vyhánět démonické duchy (žádné doslovné svazování! – Máme svazovat démony?), satan tam bude významně působit. V této souvislosti je ještě potřeba zmínit, že satan rád imituje Božího Ducha (Torontské požehnání, Démonické projevy v církvích). Na to velký pozor!

Odhalujeme pasti a aktivity satana
Někteří křesťané dělají, že satan ani neexistuje. A někteří křesťané se satana dokonce obávají! To je velmi špatný přístup, který tě může dovést do „pekla“. Satan se musí před tebou doslova třást! Je potřeba pořád upozorňovat na satana a jeho démony (i sebe), a na jejich pasti a aktivity. Pokud odhalujeme pasti a aktivity satana, satan zuří. Někdy zuří přes oklamané křesťany, kteří nás napadají za to, že „pomlouváme“ jejich idol (kazatele, kterého mají za modlu – mimochodem, modloslužba je hřích). Tito křesťané zpravidla chodí v těle, ne v Duchu.

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Proč Bůh satana nezahubil?
Mnoho křesťanů se domnívá, že by bylo lepší, kdyby Bůh satana zlikvidoval už při jeho vzpouře. To je samozřejmě nesmysl. Kdyby Bůh satana zlikvidoval, nebyla by možnost volby. Díky možnosti volby vidíme všechny ty lidské nepravosti, protože lidé se často rozhodují špatně (vidí svůj prospěch atd.). Je potřeba si uvědomit, že se nestane nic, o čem by Bůh nevěděl, často je to podle Jeho plánu. Někdy jsou i negativní věci součástí jeho plánu, jindy je to špatná volba lidí. Cokoliv se ve světě stane, není v rozporu z Jeho vůlí. Nebojte se, Bůh má všechno pod kontrolou!

Závěr
Satan nad námi nemá žádnou moc (držíme-li se Krista), může nad námi vládnout pouze tehdy, když mu to umožníme. To měj pořád na paměti. Satan dovedl mnoho lidí k hříchu, křesťany nevyjímaje. Tak to je. Nikdo ale nejde do „pekla“ se zavázanýma očima. Satan ti pořád klade pasti a pořád bude. S tím musíš počítat. Ty musíš pevně stát ve víře, v prvé řadě se soustřeď na sebe a na tvůj vztah s Bohem (modlitby v „pokojíku“), pořád se posvěcuj, čiň pokání, buď trvale napojený na Boha, dychtivě očekávej příchod Pána…

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení