Kázání našeho společenství

Poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše

Z následujících veršů plyne, že poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše (po prvním příchodu Krista na Zemi):

„Dítky, poslední hodina jest, a jakož jste slýchaly, že antikrist přijíti má, i nyníť antikristové jsou mnozí. Odkudž známe, že poslední hodina jest.“
Kralická, 1. Jan 2,18

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Překlad 21. století, Židům 1,1-2

„Kristus přece nepřišel do svatyně udělané rukama (jež je pouhým zobrazením té pravé), ale do samotného nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář. Také tam nepřišel proto, aby se obětoval znovu a znovu, jako když velekněz každoročně vchází do nejsvětější svatyně s cizí krví (to by pak musel od stvoření světa trpět už mnohokrát), ale ukázal se teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích.“
Překlad 21. století, Židům 9,24-26

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Překlad 21. století, 1. Petr 1,19-20

„Také nesmilněme, jako někteří z nich smilnili a v jediný den jich padlo třiadvacet tisíc. Také nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli a byli zahubeni hady. Také nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli zahubeni zhoubcem. To všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se octli na konci věků.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 10,8-11

V posledním čase (období od odchodu Ježíše do Nebe a druhého příchodu na Zemi), bude docházet (dochází) k vylévání Božího Ducha na všechny lidi. Bůh chce, aby každý člověk došel k biblickému pokání, které je součástí znovuzrození. Co často vidíme, je odmítnutí Boha, odmítnutí pokání, odmítnutí Boží nabídky spásy. Bůh nás stvořil s možností volby, proto Bůh respektuje rozhodnutí člověka. Letnice, to se událo už v posledních časech!

Doporučená kázání k prostudování: Den Letnic, Může se člověk svobodně rozhodnout pro Krista?

Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem.“
Překlad 21. století, 2. Petr 3,9-12

„Když přišel den Letnic, byli všichni jednomyslně spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Všichni žasli a nevěděli, co si o tom myslet. „Co má tohle znamenat?“ ptali se jeden druhého. Někteří se ale posmívali a říkali: „Opili se novým vínem!“ Bůh ho učinil Mesiášem! Tehdy vstal Petr s ostatními jedenácti a hlasitě k nim promluvil: „Židé a všichni, kdo pobýváte v Jeruzalémě, chci vám něco oznámit. Dobře mě poslouchejte: Tito lidé vůbec nejsou opilí, jak si myslíte – vždyť je teprve devět hodin! Děje se ale, co bylo předpověděno ústy proroka Joele: V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny.
Překlad 21. století, Skutky 2,1-4 a 12-17

Velkým znamením pro poslední časy a konce světa, byla Ježíšova služba tady na Zemi, Jeho ukřižování, vzkříšení a nanebevstoupení. Znamení konce světa, o kterých Ježíš hovořil na Olivetské hoře, jsou myšleny všechny události světa, které se stanou mezi jeho odchodem do Nebe a druhým příchodem na Zemi. Jde o období, které Ježíš nazval „přijdu brzy“. Některé události nastanou dříve, jiné později. A některé budou po celou dobu posledního času (války, nepokoje, přírodní katastrofy, pronásledování křesťanů atd.). Co se týče druhého příchodu Ježíše a s tím související uchvácení spravedlivých do Nebe, to samozřejmě nastane až na úplném konci dějin (v poslední den staré země). V tu chvíli skončí čas.

„Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli Toho, který mě poslal. A toto je vůle Toho, který mě poslal – abych nikoho z těch, které mi dal, neztratil, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť toto je vůle mého Otce, který mě poslal – aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den.“ Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den.
Překlad 21. století, Jan 6,38-40, 44, 54

Začátek „velkého soužení“ vidím od patnáctého verše: „Až uvidíte onu ‚otřesnou ohavnost‘, jak stojí, kde by neměla (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor…“ (Marek 13,15). Ježíš v této souvislosti zmínil „otřesnou ohavnost“. Ježíš řekl učedníkům, že se to bude dít ještě za jejich života! Jako nástroje „otřesné ohavnosti“ dodnes slouží falešné křesťanské směry (nejen římská církev), v kterých se jejich představitelé přímo nebo nepřímo prohlašují za bohy (říkejte mi svatý otec; já jsem zástupce Boha na zemi; já jsem ten speciálně pomazaný, kterého následujte, kupujte mé knihy…). Tyto lidi (pseudokřesťany) mnoho křesťanů slepě následuje (jejich falešné učení a zázraky). Jsou to lidé vyznávající Krista, ale nepravého krista (jako cizího boha). Tohoto krista svým učením předávají ostatním (z křesťanů se stávají pseudokřesťané). Ve jménu falešného krista dělají falešné zázraky (démonická uzdravení z fyzických nemocí atd.). Pravý Ježíš ty lidi nezná – není to Boží moc, co zhmotňuje ty zázraky!

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,21-23

Od těchto lidí se mají křesťané distancovat, utéct od jejich falešného křesťanského učení (třeba i ze sboru, z kostela…) k Živému Bohu, a nebrat si ani plášť…

Otřesnou ohavnost doplňuje další verš:

„Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha! (…) Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, znamení a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži.“
Překlad 21. století, 2.Tesalonickým 2,3-4 a 9-11

Usadí se v Božím chrámu – Boží chrám jsou křesťané:

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 3,16

Otřesná ohavnost bude stát (stojí) tam, kde by stát neměla – uprostřed Božího chrámu – v myslích křesťanů. „Otřesná ohavnost“ znamená vykonávat něco otřesně ohavného – kde má být pravý Kristus, je falešný. Otřesná ohavnost znamená, díky falešnému křesťanskému učení, které šíří falešný prorok, který se nějakým způsobem prohlašuje za boha, vyznávat falešného krista (cizího boha). Oklamaný křesťan si samozřejmě myslí, že vyznává pravého Boha. Nenecháváš se od někoho klamat? Nevyznáváš falešného krista?

Doporučený článek k prostudování: Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!, Co je rouhání proti Duchu Svatému?

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Překlad 21. století, 2.Jan 9-11

“Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Překlad 21. století, Matouš 15,7-9

U finálního soudu nebudete mít výmluvu! Nikdo nebude moci říct: tomu jsem by vyučen, to říkal náš pastor, tak se dělalo v našem sboru…

„Nenechme se oklamat satanem – jeho úmysly nám přece nejsou neznámé.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 2,11

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,21-22

“A tamější Židé byli ušlechtilejší než ti v Tesalonice: přijali Slovo se vší dychtivostí a denně pečlivě zkoumali Písma, zdali je tomu tak.”
ČSP, Skutky 17,11

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.”
Překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Období „velkého soužení“ (kvůli vyvoleným) bude zkráceno Ježíšovým druhým příchodem. Díky extrémní démonizaci v církvích, by se totiž nezachránil nikdo.

„Sedmileté soužení“
Rozhodně se neupínejme na doslovné „sedmileté soužení“ rozdělené na 3,5 roku a 3,5 roku, které má být podle některých křesťanů až na úplném konci dějin (posledních sedm let před druhým Ježíšovým příchodem). Toto je spekulace, špatný výklad knihy Daniel. O „sedmiletém soužení“ Ježíš nehovořil. „Velké soužení“ může trvat jiné časové období! Problém je, pokud by opravdu mělo být „sedmileté soužení“, které by šlo něčím identifikovat (nástupem Antikrista jako jednoho člověka atd.), šlo by spočítat den nebo období druhého Ježíšova příchodu. Toto se neslučuje s Písmem!

„O tom pak dni a hodině té nižádný neví, ani andělé nebeští, jediné sám Otec můj.“
Kralická, Matouš 24,36

„Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.“
Překlad 21. století, Skutky 1,7

Pojďme se tedy podívat na to, co Ježíš řekl učedníkům na Olivetské hoře (že se to začne dít ještě za jejich života!):

Počátky porodních bolestí
Tehdy Ježíš odešel z chrámu. Cestou k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby. On jim ale řekl: „Vidíte to všechno? Amen, říkám vám, že tu nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno.“
Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. „Řekni nám, kdy to bude?“ ptali se. „Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?“
Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí.
Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec.“

Otřesná ohavnost
„Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal, a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.
Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem.
Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!‘ nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,‘ nevěřte. Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ. ‚Kde je mrtvola, tam se slétnou supi.‘“
Překlad 21. století, Matouš 24, 1-27

Závěr
Boží slovo jasně říká, že poslední doba (poslední čas, konec věků) je tady od Ježíše. Připojuji ještě další verše:

„Musíš jít, Danieli,“ odpověděl mi. „Ta slova zůstanou tajemstvím zapečetěným pro poslední čas. Mnozí budou čištěni, běleni a tříbeni. Zlí lidé budou i nadále zlí a nikdo z nich neporozumí. Moudří však porozumějí.
Překlad 21. století, Daniel 12,9-10

„I řekl Pán: Šimone, Šimone, aj, satan vyprosil vás, aby vás tříbil jako pšenici.“
Kralická,  Lukáš 22,31

Určitě můžeme zkoumat Zjevení, různá proroctví, ale nesmíme se na to modlářsky upínat. Modlářství je hřích! Modlou se může stát: křesťanské učení, křesťanský učitel, křesťanská literatura, naše služba Bohu a tisíce dalšího. Výklad Zjevení, upnutí se na „vytržení“ atd., toto se může stát pro nějakého křesťana hříchem (pokud to bude mít na modlářskou úroveň). Máme sloužit Bohu, máme vyučovat ostatní křesťany, ale tyto věci musíme dělat s Bohem, podle Boha, podle Boží vůle. Určitě ruce pryč od stanovování nějakého  období vzkříšení věrných, jejich uchvácení do Nebe a Ježíšova návratu na Zemi! Bůh Ježíš řekl, že přijde brzy, Ježíš ten slib samozřejmě splní.

Bděte a očekávejte Pánův příchod dychtivě! Do poslední chvíle (své pozemské smrti nebo návratu Ježíše) zakládejte církve, ze srdce dávejte dary a almužny, kažte evangelium, křtěte obrácené lidi, vymítejte démony, modlete se k Bohu, čiňte pokání, čtěte Písmo, hledejte Boha, mějte s Bohem důvěrný vztah… Amen.

Může vás zajímat:

Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Bůh je neměnný, stálý
Máš v sobě Boží pokoj?
Může mít křesťan démona? Ano!
Stát Izrael není to stejné, co země izraelská
Bude někdy stát v Jeruzalémě Třetí chrám?
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu
Antikrist, znamení šelmy
Kdy přijde hlavní a konečný Antikrist?
Nastane na konci věků velké náboženské probuzení?

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení