Kázání našeho společenství

Bůh je láska

Proč věřit v Boha zjeveného v Bibli? Protože jedině Bůh Bible (Stvořitel) je pravý Bůh. Biblický Bůh je dokonalý, spravedlivý, milosrdný, všudypřítomný, nekonečný, nesmrtelný, neměnný, vševědoucí (zná minulost, přítomnost i budoucnost)… Biblický Bůh je věčný, tzn. znamená, že nemá začátek ani konec. Biblický Bůh je naprosto svrchovaný, všemohoucí, má absolutní moc na nebi i na zemi.

„Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!“
Překlad 21. století, Žalm 46,11

Bůh stojí nad veškerým stvořením a udržuje ho. Je pošetilé označovat Boha (vědomě či nevědomě) za omezeného. Pokud by chtěl někdo říct nebo naznačit, že Bůh je v něčem omezený (že neovládá jedinou částečku stvoření), věří v nesvrchovaného (falešného) boha. Takový člověk nevěří v Boha Bible. Musíme si uvědomit, že nesvrchovaný Bůh by nebyl Bohem! Boží svrchovanost je dnes poměrně často napadána (přímo nebo nepřímo). Boží svrchovanost napadají někteří křesťané, což je nejen smutné, ale i hříšné.

Bůh zná všechny lidi dokonale. Pokud věříme v Boží vševědoucnost, tak je nám jasné, že můžeme být před Bohem zcela otevření, nemá cenu před Ním nic skrývat. Vždyť Bůh zná celé stvoření dokonale, a to včetně člověka. Bůh zná dokonale naše srdce, naše úmysly, myšlenky… Pokud si někdo myslí, že lze před Bohem něco ukrýt, nezná Boha, věří v nesvrchovaného boha. Musíme si uvědomit, že Bůh je nepřetržitě s námi.

„Ty mě, Hospodine, zkoumáš, ty mě znáš. Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas, už zdálky rozumíš mým myšlenkám! Sleduješ, jak chodím i jak uléhám, všemi mými cestami se zabýváš. Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty už to, Hospodine, všechno víš!“
Překlad 21. století, Žalm 139,1-4

„Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen tě nespálí.“
Překlad 21. století, Izaiáš 43,2

Bůh je láska
Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Křesťanům dal svou lásku, která v nich přebývá. Křesťané mají v sobě Boží lásku, ne tu nedokonalou, falešnou lásku ze světa. Třeba láska k penězům, to je falešná láska ze světa:

„Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka“
Překlad 21.století, 1. Timoteus 6,10

Tento verš pokračuje:

„Ty ale jako Boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost.“
Překlad 21.století, 1. Timoteus 6,11

Pravá nefalšovaná  láska, to je Boží láska. Každý by si měl uvědomit, že Bůh nám skrze svou lásku dává sám sebe.

„Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí. Avšak proroctví – ta zaniknou, jazyky – ty umlknou, poznání – to pomine.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 13,4-8

Pokud uhašujeme Ducha, uhašujeme Boží lásku a otevíráme se zlým mocnostem. Jsi plný Boží lásky, mírnosti, pokory? Poku ano, je to v pořádku.

„Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy.“
Překlad 21.století, 2.Timoteus 1,7

„Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost.“
Překlad 21.století, Galatským 5,22

Bůh je láska – toto není jen fráze, to je fakt. Není to jen vlastnost Boha, on takový skutečně je, a to celý.  Kdo hluboce zná Boha, pořád buduje s Ním vztah, ten ví, že Bůh je nepopsatelná láska.

„Milujme jedni druhé, milovaní – vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. Kdo nemiluje, nezná Boha – vždyť Bůh je láska. V tom se projevila Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život. V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.“
Překlad 21.století, 1. Jan 4,7-10

Musíme si uvědomit, že Boží láska je s každým Božím dítětem nepřetržitě. Problém je již zmíněné uhašování Ducha.

„Chlubíš se, hrdino, vlastním zlem? Boží láska je tu každý den!
Překlad 21.století, Žalmy 52,3

Proto miluj Boha celým svým srdcem! Vždyť On první miloval nás.

„My milujeme, neboť on první miloval nás.“
Překlad 21. století, 1.Jan 4,19

„Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.“
Překlad 21. století, Marek 12,30

Pokud budeš Boha milovat upřímně a ze srdce, Bůh ti dá velké poznání (samozřejmě podle Jeho vůle).

„Kdo ale miluje Boha, ten má poznání od něj.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 8,3

Oslavuj Boha
Součástí lásky k Bohu, je oslava Boha. Boha oslavujeme tím, že ho ze srdce milujeme. Chval Boha nejen slovy, ale i zpěvem. Chval Boha každý den!

„Lepší než život je láska tvá, mé rty tě proto budou opěvat.“
Překlad 21.století, Žalm 63,4

„Oslavujte Hospodina – je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!“
Překlad 21.století, Žalm 136,1

Pokora je na místě
Láska bez pokory, to není Boží láska. Musíme být pokorní, pak nás Bůh zahrne milostí.

„Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“
Překlad 21. století, 1.Petr 5,6-7

Boží výchova
Bůh je nejen láska, je také zároveň spravedlivý, poučující a trestající. Součástí Jeho lásky je naše výchova. Koho Bůh miluje, toho také vychovává. Bůh, který je pouze láska, to je falešný bůh.

„Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? Výchovou procházejí všichni; bez ní byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní. Když jsme si vážili svých tělesných rodičů, kteří nás vychovávali, neměli bychom se tím spíše poddat Otci duchů a získat život? Oni nás vychovávali krátce a podle svého uvážení, on ale pro náš vlastní prospěch, abychom došli podílu na jeho svatosti. Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje.“
Překlad 21. století, Židům 12,6-11

Bůh Ježíš
Bůh Bible ví, co to znamená být člověkem. V Ježíši Kristu přišel na svět a stal se člověkem (vzal na sebe lidskou podobu a lidskou přirozenost). V tom vidíme, kam dokáže zajít Boží láska. Bůh se stal člověkem, protože nás velmi miluje.

„Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi.“
Překlad 21.století, Jan 1,1 a 14

„V tom se projevila Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život.“
Překlad 21.století, 1.Jan 4,9

Ježíš je obraz neviditelného Boha.

„On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření.“
Překlad 21.století, Koloským 1,15

Ježíš řekl:

„Kdo viděl mě, viděl Otce.“
Překlad 21.století, Jan 14,9

Ježíš Bůh na kříži zničil naše hříchy, které nás od Boha vzdalovaly. Skrze zmrtvýchvstání přemohl smrt.

Není pochyb o tom, že Ježíš je Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje.

„Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván:
Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje. Jeho hněv ještě nekončí Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce.“
Překlad 21.století, Izaiáš 9,5-6

„Nebo dítě narodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížetství na rameni jeho, a nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje.“
Kralická, Izaiáš 9,5-6


„Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti.“
Překlad 21.století, Koloským 2,8-10

„Hleďtež, ať by vás někdo neobloupil moudrostí světa a marným zklamáním, uče podle ustanovení lidských, podle živlů světa, a ne podle Krista. Nebo v něm přebývá všecka plnost Božství tělesně. A vy v něm jste doplněni, kterýžto jest hlava všeho knížatstva i mocnosti,“
Kralická, Koloským 2,8-10

Ježíš Kristus je stoprocentní Bůh, je součástí Boží Trojice. Kdo by popíral Ježíšovo božství, nepřistupuje k Bohu Bible! Takový člověk není zrozen z Boha Bible – není křesťan (není to náš sourozenec v Kristu). Písmo nás upozorňuje na to, že jsou lidé, kteří si říkají křesťané, ale nejsou. Tito lidé věří ve falešného Krista, věří v nějaké učení, které je odděluje od Biblického Boha. Ježíš hovořil o falešných křesťanech, kteří nebudou spaseni:

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,21-23

„Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“ Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!‘. Bude tam pláč a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven.“
Překlad 21. století, Lukáš 13,22-28

Kristova (Boží) láska nás zavazuje, má nás ve své moci.

„Kristova láska nás zavazuje. Jsme totiž přesvědčeni, že jeden zemřel za všechny, a tak zemřeli všichni.“
Překlad 21.století, 2. Korintským 5,14

Naše láska k Ježíši se projevuje tak, že zachováváme Jeho přikázání. Ježíš nám přikázal milovat každého člověka. Milujte i své nepřátele, žehnejte jim.

„Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání.“
Překlad 21.století, Jan 14,15

„Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního a svého nepřítele měj v nenávisti.‘ Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete synové svého Otce v nebesích. On přece dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé.“
Překlad 21.století, Matouš 5,43-45

Každý křesťan by měl sdílet Boží lásku s druhými. Máme milovat své bratry a sestry v Kristu.

„Kdo říká „Miluji Boha“ a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí. Máme tedy od něj toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i bratra.“
Překlad 21.století, 1.Jan 4,20-21

„Láska ať je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru.“
Překlad 21.století, Římanům 12,9

Kdo zachovává Ježíšova přikázání, ten Ho ze srdce miluje, a tomu se dá Ježíš poznat.

„Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým Otcem a já ho budu milovat a dám se mu poznat.“
Překlad 21.století, Jan 14,21

„Kdož by měl přikázaní má a ostříhal jich, onť jest ten, kterýž mne miluje. A kdož mne miluje, milován bude od Otce mého, a jáť jej budu milovati a zjevím jemu samého sebe.“
Kralická, Jan 14,21

Každý křesťan by se měl dívat na Krista jako Boha, chtít se Mu podobat (chtít jeho vlastnosti). Pokud se křesťan nedívá na Krista, nemůže porozumět Bohu, Jeho lásce, všemohoucnosti… Kristus je ta cesta k vysvětlení, co je to všemohoucí Bůh. Pro každého křesťana je kriticky důležité, žít v živém vztahu s Kristem jako Bohem.

„Prosím tedy, abyste neklesali na mysli kvůli mým soužením, neboť jsou pro vás, pro vaši slávu. Proto klekám na kolena před Otcem, jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen.“
Překlad 21. století, Efeským 3,13-21

Vzhledem k tomu, že dneska koluje mnoho bludných učení o Bohu Bible, k tomuto bodu ještě dodávám, že Otec je Bůh, Syn (Ježíš Kristus) je Bůh, Duch svatý je Bůh. Kdo toto odmítá (tvrdí, že Ježíš není Bůh, Duch svatý není Bůh), podléhá satanovu učení (satan rád lidi vyučuje, např. přes kázání, knihy…), věří ve falešného boha. Písmo nás učí, že Bůh je jedna bytost, rozhodně se nejedná o tři (oddělené, samostatné) bytosti! Můžeme mezi nimi rozlišovat, ale v žádném případě je nemůžeme oddělovat!

Boží Trojjedinnost = Otec Bůh, Syn (Ježíš Kristus) Bůh a Duch svatý Bůh. Jméno Trojjediného Boha je Ježíš Kristus. Spása je jedině v Bohu, ne ve stvořené bytosti. Pokud někdo tvrdí, že Ježíš není Bůh, tak tím říká, že je to stvořená bytost (pouze Bůh je nestvořený).

„V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!“
Překlad 21. století, Skutky 4,12

Když křtíme (vodní křest) obrácené lidi podle příkazu Pána Ježíše „křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého“ (Matouš 28,19), křtíme „ve jméno Pána Ježíše“ (Skutky 19,5). Podle Matouše 28,19 křtíme do Kristova Jména (Jména Boha)! Protože jméno Trojjediného Boha je Ježíš Kristus (podle českého překladu Bible). Trojjediný Bůh byl lidem zjeven v podobě Pána Ježíše. Křtít „ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého“ zjednodušeně znamená křtít „ve jméno Pána Ježíše“! Z knihy Skutků neplyne, že by nějaký učedník během křtu říkal něco jiného než to, co mu nařídil Pán Ježíš (Bůh) – „křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého“.  Pasáže ve Skutcích apoštolů neudávají žádnou křtící formuli, ale konstatování! Je pouze jedna verze vodního křtu! Je pouze jedna verze slov, kterou máme během křtu říkat: „křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého“. Pokud někdo používá jinou (nebiblickou) formulaci při křtu (např. „zemři s Kristem, povstaň s Kristem“Torben Søndergaard (Poslední reformace) a jeho následovníci), můžeme tento křest označit za nebiblický rituál, neplnění příkazu Pána Ježíše (Boha), znevažování Boha, neboť se jedná o člověkem smyšlenou formulaci. Ježíš nám dal jasný a nezaměnitelný návod (který se dá snadno pochopit), jaká slova zvolit při křtu. Žádný člověk nemá právo si k tomu nic přidávat ani měnit!

„Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. Když ho spatřili, poklonili se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a promluvil k nim: „Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“
CSP, Matouš 28,16-20

Musíme si uvědomit, že formulace „křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého“ ukazuje na Boží Trojjedinost, což je jediné správné učení o Biblickém Bohu. V této formulaci rozhodně nekřtíme do titulů, ale „ve jméno Pána Ježíše“!

Žiješ s Bohem? Máš hluboký, upevněný vztah s Bohem?
Někteří křesťané vidí Boha/Ježíše jako velice vzdáleného. Pokud si myslíš, že Bůh je křesťanům vzdálený metry od nich, máš problém, protože věříš v jiného boha. Vždyť máš Boha (Ducha Božího) v sobě! Měj osobní a důvěrný vztah s Bohem. Toto je velmi důležité. Je to proměna myšlení. Každý křesťan by měl chodit s Bohem, mluvit s Ním, žít s Ním… Všechno, co děláš, dělej k Boží slávě.

„Nuže – ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 10,31

Chodit s Bohem by měl každý křesťan (nejen kazatel, starší). Bůh chce tebe osobně, tebe celého (nejen třetinu, polovinu…). Bůh chce mít plný vztah s tebou. Bůh touží po tobě celém. Opětuj Mu to! Pokud nejsi plný Boha, tak nemůžeš Boha ani dát. Někteří křesťané dělají mnoho věcí pro Boha, ale nedělají ty věci s Bohem (podle Jeho vůle, dělají je pro a podle sebe – vlastní chtíč, pocity…). V tom je obrovský rozdíl! Biblický Bůh chce v prvé řadě tebe, tebe osobně (pokorného na modlitbách v „pokojíku“ a postech)! Ne tebe přes ostatní lidi, přes křesťanskou literaturu…  Určitě máme sloužit lidem atd., to má být ale až druhá řada. V prvé řadě je potřeba mít hluboké poznání Boha, mít osobní vztah s Bohem. Tápáš, chceš znát odpovědi na své otázky? To nejlepší (a nejpravdivější) vysvětlení ti může dát Bůh, ne člověk (kázání, kniha, videa na YouTube…). Jestli chceš znát pravdu (absolutní pravdu), upni se na Boha. Bůh k lidem hovoří skrz Ducha Božího. Co dnes vidím, je uhašovaní Ducha. Největší učitel není žádný člověk, ale Bůh. Můžeme poslouchat kázání křesťanských učitelů, musíme si je ale vždy ověřit u Boha (dotazem, na základě Písem), zda jsou pravdivá. Bůh touží po tobě celém. Chtěj poznat Boha víc a víc. Důležité je tvé obecenství s Bohem a trvalé napojení na Něj. Boha musíš nejprve poznat, abys ho mohl opravdově milovat. Člověka, kterého miluješ (manžel, manželka) jsi taky musel nejdříve poznat  (hluboce, nejen povrchně). Pokud budeš se svou ženou nebo mužem hovořit jen minimálně, nebude tam vzájemná důvěra, manželství nebude fungovat. Pořád se snaž o hluboké poznání Boha. Musíš si uvědomit, že skrz lidi se k živému Bohu nedostaneš. K živému Bohu se dostaneš pouze tehdy, když s Ním budeš hovořit, být na Něj nepřetržitě napojený, plně Mu důvěřovat, odhalovat sám sebe, modlit se v „pokojíku“…

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“
Překlad 21. století, Jakub 4,7-8

Sloužit lidem (včetně křesťanů) je záměr Boží. Investice do lidí je velmi dobrá a Bůh to velmi oceňuje. Satan se ale bude snažit, abys měl ostatní lidi před Bohem – v prvé řadě. Satan tě bude tlačit do toho, abys věnoval hodně času lidem, což bude mít za následek odsunutí Boha tzv. na druhou kolej (to je při každé modloslužbě). Satan po tobě bude chtít, abys v pravé řadě neřešil sám sebe, ale ostatní lidi, světové události… Satan tě bude tlačit do toho, abys věnoval co nejvíc svého času ostatním lidem, nezajímal se v prvé řadě o sebe, o tvůj vztah s Bohem. Toto „tlačení“ bude pozvolné, pak se z toho stane samozřejmost (pravidlo, zvyk). U někoho to může být až závislost na lidech (démon závislosti na lidech), modloslužba (hřích). Věř, že pokud budeš poslouchat satana, dříve nebo později, toho zneužije proti tobě! Tolik křesťanů se účastnilo mnoha křesťanských aktivit, horlivě sloužilo svým sourozencům v Kristu, a pak se najednou dozvídáme od jejich odpadnutí od víry. Jsou dokonce známy případy sebevraždy. Nebyl tam upevněný vztah s Bohem, hluboké poznání Boha, žití s Bohem… Je kriticky důležité, mít Boha na prvním místě! Jak můžeš dobře sloužit lidem (a Bohu), když nemáš upevněný vztah s Bohem? Jak můžeš dobře sloužit lidem, když neznáš Boha hloubkově? Nezapomínej na tvůj vztah s Bohem, který je potřeba pořád prohlubovat. Nezapomínej na chození s Bohem. Pokud nebudeš chodit s Bohem, svět tě bude udolávat a ty budeš často uhašovat Ducha.

Ve všem se spoléhej na Boha, drž se Jeho rad…

„Spoléhej na Hospodina a drž se jeho cesty. On tě povýší, abys obdržel zemi, ničemy ale vymýtí, uvidíš!“
Překlad 21. století, Žalm 37,34

Měj Boha na prvním místě
Někteří křesťané mají lásku k Bohu, ale nemilují Ho. Je to taková obyčejná láska, ne horlivá. Tito křesťané nemají Boha ve svém životě na prvním místě. Mohou tam mít nějakou modlu – člověka, elektroniku, své záliby… Pokud nemáš Boha na prvním místě, máš falešnou láska k Bohu. Tito křesťané např. upřednostňují rodinu, finance, vzdělání, dovednosti… před Bohem. Někteří křesťané myslí tak, že až budou mít nějakou finanční rezervu, tak potom se budou plně věnovat Bohu, chodit s Ním, na všechno se Ho ptát… Toto je špatný postup. Spoléhejme se na Boha ve všem, i když máme soužení. Nedělejme ze sebe bohy. Bůh je žárlivě milující!

„Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne.“
Překlad 21. století, Matouš 10,37-39

„Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem.“
Překlad 21. století, Lukáš 14,26-27

„Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání – vždyť to je pro člověka vším.“
Překlad 21. století, Kazatel 12,13

„Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.“
Překlad 21. století, Římanům 12,2

Proč mít Boha vždycky na prvním místě? Bůh tě stvořil, stará se o tebe na každý den, užíváš Jeho zemi, dává ti jídlo, dýcháš Jeho vzduch, dal ti rodinu… Bez Boha bys nebyl vůbec nic. Neexistoval bys! Bůh ti nabízí život věčný, nesmrtelné/mocné duchovní tělo atd. Toto ti nikdo jiný nemůže nabídnout!

„Každý člověk je jako tráva, všechna jeho sláva jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá,“
Překlad 21. století, 1. Petr 1,24

Pozor, abys byl veden pravou (Boží) láskou!
Pozor, aby za tvým každým počínáním byla pravá (Boží) láska. Bůh nesnáší faleš!

1. Chceš být nějakým způsobem (zdůrazňování, chlubení se dary Ducha…) středem pozornosti? Chceš být lidmi uznáván? Toto jistě není od Boha. Boží láska nás nikdy nestaví do centra pozornosti. Velký problém mohou mít hysteričtí křesťané, kteří chtějí být středem pozornosti. Hysterie je porucha osobnosti, která se projevuje nestabilními emocemi. Hysterik chce být pořád středem pozornosti (žije z pozornosti druhých, pořád s něčím „otravuje“ ostatní, často má závislost na lidech), proto teatrálně předvádí své emoce, aby upoutal pozornost okolí (smutek, předstírání/zveličování nějaké nemoci, finanční problémy…). Hysterik se často uchyluje k citovému vydírání (já chudák – jsem osamocený, nemám dostatek peněz, vydal jsem se z peněz…). Hysterie je známka démonické aktivity.

2. Zanedbáváš modlitby v „pokojíku“, v té souvislosti se raději modlíš na odiv ostatním (nebo dokonce k lidem)? To je pro Boha ohavnost. Boží láska nás vede k pokorným modlitbám do „pokojíku“.

3. Máš zvíře na/nad úroveň člověka? Máš velký problém s Bohem, protože pouze člověk byl stvořen k Božímu obrazu. Co se dneska ve velkém rozsahu děje, je dávání zvířecích miláčků na/nad úroveň člověka. To je hřích!

„Tehdy Bůh řekl: Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.“
Překlad 21. století, Genesis 1,26-27

Ve výše uvedeném verši strojí „Učiňme člověka“. Toto znění nalezneme ve všech překladech (Kralická, CSP…) – Trojjediný Bůh.

Boží láska tě nepovede dávání zvířat na/nad úroveň člověka. Toto je od ďábla. Ďábel rád hraje na naše city, emoce (hněv, radost, smutek, strach, lítost…).

„Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší?
Překlad 21. století, Matouš 6,26

4. Chceš se bez Božího vedení finančně zabezpečit na stáří? V tom není Boží láska. Děláš z Boha lháře. Máme si vydělávat na živobytí, ale dělejme to s Bohem. Ptejme se Boha, kam máme dávat Jeho peníze. Je tvé současné zaměstnání, podnikání od Boha?

„Bůh mu ale řekl: ‚Ty blázne! Dnes v noci umřeš. Čí bude, co sis nachystal?‘ Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu.“
Potom se obrátil ke svým učedníkům: „Říkám vám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a co si oblečete. Život je přece víc než jídlo a tělo víc než oblečení. Podívejte se na havrany. Nesejí ani nežnou, nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci! Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? Když nezmůžete ani to nejmenší, proč se staráte o to ostatní? Podívejte se na lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Když Bůh takto obléká trávu, která je dnes na louce a zítra bude hozena do pece, čím spíše vás, vy malověrní?!“
Překlad 21.století, Lukáš 12,20-28

5. Záleží ti na mínění ostatních lidí? Chceš se zavděčit lidem? V tom není Boží láska. Nejdůležitější je, jak tě vidí Bůh!

„Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník! “
Překlad 21. století, Galatským 1,10

6. Uzdravení z nemocí nezáleží na Bohu (Bůh to nemůže ovlivnit), ale výhradně na člověku samotném (bez Boha). V takovém myšlení není ani trochu Boží lásky, ale pýcha, víra ve falešné učení. To je hraní si na bohy. Tito lidé nevěří ve svrchovaného Boha.

7. Já mám v sobě Krista, proto budu dělat mocné činy a tečka! Takto uvažují někdy křesťané. Problém je ta „tečka“. V takovém myšlení a konání rozhodně není Boží láska. Toto mi připomíná hada v Edenu, kdy slyšela Eva na satanovu lež: „budete jako Bůh“ (Genesis 3,5). Satan rád lidi ovládá skrz jejich pýchu. To, že máme v sobě Božího Ducha, ještě neznamená, že jsme jako Bůh. Nehledě na to, že Božího Ducha často uhašujeme. Pokud nějaký křesťan tvrdí, že vůbec neuhašuje Ducha (což znamená ani jednu vteřinu za 24 hodin), tzn. nežije v hříchu, nežije v pravdě. Máme zaslíbené, že budeme dělat mocné činy, to ale neznamená, že se nebudeme spoléhat na Boha. Musíme si uvědomit, že mocný čin nedělá sám člověk (křesťan), ale vždy Boží moc. Je tady taky Boží vůle (svrchovanost Boha). Ne každý mocný čin (uzdravení atd.), způsobuje Boží moc (je potřeba rozsuzovat), v některých případech (kdy má člověk víru ve falešného Krista) dělá mocné činy (zázraky, úkazy, vidění, proroctví, uzdravení…) falešný bůh – satan a jeho démoni. Pokud nechceš poznat pravdu, nebudeš si všechno u Boha ověřovat, Bůh tě v tom (bludu) může nechat. Je potřeba rozsuzovat, všechno si ověřovat (k tomu nás vede Písmo).

„Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 11,13-15

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21-22

Závěr
Pokud si myslíš, že Bůh je velký, neznáš dobře Boha. Bůh je pro člověka nepředstavitelně obrovský! Člověk musí žasnout nad Boží velikostí, nad Jeho dokonalostí, nad jeho géniem… Pozorujte chvíli přírodu, uvidíte v ní Boha. Všimněte si té dokonalosti, jak všechno má svůj řád…

„Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 29,13

Musíme si uvědomit, že všechno stvoření Bůh stvořil z lásky, protože Bůh je láska. Z lásky k lidem stvořil člověka – bytost, která se vyznačuje svobodnou vůlí, schopností přemýšlet, milovat… Víš, proč žiješ? Protože ti Bůh daroval život. Autorem tvého života je Bůh. „Tvůj“ život patří Jemu (bez podmínek), ne tobě. Bůh tě stvořil s určitým záměrem. Bůh má s tebou záměr! Záleží jenom na tobě, jestli toho využiješ. Ptej se Boha, jaký má s tebou záměr, co od tebe chce. Pořád hledej Boha, poznávej Ho, měj s Ním hluboký vztah… Říkej Mu své starosti i radosti. Bůh na to čeká. V prvé řadě jsme tady pro Boha, ne pro sebe, ne pro naše touhy, ne pro ostatní lidi…

Hledej Boha, poznávej Ho, měj s Ním vztah. To je hlavní důvod, proč žiješ!

Bůh tě moc miluje, touží po tobě denně! Bůh touží po osobním, důvěrném vztahu s tebou. Pokud si myslíš, že jsi málo duchovní, že máš neosobní vztah s Bohem, řekni Mu to na modlitbě v „pokojíku“! Neboj se, Bůh tě uslyší, vždyť je všudypřítomný. Co je důležité, je upřímnost a touha po vztahu s Ním. Důležité jsou modlitby a posty, denní rozhovory s Bohem, studování Bible pomocí Ducha Božího (ne vlastním rozumem). Ať chceš nebo ne, Bůh s tebou ještě neskončil!

Jaké jsou nejkrásnější chvíle v tvém životě? Jsou to chvíle strávené s Bohem (chození v Duchu, modlitby v „pokojíku“…)? Pokud ano, je to v pořádku. Pokud ne, máš problém. Pokud byla tvá nejkrásnější chvíle v životě svatba, máš problém s Bohem. Pokud jsou tvé nejkrásnější chvíle strávené s rodinou na dovolené, máš problém s Bohem.

Žiješ s Bohem život plný lásky a dobroty? Žiješ v pravdě? Pokud ano, je to v pořádku. Pokud ne, nepovede se ti dobře, protože jsi snadná kořit pro satana. Boží láska VŽDY hledá a říká pravdu (za každých okolností, i v nepříjemných situacích, i člověku, kterého miluje)! Pozor na tzv. milosrdnou lež, polopravdy! Lež je vždy lež! Pokud na základě biblického rozsuzování odhalíš podvod (blud), je potřeba učinit potřebné kroky (v lásce a pokoře):

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Překlad 21. století, Efeským 5,6-11

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Překlad 21. století, Římanům 16,17-18

Máš důvěrný vztah s Bohem? Pokud budeš mít důvěrný vztah s Bohem, budeš naplněn Boží láskou, která dává člověku klid. Takový křesťan je plný Ducha. Pokud jsi plný Ducha, žiješ v naprostém klidu, Duch potvrzuje tvoje spasení.

„Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. “
CSP, Římanům 8,16

Dychtěte po Boží lásce, choďte v Boží lásce. Buďte plní Boží lásky. Přetékejte Boží láskou.  Bděte, poznávejte Živého Boha, hovořte s Bohem (dialog s Bohem), mějte s Ním důvěrný vztah, neuhašujte Ducha, buďte pokorní a mírní, ochotně a ze srdce pracujte pro Boha, milujte své nepřátele a žehnejte jim, nespoléhejte se na vlastní rozumnost… Modlete se za klid, lásku, dary Ducha (moudrost, výklad jazyků, rozpoznání duchů)… Čiňte to, co se Bohu líbí. Ale ne proto, že si chcete vysloužit spasení (to ani nelze), ale proto, že milujete Boha Jeho láskou. Amen.

„Zůstávej ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši.“
Překlad 21. století, 2.Timoteus 1,13

„Amen, přijď, Pane Ježíši!“
Překlad 21. století, Zjevení 22,20

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení