Kázání našeho společenství

Vyhlížíš dychtivě příchod Božího dne?

Těšíš se na příchod Pána Ježíše, který svým příchodem ukončí historii lidstva? Příchod Ježíše bude pro nevěřící a neposlušné křesťany nečekaný. Boží slovo říká, že křesťané mají dychtivě vyhlížet příchod Božího dne. Dychtivost znamená žádostivost, touhu. Křesťané mají toužit po tom, ať Pán přijde právě teď, ne až za hodinu, už vůbec ne až zítra nebo déle.

“Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti. Nuže, milovaní, vyhlížejte to všechno a snažte se, aby vás Pán zastihl v pokoji, neposkvrněné a bezúhonné.”
Překlad 21. století, 2.Petr 3,10-14

„Přijdeť zajisté den Páně, jako zloděj v noci, v kterémžto nebesa jako v prudkosti vichru pominou, a živlové pálivostí ohně rozplynou se, země pak i ty věci, kteréž jsou na ní, vypáleny budou. Poněvadž tedy to všecko má se rozplynouti, jací pak vy býti máte v svatých obcováních a v zbožnosti, Očekávajíce a chvátajíce ku příští dne Božího, v němžto nebesa, hoříce, rozpustí se, a živlové pálivostí ohně rozplynou se? Nového pak nebe a nové země podle zaslíbení jeho čekáme, v kterýchžto spravedlnost přebývá. Protož, nejmilejší, takových věcí čekajíce, snažtež se, abyste bez poskvrny a bez úhony před ním nalezeni byli v pokoji;“
Kralická, 2.Petr 3,10-14

Příchod Božího dne znamená druhý příchod Ježíše pod nebeskou klenbu, která se následně v ohni rozpadne a spadne dolů na zemi. Ježíš podruhé přijde v poslední (nejposlednější) den staré země (už žádný další den nebude – skončí čas). Během druhého příchodu Ježíše nastane první vzkříšení a uchvácení věrných do Nebe. Ježíšův druhý příchod pod klenbu bude viditelný a slyšitelný. Rozhodně nebude tajný, jak vyučují někteří křesťané (často evangelisté prosperity, kteří publikují své scestné výklady v knihách, ze kterých mají značný zisk).

“I řekl Bůh: Ať se vody hemží živou havětí a ať létavci létají nad zemí pod nebeskou klenbou.”
ČSP, Genesis 1,20

Nebo jsem sstoupil s nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, jenž mne poslal. Tatoť jest pak vůle toho, kterýž mne poslal, Otcova, abych všecko, což mi dal, neztratil toho, ale vzkřísil to v nejposlednější den. A tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Však žádný nemůž přijíti ke mně, jediné leč Otec můj, kterýž mne poslal, přitrhl by jej; a jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Kdož jí mé tělo a pije mou krev, máť život věčný, a jáť jej vzkřísím v nejposlednější den.“
Kralická, Jan 6,38-40, 44, 54

Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den. Nejdříve ale musí mnoho vytrpět a být zavržen tímto pokolením. Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka.“
Překlad 21. století, Lukáš 17,24-30

Toto nastane v období tzv. velkého, sedmiletého soužení. Velké soužení již odstartovalo otřesnou ohavností. Jde o útok na Duchem naplněné křesťany. Velké, sedmileté soužení je celé období mezi Ježíšovým odchodem do Nebe a Jeho druhým příchodem na Zemi. Jde o období, které Ježíš nazval „přijdu brzy“. Více článek Antikrist, znamení šelmy

Je nepochybné, že žijící křesťané zažijí „velké soužení“, během kterého nastane druhý příchod Ježíše, první vzkříšení, uchvácení do Nebe a konec světa. To potvrzuje podobenství o koukolu a pšenici:

„Pověděl jim další podobenství: „Nebeské království je, jako když člověk rozsívá na svém poli dobré semeno. Ale zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel mezi pšenici koukol a odešel. Když pak vzešla stébla a přinesla úrodu, tehdy se ukázal i koukol. Služebníci toho hospodáře tedy přišli a ptali se ho: ‚Pane, nenasel jsi na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal ten koukol?‘ Odpověděl jim: ‚To udělal nepřítel.‘ Služebníci se zeptali: ‚Chceš, abychom ho šli vytrhat?‘ Ale on řekl: ‚Nikoli, protože byste při trhání koukolu mohli vytrhnout i pšenici. Nechte obojí růst spolu až do žně. V čas žně řeknu žencům: Vytrhejte nejdříve koukol a svažte do snopků ke spálení. Pšenici ale shromážděte do mé obilnice.‘“
Překlad 21. století, Matouš 13,24-30

Ježíš vysvětluje toto podobenství:

„Tehdy propustil zástupy a šel domů. Tam za ním přišli jeho učedníci a žádali: „Vysvětli nám to podobenství o koukolu na poli.“ Odpověděl jim: „Rozsévač dobrého semene je Syn člověka, pole je tento svět, dobré semeno jsou synové Království a koukol jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je rozsívá, je ďábel, žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá koukol a spaluje se v ohni, tak to bude na konci světa. Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Spravedliví tehdy zazáří v království svého Otce jako slunce. Kdo má uši, slyš!“
Překlad 21. století, Matouš 13,36-43

Ne bohužel každý křesťan vyhlíží příchod Ježíše dychtivě. Pojďme se podívat na skupiny křesťanů, kteří s největší pravděpodobností nevyhlížejí příchod Božího dne dychtivě:

1. Upnutí se na tento život. Někteří křesťané se zcela zbytečně upínají na tento život. Až příliš se zabývají všedními starostmi, čímž zanedbávají Pána Ježíše. Často tam vidím obrovskou křeč, díky které se otevírají démonům. Ano, musíme řešit každodenní starosti, ale máme je řešit s Ježíšem – tzn. v klidu a podle Boží vůle. Nenechávejte se vyprovokovávat ďáblem, buďte v klidu, spoléhejte se na Ježíše. Vždyť Ježíš je cesta do Nebe!

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Překlad 21. století, Jan 14,6

„O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Překlad 21. století, Filipským 4,6-7

„Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?‘ Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.“
Překlad 21. století, Matouš 6,31-34

„Každý člověk je jako tráva, všechna jeho sláva jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo Hospodinovo však věky přetrvá.“
Překlad 21.století, 1.Petr 1,24-25

„Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.“
Překlad 21.století, Římanům 12:2

Neboj se věřit a svěřovat Ježíši, který má úplně všechny vlády a mocnosti ve svých rukou. Pravda je taková, že Ježíš pevně drží vládu nade vším stvořením a vůbec nic se nemůže vymknout z jeho ruky! Z následujících veršů je patrné, že satan a každý démon je jako pes uvázaný na vodítku, které pevně drží Bůh Ježíš ve svých rukou:

„V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. (…) Ano, i vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil: odpustil nám všechny viny a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“
Překlad 21. století, Koloským 2,9 a 13-15

2. Lpění na něčem, upínání se na něco z tohoto světa. Lpět znamená upnout se na něco, na někoho.

Pozor, pokud křesťan lpí na svém životě, ztratí jej!

„Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu.“
Překlad 21.století, Jan 12,25

Je až děsivé, kolik křesťanů má na prvním místě rodinu (lpí na rodině). Nemáme mít rodinu na prvním místě. Máme milovat manželku, manžela, potomky, ale jinak než Pána Ježíše. Na prvním místě musí být Pán Ježíš! Kdo to tak má, má skvělé manželství.

„Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne.“
Překlad 21. století,Matouš 10,37-39

Je neuvěřitelné, kolik křesťanů lpí na penězích. Pokud lpíš (zakládáš si) na penězích, majetku, máš problém. Pozor na lásku k penězům! Láska k penězům nemusí vždy znamenat, že máme k dispozici statisíce nebo miliony korun někde na kontě. Lásku k penězům můžeme mít i třeba k dvěma tisícům, které máme „bokem“. Není závadné mít peníze „bokem“ (kdyby se např. rozbil nějaký spotřebič v domácnosti), ale jde o to, aby k nim člověk neměl lásku. Láska k penězům může být i v podobě spoření – já mám něco naspořeno (rádoby jistotu). Já v Písmu nikde nečtu, že má křesťan spořit ve smyslu, aby se na to spoléhal (např. na důchod).

„Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.“
Překlad 21.století, 1. Timoteus 6,10

„V soudný den majetek nijak neprospěje, poctivost ale zachraňuje před smrtí.“
Překlad 21. století, Přísloví 11,4

„Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí; kdo miluje hojnost, nemá nikdy dost. I to je marnost.“
Překlad 21. století, Kazatel 5,9

„Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, ať nejsou domýšliví. Ať nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání.“
Překlad 21. století, 1.Timoteus 6,17

„Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.“
Překlad 21. století, 2. Timoteus 3,1-5

„Amen, říkám vám, že kdokoli nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něj nevejde.“
Tehdy se ho jeden přední muž zeptal: „Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?“
Ježíš mu ale řekl: „Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý – jen jediný, Bůh. Přikázání znáš: ‚Necizolož, nezabíjej, nekraď, nelži, cti svého otce i matku.‘“
On odpověděl: „To všechno jsem dodržoval odmalička.“
„Chybí ti jen jedno,“ řekl mu Ježíš, když to uslyšel. „Prodej všechno, co máš, rozdej to chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě.“ Jeho však ta slova velice zarmoutila. Byl totiž nesmírně bohatý.
Když Ježíš uviděl, jak se velice zarmoutil, řekl: „Jak nesnadno vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství! To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království.“
Překlad 21. století,Lukáš 18,17-24

3. Zakládání si na něčem. Problém mnoha křesťanů je ten, že si na něčem zakládají: na svých schopnostech, na darech Ducha, na vzdělání, na podnikání, na vizáži, na zázemí atd. Na čem jediném si má křesťan zakládat je Ježíš.

Někteří křesťané si mohou zakládat na tom, že vždy a pohotově dokáží každému odpovědět. Od toho určitě ruce pryč! Máme být pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.

„Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré, zlý pak vynáší ze zlého pokladu to zlé. Co má na srdci, to na jazyku!“
Překlad 21. století, Lukáš 6,45

„Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Lidský hněv přece k spravedlnosti před Bohem nevede. Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté Slovo, které má moc spasit vaše duše.
Překlad 21.století, Jakub 1,19-21

„Hněváte-li se, nehřešte;“ zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte místo ďáblu.“
Překlad 21. století, Efeským 4,26-27

„Lidstvo se pokouší zkrotit každý druh zvířat, ptáků, plazů i mořských tvorů a daří se mu to, ale jazyk žádný člověk zkrotit neumí. Je to nezvládnutelné zlo, plné smrtelného jedu. Jím dobrořečíme Pánu a Otci, jím také zlořečíme lidem stvořeným k Boží podobě.“
Překlad 21.století, Jakub 3,7-9

„Záplava slov se bez hříchu neobejde, rozumný drží svůj jazyk na uzdě.“
Překlad 21. století, Přísloví 10,19

„Mnohé mluvení nebývá bez hříchu, kdož pak zdržuje rty své, opatrný jest.“
Kralická, Přísloví 10,19

Někteří křesťané si zakládají na tom, že jsou výřeční. Za tím je pýcha. Můžeme být výřeční, ale nesmíme si na tom zakládat. Z Písma víme, že nijak výřečný nebyl apoštol Pavel ani Mojžíš.

„Nemám sice výřečnost, ale zato mám poznání, jak jste se při každé příležitosti mohli vždycky přesvědčit.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 11,6

„Jestližeť pak jsem nedospělý v řeči, však ne v umění, ale ve všem všudy otevření jsme vám.“
Kralická, 2.Korintským 11,6


„Mojžíš ale Hospodinu odporoval: „Promiň, Pane můj, ale nejsem výřečný člověk – ani dříve, ani teď, když jsi promluvil ke svému služebníku. Vždyť se mi plete jazyk v ústech!“
Překlad 21. století, Exodus 4,10

„I řekl Mojžíš Hospodinu: Prosím, Pane, nejsem muž výmluvný, aniž prvé, ani jakž jsi mluvil s služebníkem svým; nebo zpozdilých úst a neohbitého jazyku jsem.“
Kralická, Exodus 4,10

4. Intrikáři. Příchod Božího dne nevyhlížejí křesťané, kteří vytvářejí intriky (pikle, postranní a nečestné jednání). Často jde o vlažné křesťany (Nejsi vlažný křesťan?), kteří zakládají na lži, tělesnosti.

„Odmítáme hanebné tajnůstkaření, vychytralé praktiky a překrucování Božího slova. Místo toho jasně říkáme pravdu před Bohem a každý, kdo má svědomí, to může sám uznat.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 4,2

„Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele.“
Překlad 21.století, Koloským 3,9-10

„To jen ti vetřelci, ti falešní bratři se mezi nás vloudili, aby vyslídili svobodu, kterou máme v Kristu Ježíši, a aby nás zotročili. Ani na chvíli jsme jim neustoupili a nepoddali se, aby pro vás byla zachována pravda evangelia.“
Překlad 21. století, Galatským 2,4-5


„Sektáře po jednom a druhém napomenutí odmítni. Víš, že takový člověk je převrácený, hřeší, a sám sebe odsuzuje.“
ČSP, Titus 3,10-11

„Rozvratníka po prvním a druhém napomenutí vyobcuj. Věz, že takový člověk je zkažený a hřeší, odsouzen sám sebou.“
Překlad 21. století, Titus 3,10-11

5. Zahálka. Křesťané, kteří žijí v zahálce, ti se nelíbí Bohu. Kdo nechce pracovat, ať nejí! Zahálčivý křesťané mají čas nějakým způsobem otravovat ostatní křesťany, mají čas vymýšlet různé (často nebiblické) teorie a rituály, atd. Často jde o egoisty tvořící zlo v Církvi. Tací křesťané žijí pro tento život, rozhodně nemohou dychtivě vyhlížet příchod Božího dne.

„Přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému bratru, který žije v zahálce, a ne podle učení, které jste přijali od nás. Sami víte, jak je potřeba následovat náš příklad. My jsme u vás nezaháleli a nikoho jsme jen tak nevyjídali. Naopak: dnem i nocí jsme se namáhali a dřeli, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne že bychom na nic neměli právo, ale chtěli jsme vám dát příklad k následování. Když jsme ještě byli u vás, dali jsme vám přece toto pravidlo: Kdo nechce pracovat, ať nejí! Teď se ale doslýcháme, že někteří z vás žijí v zahálce; na práci nesáhnou, ale do všeho se pletou. Takovým přikazujeme a vyzýváme je v Pánu Ježíši Kristu, aby si vydělávali na živobytí řádnou prací.“
Překlad 21. století, 2.Tesalonickým 3,6-12

6. Pýcha. Pýcha je velká satanova zbraň. Jde o satanovo působení na člověka. Podoby pýchy mohou být různé. Někdo může být pyšný na své dovednosti (které máme jen a jen díky Bohu). Existují případy, kdy křesťan může být pyšný na svou nemoc, nebo naopak na uzdravení, na démonické obsazení (!), na dary Ducha, na používání technických médií (Může křesťan používat mobilní telefon?) atd.

„Pýchu následuje ostuda, moudrost je tam, kde pokora.“
Překlad 21. století,Přísloví 11,2

„Pýcha předchází pád, slávu předchází pokora.“
Překlad 21. století,Přísloví 18,12

„Kdo si myslí, že je něco, a přitom nic není, ten si něco nalhává. Každý ať posoudí své vlastní jednání; ať se pak chlubí jen sám sobě a nesrovnává se s druhými.“
Překlad 21. století, Galatským 6,3

7. Emoce, pocity. Příchod Božího dne nevyhlížejí křesťané, kteří se rozhodují na základě svých emocí, pocitů, intuice, logiky, zdání… Pokud se někdo rozhoduje na základě tohoto, odsunuje Boha, odmítá chodit v Duchu, odmítá se spoléhat na Boha. Tomu se rozhodně vyhněte! Jako křesťané musíme žít vírou, ne viděním. Pokud žijete podle pocitů apod., žijete život plný démonické sugesce, která minimálně zabraňuje vzhlížet dychtivě Boží den.

„Žijeme totiž vírou, a ne viděním.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 5,7

„Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou.“
Překlad 21. století, Římanům 8,5-8

„Bratři moji, nespojujte víru našeho slavného Pána Ježíše Krista s předpojatostí. Co když do vašeho shromáždění přijde člověk v nádherných šatech a se zlatým prstenem a za ním chudák ve špinavých hadrech? Budete-li se věnovat tomu nádherně oblečenému a řeknete mu: „Posaď se prosím sem,“ ale tomu chudákovi řeknete: „Někde si stoupni nebo si sedni na zem“ – copak tím mezi sebou neděláte rozdíly? Neposuzujete lidi špatným měřítkem?
Překlad 21.století, Jakub 2,1-4

8. Vědomé hříchy. Velmi smutné je, když si křesťan zakládá na vědomém hříchu. To znamená, že odmítá pravé pokání. Vědomý hřích může být např. lež. Každý člověk ví, kdy lže (nehovoří pravdu). Pokud jsme u lži, tak to je pro Boha velký problém, protože Boží slovo nám říká, že lháři skončí  v „pekle“ vedle bázlivých (!) a  dalších hříšníků. Z hříchu křesťany usvědčuje Duch Svatý. Poslouchejte Ducha Svatého, neuhašujte Ho, neomlouvejme si hříchy. Odmítejte hřích a nebojte se nazývat hřích hříchem!

„Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce.“
Překlad 21. století, Židům 10,26-27

“Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.”
Překlad 21.století, Zjevení 21,8

9. Tělesné smýšlení. Odmítej tělesné smýšlení. Tělesné smýšlení vede nejen k uhašování a zarmucování Ducha Svatého, ale i ke smrti. Kdo žije v těle, nelíbí se Bohu!

„Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou.“
Překlad 21. století, Římanům 8,5-8

„Poslouchejte Boha jako jeho děti; nepoddávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý – právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“
Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích – nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou! Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Překlad 21. století, 1.Petr 1,14-20

10. Čekání na spasenou Afriku. Někteří křesťané dychtivě nevyhlížejí druhý Ježíšův příchod (uchvácení do Nebe, nesprávně „vytržení“), protože čekají na spasenou Afriku. Toto prorokoval (ne vize, ale údajná zpráva od Ducha Svatého) Reinhard Bonke (1940-2019). Bonkke v 70. letech minulého století prorokoval, že před druhým příchodem Ježíše bude spasená celá Afrika. Během následujících let Bonnke podvodně prohlásil: „Teď už neříkám Afrika bude spasena, říkám Afrika je spasena“. Co dneska vidíme v Africe? Vzestup islámu, voodoo a další druhy okultismu, falešné evangelium a falešné zázraky (Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ). V Evropě vidíme migranty z Afriky, kteří rozhodně nekážou evangelium. Letos dokonce tamní vláda oficiálně registrovala první satanskou církev, která má díky této registraci svá práva.

„Měl jsem sny od Boha. Viděl jsem mapu Afriky – celý kontinent, který byl omývaný Kristovou krví a slyšel hlas Ducha Svatého: „Afrika bude spasena!“ Na základě tohoto vidění jsem se vydal na cestu celým kontinentem.“
Reinhard Bonnke (série Full Flame)

Falešné prorokování je hřích! Jedná se o podvod, braní Boží jména nadarmo, falešné svědectví o Bohu, zaměňování ducha klamu za Ducha Božího, svádějí křesťanů k bludu.

Pozor, abychom „neprorokovali“ vlastní představy, vize nebo sny, které plodí naše mysl! Pozor také na démonickou sugesci, manipulaci. Démoni s oblibou křesťanům poskytují euforické pocity, emotivní a pokojná vidění. – Démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity

„Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým.“
Překlad 21. století, 2. Petr 1,20

Bůh je živý
Někteří křesťané zapomínají na to, že Bůh je živý! Proto mají křesťané chodit v Duchu. Musíme si uvědomit, že Bůh chce mít s námi vztah. Máš s Bohem důvěrný, osobní vztah?

Neboť on je Bůh živý, on trvá navěky. Jeho království se nezhroutí a jeho vláda nikdy neskončí. On umí vysvobodit a zachránit, on koná divy a zázraky jak na nebi, tak i na zemi.“
Překlad 21. století, Daniel 6,27-28

„Ale Hospodin je pravý Bůh, je živý Bůh a věčný Král! Země se třese před jeho zlobou, národy neobstojí, když se rozhněvá.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 10,10

Milovaní, jestliže nás srdce neodsuzuje, máme k Bohu smělou důvěru a přijímáme od něj vše, oč prosíme, neboť dodržujeme jeho přikázání a děláme, co se mu líbí.“
Překlad 21.století, 1.Jan 3,21-22

Je kriticky důležité je, aby se křesťan ve všem spoléhal na Boha, ne na vlastní síly. Pokud se spoléháš na vlastní síly, nemůžeš zažívat Boží pokoj, který je pro každého křesťana tak důležitý.

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“
Překlad 21. století, Jakub 4,7-8

„Hospodinu svěř všechny své činy, tvoje úmysly se potom naplní.“
Překlad 21. století, Přísloví 16,3

„Spoléhej na Hospodina, buď statečný a on tě posilní. Spoléhej na Hospodina!“
Překlad 21. století, Žalm 27,14

„Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě. Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den!“
Překlad 21. století, Žalm 25,4-5

„Tvou lásku stále před sebou vidím, tvá věrnost mě všude provází.“
Překlad 21. století, Žalm 26,3

„Spoléhej na Hospodina, buď statečný a on tě posilní. Spoléhej na Hospodina!“
Překlad 21. století, Žalm 27,14

„Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka. Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat se na mocné.“
Překlad 21. století, Žalm 118,8-9

Závěr  – vyhlížíš dychtivě příchod Božího dne?
Zdá se mi, že dnešní křesťané nadměrně a nezdravě čekají na Antikrista, který má ovládat lidstvo na konci věků. Vidím to tak, že někteří křesťané více čekávají na Antikrista než na Ježíše! Pokud to tak máš, ďábel se ti směje, protože ses nechal lapit do jeho pasti. Určitě ruce pryč od nějakých scestných teoriií, kdo je Antikrist! Primárním posláním Církve je kázat evangelium, ne vymýšlet nějaké teorie ohledně Antikrista atd. Stejně se nedopátráš pravdy, tak proč se tím nadměrně zabývat? Nehledě na to, že to pro někoho může být modla (hřích).

“Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: „Pane, obnovíš už teď království Izraele?“ Odpověděl jim: „Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci. Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa.“ Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku.”
Překlad 21. století, Skutky 1,6-9

Dnešní křesťané se až příliš zabývají posledním časem, který je tady od Ježíše – Poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše. Je nepřesné a nebiblické tvrdit, že poslední čas (poslední doba) je nebo bude období několika málo posledních let před druhým příchodem Ježíše.

„Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina.“
Překlad 21. století, 1.Jan 2,18

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Překlad 21. století, Židům 1,1-2

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Překlad 21. století, 1.Petr 1,19-20

Letnice, to se událo už v posledních časech!

„Když přišel den Letnic, byli všichni jednomyslně spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. (…) Všichni žasli a nevěděli, co si o tom myslet. „Co má tohle znamenat?“ ptali se jeden druhého. Někteří se ale posmívali a říkali: „Opili se novým vínem!“ Bůh ho učinil Mesiášem! Tehdy vstal Petr s ostatními jedenácti a hlasitě k nim promluvil: „Židé a všichni, kdo pobýváte v Jeruzalémě, chci vám něco oznámit. Dobře mě poslouchejte: Tito lidé vůbec nejsou opilí, jak si myslíte – vždyť je teprve devět hodin! Děje se ale, co bylo předpověděno ústy proroka Joele: V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny.
Bible 21, Skutky 2,1-4 a 12-17

Křesťané, kteří se příliš zabývají všedními starostmi (to může být i modla), kteří lpí na svém životě, kteří mají na prvním místě rodinu, křesťané intrikáři a zahálčivý křesťané, ti se nejen nelíbí Bohu, ale nemohou ani dychtivě vyhlížet příchod Pána Ježíše. Ti křesťané, kteří milují Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou, ti dychtivě vyhlížejí Jeho příchod. Ti, kteří mají s Bohem Ježíšem osobní, důvěrný vztah, ti dychtivě vyhlížejí Jeho příchod.

„Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.“
Překlad 21. století, Marek 12,30

To, že milujeme Boha, že s ním máme důvěrný vztah, to nás někdy z našeho pohledu může stát hodně – odcházíme z dosavadního sboru, přicházíme o finance, přicházíme o dosavadní zaměstnání nebo podnikání, přicházíme o invalidní důchod a mnoho dalšího.

Dej všechno Bohu: zaměstnání, finance, zdraví, rodinu… Bdi a modli se. Dychtivě očekávej Pána Ježíše.

Přijď, Pane Ježíši! Amen.

„Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o tento život. Ten den by vás pak náhle překvapil jako past, neboť zastihne všechny, kdo žijí na zemi. Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli stanout před Synem člověka.“
Překlad 21. století, Lukáš 21,34-36

„Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká: „Přijdu brzy.“
Amen, přijď, Pane Ježíši!
Milost Pána Ježíše se všemi.“
Překlad 21. století, Zjevení 22,20-21

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení