Kázání našeho společenství

Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás

„Odkud pocházejí boje a sváry mezi vámi? Nepůsobí je snad vaše choutky, které se ve vás perou? Dychtíte, ale nemáte, vraždíte a závidíte, ale nemůžete dosáhnout, bojujete a válčíte, ale nemáte, protože neprosíte. Prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zle, abyste uspokojili své vlastní choutky. Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem. Anebo si myslíte, že Písmo mluví naprázdno? Copak Duch, který v nás přebývá, vede k nevraživosti? Naopak, nabízí úžasnou milost! Říká přece: „Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí.“ Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“
Překlad 21. století, Jakub 4,1-8

Odkud pocházejí bojové a vády mezi vámi? Zdali ne odtud, totiž z libostí vašich, kteréž rytěřují v údech vašich? Žádáte, a nemáte; závidíte sobě, a dychtíte po tom, což sobě zalibujete, a nemůžete dosáhnouti; bojujete a válčíte, avšak toho, oč usilujete, nemáte, protože neprosíte. Prosíte, a nebéřete, protože zle prosíte, abyste na své libosti vynakládali. Cizoložníci a cizoložnice, což nevíte, že přízeň světa jest nepřítelkyně Boží? A protož kdo by koli chtěl býti přítelem tohoto světa, nepřítelem Božím učiněn bývá. Což mníte, že nadarmo dí Písmo: Zdali k závisti nakloňuje duch ten, kterýž přebývá v nás? Nýbrž hojnější dává milost. Nebo dí: Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. Poddejtež se tedy Bohu, a zepřetež se ďáblu, i utečeť od vás. Přibližte se k Bohu, a přiblížíť se k vám.“
Kralická, Jakub 4,1-8

Co znamená (jaký má význam) verš „Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám“?

1. „Poddejte se tedy Bohu“. Co znamená, že se má křesťan poddat Bohu? Obecně řečeno, „poddat se“, znamená „ustoupit, vyhovět, podlehnout“. Z biblického hlediska to znamená „podřídit se“. Bohu Ježíši jsou poddáni (podřízeni) všichni – všechno stvoření (andělé, lidé, světské vlády, satan a všichni démoni).

„Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci.“
Překlad 21. století, 1.Petr 3,21-22

Jak se mají křesťané poddávat (podřizovat) Bohu?

Poddáváme se Bohu, když si uvědomujeme, že Ježíš Kristus je náš Pán a Bůh (Trojjediný Bůh). Poddáváme se, když Ho máme ve svém životě na prvním místě.

„Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti.“
Překlad 21.století, Koloským 2,8-10

„O týden později byli jeho učedníci znovu uvnitř a Tomáš s nimi. Dveře byly zavřené, ale Ježíš přišel a postavil se doprostřed se slovy: „Pokoj vám.“ Potom řekl Tomášovi: „Polož sem prst. Podívej se na mé ruce. Natáhni ruku a vlož mi ji do boku. Přestaň být nevěřící a začni věřit.“ „Můj Pán a můj Bůh!“ zvolal Tomáš.“
Překlad 21. století, Jan 20,26-28

„jejich jsou praotcové a z nich tělesně pochází Kristus, který je nade vším, Bůh požehnaný navěky! Amen.“
Překlad 21.století, Římanům 9,5

„Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, v očekávání té požehnané naděje – slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista.“
Překlad 21.století, Titus 2,11-13

Jediný pravý biblický Bůh, to je Trojjediný Bůh. Kdo odmítá Boží Trojjedinnost, odmítá Ježíšovo Božství, čímž přistupuje k falešnému bohu. Takový člověk je pod velkým vlivem démonů, zpravidla se jedná o démonicky obsazené křesťany, kteří podléhají učení (našeptávání) démonů.

Já a Otec jsme jedno.“
Bible, překlad 21. století, Jan 10,30

„Jestliže je však činím a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste jednou provždy pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci.“
Bible, překlad 21. století, Jan 10,38

Bohu se poddáváme, když máme Boží bázeň. Bázeň před Bohem znamená vědomí Božího nepřetržitého dohledu na člověka.

„Všechny ctěte, sourozence milujte, před Bohem mějte bázeň, k císaři úctu.“
Překlad 21. století, 1. Petr 2,17

Bohu se poddáváme, když jsme v pokoře k Bohu. Kde není pokora k Bohu, tam není Boží požehnání (hroutí se nám vztahy, hádky v manželství, finanční problémy, problémy v zaměstnání, zdravotní problémy, vládne nám strach…)! Kde není pokora k Bohu, tam má působnost ďábel a jeho démoni. Kde není pokora k Bohu, tam je pýcha. Jsme pyšní tehdy, když odmítáme chodit v Duchu, když ignorujeme Boží vůli atd. Tehdy se člověk spoléhá sám na sebe (na svou tělesnost, omezenost), ne na dokonalého Boha.

Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí.“ Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží..“
Překlad 21. století, 1.Petr 5,5-7

Bohu se poddáváme, když se necháváme naplnit Duchem svatým, když žijeme Duchem svatým, když se necháváme řídit Duchem svatým.

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“
Překlad 21. století, Galatským 5,16-18

„Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme.“
Překlad 21. století, Galatským 5,25

„Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem. Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“
Překlad 21. století, Efezkým 5,15-20

Bohu se poddáváme, když činíme biblické pokání. Biblické pokání je identifikace hříchu, vyznávání hříchu Bohu, v hříchu nechci dál pokračovat. Křesťan může zhřešit, ale nesmí žít ve vědomém hříchu.

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání
Překlad 21. století, 2. Petr 3,9

„ale teď se raduji – ne z vašeho zármutku, ale z toho, že váš zármutek vedl k pokání. Zarmoutili jste se v souladu s Bohem, takže jste kvůli nám neutrpěli žádnou škodu. Zbožný zármutek totiž působí pokání, jež vede ke spáse, takže není čeho litovat. Světský zármutek však působí smrt.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 7,9-10

„Zbožný zármutek totiž působí pokání, jež vede ke spáse, takže není čeho litovat.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 7,10

„Ať si je všechen lid Izraele jist, že Bůh učinil Pánem a Mesiášem právě Ježíše, kterého jste ukřižovali!
„Ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát: „Co máme dělat, bratři?“
Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy.“
Bible, překlad 21.století, Skutky 2,36-38

„Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání.“
Překlad 21.století, Skutky 26,20

Bohu se poddáváme, když se modlíme k biblickému Bohu. Ne žádné naučené texty, bezduché odříkávání slov, záměrně na odiv ostatním atd.! Modlitba je upřímný rozhovor s Bohem (zpravidla o samotě). V modlitbě k Bohu přistupujeme v lásce, mírnosti, pokoře, v pravdě…

„O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Překlad 21. století, Filipským 4,6

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha ne uhasit. Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,16-22

„Když vstal od modlitby a přišel k učedníkům, zjistil, že pod tíhou zármutku usnuli. Jak to, že spíte? řekl jim. Vstaňte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení.“
Překlad 21. století, Lukáš 22,45-46

V modlitbách dávejte Bohu všechny své starosti, tím se spoléháte na Boha. Pokud toto křesťan dělá, zažívá obrovský Boží pokoj.

„Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.
Překlad 21. století, 1.Petr 5,6-7

Bohu se poddáváme, když se modlíme v „pokojíku“ a zakončujeme modlitby slovy: „Ať se stane tvoje vůle!“ (nebo něco v tom smyslu). Boží vůle musí být pro každého křesťana priorita!

„Zpráva o něm se ale šířila stále více a lidé se scházeli v ohromných zástupech, aby ho slyšeli a byli od něj uzdraveni ze svých nemocí. On pak odcházel do pustin a modlil se.
Překlad 21. století, Lukáš 5,15-16

„Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od Zlého.“
Překlad 21. století, Matouš 6,9-13

„Když Ježíš s učedníky dorazil na místo zvané Getsemane, řekl jim: „Posaďte se tu. Já se zatím půjdu tamhle modlit.“ Vzal s sebou Petra a oba Zebedeovy syny a vtom na něj začala padat úzkost a tíha. „Je mi úzko až k smrti,“ řekl jim. „Zůstaňte tu a bděte se mnou!“ Kousek poodešel, padl na tvář a modlil se: „Otče můj, je-li to možné, ať mě ten kalich mine! Ať se však nestane má vůle, ale tvá.“ Když se vrátil k učedníkům, zjistil, že spí. „Nemohli jste se mnou bdít ani hodinu?“ řekl Petrovi. „Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné.“ Odešel podruhé a modlil se: „Otče můj, nemůže-li mě tento kalich minout, ale musím ho vypít, ať se stane tvoje vůle!
Překlad 21.století, Matouš 26,36-42

„I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těle, skoncoval s hříchem, takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli.“
Bible, překlad 21. století, 1.Petr 4,1-2

„Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 12,2

O Boží vůli by se měl zajímat každý křesťan. To proto, aby věděl, co pro něj má Bůh na každý den připravené.

„Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali.“
Překlad 21.století, Efeským 2,10

Bohu se poddáváme, když se v prvé řadě spoléháme na Boha, ne na člověka (na kázání, knihu, výklad Písma od člověka atd.). Můžeme samozřejmě sledovat kázání atd., ale nesmíme tomu neomezeně věřit. Nenásledujte učení jednoho křesťanského směru (adventisté, jehovisté, Hnutí Víry…), už vůbec ne učení jednoho člověka! Nenásledujte člověka jenom proto, že dělá zázraky. Kolik známých křesťanů se přes pýchu a peníze dostalo až ke spolupráci s démony (Ne všichni duchové jsou od Boha!). Následujte pravé Kristovo evangelium, které nám zjevuje Boží slovo. Velice nebezpečný je démon závislosti na lidech (modlářsky – musím to mít, mám nutkání to dělat, soustavně upřednostňuji lidi před Bohem, upřednostňuji společnou modlitbu s křesťany před modlitbou v „pokojíku“ atd.). Pokud má někdo závislost na lidech, vykonává otřesnou modloslužbu (hřeší).

„Petr a apoštolové odpověděli: „Je třeba více poslouchat Boha než lidi.“
Překlad 21. století, Skutky 5,29

„Tak praví Hospodin: Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 17,5

„Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě. Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den!
Překlad 21. století, Žalm 25,4-5

„Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka. Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat se na mocné.“
Překlad 21. století, Žalm 118,8-9

Bohu se poddáváme, když se chceme zalíbit Bohu, ne lidem. To nás někdy může stát vyloučení ze sboru atd.

„Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co už děláte – žijte tak, abyste se líbili Bohu.“
Překlad 21. století, 1.Tesalonickým 4,1

„Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník!
Překlad 21. století, Galatským 1,10

Bohu se poddáváme, když nelpíme na „svém“ životě. Pokud někdo lpí na „svém“ životě, je Bohu vzdálen, nemá osobní vztah s Bohem. To je žití pro tento život. Takový člověk nemůže zažívat Boží pokoj, ale strachy a obavy. Strach je vždycky od ďábla! Proč lpět na něčem, co stejně není naše?

„Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu.“
Překlad 21. století, Jan 12,25

„Žít – to je pro mě Kristus, a umřít – to je zisk!“
Překlad 21. století, Filipským 1,21

Bohu se poddáváme, když žijeme v pravdě. Pokud nežiješ v pravdě, žiješ pro ďábla!

„Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“
Překlad 21. století, Jan 8,32

„neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě.“
Překlad 21.století, Efeským 5,9

„Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší.“
Překlad 21.století, Přísloví 12,22

„Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, znamení a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.
Bible, překlad 21. století, 2.Tesalonickým 2,9-12

Lež ve všech podobách a úrovních (polopravda, milosrdná lež) je od ďábla!

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Překlad 21.století, Jan 8,44

Bohu se rozhodně nepoddáváme, když máme modly, neboť každá modla obchází Boha. Pokud sloužíme nějaké modle, máme s Bohem velký problém. Otevíráme se démonickým mocnostem a mnoho dalšího.

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Překlad 21.století, Zjevení 21,8

„Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.
Překlad 21.století, 1.Korintským 6,12

„Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy – čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí!“
Překlad 21. století, 2.Petr 2,18-19

Bohu se také nepoddáváme, když se rouháme Bohu. Co je rouhání podle Bible? Když se dáváme na úroveň Boha.

„Nechceme tě kamenovat za dobrý skutek, ale za rouhání,“ odpověděli mu Židé. „Jsi člověk, a děláš ze sebe Boha!“
Překlad 21.století, Jan 10,33

„Byli tu ale někteří ze znalců Písma. Seděli tam a v srdcích si říkali: „Jak to mluví? To je rouhání! Kdo může odpouštět hříchy než samotný Bůh?“
Překlad 21.století, Marek 2,6-7

Bohu se rouhají křesťané, kteří vzdorovitě a pyšně tvrdí, že mají v sobě Kristova Ducha, tak budou podle svého uvážení dělat velké skutky. Problém (rouhání) je v tom, že tito křesťané, chtějí dělat ty skutky podle sebe, podle vlastního přání, ne podle Boží vůle. Tímto křesťané ze sebe dělají bohy, zvou do svého života démony, dělají nebiblické rituály.

V následujícím verši nestojí, že křesťan bude dělat úplně všechny skutky, které si usmyslí. V následujícím verši nestojí, že křesťan má dělat skutky bez Boží vůle.

„Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, bude dělat skutky, které dělám já. A bude dělat ještě větší skutky, neboť odcházím k Otci.“
Překlad 21.století, Jan 14,12

Bohu se rozhodně nepoddáváme, když jsme součástí tzv. modlitební řetězce, kdy se křesťané modlí k Bohu za uzdravení jiných křesťanů a další věci. Často jde o akce v duchu (netvrdím že je to tak vždycky)  „čím víc lidí se bude modlit za stejnou věc, tím je větší šance, že Boha k něčemu donutíme“, nebo „uděláme nějaký rituál a z Boha vypadne to, co chceme“. Pokud jsou tyto akce tomto v duchu, je ignorována Boží vůle. Problém je v tom, že si tvrdě vynucujeme, aby Bůh konal (např. uzdravení). To je z naší strany diktát, který nemá nic společného s pokorou a podřizováním se Bohu. Díky tomuto našemu diktátu od nás ďábel neuteče, tímto diktátem zveme k sobě démony! Ať jde o modlitební řetězce, nebo modlitby v „pokojíku“, vždy musíme hledat Boží vůli. Nechci modlitební řetězce obecně, ale tyto akce musí být v duchu „Ať se stane vůle Tvá“.

Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás. A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to, oč jsme jej prosili, dostáváme.“
Překlad 21. století, 1.Jan 5,14-15

2. „Vzepřete se ďáblu“. Vzpíráme se tak, že ďábla a jeho démony neposloucháme, odmítáme jeho lži (polopravdy), jeho citaci Písma (ďábel rád cituje Písmo), démonickou manipulaci a sugesci… Tomu zlému se vzpíráme, když čteme Boží slovo v klidu, s pečlivostí, dychtivostí, po malých částech, s pomocí Ducha Božího. Pro každého křesťana je kriticky důležité, aby se spoléhal na Boží slovo a znal ho – aby mohl odrazit útoky ďábla. Stejně jako Ježíš na poušti:

„Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej vedl na poušť. Čtyřicet dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl. Když ty dny uplynuly, vyhladověl.
Tehdy mu ďábel řekl: „Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, ať se promění v chleba.“
Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ.‘“
Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa. „Dám ti všechnu moc a slávu těchto království,“ řekl mu ďábel, „neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci. Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“
Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘“
Tehdy ho přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: „Jsi-li Boží Syn, vrhni se odsud dolů. Je přece psáno:
‚Svým andělům přikáže o tobě, aby tě chránili, a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.‘“
Ježíš mu odpověděl: „Je řečeno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.‘“
Když ďábel dokončil všechno to pokušení, opustil jej a čekal na další příležitost.
Překlad 21. století, Lukáš 4,1-13

Dneska je ve velkém rozsahu zpochybňována pravost Bible, a to nejen ze strany světa, ale i ze strany křesťanů. Čím dál více křesťanů přímo nebo nepřímo tvrdí, že Bible není Boží slovo. Někteří křesťané dokonce zpochybňují pravost původních svitků (že je katolická církev falzifikovala)! To by znamenalo, že všechny Bible na světě nejsou Boží slovo a křesťané je mohou vyhodit. Ze strany křesťanů, je tady útok na Bibli, jaký tady ještě nikdy nebyl!

„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“
Překlad 21. století, 2. Timoteus 3,16-17

3. „uteče od vás“. Pokud se bude křesťan ochotně poddávat Bohu, bude se biblicky vzpírat ďáblu, ďábel od něj uteče. Pozor, ďábel uteče, ale bude čekat na další příležitost!

„Když ďábel dokončil všechno to pokušení, opustil jej a čekal na další příležitost.“
Překlad 21. století, Lukáš 4,13

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.“
Překlad 21. století, 1.Petr 5,8-9

4. „přibližte se Bohu a přiblíží se vám“. Když se poddáte Bohu, vzepřete se ďáblu, ďábel od vás uteče. Pak budete blízko Bohu, pak vám Bůh bude ukazovat pravdu.

„Kdo ale miluje Boha, ten má poznání od něj.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 8,3

Závěr
Jak poznat, že ďábel od vás utekl? Všechna ta démonická moc, kterou vidíte okolo sebe, ve vás vyvolává klid, pokoj. V tu chvíli vidíte, jak je Ježíš silný Bůh a ďábel strašně omezený. Ďábel není tak silný, jak to na první pohled vypadá! Opakuji verš:

„V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti.“
Překlad 21.století, Koloským 2,9-10

Buď křesťan, před kterým se démonické mocnosti chvějí. Buď křesťan, který je plně podřízen Bohu. Buď křesťan, který se biblicky vzpírá ďáblu. Buď křesťan, který má důvěrný vztah s Bohem. Buď křesťan, který miluje Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou. Amen.

„Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou“
Překlad 21. století, Marek 12,30

„Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden.“
Překlad 21. století,Matouš 10,37-38

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení