Kázání našeho společenství

Jsi připraven na druhý příchod Ježíše Krista?

Kázání ze dne 1.10.2017:

Jsi připraven na druhý příchod Ježíše Krista, který ukončí historii lidstva? Jsi připraven na Boží soud? Jsi na toto připraven právě teď? Kdyby v tuto chvíli přišel Ježíš, jsi si jist, že budeš „vytržen“?

Boží syn (Ježíš Kristus) slíbil, že se brzy vrátí a ukončí dějiny lidstva (tento stvořený věk). Ježíš přijde nejen jako Král králů a Pán pánů, ale i jako Soudce.

„Hle, přijdu brzy! Blaze tomu, kdo zachovává slova proroctví této knihy.“
Překlad 21. století, Zjevení 22,7

„Ježíš jim odpověděl: Synové tohoto věku se žení a vdávají. Ti, kdo budou hodni dosáhnout příštího věku a vzkříšení z mrtvých, se už ale ženit a vdávat nebudou. Také už nebudou moci zemřít – budou totiž jako andělé. Jsou to synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení.“
Překlad 21. století, Lukáš 20,34-36

V Bibli je dost zmínek o Kristově návratu:

„Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Víte, kam jdu, a cestu znáte.“
„Pane, nevíme, kam jdeš,“ přerušil ho Tomáš. „A jak můžeme znát cestu?“
„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška už ho znáte a viděli jste ho!“
Překlad 21. století, Jan 14,1-7

Ježíš přijde osobně. Jeho příchod bude viditelný a slyšitelný pro všechny žijící obyvatele země…

„Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli.
Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí.“
Překlad 21. století, Zjevení 1,7

„Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.“
Překlad 21. století, Matouš 24,27

„Hned po soužení oněch dnů‚ slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí. Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe až po druhý.“
Překlad 21. století, Matouš 24,29-31

„Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 4,16-18

Proč Ježíš přijde? Aby zničil  tento „svět“ a kvůli spáse těch, kdo ho očekávají…

„Právě tak se Kristus jednou obětoval, aby sňal hříchy mnohých, a podruhé se ukáže ne už kvůli hříchu, ale pro spásu těch, kdo na něj čekají.“
Překlad 21. století, Židům 9,28

„Čekám, Hospodine, na tvé spasení a plním tvé příkazy.“
Překlad 21. století, Žalm 119,166

Bděte, ale neupínejte se jen na Jeho příchod. Máme mít trpělivost…

„Bratři, buďte trpěliví až do Pánova příchodu. Víte, jak rolník očekává drahocennou úrodu země – trpělivě na ni čeká, dokud nepřijde raný i pozdní déšť. I vy tedy buďte trpěliví a pevní. Pánův příchod je blízko.“
Překlad 21. století, Jakub 5,7-8

Myslete na to, že před Bohem nic neukryjete. Boha nelze oklamat. Bůh ví o nás všechno, zná nás, pořád nás zkoumá…

„Ty mě, Hospodine, zkoumáš, ty mě znáš. Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas, už zdálky rozumíš mým myšlenkám! Sleduješ, jak chodím i jak uléhám, všemi mými cestami se zabýváš. Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty už to, Hospodine, všechno víš!“
Překlad 21. století, Žalm 139,1-4

„Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.“
Překlad 21. století, Židům 4,13

Jsi připraven na druhý příchod Ježíše Krista? Pojďme se podívat na možné  překážky toto, že nebubudeš připravený na Jeho příchod.

 1. Modlíš se za to, aby brzy přišel Ježíš? Není to nádou tak, že si říkáš, že ještě musíš něco udělat a až potom může přijít Ježíš? Není to náhodou tak, že si říkáš, že chceš užít svého muže, manželku, děti, vnoučata…? Pokud to tak máš, nemáš Boha na prvním místě – máš velký problém!
 2. Plníš s radostí Boží zákony a příkazy? Pokud odmítáš evangelizovat lidi a křtít je na odpuštění hříchů, neplníš příkazy Pána Ježíše a měl bys činit pokání. – „Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“ (ekumenický překlad, Matouš 28,18-20).
 3. Jsi pokorný, mírný, trpělivý? Pokorní ale obdrží zemi, rozkoš naleznou v hojnosti pokoje.“ (21. století, Žalm 37,11). „Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví.“ (21. století, Matouš 5,5). „Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něj doufají, ke všem, kteří jej hledají. Dobré je trpělivé čekání na Hospodinovo spasení.“ (21. století, Pláč 3,25-26).
 4. Nenecháváš se klamat prádnými řečmi? „Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného.“ (překlad 21. století, Efeským 5,6-7)
 5. Pořád odhaluješ pasti satana a jeho démonů?
 6. Leží ti satan a jeho démoni u nohou? Třesou se před tebou?
 7. Posvěcuješ se? Činíš pořád pokání? Máš bázeň před Bohem? K naplnění Boží vůle je zapotřebí poslušnost a posvěcování se. Pokud s tím máš problém, vytrvávej v modlitbách, ptej se Boha…
 8. Neodkládáš věci (pokání, modlitby…) na potom?
 9. Myslíš si, že když jsi přijal Ježíše za Pána a Spasitele, že máš spasení jisté? To je velká satanova lež… „Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích.“ (Matouš 7,21). To, abys spatřil Boží království, tomu musí odpovídat tvůj život.
 10. Stydíš se za Ježíše? Pokud ano, máš velký problém… „Kdokoli by se styděl za mě a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde ve své slávě a ve slávě Otce a svatých andělů.“ (Lukáš 9,26). Jak se bude Ježíš za tebe stydět? Při jeho druhém příchodu se nedočkáš vytržení, vzkříšení.
 11. Kde je tvůj opravdový domov? V Nebi u Boha? Není pro tebe náhodou domov místo, kde nyní bydlíš?
 12. Máš Boha na prvním místě? Nemáš náhodou na první místě manželku/manžela?
 13. Opravdu jsi odevzdal svůj život Bohu?
 14. Miluješ pravdu? Pravdu najdeš jedině u Boha.
 15. Miluješ Boha z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly? Miluješ Boha jako svého Otce, Stvořitele?
 16. Máš silný vztah s živým Bohem? Představuješ si Jeho království? Dychtíš po Nebeském Království – Novém Jeruzalému?
 17. Rozumíš Bohu a Jeho vůli?
 18. Chválíš Pána pořád a za všechno? I v době soužení, když nepřichází uzdravení apod.
 19. Je tvá autorita Bible? Není to náhodou něco, co kdo řekl, udělal, nějaká křesťanská literatura?
 20. Nepodléháš klamným filozofům (Koloským 2,6-8), falešným prorokům?
 21. Nepodléháš myšlenkovému proudu New Age? New Age velmi silně zasahuje do života dnešních lidí: schvalované zákony, EU, OSN, UNESCO, školství, zdravotnictví, ekonomiky, filmového a hudebního průmyslu a do mnoha dalších oblastí. New Age není něco, co bylo. New Age není žádné hnutí, je to myšlenkový proud, který vnutil lidem satan. To, co právě zažíváme, je teror New age, Antikrista…
 22. Pozor na humanitu, humanismus. Humanismus je prezentován jako charitativní pomoc. Ve skutečnosti to je postoj, myšlenkový směr, ve kterém se snaží člověk zvládnout svá vlastní společenství pomocí vlastního rozumu (nespoléhat se na Boha – lidská pýcha). Humanismus je snaha lidí vytvořit si nové zákony, lepší než ty Boží. Humanita je zákonem bez Boha. Je to satanské napodobení Boha. Humanita je myšlenka, která je zneužita a podporována satanem. Tak dlouho podporovaný  a vyvyšovaný humanismus stojí za světovládou satana, kterou dneska vidíme na každém kroku. V Písmu stojí, že máme milovat své nepřátele. Satan nám ale nalhává, že do lásky k nepřátelům máme zahrnovat i lásku k jejich lži, zlu (že je to součást té lásky). Ježíš neříkal, že máme slepě milovat zlo nepřítele. Ježíš říkal, že máme milovat pravdu a má se nám hnusit lež. Máme milovat nepřátele (neboť oni nevědí co činí) ale vyvarovat se lži, ve které oni žijí. Ježíš neučil toleranci ke lži a špatným věcem, jak se nám snaží nalhat satan a jeho démoni (humanisti). Humanita je jedna obrovská (satanova) manipulace. Satan miluje lež, která je podobná pravdě.
 23. Nepropaguješ, neuctíváš náhodou satana a jeho démony skrz okultní a satanistickou symboliku? – tetování, tzv. vševidoucí oka, obelisky, pentagramy, hexagramy, růženec, sošky Marie a dalších „svatých“, svastika (hákový kříž v mnoha podobách), atd. Tyto věci přitahují démony, které nás pak manipulují, snaží se ovládnout naší mysl.
 24. Nemáš účast účast na cizích hříších? Nepodporuješ někoho v hříchu? „Na nikoho nevkládej ruce ukvapeně a neměj účast na cizích hříších; zachovávej si čistotu.“ (překlad 21. století, 1. Timoteus 5,22)
 25. Žiješ Duchem? Posloucháš Ducha? „Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony. Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme. Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme si.“ (překlad 21. století, Galatským 5,22-26
 26. Modlíš se pořád? Pořád a za všechno jsi vděčný? Neuhašuješ Ducha svatého? Nepohrdáš proroctvími? Ověřuješ si všechno v Bibli? Ověřuješ si v Bibli a u Boha moje kázání? „Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte. Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“ (1. Tesalonickým 5,16-22).
 27. Dáváš pořád svůj život Bohu k dispozici?
 28. Jsi připravený odjet do vzdálené země, kdyby tě Bůh povolal? Máš připravený cestovní pas?
 29. Považuješ bratry a sestry za rodinu?
 30. Obáváš se příchodu Ježíše? Příchod Ježíše je pro opravdového křesťana slavný den. Opravdový křesťan dychtí po Jeho příchodu.  Pokud máš z Jeho příchodu strach, zamysli se nad svým životem.
 31. Nemiluješ náhodou „svět“? „Svět“ – satanský systém, který vládne bezbožným lidem. „Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá navěky.“ (1. Jan 2,15)

Velké soužení
Ještě bych chtěl připomenout, že před příchodem Božího Syna lidi budou zažívat velké soužení. To, zda toto soužení bude trvat sedm let nebo stovky let, je opravdu spekulace.

„Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn. Až uvidíte onu ‚otřesnou ohavnost‘, jak stojí, kde by neměla (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, ať neschází do domu, aby si odtud něco vzal. Kdo bude na poli, ať se nevrací ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete se, aby to nebylo v zimě. Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké už nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil.“
Překlad 21. století, Marek 13,13-20

„Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.“
Překlad 21. století, Matouš 24,19-22

Nebeské království
Nebeské království je velmi vzácný poklad. Ty musíš „prodat“ všechno ostatní (vzdát se mnoha věcí), abys ten poklad získal. Člověk, který není ochoten vzdát se různých věcí pro Boha, protože jsou mu tak „vzácné“, těžko pozná Nebeské Království.

„Nebeské království je, jako když člověk najde poklad ukrytý v poli. Znovu ho ukryje a pak jde, s radostí prodá všechno, co má, a koupí to pole.
Nebeské království je, jako když kupec hledající krásné perly najde jednu velmi vzácnou perlu. Jde, prodá všechno, co má, a koupí ji.
Nebeské království je jako síť spuštěná do moře, která nabírá všechno možné. Když se naplní, rybáři ji vytáhnou na břeh, sednou si a to, co je dobré, vyberou do kádí; to, co je špatné, ale vyhodí.“
Překlad 21. století, Matouš 13,44-48

Závěr
Bdi. Chtěj se pořád podobat Ježíši. Posvěcuj se, dávej dary a almužny, povídej lidem o Bohu, buď mírný a pokorný, nevyhledávej spory, neměj své modly… Jásej, když tě budou nenávidět pro Ježíšovo Jméno…

„Blaze vám, když vás budou lidé nenávidět a když vás vyobcují a potupí a vaše jméno zavrhnou jako zlé kvůli Synu člověka. V ten den se radujte a jásejte, neboť hle, vaše odplata v nebi je veliká! Stejně se totiž chovali jejich otcové k prorokům.“
Překlad 21. století, Lukáš 6,22-23

Pořád očekávej příchod Pána Ježíše. Žij tak, abys byl připraven na tento slavný den. Přeji ti, abys byl „vytržen“.

Na závěr dva verše:

„Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o tento život. Ten den by vás pak náhle překvapil jako past, neboť zastihne všechny, kdo žijí na zemi. Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli stanout před Synem člověka.“
Překlad 21. století, Lukáš 21,34-36

„Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána. Dávejte pozor, aby se někdo nepřipravil o Boží milost a aby se nerozbujel nějaký kořen hořkosti, který by nakazil a poškodil mnohé.“
Překlad 21. století, Židům 12,14-15

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení