Kázání našeho společenství

Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 1. část

Kázání ze dne 12.11.2017:

Na co jsme v Bibli upozorňováni?

1. V posledních časech lidé nebudou chtít slyšet pravdu, uchýlí se k bájím (smyšlenkám), budou naslouchat prázdným řečem a vyhledávat filozofy. Kdo stojí za prázdnými řečmi, klamnou filozofií? Jak bezbožní lidé, tak i tzv. kazatelé prosperity (Benny Hinn, Todd White…). Pozor tedy na klamné filozofy.

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.“
Překlad 21. století, 2.T imoteus 4,3-5

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného.“
Překlad 21. století, Efeským 5,6-7

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v ní rosťte. Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu.“
Překlad 21. století, Koloským 2,6-8

2. Jsme upozorňováni na Boží zkoušky. I v době soužení miluj a chval Boha.

„Hospodinovo poučení, synu, neodmítej, když tě napravuje, nezoufej. Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? Výchovou procházejí všichni; bez ní byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní.“
Překlad 21. století, Židům 12,5-8

3. Na smilstvo. A máme být spokojení s tím, co máme. Pokud je někdo pořád nespokojený, podléhá klamu, otevírá se zlu… Pokud někdo denně říká jak se má špatně, jak má špatné zaměstnání… a přitom má kde bydlet a co jíst, podléhá klamu.

„Manželství ať si všichni váží a manželské lože ať je bez poskvrny, vždyť smilníky a cizoložníky čeká Boží soud. Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte.“
Překlad 21. století, Židům 13,4-5

4. Satan a jeho démoni. Satan čeká na naše chyby a omyly. Satan čeká na to, až bude vyhledávat křesťanskou literaturu, do které je vmíchána filozofie. Proč je pro křesťana filozofie nepřijatelná? Protože filozofování nehledá pravdu. Filozofování vytváří vlastní pravdu – iluzi, klamnou křesťanskou fikci. Pokud v nějaké křesťanské literatuře vidíš filozofování, okamžitě se jí zbav. Pokud vidíš v nějakém kázání filozofování, neposlouchej ho. Pokud nějaký křesťan o sobě tvrdí, že je filozof, utíkej od něj. Za filozofa se např. označuje katolický kněz Tomáš Halík.

Pokud hledáš absolutní pravdu, hledej jí v Bibli, ptej se Boha, hovoř s Bohem. Absolutní pravdu nikdy nenalezneš v křesťanské literatuře. Mysleme na to, satan může využít i naše dobré úmysly!

Pozor také na deuterokanonické knihy (Tobiáš, Baruch, Ester, Přídavky k Danielovi, Sírachovec, Judita, Moudrost Šalomounova, 1. Makabejská, 2. Makabejská). Satan pomocí Římsko-katolické církve propašoval falešné učení přímo do Biblí! Deuterokanonické knihy není Boží slovo! Pokud máš takovou Bibli, okamžitě se jí zbav (zlikvidovat). Jedná se o apokryf, který v biblického kánonu nemá co pohledávat! Apokryf je text, který svou povahou náboženského spisu se kanonickému textu v některých ohledech blíží, ale rozhodně se nejedná o Boží slovo. Deuterokanonické knihy nebyly nikdy přijaty do židovského kánonu. Křesťané ani Židé je v prvních staletích nepovažovali za součást Písma.

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,8-9

„Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého.“
Překlad 21. století, Efeským 6,11-16

5. Máme dávat pozor na bludaře. Bludaře vidíme všude – v práci, v kostele, na velkých křesťanských akcích…

„Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist.“
Překlad 21. století, 2. Jan 1,7

6. Před Bohem nic neskryjeme. Vůbec nic! On o nás ví úplně všechno. Proto je potřeba být před Ním maximálně otevřený – mít otevřené srdce dokořán.

„Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.“
Překlad 21. století, Židům 4,13

„Ty mě, Hospodine, zkoumáš, ty mě znáš. Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas, už zdálky rozumíš mým myšlenkám! Sleduješ, jak chodím i jak uléhám, všemi mými cestami se zabýváš. Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty už to, Hospodine, všechno víš!“
Překlad 21. století, Žalm 139,1-4

7. Požitkářství, alkoholismus a staráním se o tento život. Z následujícího verše vidíme, že pokud tomuto podlehneme, druhý příchod Ježíše Krista nás může velmi překvapit. Proto nepodléhejme „světu“ („svět“ = satanský systém, který vládne bezbožným lidem). Jak podléháme světu? Necháváme se tetovat, používáme/nosíme okultní symboly, podléháme laciným svodům sekt, podléháme virtuálnímu vidění reality, honíme se za penězi, máme své modly…

„Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o tento život. Ten den by vás pak náhle překvapil jako past, neboť zastihne všechny, kdo žijí na zemi. Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli stanout před Synem člověka.“
Překlad 21. století, Lukáš 21,34-36

8. Nemáme přísahat. Proč nemáme přísahat? Protože člověk neví, co bude. Bůh to ale ví. Bůh stvořil čas a pouze On ví, co bude za minutu, další den, rok… Proto nepřísahejme – nenabízejme jiným lidem falešné jistoty.

„Především však, bratři moji, nepřísahejte – ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou – ale ať vaše „Ano“ znamená ano a „Ne“ ne, abyste nebyli odsouzeni.“
Překlad 21. století, Jakub 5,12

Ježíš říká:

„Slýchali jste také, že předkům bylo řečeno: ‚Nebudeš křivě přísahat‘ a ‚Své sliby Hospodinu splň.‘Já vám však říkám, abyste vůbec nepřísahali, ani při nebi, protože to je Boží trůn, ani při zemi, protože to je podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože to je město toho velikého Krále. Nepřísahej ani na svou hlavu. Nemůžeš přece jediný svůj vlas udělat bílým nebo černým. Ať je tedy vaše slovo ‚Ano‘ ano a ‚Ne‘ ne. Co je nad to, je od zlého.“
Překlad 21. století, Matouš 5,33-37

Mysleme na to, že se každý z nás  jednou bude před Bohem zpovídat z vlastních slov a činů.

9. Tetování. Tetování není křesťanská praktika, nic takového v Bibli nenaleznete. Kdo se nechává tetovat, ničí své tělo – chrám Ducha svatého.

„Nedělejte si na těle smuteční jizvy ani žádné tetování. Já jsem Hospodin.“
Překlad 21. století, Leviticus 19,28

Každého, kdo ničí si ničí své tělo (Boží chrám), toho zničí Bůh…

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Překlad 21. století, 1. Korinstkým 3,16

10. Okultismus (astrologie, kouzlení, magie, spiritismus, kosmická energie, homeopatika…). Na mnoha místech v Bibli jsem varováni před okultismem. Nejenže nemáme provozovat okultimus, ale ani ho nemáme vyhledávat, věřit v něj.

„Neobracejte se k vyvolávačům duchů a věštkyním. Nevyhledávejte je a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“
Překlad 21. století, Leviticus 19,31

„Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými.“
Překlad 21. století, Deuteronomium 18,10-12

„Jistě vám řeknou: Ptejte se věštců a duchařů, kteří šeptají a šveholí. To se lid nemá ptát svého Boha? To se má ptát mrtvých na živé?“
Překlad 21. století, Izaiáš 8,19

Z následujícího verše vidíme, že za okultismem stojí nečistí duchové – démoni…

„Jednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně, která měla věšteckého ducha a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním budoucnosti. Začala za Pavlem a za námi chodit a vykřikovala: „Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha! Ohlašují vám cestu spásy!“ Když to trvalo mnoho dní, Pavel to už nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu duchu: „Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z ní!“ V tu chvíli byl pryč.“
Překlad 21. století, Skutky 16,16-18

11. Máme dodržovat Boží zákony. Nezneužíváš náhodou Boží Jméno? Nemáš jiné bohy? Tvůj bůh/modla může být např.: nějaký člověk, kariéra, peníze, zvíře, koníčky, technická média (počítač, telefon, tablet…)…

„Zachovávejte všechna má pravidla a všechny mé zákony plňte. Já jsem Hospodin.“
Překlad 21. století, Leviticus 19,37

12. Nemáme milovat „svět“ a co je v něm. Nemáme milovat: peníze, majetek, počítačové hry…

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa.“
Překlad 21. století, 1. Jan 2,15-16

13. Pozor na pozemské sklony. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky, pomluvy, rouhání…

„Umrtvěte proto své pozemské sklony – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. I vy jste se tak dříve chovali; kdysi jste takto žili. Teď ale to všechno – zuřivost, hněv, zášť, urážky i sprosté řeči – odstraňte ze svých úst. Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele.
Překlad 21.století, Koloským 3,5-10

„Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. Pro takové věci přichází Boží hněv. I vy jste dříve tak žili. Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. Neobelhávejte jeden druhého, svlečte ze sebe starého člověka i s jeho skutky a oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele.“
Ekumenický překlad, Koloským 3,5-10

Jak se např. můžeme rouhat Bohu (vysmívat se Mu)? Pokud svým svým jednáním, myšlením tvrdíme, že zvířata byla stvořena k Božímu obrazu.

„Tehdy Bůh řekl: Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.“
Překlad 21. století, Genesis 1,26-27

14. Pokud křesťan vědomě hřeší (a nečiní pokání), čeká ho „peklo“ – „ohnivé jezero“, kde bude zlikvidováno jeho tělo i duše.

„Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce.“
Překlad 21. století, Židům 10,26-27

15. Pozor na falešné proroky/učitele. Falešný prorok  může být, jak řadový křesťan, tak i pastor.

Všechno si ověřuj v Bibli, ptej se Boha.

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte. Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,16-22

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci.“
Překlad 21. století Matouš 7,13-20

Definice falešného proroka:

1. Člověk, který předpovídá falešné proroctví (budoucnost).
2. Náboženský podvodník vyučující a šířící falešné náboženství. Falešný prorok vyučuje něco, co se nenachází v Bibli (může to být mix 95% pravdy a 5% lži). Satan s oblibou cituje Boží slovo – předkládá lidem část pravdy a část lži. Falešný prorok je každý člověk, který přichází k lidem v Kristově jménu, ale Kristu nepatří.

Příklady falešného vyučování:
a) Trojjediný Bůh není. Ježíš není žádný Bůh.
b) Panna Marie se přimlouvá u Boha za lidi (mariánský kult).
c) Církevní organizaci musíš každý měsíc odvádět 10% v penězích – ze svého příjmu (mzda, důchod, příjem z podnikání, dědictví apod.). Nutno upozornit, že Bohu v žádném případě nepatří jen 10%, ale všechno! A je jen na nás, kolik Mu dáme. Hlavně musíme dávat dobrovolně a ze srdce, ne z donucení! To se Bohu hnusí. O tzv. desátcích více zde.
d) Před křtem na odpuštění hříchů musíš dokonale znát Bibli, proto tě budeme dlouhodobě vyučovat. Falešný prorok tvrdí: „Před vodním křtem musí předcházet důkladné vyučování z Bible a přijetí jejího učení“. Falešný prorok sice tvrdí, že křtí, ale oddaluje křest na neurčito (dlouhé měsíce, roky). V Bibli není jediný záznam, že byl někdo dlouhodobě vyučován a pak až došlo ke křtu. V Bibli je pravý opak, okamžitě byl pokřtěn okultista, celá domácnost, 3000 lidí… Samozřejmě, že máme obráceného člověka poučit, na to ale stačí několik hodin. O křtu více zde.

A tak dále.

Pokud uvidíte člověka, který toto vyučuje, jedná se o falešného proroka. Od takových lidí utíkejte!

„V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu.“
Překlad 21. století, 2. Petr 2,1

„Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.“
Překlad 21. století, 2. Timoteus 3,1-5

„Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.“
Ekumenický překlad, 2. Timoteus 3,1-5

Jeden falešný prorok bude na konci věků uvržen do ohnivého jezera:

„Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.“
Překlad 21. století, Zjevení 20,10

Kdo může být tento falešný prorok? Podle mého názoru (!) je to papež.

Shrnutí
Na co jsme v Bibli upozorňováni?

1. V posledních časech (těsně před druhým příchodem Ježíše) lidé nebudou chtít slyšet pravdu, uchýlí se k bájím.
2. Jsme upozorňováni na to, že Bůh lidem dává zkoušky, soužení.
3. Jsme upozorňováni na to, že Bůh nenávidí smilstvo (sex mimo manželství). Máme být spokojení s tím, co máme.
4. Satanem a jeho démoni okolo nás nepřetržitě bloudí a čekají na příležitost, tvoji slabou chvilku. Přemýšlej, mluv s Bohem, čiň pokání… Pořád odhaluj pasti satana. Denně si polož otázku: Třese se před tebou satan? Leží ti satan a jeho démoni nohou?

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“
Překlad 21. století, Jakub 4,7-8

5. Dáváš pozor na bludaře?
6. Před Bohem není nic ukryto. Vůbec nic! Tomu uzpůsob svůj život.
7. Pozor na požitkářství, alkoholismus a staráním se o tento život. Plně odevzdej svůj život Bohu a uleví se ti.

„Tehdy všem řekl (pozn. Ježíš): „Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku.“
Potom jim vyprávěl podobenství: „Pole jednoho bohatého člověka přineslo hojnou úrodu. Přemýšlel: ‚Co si počnu? Vždyť nemám kam shromáždit úrodu!‘ Pak si řekl: ‚Udělám tohle – zbořím své stodoly, postavím větší a do nich shromáždím všechno své obilí a zásoby. Pak si budu moci říci: Podívej, máš spoustu zásob na spoustu let. Oddechni si, jez, pij, užívej!‘
Bůh mu ale řekl: ‚Ty blázne! Dnes v noci umřeš. Čí bude, co sis nachystal?‘
Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu.“
Potom se obrátil ke svým učedníkům: „Říkám vám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a co si oblečete. Život je přece víc než jídlo a tělo víc než oblečení. Podívejte se na havrany. Nesejí ani nežnou, nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci! Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? Když nezmůžete ani to nejmenší, proč se staráte o to ostatní?
Podívejte se na lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Když Bůh takto obléká trávu, která je dnes na louce a zítra bude hozena do pece, čím spíše vás, vy malověrní?!
Nezabývejte se tím, co budete jíst a co pít, ani se tím nezneklidňujte. Všechny ty věci vyhledávají pohané tohoto světa, ale váš Otec ví, že je potřebujete. Hledejte raději jeho království a toto vše vám bude přidáno.
Neboj se, malé stádečko. Vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Prodávejte svůj majetek a dávejte chudým. Pořiďte si měšce, které nezchátrají, nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepřijde a kde mol neničí.“
Překlad 21. století, Lukáš 12,15-33

8. Nepřísahej a nepřetvařuj se před lidmi. Pokud někomu řekneš „Ano“, musí to znamenat „Ano“ a „Ne“ ne.
9. Bible nás varuje před tetováním, piercingem. Podle Bible je tetování výhradně pohanská praktika.
10. Bible nás velmi důrazně varuje před okultismem. Nemáme okultismus provozovat, vyhledávat ho ani v něj věřit (věštění budoucnosti, horoskopy, homeopatiky, jóga, reiki…).
11. Máme dodržovat Boží zákony. Dodržuješ Boží zákony – Desatero?
12. Nemáme milovat „svět“. Pokud miluješ „svět“, nemáš Boha na prvním místě. Pokud vzpomínáš v dobrém na svůj předchozí (hříšný) život, máš problém.
13. Bůh nás varuje, že máme umrtvovat své pozemské sklony. Umrtvuješ své pozemské sklony? Umrtuješ modloslužbu, zlou touhu…?
14. Bůh upozorňuje křesťany na to, že pokud někdo poznal pravdu (uvěřil v Boha a přijal Ježíše Krista za Pána a Spasitele) a vědomě pokračujeme v hříchu, čeká ho „peklo“.
15. Bůh nás také velmi důrazně upozorňuje na to, že si máme dávat pozor na falešné proroky.

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě!“
Překlad 21. století, 1. Jan 4,1-3

Pokračování příště

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení