Kázání našeho společenství

Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 3. část

Kázání ze dne 26.11.2017:

Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 3. část

31. Nemáme mezi sebou soupeřit, být ješitní. Máme být pokorní, vážit si druhých víc než sebe. Bohu se nelíbí, když některé křesťanské organizace (nebo konkrétní křesťané) mezi sebou soupeří. Například: Naše církevní organizace je nejlepší – lepší, než všechny ostatní. Naše kázání jsou nejlepší. Naše učení je jediné pravdivé. A tak dále. Můžeme si to samozřejmě myslet, ale nebrat to za fakt. Jinak je to soupeření (dáváme prostor tomu zlému).  To, zda je nějaká organizace lepší než ty ostatní, ví jenom Bůh. Nesoupeřme mezi sebou. Pokud to tak někdo má, buduje v sobě pýchu, ješitnost. Milujme všechny bratry a sestry v Kristu, pomáhejme si navzájem, modleme se za ně…

Nemáme sice mezi soupeřit (a soudit), ale máme se napomínat.

„Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den.“
Překlad 21. století, Židům 10, 24-25

Napomínání rozhodně není soupeření ani souzení. Víte, že se pravidelně modlíme za křesťanské organizace, které vyučují falešné náboženství, záměrně odmítají plnit příkazy Pána Ježíše (např. provádět okamžité křty na odpuštění hříchů apod.). S těmito organizacemi nesoupeříme ani je nesoudíme, ale indetifikujeme jejich hřích, rouhání. Pravidelně se modlíme za tyto organizace (aby nastala změna). Modlíme za evangelisty, kteří spadají do Hnutí Víry, a kteří praktikují kundaliniBenny Hinn

„Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých.“
Překlad 21. století, Filipským 2,3-4

„v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.“
Ekumenický překlad, Filipským 2,3-4

„Nic nečiňte skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoře jedni druhé za důstojnější sebe majíce. Nehledejte jeden každý svých věcí, ale každý také toho, což jest jiných.“
Kralická, Filipským 2,3-4

Další verš:

„Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království. Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony. Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme. Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme si.“
Překlad 21. století, Galatským 5,19-26

„Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému.“
Ekumenický překlad, Galatským 5,26

„Nebývejme marné chvály žádostivi, jedni druhých popouzejíce a jedni druhým závidíce.“
Kralická, Galatským 5,26

32. Máme chválit Boha zpěvem i tancem.

„Jeho jméno chvalte tančením, hrajte mu na tamburíny a citery!“
Překlad 21. století, Žalm 149,3

„Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy! Zpívejte mu, hrajte mu, rozvažujte o všech jeho zázracích! Jeho svatým jménem chlubte se, ze srdce ať se radují, kdo Hospodina hledají!
Překlad 21. století, Žalm 105,1-3

33. Máme se u Boha přimlouvat za lidi (přímluvná modlitba) – křesťany, politiky…

„Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti.“
Překlad 21. století, 1. Timoteus 2,1-2

„Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté.“
Překlad 21. století, Efeským 6,18

34. Jsme důrazně upozorňováni na to, že ne každý křesťan vejde do Nebeského království. Problém bude mít falešný prorok/učitel, kdo neplnil PŘÍKAZY Pána Ježíše: záměrně odmítal křtít nebo „křtil“ nebiblicky, záměrně odmítal kázat evangelium, záměrně odmítal vymítat démony…

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století,  Matouš 7,21-23

35. Máme si pořádně rozmyslet, co říkáme, neboť:

„Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den. Svými vlastními slovy budeš ospravedlněn, svými vlastními slovy budeš odsouzen.“
Překlad 21. století, Matouš 12,36-37

36. Máme milovat jedni druhé. Neodplácet zlo zlem. Přemáhat zlo dobrem.

„Podle toho se poznají děti Boží a děti ďábla: kdo nežije spravedlivě a nemiluje svého bratra, není z Boha. To je to poselství, které jste slyšeli od počátku: Milujme jedni druhé. Ne jako Kain, který patřil tomu Zlému a zavraždil svého bratra. A proč ho zavraždil? Protože jeho skutky byly zlé, ale skutky jeho bratra spravedlivé.“
Překlad 21. století, 1.Jan 3,10-12

„Láska ať je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru. Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem uctivost. V pilnosti buďte vytrvalí, ve službě Pánu horliví, v naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí, přispívejte svatým v nouzi, věnujte se pohostinnosti.
Dobrořečte těm, kdo vás pronásledují – nezlořečte, ale dobrořečte. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale mějte sounáležitost s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost.
Nikomu neodplácejte zlo zlem. Ať všichni vidí, že vám jde o dobro. Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu – je přece psáno: „Má je pomsta, já zjednám odplatu, praví Hospodin.“ Právě naopak:
„Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít.
Tím, že to učiníš, shrneš mu na hlavu žhavé uhlí.“
Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“
Překlad 21. století, Římanům 12,9-21

Bůh říká: „Má je pomsta, já zjednám odplatu, praví Hospodin.“

Bůh dává odplatu za hřích, ne satan jeho démoni. Dneska některé církevní organizace učí, že jsou hříšné lidé a neposlušní křesťané po své smrti uvrženi do „pekla“, kde je mučí démoni (a kde budou mučeni navždycky).

Pastor Daniel Ekechukwu z Nigerie, který údajně byl v „pekle“, a kterého údajně vzkřísil Reinhard Bonnke, tvrdí (a vydělává na tom) – viz. videa na YouTube:

„Byla tam skupina lidí, kteří pojídali svoje vlastní tělo. To, co snědli, vzápětí vyzvraceli a tyto zvratky se po chvíli samy od sebe vznesly zpět na jejich tělo a znovu se proměnily v tělo, které znovu pojídali. Tohle probíhalo neustále dokola v nekonečném koloběhu trápení. Anděl mi řekl: „Tito lidé, které vidíš, jak pojídají své tělo, jsou ti, kteří praktikovali okultní praktiky na zemi. Zaměřovali se na pojídání lidského masa. A proto teď budou pojídat sami sebe navěky. Sklízejí to, co zaseli“ (pojídání lidského masa při okultních praktikách je v Africe běžná věc). Další skupinu tvořili lidé, kteří kradli ostatním lidem jejich půdu, zatímco byli na zemi. Ti museli svýma holýma rukama kopat tvrdou kamenitou půdu.“
Daniel Ekechukwu

Z tohoto učení jasně plyne, že až Bůh zneškodní satana a jeho démony, sám bude tyto hříšníky mučit navždycky. To je pochopitelně nesmysl. – Existuje peklo? Jaká je pravda o pekle?

37. Lidé budou vraždit, krást, provozovat okultismus  a modlářství až do příchodu Ježíše Krista. Po šesté polici:

„Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých krádeží.“
Překlad 21. století, Zjevení 9,20-21

38. Lidé patří Bohu. Na této Zemi jsme pouhými hosty, přistěhovalci. Smutné je, že se tak nechováme.

„Hospodinova je země se vším, co je na ní, celý svět i s jeho obyvateli – vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil!“
Překlad 21. století, Žalm 24,1-2

„Země se nesmí prodávat natrvalo. Země totiž patří mně a vy jste u mě hosté a přistěhovalci.“
Překlad 21. století, Leviticus 25, 23

39. Někteří křesťané tvrdí, že Starý zákon byl nahrazen Novým zákonem. Není to tak, Starý zákon platí. Je ale potřeba brát v potaz, že nejsme pod Zákonem, ale pod milostí (Sobota neplatí). A samozřejmě je velmi důležité brát Bibli jako celek a nevytrhávat si jednotlivé verše. Viz. bod č. 46: Oko za oko, zub za zub?

„Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za velikého.“
Překlad 21. století, Matouš 5,17-19

„Hřích nad vámi už nebude panovat; vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne! Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte – buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k spravedlnosti.
Ekumenický překlad, Římanům 6,14-14

40. Máme poslouchat vedoucí křesťanských sborů.

„Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a buďte poddajní; bdí totiž nad vašimi životy jako ti, kdo budou muset složit účty. Ať to mohou dělat s radostí, a ne s naříkáním – to by vám přece nebylo prospěšné.“
Překlad 21. století, Židům 13,17

41. Jsme upozorňováni na to, jaký musí být správce církve…

„Je pravda, že kdo chce spravovat církev, má zájem o krásnou práci. Správce však musí být bezúhonný: věrný manžel, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný a schopný učit. Nesmí to být opilec ani hrubián, ale vlídný, snášenlivý a nezištný člověk, který se dobře stará o rodinu a má poslušné a dobře vychované děti. (Když se někdo neumí postarat o vlastní rodinu, jak by mohl pečovat o Boží církev?) Nesmí to být nováček, aby nadut pýchou neupadl do ďáblova odsouzení. Musí mít dobrou pověst i mimo církev, aby neupadl do pomluv a do ďáblovy pasti. Služebníci v církvi ať jsou právě tak ušlechtilí: žádní pokrytci, opilci nebo prospěcháři, ale lidé, jejichž tajemství víry je v čistém svědomí. Ať jsou také nejdříve vyzkoušeni, a když se osvědčí, ať potom slouží. Jejich ženy ať jsou právě tak ušlechtilé, ne klevetivé, ale střídmé a naprosto věrné. Služebníci musí být věrní manželé, kteří se dobře starají o své děti a rodiny.
Překlad 21. století, 1. Timoteus 3,1-12

Jsem věrný manžel, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný a schopný učit? Ano. Nejsem opilec ani hrubián. Jsem vlídný, snášenlivý a nezištný člověk, který se dobře stará o rodinu. Jsem nováček? Ne. Znám Boha přibližně dvě desítky let.

42. Bůh stvořil všechno.

„Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je.“
Překlad 21. století, Jan 1,1-3

43. Bůh byl vždycky (nemá počátek ani konec).

„Dřív než se hory zrodily, dřív než jsi zplodil zem a svět, od věků navěky Bůh jsi ty!“
Překlad 21. století, Žalm 90,2

44. Bůh je všemocný. Cokoli chce, to učiní!

„Náš Bůh je přece na nebi, cokoli chce, to učiní!“
Překlad 21. století, Žalm 115,3

45. Máme (je to příkaz Pána Ježíše) kázat evangelium, křtít (křest na odpuštění hříchů), vymítat démony, modlit se za uzdravení… Toto všechno se děje v našem společenství. Provádíme okamžité křty na odpuštění hříchů, vymítáme démony z nově pokřtěných i dlouholetých křesťanů, modlíme se za uzdravení. Toto děláme samozřejmě zdarma. Ne jako Benny Hinn a další evangelisté z křesťanského proudu Hnutí Víry.

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“
Překlad 21. století, Marek 16,15-18

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“
Ekumenický překlad, Matouš 28,19-20

„O jeho slávě národům vyprávějte, o jeho divech řekněte lidem všem!“
Překlad 21. století, Žalm 96,3

„Jděte a ohlašujte: ‚Nebeské království je blízko!‘ Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte. Neberte si s sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze ani mošnu ani náhradní košile ani obuv ani hůl – dělník si přece zaslouží svůj pokrm.“
Překlad 21. století, Matouš 10,7-10

46. Oko za oko, zub za zub? Ne. Opět opakuji, že je nutné brát Bibli jako celek!

Starý zákon:

„Když se budou muži prát a uhodí těhotnou ženu tak, že z ní vyjde plod, ale k dalšímu ublížení nedojde, musí pachatel zaplatit pokutu, jakou mu uloží manžel té ženy; zaplatí podle rozhodnutí soudců. Jestliže však dojde k ublížení, musíš dát život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, spáleninu za spáleninu, ránu za ránu, podlitinu za podlitinu.“
Překlad 21.století, Exodus 21,22-25

Nový zákon:

„Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko, zub za zub.‘Já vám však říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou. Když se s tebou někdo chce soudit, aby tě připravil o košili, nech mu i plášť. Když tě někdo nutí jít s ním jednu míli, jdi dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si od tebe chce půjčit, se neodvracej.“
Překlad 21.století, Matouš 5,38-42

Opravdu od nás Ježíš chce, abychom byli fackovacími panáky? Ne.

Vždyť Ježíš též říká:

„Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Svádí-li tě tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla.“
Překlad 21.století, Matouš 5,29-30

Opravdu jsou lidé, kteří si kvůli Bohu sekají ruce, vydloubávají oči? Chce toto od nás Bůh? Ne. Ježíš evidentně bere tato slova jako nadsázku. Nemáme sice být fackovacími panáky, ale též nemáme mít v sobě žádnou zlobu ani nenávist, máme milovat své nepřátele, máme svým nepřátelům pomáhat…

Ještě k tomuto verši: „Když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou“. Když někdo dá facku jinému člověku do pravé tváře, tak to musí vykonat levou rukou. Většina lidí jsou však praváci…

Shrnutí
Na co jsme v Bibli upozorňováni?

31. Nemáme mezi sebou soupeřit, být ješitní.
32. Máme chválit Boha zpěvem i tancem.
33. Máme se u Boha přimlouvat za lidi (přímluvná modlitba), politiky.
34. Jsme důrazně upozorňováni na to, že ne každý křesťan vejde do Nebeského království.
35. Máme si pořádně rozmyslet, co říkáme.
36. Máme milovat jedni druhé. Neodplácejte zlo zlem. Nespoléhejte na vlastní moudrost. Přemáhejte zlo dobrem.
37. Lidé budou vraždit, krást, provozovat okultismus  a modlářství až do příchodu Ježíše Krista.
38. Lidé patří Bohu.
39. Starý zákon platí. Sobotu dodržovat nemáme.
40. Máme poslouchat vedoucí křesťanských sborů.
41. Jsme upozorňováni na to, jaký musí být správce církve.
42. Bůh stvořil všechno. A všechno Mu taky patří!
43. Bůh existoval vždycky.
44. Bůh je všemocný.
45. Máme kázat evangelium, křtít, vymítat démony, modlit se za uzdravení.
46. Oko za oko, zub za zub? Ne! Berme Bibli jako celek!

Pokračování příště.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení